Εγχειρίδιο Samsung WA15MA Πλυντήριο

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Samsung WA15MA Πλυντήριο σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 15 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

§ŸË¡◊Õ°“√„™Èß“π‡§√◊ËÕß´°ºË“
‚ª√¥ÕË“π§ŸË¡◊Õπ’È°ËÕπ„™Èß“π √«¡∑—Èß»÷°…“«‘∏’„™È∑’Ë∂Ÿ°µÈÕß
‚ª√¥‡°Á∫√°…“§ŸË¡◊Õπ’ȉ«Èլ˓ߥ ¡©–π—Èπ ∑Ë“π®–µÈÕß´◊ÈÕ§ŸË¡◊Õπ’È„À¡Ë
§ŸË¡◊ÕºŸÈ„™È‡≈¡π’Ȫ√–°Õ∫¥È«¬¢ÈÕ¡Ÿ≈°“√„™Èß“π∑—Ë«‰ª
‚ª√¥µ√«®˙Õ∫«Ë“§ŸË¡◊ÕºŸÈ„™Èπ’ȵ√ß°∫√ÿËπ¢Õ߇§√◊ËÕß´°ºÈ“¢Õߧÿ≥
˙“√∫—≠
§ÿ≥˙¡∫—µ‘ 1
§”·π–π”‡æ◊ËÕ§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ 2
§”Õ∏∫“¬˙Ë«πµË“ßÊ 3
ª√¡“≥ºß´°øÕ°∑’˧«√„™ 4
«‘∏’„˙˺ߴ°øÕ° 4
«‘∏’„˙ËπÈ”¬“ª√∫ºÈ“πÿË¡ 4
«‘∏’„˙Ë˙“√øÕ°¢“« 4
°“√µ√«®˙Õ∫°ËÕπ´°·≈–°“√¥Ÿ·≈ºÈ“ 5
°“√¥Ÿ·≈√°…“ºÈ“°ËÕπ°“√´—° 5
ªÿË¡·≈–·ºß§«∫§ÿ¡ 6
«‘∏’´—°Õµ‚π¡—µ‘µ“¡™π¥¢Õ߇π◊Èպȓ 7
˙‘Ëß∑’˵ÈÕßµ√«®˙Õ∫°ËÕπ‡√‘Ë¡µÈπ°“√´—° 7
¢ÈÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ¡ 7
«‘∏’‡≈Õ°‚ª√·°√¡´°Õ®©√¬– 8
®–‡≈Õ°„™È§Õ˙°“√´°´≈‡«Õ√ω¥Èլ˓߉√ 8
‚ª√·°√¡´—°ºÈ“ÀË¡ 8
«‘∏’‡≈Õ°‚ª√·°√¡´°¥Ë«π 8
«‘∏’‡≈Õ°‚ª√·°√¡´°ºÈ“¢π˙µ«Ï 9
°“√√°…“§«“¡˙–Õ“¥¢Õß∂ß´—° 9
‚ª√·°√¡∑”§«“¡˙–Õ“¥∂ß´—° 9
°“√°”À𥇫≈“´—° 9
ø—ß°Ï™—π·∫∫°”Àπ¥‡Õß 10
«‘∏’∑”§«“¡˙–Õ“¥µ«°√Õß 11
°“√µ¥µ—Èß·≈–°“√∫”√ÿß√°…“ 12
˙¿“æ·«¥≈ÈÕ¡ 12
°“√ª√∫√–¥—∫ 12
«‘∏’ª√–°Õ∫¢“µ—Èß 12
°“√µËÕ∑Ëծ˓¬πÈ” 12
«‘∏’µËÕ∑ËÕπÈ”∑‘Èß 13
°“√µ¥µ—Èß·ºß°πÀπŸ 13
°“√·°È‰¢ª≠À“ 13
‡§√◊ËÕß´°ºÈ“‰¡Ë∑”ß“π 14
√“¬≈–‡Õ¬¥ 15
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.07 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Samsung WA15MA Πλυντήριο βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Samsung WA15MA Πλυντήριο?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Samsung WA15MA Πλυντήριο. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Samsung WA15MA Πλυντήριο σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Samsung. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Samsung WA15MA Πλυντήριο σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Samsung
Μοντέλο WA15MA
Κατηγορία Πλυντήρια
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.07 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Samsung Πλυντήρια
Περισσότερα εγχειρίδια του Πλυντήρια

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Samsung WA15MA Πλυντήριο

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Το πλυντήριο μου δεν ξεκινά όταν πατάω το κουμπί έναρξης, τι μπορώ να κάνω; Επαληθεύτηκε

Σε πολλές περιπτώσεις η πόρτα του πλυντηρίου δεν έχει κλείσει σωστά. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα και δοκιμάστε ξανά.

Αυτό ήταν χρήσιμο (23265) Διαβάστε περισσότερα

Το πλυντήριο μου δεν θα στραγγίσει, τι μπορώ να κάνω; Επαληθεύτηκε

Ο κύριος λόγος για τον οποίο το πλυντήριο δεν θα στραγγίσει είναι λόγω της απόφραξης είτε στην αντλία είτε στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Εάν το πλυντήριο σας έχει πρόσβαση σε αυτά τα εξαρτήματα, προσπαθήστε να αφαιρέσετε τυχόν μπλοκάρισμα. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα ή εάν δεν έχετε πρόσβαση σε αυτά τα ανταλλακτικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με έναν μηχανικό ή τον κατασκευαστή.

Αυτό ήταν χρήσιμο (22589) Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει νερό στο πλυντήριο μου, τι μπορώ να κάνω; Επαληθεύτηκε

Ελέγξτε εάν η είσοδος νερού είναι ανοιχτή και εάν δεν υπάρχουν ρωγμές στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Αυτό ήταν χρήσιμο (8944) Διαβάστε περισσότερα

Η πόρτα του πλυντηρίου μου δεν θα ανοίξει, τι μπορώ να κάνω; Επαληθεύτηκε

Μπορεί να υπάρχουν πολλές αιτίες. Η πιο κοινή αιτία είναι το φίλτρο που φράζει. Αποσυνδέστε τη συσκευή και ελέγξτε το φίλτρο. Αφαιρέστε τυχόν μπλοκάρισμα εάν είναι απαραίτητο. Η θέση του φίλτρου διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Είναι επίσης πιθανό να υπάρχει ένας ειδικός μοχλός για το άνοιγμα της πόρτας. Εάν αυτές οι επιλογές δεν βοηθήσουν, η τελευταία επιλογή είναι να αποσυνδέσετε τη συσκευή για 30-60 λεπτά και προσπαθήστε να ανοίξετε την πόρτα μετά από αυτό. Εάν αυτό δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή έναν μηχανικό.

Αυτό ήταν χρήσιμο (7469) Διαβάστε περισσότερα

Το πλυντήριο μου κάνει πολύ θόρυβο ή/και δονείται δυνατά, τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό; Επαληθεύτηκε

Είναι πιθανό το πλυντήριο να μην έχει σταθμιστεί. Μπορείτε να το κάνετε προσαρμόζοντας τη βάση για να το κάνετε τέλεια επίπεδο. Το πρόβλημα μπορεί επίσης να προκληθεί με την τοποθέτηση πολλών ρούχων στο πλυντήριο. Εάν αυτά δεν είναι η αιτία του προβλήματός σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Αυτό ήταν χρήσιμο (6416) Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιο διαμέρισμα πρέπει να πηγαίνει το απορρυπαντικό; Επαληθεύτηκε

Τα περισσότερα πλυντήρια έχουν 3 διαμερίσματα για απορρυπαντικό. Αυτά τα διαμερίσματα επισημαίνονται συχνά με I, II και * για να δείξουν πού πηγαίνει το απορρυπαντικό. Το διαμέρισμα I χρησιμοποιείται για έναν κύκλο πριν από το πλύσιμο, το II είναι για τον κύριο κύκλο πλύσης και το * είναι για μαλακτικό υφασμάτων. Το διαμέρισμα II χρησιμοποιείται πιο συχνά.

Αυτό ήταν χρήσιμο (4411) Διαβάστε περισσότερα

Το πλυντήριο μου μυρίζει, τι μπορώ να κάνω γι 'αυτό; Επαληθεύτηκε

Υπάρχουν πλυντήρια με δυνατότητα αυτοκαθαρισμού. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να προσθέσετε 100 ml λευκού ξύδι ή 100 γραμμάρια κρυστάλλων σόδας και να κάνετε το πλυντήριο να εκτελέσει πρόγραμμα 90 ℃.

Αυτό ήταν χρήσιμο (3628) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνδέσω το πλυντήριο μου σε έξοδο ζεστού νερού; Επαληθεύτηκε

Αν και τα πλυντήρια ρούχων μπορούν να χειριστούν την πρόσληψη νερού έως τους 65°C, αυτό δεν συνιστάται από τους περισσότερους κατασκευαστές. Υπάρχουν κύκλοι πλυσίματος που κάνουν χρήση κρύου νερού. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ζεστό νερό μπορεί να βλάψει τα αποτελέσματα του κύκλου πλύσης. Επίσης, πολλά πλυντήρια έχουν σχεδιαστεί για σύνδεση σε έξοδο κρύου νερού.

Αυτό ήταν χρήσιμο (2853) Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να προσέξω όταν μετακινώ ένα πλυντήριο; Επαληθεύτηκε

Όταν μετακινείτε ένα πλυντήριο, πρέπει να στερεώσετε το τύμπανο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπουλόνι διέλευσης που συνοδεύει κάθε πλυντήριο και θα αποτρέψει την κίνηση του τυμπάνου μέσα στο μηχάνημα. Πρέπει επίσης να στραγγίξετε όλο το νερό.

Αυτό ήταν χρήσιμο (1418) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαφορά στη χρήση μεταξύ πλυντηρίου-στεγνωτηρίου και ξεχωριστού πλυντηρίου και στεγνωτηρίου; Επαληθεύτηκε

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός πλυντηρίου-στεγνωτηρίου είναι ότι χρειάζεται λιγότερο χώρο. Ωστόσο, ένα ξεχωριστό στεγνωτήριο θα μπορεί να στεγνώσει περισσότερο από ένα στεγνωτήριο. Το πλυντήριο-στεγνωτήριο χρησιμοποιεί επίσης σχετικά περισσότερη ενέργεια και απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Αυτό ήταν χρήσιμο (1120) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να στοιβάζω το στεγνωτήριο και το πλυντήριο μου; Επαληθεύτηκε

Σε γενικές γραμμές είναι δυνατή η απευθείας στοίβαξη στεγνωτηρίου και πλυντηρίου απευθείας το ένα πάνω στο άλλο. Αυτό λειτουργεί μόνο με μοντέλα φόρτωσης μπροστά. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα τοποθέτησης για να το κάνετε. Αυτό θα αποτρέψει τη δόνηση και πτώση των μηχανών και επίσης θα αποτρέψει τη ζημιά στο κάτω μέρος του μηχανήματος.

Αυτό ήταν χρήσιμο (1120) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνδέσω ένα πλυντήριο σε καλώδιο επέκτασης; Επαληθεύτηκε

Οι συσκευές που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, όπως πλυντήριο ρούχων, δεν μπορούν να συνδεθούν σε όλα τα καλώδια επέκτασης. Δείτε ποια είναι η ισχύς του πλυντηρίου, η οποία υποδεικνύεται στο Watt και ελέγξτε αν το καλώδιο επέκτασης μπορεί να το χειριστεί. Υπάρχουν καλώδια επέκτασης με παχύτερα καλώδια που κατασκευάζονται για να χειρίζονται μεγαλύτερες συσκευές.

Αυτό ήταν χρήσιμο (1119) Διαβάστε περισσότερα

Το πλυντήριο Samsung μου εμφανίζει σφάλμα UE. Τι σημαίνει αυτό? Επαληθεύτηκε

Αυτό το σφάλμα σχετίζεται με το υπόλοιπο του πλυντηρίου. Αυτό μπορεί να προκληθεί από υπερβολική πλύση στο μηχάνημα. Μειώστε τη φόρτωση και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Αυτό ήταν χρήσιμο (229) Διαβάστε περισσότερα

Το πλυντήριο Samsung μου διαθέτει Eco Bubble, τι σημαίνει αυτό; Επαληθεύτηκε

Το Eco Bubble είναι χαρακτηριστικό που μπορεί να βρεθεί σε πολλά πλυντήρια Samsung. Είναι μια τεχνολογία που αναγκάζει το απορρυπαντικό και το νερό να γίνει αφρός προσθέτοντας οξυγόνο υπό υψηλή πίεση. Οι φυσαλίδες που δημιουργούνται μπορούν να πλένουν καλά ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Αυτό ήταν χρήσιμο (160) Διαβάστε περισσότερα

Το πλυντήριο Samsung μου εμφανίζει σφάλμα HE. Τι σημαίνει αυτό? Επαληθεύτηκε

Ένα σφάλμα HE σημαίνει ότι το πλυντήριο σας έχει πρόβλημα θέρμανσης. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το τροφοδοτικό για 20 λεπτά. Συνδέστε το ξανά και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν όχι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή.

Αυτό ήταν χρήσιμο (158) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Samsung WA15MA Πλυντήριο

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες