Εγχειρίδιο Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance
near water.
 When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is switched
off.
 WARNING: Do not use this appliance
near bathtubs, showers, basins
or other vessels containing
water.
 Always unplug the appliance
after use.
 If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, it must
be replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWRDYRLGD
hazard.
 This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
 For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
 Inserting metal objects into the grilles
is a hazard and may cause electric
shock.
 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any
other purpose than described in this
manual.
 'RQRWXVHWKHDSSOLDQFHRQDUWLÀFLDO
hair.
 When the appliance is connected
to a power supply, never leave it
unattended.
 Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your warranty is
invalidated.
 Do not wind the power cord round
the appliance.
 Wait until the appliance cooled down
completely before you store it.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This appliance complies with all standards regarding electromagnetic
ÀHOGV(0),IKDQGOHGSURSHUO\DQGDFFRUGLQJWRWKHLQVWUXFWLRQVLQWKLV
XVHUPDQXDOWKHDSSOLDQFHLVVDIHWRXVHEDVHGRQVFLHQWLÀFHYLGHQFH
available today.
Environment
Your product is designed and manufactured with high quality
materials and components, which can be recycled and reused.
when this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a
SURGXFWLWPHDQVWKHSURGXFWLVFRYHUHGE\WKH(XURSHDQ
'LUHFWLYH(8
Please inform yourself about the local separate collection system for
electrical and electronic products.
Please act according to your local rules and do not dispose of your old
products with your normal household waste. The correct disposal of
your old product will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health.
 ,QWURGXFWLRQ
The Philips Pro range has been developed to offer you the best
performance, whilst still taking care of your hair. We have been working
together with leading stylists to learn what makes a product professional
for consumers and to develop products accordingly. The Philips Pro
dryer with 2300W for fast drying with 25% less damage when drying
your hair- made possible by the innovative and unique Style & Protect
Concentrator (patent-pending), that avoids overheating of the hair
whilst keeping the same great styling performance. We hope you will
enjoy using the Pro dryer for a long time!
Style & Protect Concentrator
The innovative and unique Style & Protect Concentrator has been
invented to allow precise styling of the hair with a 6mm concentrator
while at the same time caring for the hair. When styling the hair with
a thin concentrator, it gets very close to the hair, sometimes touching
the hair. Heat of up to 180ºC builds up and is damaging the hair by
RYHUKHDWLQJ7KH6W\OH3URWHFWFRQFHQWUDWRUIRUFHVWKHÁDSWRRSHQ
when the hair gets too hot, disolving excessive heat and improving
styling power.
3 Overview
a &RQFHQWUDWRUPP
b &ROGVKRWEXWWRQ
c 7HPSHUDWXUHVZLWFK
d $LUÁRZVZLWFK
e Hanging loop
f Air inlet grille
g 6W\OH3URWHFWFRQFHQWUDWRUPP
 'U\\RXUKDLU
Preparation for your hair:
 Wash your hair with shampoo and conditioner, rinse it thoroughly.
 Gently towel dry your hair to remove excess moisture.
 %ORZGU\\RXUKDLUZLWKDZLGHWRRWKHGEUXVK(QVXUH\RXUKDLULV
almost dry and tangle-free.
1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the concentrator ( or ) onto the
hairdryer.
2 Adjust the temperature switch (
DQGDLUÁRZVZLWFK ) to the
desired position. Press and hold the
Cold shot button ( ) for
FROGDLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH
Switch Setting )XQFWLRQ
7HPSHUDWXUH
Hot
Dry shower-wet hair quickly
Thermoprotect
Dry your hair at a constant caring
temperature
Cool Care
Gently dry your hair, when it is
almost dry to seal in the shine
$LUÁRZ
6WURQJDLUÁRZIRUIDVWGU\LQJWKLFN
hair
*HQWOHDLUÁRZIRUVW\OLQJWKLQKDLU
Switch off
» When the appliance is powered on, ions are automatically and
continuously dispensed, reducing frizz and providing additional
shine.
7RVWUDLJKWHQ\RXUKDLU)LJ
1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of
hair and dry one section at a time.
2 Using a round brush, move the concentrator along the hair from the
roots to the ends with full tension for the best result.
3 When the roots are dry, start drying in the middle portion. Twist
your wrists and brush away from your scalp to maintain tension.
Tips: The hair dryer should always point down while drying from roots.
You may lean forward when brushing your hair to prevent fatigue.
Repeat steps 1-3 to straighten the rest of your hair until it is completely
dr y.
4 To enjoy lasting results, press and hold the
Cold shot button
(
) to style your hair.
Tips: The bigger the brush, the bigger the section of hair you can
straighten and the faster you will be able to blowdry your hair.
7RFUHDWHÁLFNV)LJ
1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of
hair and dry one section at a time.
2 Straighten your hair (refer to Fig.1 7RVWUDLJKWHQ\RXUKDLU“) until it
reaches the hair ends. With a slight twist of your wrist, turn the brush
XQGHUQHDWKKDOILQZDUGVRURXWZDUGVWRFUHDWHÁLFNV
3 Hold the hairdryer close to the hair tips for 3 to 4 seconds, and then
release it.
Repeat steps 1-3 to style the rest of your hair.
4 To enjoy lasting results, press and hold the
Cold Shot button
(
) to style your hair.
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator (
or ), pull it off the hairdryer.
1RWH3OHDVHEHFDUHIXOZKHQWKHFRQFHQWUDWRULVKRW
4 Turn the air inlet grille (
) to remove hair and dust.
5 Clean the appliance with a damp cloth.
 Store your Philips Pro Range Hair Dryer in a safe and dry place, free
of dust. You can also hang it with the hanging loop (
).
 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
RUFRQWDFWWKH3KLOLSV&XVWRPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQG
LWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
'DQVN
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
 $'9$56(/$QYHQGLNNHGHWWH
apparat i nærheden af vand.
 Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
 $'9$56(/%UXJLNNHGHWWH
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
 Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
 Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
 Hvis ledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller af en
NYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDWXQGJn
enhver risiko ved efterfølgende brug.
 Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
 Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
 Indføring af metalgenstande i
luftgitrene er farligt og kan forårsage
elektrisk stød.
 Blokér aldrig luftgitrene.
 Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
 Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
 Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
 Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til en strømkilde.
 Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
 Undgå at vikle strømledningen rundt
om apparatet.
 Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske
IHOWHU(0)+YLVDSSDUDWHWKnQGWHUHVNRUUHNWLKHQKROGWLO
instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret
på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.
0LOM¡
Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og
komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.
Når et produkt er forsynet med dette symbol med en
overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er
RPIDWWHWDI(8GLUHNWLY(&
Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og
elektroniske produkter.
Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen
med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.
 ,QGOHGQLQJ
Philips Pro-serien er udviklet for at give dig den bedste ydeevne og
samtidig beskytte dit hår. Vi har samarbejdet med førende stylister for
DWÀQGHXGDIKYDGGHUJ¡UHWSURGXNWSURIHVVLRQHOWIRUEUXJHUQHRJ
udvikle produkter ud fra dette. Philips Pro-hårtørreren med 2300 W
til hurtig tørring med 25 % mindre beskadigelse ved tørring af håret -
gjort muligt af den innovative og unikke 6W\OH3URWHFWNRQFHQWUDWRU
(patentanmeldt), som forhindrer overophedning af håret, samtidig med
at den samme fantastiske styling bevares. Vi håber, at du vil nyde at
bruge Pro-hårtørreren i lang tid!
6W\OH3URWHFWNRQFHQWUDWRU
Den innovative og unikke 6W\OH3URWHFWNRQFHQWUDWRU er blevet
udviklet for at muliggøre nøjagtig styling af håret med en koncentrator
på 6 mm, samtidig med at håret beskyttes. Når håret styles med en
tynd koncentrator, kommer koncentratoren meget tæt på håret og
berører det nogle gange. Der udvikles varme på op til 180ºC, og håret
beskadiges på grund af overophedning. Style & Protect-koncentratoren
åbner dækslet, når håret bliver for varmt, så varmen reduceres, og
stylingen forbedres.
3 Oversigt
a .RQFHQWUDWRUPP
b .QDSWLONROGOXIW
c 7HPSHUDWXUNQDS
d .QDSWLOOXIWVWU¡P
e 2SKQJQLQJVNURJ
f /XIWLQGWDJVJLWWHU
g 6W\OH3URWHFWNRQFHQWUDWRUPP
 7¡UGLWKnU
Forberedelse af håret:
 Vask dit hår med shampoo og balsam, og skyl det grundigt.
 Tør forsigtigt håret med et håndklæde for at fjerne overskydende
fugt.
 Tør håret ved hjælp af en hårtørrer og en børste med lang afstand
mellem tænderne. Sørg for, at dit hår er næsten tørt, og at det ikke
HUVDPPHQÀOWUHW
1 Sæt stikket i stikkontakten.
 Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren
(
eller ) på hårtørreren.
2 Indstil temperaturknappen (
) og knappen til luftstrøm ( ) til
den ønskede position. Tryk og hold ned på
koldluftsknappen ( )
for en kølig luftstrøm til at sætte frisuren
2PVNLIWHU ,QGVWLOOLQJ )XQNWLRQ
7HPSHUDWXU
Varm tørring
Tør vådt hår hurtigt efter brusebad
Termobeskyttelse
Tør håret ved en konstant skånsom
temperatur
Kølig tørring
Tør håret nænsomt, når det er
næsten tørt, for at få et glansfuldt
resultat
/XIWVWU¡P
Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
af tykt hår
Blid luftstrøm til styling af tyndt hår
Sluk
» Når apparatet er tændt, produceres og frigives der automatisk og
kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere
glans.
6nGDQJODWWHUGXGLWKnUÀJ
1 Del håret op i lokker, og hold håret væk ved hjælp af et hårspænde.
Begynd fra bunden af håret, og tør en lok ad gangen.
2 9HGKMOSDIHQUXQGE¡UVWHVNDOGXÁ\WWHNRQFHQWUDWRUHQODQJV
håret fra rødderne til spidserne med fuld stramning for at få det
bedste resultat.
3 Når hårrødderne er tørre, skal du begynde at tørre i den midterste
del. Vrid håndleddet, og børst væk fra hovedbunden for at
opretholde stramningen.
Tip: Hårtørreren bør pege nedad under tørring fra rødderne. Du kan
læne dig fremover, når du børster håret, for at modvirke træthed.
Gentag trin 1-3 for at glatte resten af håret, indtil det er helt tørt.
4 For at få holdbare resultater skal du trykke og holde nede på
knappen til kold luft (
) for at style dit hår.
Tip: Jo større børsten er, jo større hårlokker kan du glatte, og jo
hurtigere du vil kunne tørre dit hår.
6nGDQODYHUGXEXHGHVSLGVHUÀJ
1 Del håret op i lokker, og hold håret væk ved hjælp af et hårspænde.
Begynd fra bunden af håret, og tør en lok ad gangen.
2 *ODWKnUHWVHÀJµ6nGDQJODWWHUGXGLWKnUµLQGWLOGXQnUWLO
KnUVSLGVHUQH0HGHWYULGDIKnQGOHGGHWVNDOGXGUHMHE¡UVWHQ
nedenunder halvvejs indad (eller udad) for at lave buede spidser.
3 Hold hårtørreren tæt på hårspidserne i 3 til 4 sekunder, og slip
derefter hårlokken.
Gentag trin 1 til 3 for at style resten af håret.
4 For at få holdbare resultater skal du trykke og holde nede på
knappen til kold luft (
) for at style dit hår.
(IWHUEUXJ
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Du frakobler koncentratoren (
eller ) ved at trække den af
hårtørreren.
%HPUN9UIRUVLJWLJQnUNRQFHQWUDWRUHQHUYDUP
4 Drej luftindsugningsgitteret (
) for at fjerne hår og støv.
5 Rengør apparatet med en fugtig klud.
 Opbevar din Philips Pro-hårtørrer på et sikkert og tørt sted, der er
frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (
).
5 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land
WHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
'HXWVFK
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
 WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
 WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
 Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
ODVVHQ6LHGDV*HUlWHLQLJH0LQXWHQ
lang abkühlen. Vergewissern Sie
VLFKYRUGHPHUQHXWHQ(LQVFKDOWHQ
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseöffnung blockieren.
 Wenn das Netzkabel defekt oder
beschädigt ist, darf es nur von einem
Philips Service-Center oder einer von
Philips autorisierten Werkstatt durch
HLQ2ULJLQDO(UVDW]NDEHODXVJHWDXVFKW
werden, um Gefährdungen zu
vermeiden.
 Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
0DQJHODQ(UIDKUXQJXQG.HQQWQLV
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
 'HU(LQEDXHLQHU
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.
 Das Hineinstecken von
0HWDOOJHJHQVWlQGHQLQGLH*LWWHUVWHOOW
eine Gefahr dar und kann zu einem
Stromschlag führen.
 Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.
 Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
 Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
 Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
 Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
 Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie solches
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt die Garantie.
 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
 Lassen Sie das Gerät komplett
abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer
)HOGHU1DFKDNWXHOOHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(UNHQQWQLVVHQLVWGDV*HUlW
sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den
Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gehandhabt wird.
8PJHEXQJ
,KU*HUlWZXUGHXQWHU9HUZHQGXQJKRFKZHUWLJHU0DWHULDOLHQ
und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden können.
%HÀQGHWVLFKGLHVHV6\PEROGXUFKJHVWULFKHQH$EIDOOWRQQHDXI
Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die
(XURSlLVFKH5LFKWOLQLH(*JLOW
Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.
Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
$OWJHUlWHQLFKWEHU,KUHQ+DXVPOO'XUFKGLHNRUUHNWH(QWVRUJXQJ
,KUHU$OWJHUlWHZHUGHQ8PZHOWXQG0HQVFKHQYRUP|JOLFKHQQHJDWLYHQ
Folgen geschützt.
 (LQIKUXQJ
Die Philips Pro Serie wurde spezielle entwickelt, um Ihnen die beste
Leistung zu bieten und gleichzeitig Ihre Haare zu schonen. Wir haben
PLWEHNDQQWHQ6W\OLVWHQ]XVDPPHQJHDUEHLWHWXPKHUDXV]XÀQGHQ
was Verbraucher unter einem professionellen Produkt verstehen und
unsere Produkte dementsprechend zu entwickeln. Der Philips Pro
Haartrockner mit 2300 W für schnelles Trocknen mit 25 % weniger
Schäden beim Trocknen des Haars. Dies ist möglich durch die innovative
und einmalige 6W\OLQJGVHIUPHKU6FKXW] (Patent angemeldet), die
vor Überhitzen des Haars schützt und trotzdem tolle Stylingergebnisse
liefert. Wir hoffen, dass Sie den Gebrauch des Pro Haartrockners für
lange Zeit genießen werden!
6W\OLQJGVHIUPHKU6FKXW]
Die innovative und einmalige 6W\OLQJGVHIUPHKU6FKXW]wurde für
präzises Styling des Haars mit einer 6 mm-Stylingdüse entwickelt und
SÁHJWJOHLFK]HLWLJGDV+DDU%HLP6W\OLQJGHV+DDUVPLWHLQHUGQQHQ
Stylingdüse wird diese dicht an das Haar geführt und berührt dieses
PDQFKPDODXFK(VHQWZLFNHOWVLFK+LW]HYRQELV]X&XQGGDV
Haar wird durch Überhitzen geschädigt. Bei der Stylingdüse für mehr
Schutz wird die Frontklappe geöffnet, wenn das Haar zu heiß wird.
Dadurch wird überschüssige Wärme abgegeben und die Styling-Leistung
verbessert.
 hEHUEOLFN
a 6W\OLQJGVHPP
b .DOWOXIWWDVWH
c 7HPSHUDWXUVFKDOWHU
d *HEOlVHVFKDOWHU
e $XIKlQJH|VH
f /XIWHLQODVVJLWWHU
g 6W\OLQJGVHIUPHKU6FKXW]PP
 +DDUHWURFNQHQ
Vorbereitung für Ihr Haar:
 Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Haarspülung, spülen Sie es
gründlich aus.
 Trocknen Sie Ihr Haar vorsichtig mit einem Handtuch, um
überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
 Föhnen Sie Ihr Haar mithilfe eines breitzackigen Kamms. Vergewissern
Sie sich, dass Ihr Haar fast trocken und gekämmt ist.
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
 Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( oder ) auf
den Haartrockner.
2 Stellen Sie den Temperaturschalter (
) und den Gebläseschalter
(
) auf die gewünschte Position. Halten Sie die Kaltlufttaste
(
JHGUFNWXPPLWGHU.DOWVWXIH,KUH)ULVXU]XÀ[LHUHQ
Schalten (LQVWHOOXQJ )XQNWLRQ
7HPSHUDWXU
Heiß
Nasses Haar schnell trocknen
Schonendes
Trocknen
Trocknen Sie Ihr Haar bei konstanter
und schonender Temperatur
Kaltluft
Trocknen Sie Ihr Haar sanft, wenn
es fast trocken ist, um den Glanz zu
versiegeln
/XIWVWURP
Starker Luftstrom für schnelles
Trocknen dicker Haare
Sanfter Luftstrom zum Stylen dünner
Haare
Ausschalten
» Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und
NRQWLQXLHUOLFK,RQHQDEJHJHEHQGLHGLHVWDWLVFKH$XÁDGXQJ
reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
6RJOlWWHQ6LH,KUH+DDUH$EE
1 Teilen Sie Ihre Haare ab, und klammern Sie sie weg. Beginnen Sie bei
den unteren Haaren, und trocknen Sie jeweils einen Teil.
2 Bewegen Sie die Stylingdüse mithilfe einer Rundbürste entlang
des Haares unter voller Spannung, von den Wurzeln bis zu den
+DDUHQGHQXPGDVEHVWH(UJHEQLV]XHU]LHOHQ
3 Wenn die Wurzeln trocken sind, beginnen Sie mit dem Trocknen
LQGHU0LWWH'UHKHQ6LH,KUH+DQGJHOHQNHXQGGLH%UVWH
entgegengesetzt zu Ihrer Kopfhaut, um die Spannung zu halten.
Tipps: Der Haartrockner sollte beim Trocknen von den Wurzeln immer
nach unten zeigen. Sie können sich beim Bürsten Ihrer Haare nach
YRUQHOHKQHQXP(UPGXQJVHUVFKHLQXQJHQYRU]XEHXJHQ
Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um den restlichen Teil Ihrer Haare zu
glätten, bis sie komplett trocken sind.
4 8PODQJDQKDOWHQGH(UJHEQLVVH]XJHQLHHQKDOWHQ6LHGLH
Kaltlufttaste (
) gedrückt, um Ihr Haar zu stylen.
Tipps: Je größer die Bürste, desto größer kann der Teil an Haaren sein,
die Sie auf einmal glätten können und desto schneller können Sie Ihr
Haar trocknen.
6RVW\OHQ6LH:HOOHQ$EE
1 Teilen Sie Ihre Haare ab, und klammern Sie sie weg. Beginnen Sie bei
den unteren Haaren, und trocknen Sie jeweils einen Teil.
2 Glätten Sie Ihre Haare (siehe Abb. 1 „6RJOlWWHQ6LH,KUH+DDUH„)
bis zu den Haarenden. Drehen Sie durch eine leichte Drehung Ihres
Handgelenks die Bürste unterhalb halb nach innen (oder außen), um
Wellen zu stylen.
3 Halten Sie den Haartrockner 3 bis 4 Sekunden lang nah an die
Haarspitzen, und lassen Sie sie dann los.
Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um den restlichen Teil Ihrer Haare zu
stylen.
4 8PODQJDQKDOWHQGH(UJHEQLVVH]XJHQLHHQKDOWHQ6LHGLH
Kaltlufttaste (
) gedrückt, um Ihr Haar zu stylen.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse (
oder ) einfach vom
Haartrockner abgezogen.
+LQZHLV%LWWHVHLHQ6LHYRUVLFKWLJZHQQGLH6W\OLQJGVHKHLLVW
4 Drehen Sie die Lufteinlassöffnung (
), um Haare und Staub zu
entfernen.
5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
 Bewahren Sie Ihren Haartrockner der Serie Philips Pro an einem
sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät
auch an der Aufhängeöse aufhängen (
).
 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
%HQ|WLJHQ6LHZHLWHUH,QIRUPDWLRQHQ]%]XHLQHP(UVDW]JHUlWRGHU
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
(www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-
Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
 žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
 ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧ
ƷƱƞƳƧ
 ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
 ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
 ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
 ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼ
ƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯ
ƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟ
ƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲ
ƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƯƭƯƬơƳƴƩƪƞ
ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
ƳơƲ
 ƈƴƯưƯƨƝƴƧƳƧƬƥƴơƫƫƩƪƾƭ
ơƭƴƩƪƥƩƬƝƭƹƭƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƥƟƭơƩƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƪơƩƬưƯƱƥƟƭơ
ưƱƯƪơƫƝƳƥƩƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơ
 ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
 ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
 ƍƧƭơƶƞƭƥƴƥưƯƴƝƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƷƹƱƟƲươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧƼƴơƭƥƟƭơƩ
ƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧƳƴƧƭưƱƟƦơ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲơƪƵƱƾƭƥƴơƩ
 ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯ
ƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƣƽƱƹơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
 ƑƱƩƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ưƥƱƩƬƝƭƥƴƥƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơưƱƼƴƵươ
ưƯƵơƶƯƱƯƽƭƴơƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)ƆƜƭƣƟƭƥƩ
ƳƹƳƴƼƲƷƥƩƱƩƳƬƼƲƪơƩƳƽƬƶƹƭƯƲƬƥƴƩƲƯƤƧƣƟƥƲƴƯƵươƱƼƭƴƯƲ
ƥƣƷƥƩƱƩƤƟƯƵƷƱƞƳƧƲƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơƳƶơƫƞƲƳƴƧƷƱƞƳƧƢƜƳƥƩƴƹƭ
ƥưƩƳƴƧƬƯƭƩƪƾƭơưƯƤƥƟƮƥƹƭưƯƵƥƟƭơƩƤƩơƨƝƳƩƬƥƲƬƝƷƱƩƳƞƬƥƱơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƔƯưƱƯƺƼƭƥƟƭơƩƳƷƥƤƩơƳƬƝƭƯƪơƩƪơƴơƳƪƥƵơƳƬƝƭƯơưƼ
ƵƸƧƫƞƲưƯƩƼƴƧƴơƲƵƫƩƪƜƪơƩƥƮơƱƴƞƬơƴơƴơƯưƯƟơƬưƯƱƯƽƭ
ƭơơƭơƪƵƪƫƹƨƯƽƭƪơƩƭơƥươƭơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƯƽƭ
žƴơƭƝƭơưƱƯƺƼƭƤƩơƨƝƴƥƩƴƯƳƽƬƢƯƫƯƥƭƼƲƤƩơƣƱơƬƬƝƭƯƵ
ƪƜƤƯƵơưƯƱƱƩƬƬƜƴƹƭƬƥƱƼƤƥƲƴƯưƱƯƺƼƭơƵƴƼƪơƫƽưƴƥƴơƩ
ơưƼƴƧƭƆƵƱƹươƺƪƞƐƤƧƣƟơƆƋ
ƆƭƧƬƥƱƹƨƥƟƴƥƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƯƴƯưƩƪƼƳƽƳƴƧƬơƮƥƷƹƱƩƳƴƞƲƳƵƫƫƯƣƞƲ
ƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭ
ƍƧƭươƱơƢơƟƭƥƴƥƴƯƵƲƴƯưƩƪƯƽƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƪơƩƬƧƭơưƯƱƱƟưƴƥƴƥ
ƴơươƫƩƜưƱƯƺƼƭƴơƬơƦƟƬƥƴơƵưƼƫƯƩươƯƩƪƩơƪƜơưƯƱƱƟƬƬơƴơƈ
ƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƴƹƭươƫƩƾƭƳơƲưƱƯƺƼƭƴƹƭƨơƢƯƧƨƞƳƥƩƳƴƧ
ƬƥƟƹƳƧƴƹƭưƩƨơƭƾƭơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩ
ƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƈƳƥƩƱƜ3URƴƧƲ3KLOLSVƝƷƥƩƤƧƬƩƯƵƱƣƧƨƥƟƣƩơƭơƳơƲưƱƯƳƶƝƱƥƩ
ƜƱƩƳƴƧơưƼƤƯƳƧƶƱƯƭƴƟƦƯƭƴơƲươƱƜƫƫƧƫơƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƓƵƭƥƱƣơƳƴƞƪơƬƥƬƥƪƯƱƵƶơƟƯƵƲƳƴƵƫƟƳƴƥƲƣƩơƭơƬƜƨƯƵƬƥƴƩƥƟƭơƩ
ơƵƴƼưƯƵƪƜƭƥƩƝƭơưƱƯƺƼƭƭơƨƥƹƱƥƟƴơƩ©ƥươƣƣƥƫƬơƴƩƪƼªơưƼƴƯƵƲ
ƪơƴơƭơƫƹƴƝƲƪơƩƣƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƯƵƬƥơƭƴƟƳƴƯƩƷơưƱƯƺƼƭƴơƔƯ
ƳƥƳƯƵƜƱ3URƴƧƲ3KLOLSVƬƥƩƳƷƽ:ƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ưƱƯƪơƫƥƟƫƩƣƼƴƥƱƧƦƧƬƩƜƳƴơƬơƫƫƩƜƂƵƴƼƝƣƩƭƥƥƶƩƪƴƼƷƜƱƧ
ƳƴƯưƱƹƴƯưƯƱƩơƪƼƪơƩƬƯƭơƤƩƪƼƳƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƪơƩ
ưƱƯƳƴơƳƟơƲƣƩơƴƯƯưƯƟƯƥƪƪƱƥƬƥƟƪơƴƯƷƽƱƹƳƧƥƵƱƥƳƩƴƥƷƭƟơƲ
ưƯƵơưƯƴƱƝưƥƩƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƴƧƲƴƱƟƷơƲƪơƩƴơƵƴƼƷƱƯƭơ
ƤƩơƴƧƱƥƟƴƧƭƟƤƩơƥƪưƫƧƪƴƩƪƞơưƼƤƯƳƧƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƆƫưƟƦƯƵƬƥ
ƼƴƩƨơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱ3URƣƩơưƯƫƽƪơƩƱƼ
ƓƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƪơƩưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ƔƯưƱƹƴƯưƯƱƩơƪƼƪơƩƬƯƭơƤƩƪƼƳƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƪơƩ
ưƱƯƳƴơƳƟơƲƥưƩƭƯƞƨƧƪƥƣƩơƭơƳơƲƤƾƳƥƩƴƧƤƵƭơƴƼƴƧƴơƭơ
ƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥơƪƱƟƢƥƩơƬƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƹƭƷƩƫ
ƥƮơƳƶơƫƟƦƯƭƴơƲƴơƵƴƼƷƱƯƭơƴƧƶƱƯƭƴƟƤơƴƯƵƲžƴơƭƶƯƱƬƜƱƥƴƥ
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƳƴƥƭƼƳƴƼƬƩƯơƵƴƼưƫƧƳƩƜƦƥƩưƜƱơưƯƫƽƴơ
ƬơƫƫƩƜƪơƩƬƥƱƩƪƝƲƶƯƱƝƲƴơơƣƣƟƦƥƩƈƨƥƱƬƼƴƧƴơƳƵƳƳƹƱƥƽƥƴơƩ
ƶƴƜƭƯƭƴơƲƬƝƷƱƩƪơƩƴƯƵƲ&ƪơƩƴơƬơƫƫƩƜƪơƴơƳƴƱƝƶƯƭƴơƩ
ơưƼƴƧƭƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƔƯƳƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƪơƩưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơƭơƣƪƜƦƥƩƴƯƪƜƫƵƬƬơƭơơƭƯƟƮƥƩƼƴơƭƴơƬơƫƫƩƜƨƥƱƬơƟƭƯƭƴơƩ
ƵưƥƱƢƯƫƩƪƜƬƥơưƯƴƝƫƥƳƬơƭơơưƯƢƜƫƫƥƴơƩƧƥưƩưƫƝƯƭƨƥƱƬƼƴƧƴơ
ƪơƩƭơƢƥƫƴƩƾƭƥƴơƩƧƩƳƷƽƲƴƯƵƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
 ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ
a ƓƴƼƬƩƯƷƩƫ
b ƋƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
c ƅƩơƪƼưƴƧƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
d ƅƩơƪƼưƴƧƲƱƯƞƲơƝƱơ
e ƄơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
f ƄƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
g ƓƴƼƬƩƯƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƪơƩưƱƯƳƴơƳƟơƲƷƩƫ
 ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
ƑƱƯƥƴƯƩƬơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
 ƌƯƽƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƳơƬưƯƵƜƭƪơƩƬơƫơƪƴƩƪƞƪƱƝƬơƪơƩ
ƮƥưƫƽƭƥƴƝƴơưƯƫƽƪơƫƜ
 ƓƪƯƵưƟƳƴƥơươƫƜƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƬƩơưƥƴƳƝƴơƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƧƭươƱơươƭƟƳƩơƵƣƱơƳƟơ
 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƬƩơ
ưƩƱƯƽƭơƃƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƥƟƭơƩƳƷƥƤƼƭƳƴƥƣƭƜƪơƩ
ƮƥƬưƥƱƤƥƬƝƭơ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
 ƄƩơƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƬƥơƪƱƟƢƥƩơƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭơƳƧƬƥƟơ
ưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ
ƞ ƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲ
ơƝƱơ
ƳƴƧƨƝƳƧưƯƵƥưƩƨƵƬƥƟƴƥƑơƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯ
ƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơ
ƳơƲƢƯƧƨƞƳƥƩƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲ
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƒƽƨƬƩƳƧ ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƋơƵƴƼ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƢƱƥƣƬƝƭƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭ
ƑƱƯƳƴơƳƟơ
ơưƼƴƧƨƥƱƬƯ-
ƪƱơƳƟơ
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥƬƩơ
ƳƴơƨƥƱƞƞưƩơƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƅƱƯƳƥƱƞ
ƶƱƯƭƴƟƤơ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥơươƫƜƴƯ
ƳƥƳƯƵƜƱƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƼƴơƭ
ƝƷƯƵƭƳƷƥƤƼƭƳƴƥƣƭƾƳƥƩƾƳƴƥ
ƭơƤƩơƴƧƱƞƳƯƵƭƴƧƫƜƬƸƧƴƯƵƲ
ƒƯƞơƝƱơ
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƣƩơƣƱƞƣƯƱƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭƬƥƷƯƭƴƱƞ
ƴƱƟƷơ
ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƣƩơ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƬơƫƫƩƾƭƬƥƫƥưƴƞ
ƴƱƟƷơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
» žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƤƩơƷƝƥƩơƵƴƯƬƜƴƹƲƪơƩ
ƳƵƭƥƷƾƲƩƼƭƴơƳƴơƬơƫƫƩƜƣƩơƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƪơƩ
ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƥƩƪ
1 ƗƹƱƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥƴƯƽƶƥƲƪơƩưƩƜƳƴƥƴƩƲƴƯƽƶƥƲƬƥƪƫƩư
ƂƱƷƟƳƴƥơưƼƴƯƪƜƴƹƬƝƱƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƥƣƭƾƭƯƭƴơƲƬƟơ
ƴƯƽƶơƪƜƨƥƶƯƱƜ
2 ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƾƭƴơƲƬƩơƳƴƱƯƣƣƵƫƞƢƯƽƱƴƳơƬƥƴơƪƩƭƞƳƴƥƴƯ
ƳƴƼƬƩƯƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƝƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
ƴƥƭƴƾƭƯƭƴƜƲƴơưƫƞƱƹƲƣƩơƪơƫƽƴƥƱƯơưƯƴƝƫƥƳƬơ
3 žƴơƭƳƴƥƣƭƾƳƯƵƭƯƩƱƟƦƥƲơƱƷƟƳƴƥƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƳƴƧƬƝƳƧ
ƓƴƱƟƸƴƥƴƯƵƲƪơƱưƯƽƲƳơƲƪơƩƬƥƴơƪƩƭƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƯƭƴƜƲƴƧƭơưƼƴƯƪƥƶƜƫƩƳơƲƣƩơƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƯ
ƴƝƭƴƹƬơ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲžƴơƭƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜơưƼƴƧƱƟƦơƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
ưƱƝưƥƩưƜƭƴơƭơƥƟƭơƩƳƴƱơƬƬƝƭƯưƱƯƲƴơƪƜƴƹžƴơƭƢƯƵƱƴƳƟƦƥƴƥ
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬưƯƱƥƟƴƥƭơƳƪƽƸƥƴƥưƱƯƲƴơƥƬưƱƼƲƣƩơƭơưƜƱƥƴƥ
ƬƩơưƩƯƜƭƥƴƧƳƴƜƳƧ
ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƣƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜ
ƳơƲƬƝƷƱƩƭơƳƴƥƣƭƾƳƯƵƭƴƥƫƥƟƹƲ
4 ƄƩơơưƯƴƥƫƝƳƬơƴơưƯƵƤƩơƱƪƯƽƭươƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯ
ƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƓƵƬƢƯƵƫƝƲžƳƯƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƥƟƭơƩƧƢƯƽƱƴƳơƴƼƳƯƬƥƣơƫƽƴƥƱƧƥƟƭơƩ
ƧƴƯƽƶơƬơƫƫƩƾƭưƯƵƬưƯƱƥƟƴƥƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƪơƩƴƼƳƯưƩƯƣƱƞƣƯƱơ
ƨơƬưƯƱƥƟƴƥƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƄƩơƭơƶƴƩƜƮƥƴƥƬƽƴƥƲƆƩƪ
1 ƗƹƱƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƳƥƴƯƽƶƥƲƪơƩưƩƜƳƴƥƴƩƲƴƯƽƶƥƲƬƥƪƫƩư
ƂƱƷƟƳƴƥơưƼƴƯƪƜƴƹƬƝƱƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƴƥƣƭƾƭƯƭƴơƲƬƟơ
ƴƯƽƶơƪƜƨƥƶƯƱƜ
2 ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲơƭơƴƱƝƮƴƥƳƴƧƭƆƩƪ©ƄƩơƭơƩƳƩƾƳƥƴƥƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ©ƬƝƷƱƩƭơƶƴƜƳƥƴƥƳƴƧƭƜƪƱƧƴƧƲƴƱƟƷơƲƓƴƱƟƢƯƭƴơƲ
ƥƫơƶƱƜƴƯƭƪơƱưƼƳơƲƣƵƱƟƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƪƜƴƹơưƼƴơƬơƫƫƩƜ
ưƱƯƲƴơƬƝƳơƞưƱƯƲƴơƝƮƹƪơƴƜƬƩƳƞƳƴƱƯƶƞƣƩơƭơƶƴƩƜƮƥƴƥ
ƬƽƴƥƲ
3 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƪƯƭƴƜƳƴƧƭƜƪƱƧƴƧƲƴƯƽƶơƲƣƩơƬƥ
ƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơƪơƩƬƥƴƜơƶƞƳƴƥƴƧƭƴƯƽƶơ
ƆươƭơƫƜƢƥƴƥƴơƢƞƬơƴơƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƵưƼƫƯƩươƬơƫƫƩƜ
ƳơƲ
4 ƄƩơơưƯƴƥƫƝƳƬơƴơưƯƵƤƩơƱƪƯƽƭươƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯ
ƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƣƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ
ƞ ƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƥƳƯƵƜƱ
ƓƧƬƥƟƹƳƧƑƱƯƳƝƷƥƴƥƼƴơƭƴƯƳƴƼƬƩƯƥƟƭơƩƦƥƳƴƼ
4 ƄƵƱƟƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
ƣƩơƭơơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴƩƲ
ƴƱƟƷƥƲƪơƩƴƧƳƪƼƭƧ
5 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
 ƂưƯƨƧƪƥƽƳƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƴƧƲƳƥƩƱƜƲ3URƴƧƲ3KLOLSVƳƥƝƭơ
ơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƳƧƬƥƟƯưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼƴƧƳƪƼƭƧ
ƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƯƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
(
).
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
EHQHÀFLDUVHWRWDOPHQWHGHODDVLVWHQFLDTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUHVX
producto en www.philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 $'9(57(1&,$1RXWLOLFHHVWH
aparato cerca del agua.
 Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa
un riesgo, aunque el aparato esté
apagado.
 $'9(57(1&,$1RXWLOLFHHVWH
aparato cerca del agua ni
cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes
que contengan agua.
 Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
 Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para asegurarse
de que no estén obstruidas con
pelusas, pelos, etc.
 Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips para evitar
situaciones de peligro.
 (VWHDSDUDWRSXHGHVHUXVDGRSRU
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que
los niños jueguen con el aparato.
Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento sin
supervisión.
 Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
5&'(VWH5&'GHEHWHQHUXQD
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
 La introducción de objetos metálicos
en las rejillas es peligrosa y puede
provocar una descarga eléctrica.
 No bloquee nunca las rejillas del aire.
 Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.
 No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.
 No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO
 Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la fuente de
alimentación.
 No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LXWLOL]D
dichos accesorios o piezas, la garantía
quedará invalidada.
 No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
 (VSHUHDTXHVHHQIUtHFRPSOHWDPHQWH
el aparato antes de guardarlo.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
(VWHDSDUDWRFXPSOHWRGRVORVHVWiQGDUHVVREUHFDPSRV
HOHFWURPDJQpWLFRV&(06LVHXWLOL]DFRUUHFWDPHQWH\GHDFXHUGRFRQ
las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma
VHJXUDVHJ~QORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWtÀFRVGLVSRQLEOHVKR\HQGtD
0HGLRDPELHQWDO
(OSURGXFWRKDVLGRGLVHxDGR\IDEULFDGRFRQPDWHULDOHV
y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y
reutilizarse.
Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se
muestra en un producto indica que éste cumple la directiva
HXURSHD(8
Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y
electrónicos.
Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los
SURGXFWRVDQWLJXRVFRQODEDVXUDGRPpVWLFDQRUPDO(OUHFLFODGR
correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud de las personas.
 ,QWURGXFFLyQ
La gama Philips Pro se ha desarrollado para ofrecerle el mejor
rendimiento, a la vez que cuida del pelo. Hemos colaborado con
los mejores estilistas para aprender lo que hace que un producto
sea profesional para los consumidores y para desarrollar productos
HQFRQVHFXHQFLD(OVHFDGRU3KLOLSV3URFRQ:SHUPLWHVHFDU
UiSLGDPHQWHHOSHORFRQXQPHQRVGHGDxRV(VWRHVSRVLEOH
gracias a la innovadora y exclusiva ERTXLOODFRQFHQWUDGRUD6W\OH
Protect (pendiente de patente), que evita que el pelo se caliente en
exceso a la vez que mantiene un rendimiento de moldeado fantástico.
(VSHUDPRVTXHGLVIUXWHVXWLOL]DQGRHOVHFDGRU3URSRUPXFKRWLHPSR
%RTXLOODFRQFHQWUDGRUD6W\OH3URWHFW
La innovadora y exclusiva ERTXLOODFRQFHQWUDGRUD6W\OH3URWHFW
se ha diseñado para poder moldear con precisión el pelo con una
boquilla de 6 mm, a la vez que se cuida el pelo. Al moldear el pelo con
una boquilla concentradora estrecha, esta se acerca mucho al pelo, a
YHFHVWRFiQGROR(OFDORUGHKDVWD&VHDFXPXOD\GDxDHOSHOR
al calentarlo en exceso. La boquilla concentradora Style & Protect
fuerza la apertura de la solapa cuando el pelo está demasiado caliente,
disipando el exceso de calor y aumentando la potencia de moldeado.
 'HVFULSFLyQJHQHUDO
a %RTXLOODFRQFHQWUDGRUDPP
b %RWyQGHDLUHIUtR
c %RWyQGHWHPSHUDWXUD
d %RWyQGHÁXMRGHDLUH
e Anilla para colgar
f 5HMLOODGHHQWUDGDGHDLUH
g %RTXLOODFRQFHQWUDGRUD6W\OH3URWHFWPP
 6HFDGRGHOFDEHOOR
Preparación del pelo:
 Lávese en pelo con champú y acondicionador, y enjuáguelo bien.
 Seque el pelo suavemente con una toalla para eliminar el exceso de
humedad.
 Seque el pelo con secador y un cepillo de púas anchas. Asegúrese de
que el pelo está casi seco y sin enredos.
1 (QFKXIHODFODYLMDDXQDWRPDGHFRUULHQWH
 Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora
(
o ) en el secador.
2 Ponga el botón de temperatura (
\HOERWyQGHÁXMRGHDLUH
(
HQODVSRVLFLRQHVTXHGHVHH0DQWHQJDSXOVDGRHOERWyQGH
aire frío
( SDUDTXHHODLUHVHDIUtR\ÀMHHOSHLQDGR
,QWHUUXSWRU 3RVLFLyQ )XQFLyQ
7HPSHUDWXUD
caliente
Seca el cabello mojado rápidamente
Posición
de Cuidado
Seca el cabello a una temperatura suave
y constante
Posición
de Aire frío
Seca el pelo suavemente cuando está
casi seco para conservar el brillo
)OXMRGHDLUH Flujo de aire potente para secar
rápidamente cabello grueso
Flujo de aire suave para moldear pelo
ÀQR
Apagado
» Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de
forma automática y constante, reduciendo el encrespado y
proporcionando más brillo.
3DUDDOLVDUHOSHOR)LJ
1 6HSDUHHOSHORHQPHFKRQHV\VXMpWHORFRQSLQ]DV(PSLHFHSRUOD
parte inferior del pelo y seque mechón a mechón.
2 Con un cepillo redondo, mueva la boquilla concentradora a lo
largo del pelo desde la raíz a las puntas con la máxima tensión para
obtener el mejor resultado.
3 Cuando las raíces estén secas, comience a secar la parte intermedia.
Gire las muñecas y cepille el pelo alejándolo del cuero cabelludo
para mantener la tensión.
&RQVHMRV(/VHFDGRUGHEHDSXQWDUVLHPSUHKDFLDDEDMRDOVHFDUODV
raíces. Puede inclinarse hacia delante cuando se cepille el pelo para no
cansarse.
Repita los pasos del 1 al 3 para alisar el resto del pelo hasta que esté
completamente seco.
4 Para disfrutar de unos resultados duraderos, mantenga pulsado el
botón de aire frío
( ) para moldear el pelo.
Consejos: Cuanto más grande sea el cepillo, más grande será el mechón
que puede alisar y menos tiempo tardará en secarse el pelo.
3DUDFUHDUIRUPDV)LJ
1 6HSDUHHOSHORHQPHFKRQHV\VXMpWHORFRQSLQ]DV(PSLHFHSRUOD
parte inferior del pelo y seque mechón a mechón.
2 Alise el pelo (consulte la Fig. 1 Para alisar el pelo“) hasta que llegue
a las puntas. Con un ligero giro de muñeca, gire el cepillo en la parte
inferior la mitad hacia dentro (o hacia fuera) para crear formas.
3 Sostenga el secador cerca de las puntas durante 3 o 4 segundos y, a
continuación, suéltelo.
Repita los pasos del 1 al 3 en el resto del pelo.
4 Para disfrutar de unos resultados duraderos, mantenga pulsado el
botón de aire frío
( ) para moldear el pelo.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Para quitar la boquilla concentradora (
o ), tire de ella para
sacarla del secador.
1RWD7HQJDFXLGDGRFXDQGRODERTXLOODFRQFHQWUDGRUDHVWpFDOLHQWH
4 Gire la rejilla de entrada de aire (
) para quitar el pelo y el polvo.
5 Limpie el aparato con un paño húmedo.
 Guarde el secador de la gama Philips Pro en un lugar seguro y seco,
libre de polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla
(
).
 *DUDQWtD\VHUYLFLR
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto
de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
6XRPL
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.philips.com/welcome.
 7lUNHll
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
 VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
 Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
 VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
 Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
 Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
PXXWDPDPLQXXWWL(QQHQNXLQ
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
nukkaa tai hiuksia.
 Jos virtajohto on vaurioitunut, se
on vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihdatettava Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä.
 Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
 Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
 Älä työnnä ritilöiden väleihin
metalliesineitä, ettet saa sähköiskua.
 Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.
 Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
 Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
 Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
 Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.
 Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
 Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
 Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
7lPlODLWHYDVWDDNDLNNLDVlKN|PDJQHHWWLVLDNHQWWLl(0)NRVNHYLD
standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden
mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon
perusteella.
<PSlULVW|
Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa,
HWWlWXRWHNXXOXX(XURRSDQSDUODPHQWLQMDQHXYRVWRQGLUHNWLLYLQ
(8VRYHOWDPLVDODDQ
Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
talousjätteiden mukana. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit
ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja henkilöhaittoja.
 -RKGDQWR
3KLOLSV3URWXRWWHHW tarjoavat huippuluokan suorituskyvyn, mutta
ovat silti hellävaraisia hiuksillesi. Tuotteet on suunniteltu yhteistyössä
maailman johtavien hiusmuotoilijoiden kanssa, jotta ne sopisivat sekä
ammattilaisten että tavallisten kuluttajien käyttöön. Philips Pro 2 300
W -hiustenkuivain aiheuttaa 25 % vähemmän vahinkoa hiuksille
innovatiivisen 6W\OH3URWHFWNHVNLW\VVXXWWLPHQ (patenttia haettu)
ansiosta, joka estää hiuksien ylikuumenemista muotoilutehosta tinkimättä.
Toivomme, että nautit hankkimastasi Pro-tuotesarjan kuivaimesta pitkään.
6W\OH3URWHFWNHVNLW\VVXXWLQ
Innovatiivinen 6 mm:n 6W\OH3URWHFWNHVNLW\VVXXWLQ on suunniteltu
hiusten tarkkaan ja hellävaraiseen muotoiluun. Ohut keskityssuutin
ulottuu lähelle hiuksia, joskus jopa koskettaa niitä. Kuivain voi lämmetä
jopa 180 asteiseksi, jolloin se voi vahingoittaa hiuksia. Style & Protect
-keskityssuutin avaa kuivaimen levyt, jos hiukset kuumenevat liikaa. Näin
vältetään kuumuuden aiheuttamat vauriot ja parannetaan muotoilutehoa.
 <OHLVNXYDXV
a .HVNLW\VVXXWLQPP
b 9LLOHlQSXKDOOXVLOPDQYDOLWVLQ
c /lPS|WLODN\WNLQ
d 3XKDOOXVYRLPDNNXXGHQN\WNLQ
e 5LSXVWXVOHQNNL
f ,OPDQRWWRDXNNR
g 6W\OH3URWHFWNHVNLW\VVXXWLQPP
 +LXVWHQNXLYDDPLQHQ
Hiusten valmistelu:
 Pese hiukset shampoolla ja hoitoaineella. Huuhtele hiukset
huolellisesti.
 Kuivaa hiukset varovasti pyyhkeeseen, jotta ylimääräinen vesi lähtee
pois.
 Kuivaa hiukset hiustenkuivaimella ja harjalla. Varmista, että hiukset ovat
lähes kuivat ja hyvin kammatut.
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen (
tai
) hiustenkuivaimeen.
2 Aseta lämpötilakytkin (
) ja puhallusvoimakkuuden kytkin ( )
sopivaan asentoon. Paina kylmän puhallusilman painiketta
( ) ja
viimeistele kampaus viileällä puhallusilmalla.
.\WNLQ Asento Toiminto
/lPS|WLOD
Kuuma
Kuivaa hiukset nopeasti suihkun
jälkeen
Lämpösuojaus
Kuivaa hiukset tasaisessa ja
hoitavassa lämpötilassa.
Viileä hoito
Kuivaa hieman kosteat hiukset
hellävaraisesti siten, että hiusten
kiilto säilyy.
,OPDQYLUWDXV Voimakas puhallus tuuheiden
hiuksien nopeaan kuivaamiseen.
Kevyt puhallus ohuiden hiuksien
muotoiluun.
Virran katkaiseminen
» Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja jatkuvasti
lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
+LXVWHQVXRULVWDPLQHQNXYD
1 Jaa hiukset kammalla osiin. Aloita juuresta ja kuivaa yksi osa kerrallaan.
2 Käytä pyöreää harjaa ja liikuta keskityssuutinta hiusten juurista
latvoihin asti.
3 Kun juuret ovat kuivat, siirry hiusten keskiosiin. Liikuta harjaa poispäin
päänahkasta kiertämällä ranteitasi.
Vihjeitä: Suuntaa hiustenkuivain aina alaspäin, kun kuivaat hiusten juuria.
Nojaa hieman eteenpäin harjatessasi, jotta kätesi eivät väsy.
Toista vaiheet 1-3, kunnes hiuksesi ovat kokonaan kuivat.
4 Viimeistele kampaus painamalla viileän puhallusilman painiketta
(
).
Vihjeitä: Suurella harjalla voit käsitellä isompia osia hiuksistasi, joten
kuivaaminen sujuu nopeammin.
+LXVWHQODWYRMHQWDLYXWWDPLQHQNXYD
1 Jaa hiukset kammalla osiin. Aloita juuresta ja kuivaa yksi osa kerrallaan.
2 Suorista hiuksesi (katso kuva 1 +LXVWHQVXRULVWDPLQHQ) latvoihin asti.
Taivuta hiusten latvoja kääntämällä ranneliikkeellä harjaa sisäänpäin
(tai ulospäin).
3 Pidä kuivainta paikallaan 3–4 sekuntia ja vapauta se.
0XRWRLOHORSXWKLXNVHWWRLVWDPDOODYDLKHLWD
4 Viimeistele kampaus painamalla viileän puhallusilman painiketta
(
).
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Voit irrottaa keskityssuuttimen (
tai ) vetämällä sen irti
hiustenkuivaimesta.
+XRPDXWXV.lVLWWHOHNXXPDDNHVNLW\VVXXWLQWDYDURYDLVHVWL
4 Poista hiukset ja pöly kääntämällä ilmanottoaukon ritilää (
).
5 Puhdista laite kostealla liinalla.
 Aseta hiustenkuivain puhdistuksen jälkeen turvalliseen, kuivaan
ja pölyttömään paikkaan. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään (
).
 7DNXXMDKXROWR
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUEpQpÀFLHU
de tous les avantages de l’assistance Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
 $9(57,66(0(17Q·XWLOLVH]SDVFHW
appareil à proximité d’une source
d’eau.
 Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
 $9(57,66(0(17Q·XWLOLVH]SDV
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
 Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
 Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.
 Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, un Centre Service Agréé ou
GHVWHFKQLFLHQVTXDOLÀpVDJUppVDÀQ
d’éviter tout accident.
 Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
 Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
 L’insertion d’objets métalliques dans
les grilles représente un danger et
peut provoquer une électrocution.
 N’obstruez jamais les grilles d’air.
 Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
 N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
 N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
 Lorsque l’appareil est branché sur une
source d’alimentation, ne le laissez
jamais sans surveillance.
 N’utilisez jamais d’accessoires ou
de pièces d’un autre fabricant ou
Q·D\DQWSDVpWpVSpFLÀTXHPHQW
recommandés par Philips. L’utilisation
de tels accessoires ou de telles pièces
entraîne l’annulation de la garantie.
 N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
 Attendez que l’appareil ait
complètement refroidi avant de le
ranger.
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs
pOHFWURPDJQpWLTXHV&(0,OUpSRQGDX[UqJOHVGHVpFXULWppWDEOLHV
VXUODEDVHGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLÀTXHVDFWXHOOHVV·LOHVWPDQLSXOp
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
GHUQLHUHVWFRQIRUPHjODGLUHFWLYHHXURSpHQQH(&
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des
déchets d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
 ,QWURGXFWLRQ
La gamme Philips Pro a été développée pour vous offrir les meilleures
performances tout en prenant soin de vos cheveux. Nous avons travaillé
ensemble avec d’éminents coiffeurs pour savoir ce qui rend un produit
professionnel pour les consommateurs et pour développer des produits
en conséquence. Le sèche-cheveux Philips Pro de 2 300 W pour un
séchage rapide avec 25 % de dommages en moins - rendu possible par
le FRQFHQWUDWHXU6W\OH3URWHFW unique et innovant (brevet en cours),
qui empêche la surchauffe des cheveux tout en conservant les mêmes
grandes performances de mise en forme. Nous espérons que votre
sèche-cheveux Pro vous donnera entière satisfaction !
&RQFHQWUDWHXU6W\OH3URWHFW
Le FRQFHQWUDWHXU6W\OH3URWHFWunique et innovant a été conçu
pour permettre une mise en forme précise des cheveux à l’aide d’un
concentrateur de 6 mm, tout en prenant soin des cheveux. Lorsque
YRXVPHWWH]YRVFKHYHX[HQIRUPHDYHFXQFRQFHQWUDWHXUÀQFHOXL
ci est au plus près des cheveux, parfois même en les touchant. La
chaleur atteint jusqu’à 180 ºC et abîme les cheveux par surchauffe.
Le concentrateur Style & Protect force le volet à s’ouvrir lorsque les
cheveux deviennent trop chauds, éliminant la chaleur excessive et
améliorant la puissance de mise en forme.
 $SHUoX
a &RQFHQWUDWHXUPP
b %RXWRQGXÁX[G·DLUIURLG
c Thermostat
d ,QWHUUXSWHXUGXÁX[G·DLU
e $QQHDXGHVXVSHQVLRQ
f *ULOOHG·HQWUpHG·DLU
g &RQFHQWUDWHXU6W\OH3URWHFWPP
 6pFKDJHGHVFKHYHX[
Préparatifs pour vos cheveux :
 Lavez-vous les cheveux avec du shampooing et de l’après-shampoing,
puis rincez-les soigneusement.
 Séchez doucement vos cheveux avec une serviette pour éliminer
l’humidité excessive.
 Faites un brushing à l’aide d’une brosse à larges dents. Assurez-vous
que vos cheveux sont presque secs et démêlés.
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
 3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXU ou ) sur le
sèche-cheveux.
2 Réglez le thermostat (
HWO·LQWHUUXSWHXUGXÁX[G·DLU ) sur la
SRVLWLRQYRXOXH0DLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG
(
SRXUÀ[HUYRWUHPLVHHQIRUPH
%RXWRQ Réglage )RQFWLRQ
7HPSpUDWXUH
Chaud
Séchez rapidement vos cheveux à
la sortie de la douche.
Thermoprotect
Séchez vos cheveux à une
température constante.
Séchage à
froid
Séchez doucement vos cheveux,
lorsqu'ils sont presque secs, pour
leur donner de la brillance.
)OX[GDLU
Flux d'air puissant pour un
séchage rapide des cheveux épais
Flux d'air doux pour une mise en
IRUPHGHVFKHYHX[ÀQV
Arrêt
» Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont
automatiquement et continuellement diffusés pour réduire les
frisottis et offrir plus de brillance.
3RXUOLVVHUYRVFKHYHX[ÀJ
1 Séparez vos cheveux et attachez-en une partie. Commencez par le
dessous et séchez une partie à la fois.
2 Utilisez une brosse ronde, déplacez le concentrateur le long des
cheveux des racines aux pointes en les étirant au maximum pour un
meilleur optimal.
3 Lorsque les racines sont sèches, commencez à sécher la partie
centrale. Pliez vos poignets et brossez vos cheveux en partant du
cuir chevelu pour maintenir la tension.
Conseils : le sèche-cheveux doit toujours être dirigé vers le bas lorsque
vous séchez vos cheveux à partir des racines. Vous pouvez vous pencher
vers l’avant lorsque vous vous brossez les cheveux pour éviter la fatigue.
Répétez les étapes 1 à 3 pour lisser le reste de vos cheveux jusqu’à ce
qu’ils soient complètement secs.
4 3RXUGHVUpVXOWDWVGXUDEOHVPDLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQGXÁX[
d’air froid
( ) pour mettre vos cheveux en forme.
Conseils : plus la brosse est grande, plus la mèche de cheveux que
vous pouvez lisser sera grande et plus le brushing de vos cheveux sera
rapide.
3RXUFUpHUGHVYDJXHVÀJ
1 Séparez vos cheveux et attachez-en une partie. Commencez par le
dessous et séchez une partie à la fois.
2 /LVVH]YRVFKHYHX[UHSRUWH]YRXVjODÀJXUH©3RXUOLVVHUYRV
FKHYHX[ªMXVTX·jDWWHLQGUHOHVSRLQWHV3DUXQHOpJqUHWRUVLRQGH
votre poignet, tournez la brosse d’un demi-tour vers l’intérieur
(ou l’extérieur) pour créer des vagues.
3 0DLQWHQH]OHVqFKHFKHYHX[SUqVGHVSRLQWHVSHQGDQWj
4 secondes, puis relâchez-le.
Répétez les étapes 1 à 3 pour mettre en forme le reste de vos cheveux.
4 3RXUGHVUpVXOWDWVGXUDEOHVPDLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQGXÁX[
d’air froid
( ) pour mettre vos cheveux en forme.
$SUqVXWLOLVDWLRQ
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Pour débrancher le concentrateur (
ou ), retirez-le du sèche-
cheveux.
5HPDUTXHVR\H]SUXGHQWHORUVTXHOHFRQFHQWUDWHXUHVWFKDXG
4 Tournez la grille d’entrée d’air (
) pour enlever les cheveux et la
poussière.
5 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
 Rangez votre sèche-cheveux de la gamme Philips Pro dans un
endroit sûr et sec, exempt de poussière. Vous pouvez également
accrocher l’appareil par son anneau de suspension (
).
5 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
,QGRQHVLD
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
 3(5,1*$7$1-DQJDQJXQDNDQDODWLQL
dekat air.
 Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat
telah dimatikan.
 3(5,1*$7$1-DQJDQJXQDNDQ
alat ini bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
 Selalu cabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
 Jika terlalu panas, alat akan mati
secara otomatis. Cabut steker alat
lalu biarkan dingin selama beberapa
menit. Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
memastikan tidak tersumbat bulu,
rambut, dll.
 Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat servis resmi
Philips atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar dari
bahaya.
 Alat ini dapat digunakan oleh anak-
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
mental yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan jika
mereka diberi pengawasan atau
petunjuk mengenai cara penggunaan
alat yang aman dan mengerti
bahayanya. Anak-anak dilarang
memainkan alat ini. Pembersihan dan
perawatan pengguna tidak boleh
dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
 Untuk perlindungan tambahan, kami
sarankan Anda memasang Residual
Current Device (RCD) pada sirkuit
listrik yang memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki arus
operasi residu terukur yang tidak
EROHKOHELKGDULP$0LQWDODKVDUDQ
kepada petugas yang memasang alat
ini.
 0HPDVXNNDQEHQGDGDULORJDPNH
dalam kisi-kisi itu berbahaya dan dapat
menyebabkan sengatan listrik.
 Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
udara.
 Sebelum Anda menghubungkan alat,
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
alat sesuai dengan voltase listrik di
tempat Anda.
 Jangan gunakan alat untuk keperluan
selain yang diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
 Jangan menggunakan alat pada rambut
tiruan.
 Bila alat telah terhubung ke daya listrik,
jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
 Jangan sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun
dari produsen lain atau yang tidak
secara khusus direkomendasikan
oleh Philips. Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen yang tidak
direkomendasikan, garansi Anda batal.
 Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
 Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan
HOHNWURPDJQHW(0)-LNDGLWDQJDQLGHQJDQEHQDUGDQVHVXDLGHQJDQ
petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan
menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.
/LQJNXQJDQ
Produk Anda dibuat dengan materi dan komponen berkualitas
tinggi yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali.
Bila Anda melihat simbol tempat sampah yang disilang pada
SURGXNDUWLQ\DSURGXNWHUVHEXWGLFDNXSGDODP(XURSHDQ
'LUHFWLYH(8
Anda perlu mengetahui sistem pengumpulan terpisah di daerah Anda
untuk produk-produk elektrik dan elektronik.
Harap ikuti peraturan di daerah Anda dan jangan buang produk yang
sudah tidak digunakan bersamaan dengan sampah rumah tangga biasa.
Pembuangan produk lama Anda yang benar akan membantu mencegah
kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan
manusia.
 3HQGDKXOXDQ
Philips Pro range dikembangkan untuk memberikan kinerja terbaik,
selagi tetap merawat rambut Anda. Kami telah bekerja sama dengan
penata rambut terbaik untuk mempelajari apa yang membuat
sebuah produk yang profesional bagi konsumen dan kemudian
mengembangkan produk seperti itu. Philips Pro dryer dengan daya
2300W untuk pengeringan cepat dengan kerusakan 25% lebih rendah
saat mengeringkan rambut- yang dimungkinkan dengan Konsentrator
Style & Protect (paten telah didaftarkan) yang inovatif dan unik, untuk
menghindari panas berlebih pada rambut sembari menjaga kinerja
penataan yang sama hebatnya. Semoga Anda menikmati penggunaan Pro
dryer untuk waktu yang lama!
Konsentrator Style & Protect
Konsentrator Style & Protect yang inovatif dan unik ini telah diciptakan
untuk memberikan penataan rambut yang akurat dengan konsentrator
6mm-nya sembari merawat rambut. Saat menata rambut dengan
konsentrator tipis, konsentrator berada dekat dengan rambut, kadang
menyentuh rambut. Panas hingga 180ºC bisa terjadi dan merusak
rambut karena kelebihan panas. Konsentrator Style & Protect memaksa
sirip untuk membuka saat rambut menjadi terlalu panas, membuang
kelebihan panas dan meningkatkan daya penataan.
 ,NKWLVDU
a .RQVHQWUDWRUPP
b 7RPEROKHPEXVDQKDQJDW
c 6DNHODUVXKX
d 6DNHODUKHPEXVDQXGDUD
e /XEDQJJDQWXQJDQ
f .LVLVDOXUDQPDVXNXGDUD
g .RQVHQWUDWRU6W\OH3URWHFWPP
 0HQJHULQJNDQUDPEXW$QGD
Persiapan untuk rambut Anda:
 Cuci rambut Anda dengan sampo dan conditioner, bilas dengan
saksama.
 Keringkan rambut dengan handuk untuk menghilangkan sisa
kelembaban.
 Keringkan rambut Anda dengan sikat bergigi besar dan blower.
Pastikan rambut Anda hampir kering dan bebas kusut.
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
 Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator ( atau )
ke pengering rambut.
2 Sesuaikan sakelar suhu (
) dan hembusan udara ( ) ke posisi
yang diinginkan. Tekan terus tombol
Hembusan dingin ( ) untuk
hembusan udara yang sejuk untuk menetapkan tatanan Anda.
6DNHODU Setelan )XQJVL
6XKX
Panas
0HQJHULQJNDQUDPEXWVHKDELVNHUDPDV
dengan cepat
Thermoprotect
0HQJHULQJNDQUDPEXWSDGDVXKX
perawatan yang konstan
Cool Care
0HQJHULQJNDQUDPEXW$QGDSHUODKDQ
saat hampir kering untuk menjaga
kilaunya
Aliran
XGDUD
Aliran udara kuat untuk mengeringkan
rambut lebat dengan cepat
Aliran udara lembut untuk menata
rambut tipis
0DWLNDQ
» Saat alat menyala, ion secara dikeluarkan secara otomatis dan
berkelanjutan, mengurangi keriting dan memberikan kilau
tambahan.
8QWXNPHOXUXVNDQUDPEXW*EU
1 3LVDKNDQUDPEXW$QGDGDQMDXKNDQGHQJDQMHSLWDQ0XODLODKGDUL
bagian bawah rambut dan keringkan bagian demi bagian.
2 Dengan sikat bundar, gerakkan konsentrator di sepanjang rambut
mulai dari akar hingga ujung dengan tarikan penuh untuk hasil terbaik.
3 Saat akar kering, mulai pengeringan pada bagian tengah. Putar
pergelangan Anda dan sikat menjauhi kulit kepala untuk
mempertahankan tarikan.
Tip: Pengering rambut harus selalu menunjuk ke bawah saat
mengeringkan dari akar. Anda dapat sedikit menunduk saat menyisir
rambut agar tidak mudah lelah.
Ulangi langkah 1-3 untuk meluruskan sisa rambut hingga benar-benar
kering.
4 Untuk hasil yang tahan lama, tekan dan tahan tombol
Hembusan
dingin (
) untuk menata rambut Anda.
Tip: Semakin besar sisir, semakin besar bagian rambut yang dapat Anda
luruskan dan semakin cepat Anda dapat mengeringkan rambut Anda.
8QWXNPHPEXDWUDPEXWMDGLOHQWLN*EU
1 3LVDKNDQUDPEXW$QGDGDQMDXKNDQGHQJDQMHSLWDQ0XODLODKGDUL
bagian bawah rambut dan keringkan bagian demi bagian.
2 Luruskan rambut (lihat Gbr.1 8QWXNPHOXUXVNDQUDPEXW“) hingga
mencapai ujung rambut. Dengan sedikit memutar pergelangan, putar
sisir ke bawah separuh ke arah dalam (atau ke arah luar) untuk
membuat lentikan.
3 Tahan pengering rambut dekat dengan ujung rambut selama 3 hingga
4 detik, lalu lepaskan.
Ulangi langkah 1-3 ke bagian rambut yang lainnya.
4 Untuk hasil yang tahan lama, tekan dan tahan tombol
Hembusan
Dingin (
) untuk menata rambut Anda.
6HWHODKPHQJJXQDNDQ
1 0DWLNDQDODWGDQFDEXWVWHNHUQ\D
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Untuk melepas konsentrator (
atau ), tarik konsentrator dari
pengering rambut.
&DWDWDQ+DWLKDWLMLNDNRQVHQWUDWRUPDVLKSDQDV
4 Putar kisi saluran masuk udara (
) untuk menghilangkan rambut
dan debu.
5 Bersihkan alat dengan kain lembab.
 Simpan Pengering Rambut Philips Pro Range Anda di tempat yang
aman dan kering, bebas dari debu. Anda juga dapat menggantungnya
pada lubang gantungannya (
).
 *DUDQVLGDQOD\DQDQ
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDSHUROHKSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
 $99(57(1=$QRQXWLOL]]DUHTXHVWR
apparecchio in prossimità di acqua.
 Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
la vicinanza all’acqua rappresenta un
rischio anche quando il sistema è
spento.
 $99(57(1=$QRQXWLOL]]DUHTXHVWR
apparecchio in prossimità
di vasche da bagno, docce,
lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.
 Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
l’apparecchio.
 Se l’apparecchio si surriscalda, si
spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
per alcuni minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio, controllare
che le griglie non siano ostruite da
lanugine, capelli, ecc...
 Se il cavo di alimentazione è
danneggiato deve essere sostituito
da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
danni.
 Quest’apparecchio può essere usato
da bambini di età superiore agli 8 anni
e da persone con capacità mentali,
ÀVLFKHRVHQVRULDOLULGRWWHSULYHGL
esperienza o conoscenze adatte a
condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali pericoli
DVVRFLDWLDWDOHXVR(YLWDUHFKHL
bambini giochino con l’apparecchio. Le
operazioni di pulizia e manutenzione
non devono essere eseguite da
bambini senza la supervisione di un
adulto.
 Per una sicurezza maggiore, è
consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device,
dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che
fornisce alimentazione al bagno. Tale
dispositivo RCD deve avere una
corrente operativa residua nominale
non superiore a 30 mA. Chiedere
aiuto al proprio installatore.
 L’inserimento di oggetti metallici nelle
grate è pericoloso e potrebbe causare
scosse elettriche.
 Non bloccare mai le griglie di
aerazione.
 Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione indicata
su quest’ultimo corrisponda a quella
locale.
 Non utilizzare l’apparecchio per scopi
non descritti nel presente manuale.
 Non utilizzare l’apparecchio su capelli
DUWLÀFLDOL
 Quando l’apparecchio è collegato
all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
 Non utilizzare mai accessori o parti di
altri produttori oppure componenti
QRQFRQVLJOLDWLLQPRGRVSHFLÀFRGD
Philips. In caso di utilizzo di tali parti o
accessori, la garanzia risulta non valida.
 Non attorcigliare il cavo di
alimentazione attorno all’apparecchio.
 Lasciare raffreddare l’apparecchio
prima di riporlo.
&DPSLHOHWWURPDJQHWLFL(0)
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
HOHWWURPDJQHWLFL(0)6HXWLOL]]DWRLQPDQLHUDDSSURSULDWDHVHFRQGR
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
FRQIRUPLWjDOOHSURYHVFLHQWLÀFKHGLVSRQLELOLDGRJJL
$PELHQWH
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei
ULÀXWLFRQXQDFURFHVLJQLÀFDFKHWDOHSURGRWWRqVRJJHWWRDOOD
'LUHWWLYD(XURSHD(8
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
$WWHQHUVLDOOHQRUPDWLYHORFDOLSHUORVPDOWLPHQWRGHLULÀXWLHQRQ
JHWWDUHLYHFFKLSURGRWWLQHLQRUPDOLULÀXWLGRPHVWLFL,OFRUUHWWR
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
 ,QWURGX]LRQH
La gamma Philips Pro è stata sviluppata per offrire migliori prestazioni
prendendosi cura dei capelli. Abbiamo collaborato con i migliori
hairstylist per capire cosa rende un prodotto professionale per
i consumatori e offrire esattamente il tipo di prodotto richiesto.
L’asciugacapelli Philips Pro da 2300 W offre un’asciugatura veloce
e riduce i danni conseguenti del 25%: un connubio reso possibile
dal FRQFHQWUDWRUHGHOÁXVVRG·DULD6W\OH3URWHFW (in attesa di
brevetto) che evita il surriscaldamento dei capelli garantendo le
stesse straordinarie prestazioni in fatto di piega. Ci auguriamo che
l’asciugacapelli Pro risulti a lungo di vostro gradimento.
&RQFHQWUDWRUHGHOÁXVVRG·DULD6W\OH3URWHFW
L’innovativo e unico FRQFHQWUDWRUHGHOÁXVVRG·DULD6W\OH3URWHFWè
VWDWRSURJHWWDWRSHUJDUDQWLUHXQDSLHJDGHÀQLWDFRQXQFRQFHQWUDWRUH
GHOÁXVVRG·DULDGDPPSUHQGHQGRVLDOORVWHVVRWHPSRFXUDGHL
FDSHOOL4XDQGRVLGjODSLHJDDLFDSHOOLFRQXQFRQFHQWUDWRUHGHOÁXVVR
G·DULDVRWWLOHqQHFHVVDULRDYYLFLQDUORPROWRDLFDSHOOLÀQRDGHQWUDUH
in contatto talvolta con i capelli stessi. Il calore può raggiungere una
WHPSHUDWXUDÀQRD&GDQQHJJLDQGRLFDSHOOL,OFRQFHQWUDWRUH
GHOÁXVVRG·DULD6W\OH3URWHFWSUHYHGHO·DSHUWXUDIRU]DWDGHOO·DOHWWD
al raggiungimento di una temperatura troppo elevata, permettendo
all’eccessivo calore di dissolversi e migliorando la potenza della piega.
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV(OHFWURQLFV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 36011
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
060<0DQXDOSHQJJXQD
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
AR
FA
(1 8VHUPDQXDO
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
'( %HQXW]HUKDQGEXFK
(/ ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
(6 0DQXDOGHOXVXDULR
FI .l\WW|RSDV
FR 0RGHG·HPSORL
IN %XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
IT 0DQXDOHXWHQWH
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HPS920
a
b
c
d
e
g
f
2
1
3~4
sec.
3~5 CM
3~5 CM
( 6 mm )
( 8 mm )
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.65 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HPS920
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.65 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HPS920 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες