Εγχειρίδιο Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Important
Before you connect the appliance, check if the
voltage indicated on the appliance corresponds
to the local mains voltage.
Keep away from water! Do not use this product near or over
water contained in baths, washbasins, sinks, etc. When used
in a bathroom, unplug the appliance after use since the
proximity of water presents a risk even when the hairdryer is
switched off.
Always switch the appliance off before putting it down, even
if it is only for a moment.
Keep the appliance out of the reach of children.
For additional protection, we advise you to install a residual
current device (RCD) with a rated residual operating current
not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the
bathroom. Ask your installer for advice.
Never block the air grilles.
This product is equipped with an automatic overheating
protection device. If the appliance overheats, it will switch off.
Unplug the appliance. After it has cooled down for a few
minutes, the appliance can be used again. Before you switch
it on again, check the inlet and outlet grilles for possible
blockage by fluff, hair, etc.
If in doubt, consult your dealer or a Philips service centre.
If the mains cord of this appliance is damaged, it must only
be replaced by Philips or their service representative, as
special tools and/or parts are required.
C
B
A
Your new Philips hair dryer has been especially designed to meet your
personal needs. With the attachment, you can create the style you want.
To get the best results, please read the instructions carefully before use.
We hope you will enjoy using your hair dryer!
A Switch
B Concentrator
C Hanging loop
Settings
> = low temperature and strong airflow for gentle drying or for fixing
your hairstyle
> = high temperature and strong airflow for quick drying
5 = medium temperature and gentle airflow for precise styling
0 = Off
Concentrator
Fit the concentrator to the air outlet to concentrate the airflow. Direct the
airflow at the brush or comb with which you are styling your hair.
English
short
Wichtig
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Gebrauch
nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät
mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
• Halten Sie sich von Wasser fern! Verwenden Sie
das Gerät niemals in der Nähe von Wasser oder über gefüllten
Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder dergleichen.
Ziehen Sie nach dem Gebrauch im Badezimmer sofort den
Netzstecker aus der Steckdose. Auch ein nicht verwendeter,
aber eingeschalteter Haartrockner ist in der Nähe von Wasser
eine Gefahr.
• Wenn das Gerät trotzdem einmal ins Wasser gefallen sein
sollte, so ziehen Sie auf jeden Fall zuerst den Netzstecker mit
trockenen Händen aus der Steckdose. Das Gerät ist dann
nicht mehr zu gebrauchen und muß außer Betrieb genommen
werden.
• Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn Sie es ablegen, und
sei es nur für einen kurzen Moment.
• Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
• Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem
Nennauslösestrom von 30 mA bietet zusätzlichen Schutz.
Wenden Sie sich an Ihren Elektroinstallateur.
• Halten Sie immer die Lufteinlaßöffnungen frei.
• Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz versehen. Bei
zu starker Erwärmung wird das Gerät automatisch ausge-
schaltet. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
Hat das Gerät einige Minuten abgekühlt, kann es wieder
eingeschaltet werden. Prüfen Sie aber zuerst, daß Lufteinlaß
und -auslaß nicht durch Haare oder Flusen verstopft sind.
• Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muß es durch
ein original Philips Netzkabel ersetzt werden, weil spezielles
Werkzeug und/oder Ersatzteile benötigt werden.
• Wenden Sie sich zu Prüfzwecken oder wegen Reparaturen
stets nur an eine von Philips autorisierte Werkstatt oder an
das Philips Service Center in Ihrem Land. Unsachgemäße
Reparatur führt zum Verlust der Garantie.
Ihr neuer Philips Haartrockner ist speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt
worden. Mit seinem Konzentrator-Aufsatz können Sie Ihre individuelle
Frisur gestalten. Lesen Sie aufmerksam die folgenden Hinweise, um sich
mit der Handhabung vertraut zu machen. Sie werden dann viel Freude
an Ihrem neuen Gerät haben.
A Geräteschalter
B Stylingdüse
C Aufhängeöse
Gebläse-Einstellungen
> = Niedrige Temperatur und starker Luftstrom zum schonenden
Trocknen und zum Fixieren der Frisur
> = Hohe Temperatur und starker Luftstrom zum schnellen Trocknen
5 = Mittlere Temperatur und schwacher Luftstrom zum präzisen
Frisieren
0 = Aus
Stylingdüse
Setzen Sie die Stylingdüse auf den Luftaustritt, um den Luftstrom zu
konzentrieren. Richten Sie den Luftstrom auf den Kamm oder die Bürste,
während Sie das Haar damit frisieren.
Deutsch
IMPORTANTE
Prima di collegare l’apparecchio verificate che il
voltaggio indicato su di esso corrisponda a
quello di rete.
Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua! Non utilizzatelo nei
pressi di vasche da bagno, lavandini, ecc.. Se lo usate nella
stanza da bagno staccate sempre la spina dopo aver
asciugato i capelli, perché la prossimità dell’acqua
rappresenta un pericolo anche quando l’apparecchio è spento.
Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche
se per poco.
Tenete l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
Per maggiore sicurezza è opportuno installare sul circuito
elettrico della stanza da bagno un dispositivo di protezione
contro la corrente residua (RCD), in modo che questa non
superi i 30 mA. Chiedete consiglio al vostro elettricista di
fiducia.
Fate attenzione a non ostruire mai le griglie d’aerazione.
L’apparecchio è provvisto di un dispositivo di protezione
contro il surriscaldamento, che provvede a spegnerlo
automaticamente non appena la temperatura supera il livello
di sicurezza. In tal caso dovete staccare la spina e attendere
che l’apparecchio si raffreddi prima di riprendere ad
utilizzarlo. É opportuno verificare, inoltre, che le griglie
d’aerazione non siano ostruite da bambagia, capelli, ecc.
In caso di dubbio consultate il vostro rivenditore di fiducia o il
Centro Assistenza Philips a voi più vicino.
Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio si dovesse
rovinare, occorrerà farlo sostituire da un Centro Assistenza
autorizzato Philips perchè occorrono speciali attrezzature e/o
ricambi.
Il vostro nuovo asciugacapelli Philips è stato espressamente studiato
per adattarsi alle vostre esigenze. Con lo speciale accessorio fornito,
potrete realizzare lo stile che desiderate.
Per ottenere i migliori risultati vi preghiamo di leggere attentamente le
istruzioni prima dell’uso.
Siamo sicuri che vi troverete benissimo con il vostro nuovo
asciugacapelli!
A Interruttore
B Concentratore del flusso d’aria
C Gancio per appendere l’asciugacapelli
Regolazioni
> = bassa temperatura e getto d’aria potente per una asciugatura
delicata o per fissare l’acconciatura
> = alta temperatura e getto d’aria potente per un’asciugatura veloce
5 = media temperatura e getto d’aria delicato per una messa in piega
precisa.
0 = Spento
Concentratore del flusso d’aria
Inserite il concentratore sull’asciugacapelli per concentrare il getto d’aria.
Indirizzare il getto sulla spazzola o sul pettine che state usando per fare
la piega.
Italiano
Important
Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la
tension indiquée sur l'appareil correspond bien à
la tension de votre secteur.
Tenez l'appareil loin de l'eau ! N'utilisez pas l'appareil près de
l'eau du bain, de l'évier, du lavabo etc.
Si vous utilisez l'appareil dans votre salle de bains,
débranchez l'appareil après utilisation : la proximité de l'eau
représente un danger même lorsque le sèche-cheveux est
éteint.
Eteignez toujours l'appareil avant de le poser, même pour un
instant.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'installer dans
le circuit électrique de votre salle de bains un disjoncteur avec
un réglage de courant résiduel n'excédant pas 30 mA.
Demandez conseil à votre installateur.
N'obturez jamais les grilles d'air.
Cet appareil est équipé d'un dispositif automatique de
coupure, qui éteint l'appareil en cas de surchauffe.
Débranchez alors l'appareil. Laissez-le refroidir quelques
minutes avant de vous en resservir. Avant de le remettre en
marche, vérifiez les grilles d'admission et de sortie d’air ne
soient pas obturées par des cheveux, etc. En cas de doute,
consultez votre revendeur ou un Centre Service Agréé
Philips.
Si le cordon secteur de votre appareil est endommagé, il doit
impérativement être remplacé par un réparateur indépendant
agréé Philips car des équipements et des composants
spécifiques sont exigés.
Votre nouveau sèche-cheveux Philips a été spécialement conçu pour
satisfaire toutes vos exigences. Ses accessoires vous permettent de
créer le style de coiffure que vous désirez Pour obtenir les meilleurs
résultats, lisez soigneusement les instructions avant de vous servir de
l'appareil.
Nous sommes persuadés que votre appareil vous procurera toute
satisfaction.
A Interrupteur
B Concentrateur
C Anneau de suspension
Réglages
> = Température basse et flux d’air puissant pour une meilleure fixation
> = Température élevée et flux d’air puissant pour un séchage rapide
5 = Température moyenne et flux d’air doux pour une mise en forme
soignée
0 = Arrêt
Le concentrateur
Pour concentrer le flux d'air, installez le concentrateur sur l'appareil et
dirigez le flux d'air sur la brosse et/ou le peigne avec lesquels vous vous
coiffez.
Français
Belangrijk
Controleer vóórdat u het apparaat aansluit of de
spanning die erop staat aangegeven
overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Vermijd contact met water! Gebruik dit product niet in de
nabijheid van water, zoals boven een met water gevuld bad,
wasbak, gootsteen, enz. Als u het apparaat in de badkamer
gebruikt, haal dan na gebruik altijd de stekker uit het
stopcontact; de nabijheid van water is gevaarlijk, zelfs
wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
Schakel het apparaat altijd uit voordat u het neerlegt, al is dat
maar voor even.
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
Als extra beveiliging is het raadzaam de elektriciteitsgroep
die de badkamer van stroom voorziet te zekeren door middel
van een aardlekschakelaar met een waarde van maximaal 30
mA. Raadpleeg hiervoor uw installateur.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Dit apparaat heeft een automatische beveiliging tegen
oververhitting. Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het
zichzelf uit. Haal in dit geval de stekker uit het stopcontact en
laat het apparaat afkoelen. Na enkele minuten kan het weer
opnieuw gebruikt worden. Controleer wel eerst of de roosters
voor in- en uitgaande lucht niet worden geblokkeerd door
stof, haar, o.i.d. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw leverancier of
een Philips Service Centrum.
Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het
uitsluitend te worden vervangen door een door Philips
daartoe aangewezen reparateur, omdat voor de reparatie
speciale gereedschappen en/of onderdelen vereist zijn.
Uw nieuwe Philips haardroger is speciaal ontworpen om tegemoet te
komen aan uw persoonlijke eisen. Met het hulpstuk kunt u uw haar op de
door u gewenste manier in model brengen. Voor het beste resultaat,
raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen vóór het
eerste gebruik.
Veel plezier met uw haardoger!
A Schakelaar
B Concentrator
C Ophangoog
Standen
> = sterke luchtstroom met een lage temperatuur voor voorzichtig
drogen of het afwerken van uw kapsel
> = sterke luchtstroom met een hoge temperatuur voor snel drogen
5 = zachte luchtstroom met een gemiddelde temperatuur om het haar
goed in model te brengen
0 = Uit
Concentrator
Zet de concentrator op de luchtopening om de luchtstroom te
concentreren. Richt de luchtstroom op de kam of borstel, waarmee u uw
haar in model brengt.
Nederlands
Importante
Antes de enchufarlo a la red, comprueben que el
voltaje indicado en el aparato se corresponde con
el voltaje local.
¡Manténganlo lejos del agua ! No usen este aparato cerca o
sobre el agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc.
Cuando lo usen en un cuarto de baño, desenchufen el aparato
de la red después de usarlo, ya que la proximidad del agua
presenta un riesgo aunque el Secador de Cabello esté parado.
Paren siempre el aparato antes de dejarlo en algún sitio,
aunque sólo sea durante un momento.
Mantengan el aparato lejos del alcance de los niños.
Para una protección adicional, les aconsejamos la
instalación, en el circuito eléctrico que suministre al
cuarto de baño, de un dispositivo de corriente residual
(RCD) ajustado a una intensidad residual operativa que no
exceda de 30 mA.
Pidan consejo a su electricista.
No obstruyan nunca las rejillas del aire.
Este aparato está provisto de un dispositivo automático de
protección contra sobrecalentamientos. Si el aparato se
calienta en exceso, este dispositivo lo desconectará.
Desenchufen el aparato de la red. Después de enfriarse
durante unos pocos minutos, el aparato puede utilizarse de
nuevo. Antes de volver a usarlo, comprueben la posible
obturación de las rejillas de entrada y salida de aire por
pelusas, cabellos, etc.
En caso de duda, consulten a su vendedor o a un Centro de
Servicio Oficial Philips.
Si el cable de red de este aparato es dañado, solo puede ser
reemplazado por la Organización Philips o por un taller de
servicio autorizado por ella, ya que se requieren herramientas
y/o piezas especiales.
Su nuevo Secador de Cabello Philips ha sido especialmente diseñado
para satisfacer sus necesidades personales. Con el accesorio pueden
crear el moldeado que deseen. Para obtener los mejores resultados,
lean cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.
¡ Esperamos que disfruten al usar su Secador de Cabello !
A Interruptor
B Boquilla concentradora
C Anilla para colgar
Posiciones
> = Baja temperatura y fuerte flujo de aire, para un secado suave o
para fijar el moldeado de su cabello.
> = Alta temperatura y fuerte flujo de aire, para un rápido secado.
5 = Temperatura media y suave flujo de aire, para un moldeado
preciso.
0 = Parada
Boquilla concentradora
Para concentrar el flujo de aire, fijen la boquilla concentradora a la salida
de aire.
Dirijan el flujo de aire al cepillo o al peine con los cuales estén
moldeando su cabello.
Español
4222 002 20331
;
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.47 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HP4832
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.47 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (135) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (67) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HP4832 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες