Εγχειρίδιο Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯ ƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 045 41941
90% recycled paper
CB
1
6
3-4
sec.
8 9
7
2
3 5
4
A
F
E
D
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHD628
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the
appliance after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects into
the air grilles to avoid electric
shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the main cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
2 Introduction
technology personalizes its drying experience to
you. It continuously senses the temperature of your hair
and adjusts the temperature to prevent your hair from
overheating.
leaves your hair moisture-rich, shiny
and healthy-looking. The
light on top of the hair dryer
lights up when
is active.
3 How to use your hairdryer
1 Connect the plug to a power supply outlet and switch on
the appliance.
» The speed indication displays “0” (
b ), indicating the
device is o.
2 Select the nozzle ( i, g ) for drying/styling or diuser
(
h ) for curly hair.
3 Adjust the air speed (c) and temperature ( e )
according to your needs.
Switch Settings Function
Temperature
Gentle
Gently dry the hair at a caring
temperature
Dry Dry hair quickly
Fast Dry shower-wet hair quickly
Speed
Switch o the product
Gentle airow and styling
Strong airow and fast drying
How to use styling nozzle (Fig.C)
1 To style your hair, attach the styling nozzle ( g ) on the
hair dryer and adjust to “Fast” or “Dry” setting.
2 Select one section of hair (not wider than 5cm) and place
the brush underneath the hair near the roots. With the
styling nozzle facing downward on your hair, move the
brush and hairdryer in a single movement until it reaches
the end of your hair. Repeat on other sections of hair.
3 To x your style, press the Cool Shot button ( a ) to get
cool airow.
4 To create soft icks: Slightly turn the brush inward when
you reach the hair ends. Continuously press the Cool Shot
button
and hold the brush for 3-4 seconds.
How to use diuser (Fig.D)
The diuser is helpful for drying curly hair. If you have natural
curly hair or permed curls, you can use the diuser to
enhance your curls.
1 Attach the diuser ( h ) on the dryer.
2 Hold the hairdryer vertically and place the hair in a
circular motion in between pins and move toward the
scalp slowly.
3 To x your style, press the Cool Shot button ( a ) for
cool airow.
SenseIQ is deactivated for optimal styling experience as
following:
SenseIQ ON/OFF
Attachments Settings
Gentle Dry Fast
No attachments
4 After Use
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 (Fig.F) Clean the dryer regularly with a damp cloth or use
a vacuum cleaner or cotton swab to clear the dust at the
grilles.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
f ).
5 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
its phone number in the worldwide guarantee leaet).
If there is no Consumer Care Centre in your country, go to
your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af
badekar, brusekabiner,
kummer eller andre kar,
der indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen er
beskadiget, skal den af
sikkerhedsmæssige årsager
udskiftes af Philips, af et
servicecenter, der er godkendt
af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalikationer.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med
et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-
installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno hovedledningen
rundt om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
2 Introduktion
teknologien tilpasser tørringen til dine behov.
Den registrerer løbende hårets temperatur og justerer
temperaturen for at forhindre, at håret overophedes.
giver dit hår et fugtrigt, skinnende og sundt
udseende.
-lyset oven på hårtørreren lyser, når
er aktiv.
3 Sådan bruges hårtørreren
1 Sæt stikket i en stikkontakt, og tænd for apparatet.
» Hastighedsindikatoren viser “0” (
b ), hvilket angiver, at
enheden er slukket.
2 Vælg mundstykket ( i, g ) til tørring/styling eller diuser
(
h ) til krøllet hår.
3 Juster lufthastigheden (c) og temperaturen ( e ) efter
behov.
Omskifter Indstillinger Funktion
Temperatur
Skånsom
Tør håret nænsomt ved en
skånsom temperatur
Tør Tør håret hurtigt
Hurtig
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad
Hastighed
Sluk for apparatet
Moderat luftstrøm og styling
Kraftig luftstrøm til hurtig
tørring
Sådan bruges styling-mundstykket (g. C)
1 For at style dit hår skal du sætte styling-mundstykket
(
g ) på hårtørreren og indstille til “Fast” eller “Dry”.
2 Vælg en hårlok (ikke bredere end 5 cm), og placer børsten
under håret i nærheden af rødderne. Med styling-
mundstykket vendt nedad mod håret skal du bevæge
børsten og hårtørreren i en enkelt bevægelse, indtil du
når spidsen af håret. Gentag på andre hårlokker.
3 For at sætte frisuren skal du trykke på knappen Cool Shot
( a ) for at få en kølig luftstrøm.
4 Sådan laver du bløde buede spidser: Drej børsten en
smule indad, når du når hårspidserne. Tryk konstant på
knappen Cool Shot
, og hold børsten i 3-4 sekunder.
Sådan bruges diuseren (g. D)
Diuseren er velegnet til tørring af krøllet hår. Hvis du har
naturligt krøllet hår eller permanentede krøller, kan du bruge
diuseren til at opfriske dine krøller.
1 Sæt diuseren ( h ) på hårtørreren.
2 Hold hårtørreren lodret, tag med en cirkulær bevægelse
fat i håret med diuserens “tænder”, og bevæg langsomt
diuseren ned mod hovedbunden.
3 For at sætte frisuren skal du trykke på knappen Cool Shot
( a ) for at få en kølig luftstrøm.
SenseIQ er i følgende tilfælde deaktiveret for at opnå en
optimal styling:
SenseIQ TIL/FRA
Tilbehør Indstillinger
Skånsom Tør Hurtig
Intet tilbehør
4 Efter brug
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 (Fig. F) Rengør hårtørreren jævnligt med en fugtig klud,
eller brug en støvsuger eller vatpind til at fjerne støvet ved
gitrene.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængsstroppen (
f ).
5 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter
i dit land (telefonnummeret ndes i folderen “Worldwide
Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land,
kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe
zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder (EMF)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
2 Einführung
Mit intelligenter Technologie wird das Trocknen
persönlich an Sie angepasst. Es erfasst kontinuierlich die
Temperatur Ihres Haars und passt sie an, damit Ihr Haar
vor Überhitzung geschützt wird.
verleiht Ihrem
Haar Feuchtigkeit, Glanz und ein gesundes Aussehen. Die
Anzeige oben auf dem Haartrockner leuchtet auf, wenn
aktiv ist.
3 So verwenden Sie Ihren
Haartrockner
1 Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an und
schalten Sie das Gerät ein.
» Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt “0” (
b ) an, um
anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2 Wählen Sie die Düse ( i, g ) zum Trocknen/Stylen oder
den Diusor (
h ) für lockiges Haar.
3 Passen Sie die Luftgeschwindigkeit (c) und die
Temperatur (
e ) nach Ihrem Bedarf an.
Schalten Einstellungen Funktion
Temperatur
Sanft
Trocknen Sie das Haar
sanft bei schonender
Temperatur
Trocken Haare schnell trocknen
Schnell
Nasses Haar schnell
trocknen
Geschwindigkeit
Schaltet das Gerät aus
Sanfter Luftstrom und
einfaches Styling
Starker Luftstrom für
schnelles Trocknen
So verwenden Sie die Stylingdüse (Abb. C)
1 Um Ihr Haar zu stylen, bringen Sie die Stylingdüse ( g )
am Haartrockner an und stellen Sie die Einstellung auf
“Schnell” oder “Trocknen” ein.
2 Wählen Sie eine Haarsträhne (nicht breiter als 5 cm)
und platzieren Sie die Bürste unter dem Haar, nah
an der Haarwurzel. Richten Sie die Stylingdüse nach
unten auf Ihr Haar und bewegen Sie die Bürste und den
Haartrockner in einer einzigen Bewegung vom Ansatz
bis zu den Spitzen. Wiederholen Sie den Vorgang bei
weiteren Haarsträhnen.
3 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( a ) und xieren Sie Ihre
Frisur mit kaltem Luftstrom.
4 Für leichte Wellen, drehen Sie die Bürste leicht nach
innen, wenn Sie die Haarspitzen erreichen. Drücken
Sie die Kaltlufttaste
und halten Sie die Bürste 3 bis
4 Sekunden lang.
So verwenden Sie den Diusor (Abb. D)
Der Diusor hilft Ihnen beim Trocknen von lockigem Haar.
Wenn Sie natürliches lockiges Haar oder eine Dauerwelle
haben, können Sie den Diusor verwenden, um die Locken
zu verstärken.
1 Bringen Sie den Diusor ( h ) am Haartrockner an.
2 Halten Sie den Haartrockner senkrecht, bringen Sie das
Haar in kreisenden Bewegungen zwischen die Stifte, und
bewegen Sie das Gerät langsam in Richtung Kopfhaut.
3 Drücken Sie die Kaltlufttaste ( a ) und xieren Sie Ihre
Frisur mit kaltem Luftstrom.
Um ein optimales Styling zu erhalten wird SenseIQ
folgendermaßen deaktiviert:
SenseIQ EIN/AUS
Aufsätze Einstellungen
Sanft Trocken Schnell
Keine Aufsätze
4 Nach Gebrauch
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 (Abb. F) Reinigen Sie den Trockner regelmäßig mit einem
feuchten Tuch oder verwenden Sie einen Staubsauger
oder ein Wattestäbchen, um den Staub an den Gittern zu
entfernen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
der Aufhängeöse aufhängen (
f ).
5 Garantie und Service
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
(www.philips.com/support), oder setzen Sie sich mit
einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
ươƱƝƷƥƩƧ3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥưƱƯƳƥƪƴƩƪƜƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƩƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞ
ơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƭƩưƴƞƱƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲ
ƳƪƥƽƧưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
ƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƾƭƴơƩƱƧƴƜơưƼƴƧ3KLOLSVƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
ƷƱƞƳƴƧ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƂƭơƪƽƪƫƹƳƧ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƟưƴƥƴơƩƬơƦƟƬƥƪơƭƯƭƩƪƜƯƩƪƩơƪƜ
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƆƆ
ƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơ
ƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭ
ưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭ
ƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƆƩƳơƣƹƣƞ
ơƵƴƞƧƴƥƷƭƯƫƯƣƟơƥƮơƴƯƬƩƪƥƽƥƩƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƬƥ
ƢƜƳƧƴƩƲơƭƜƣƪƥƲƳơƲƂƭƩƷƭƥƽƥƩƳƵƭƥƷƾƲƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭƳơƲƪơƩƱƵƨƬƟƦƥƩƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƣƩơƭơơưƯƴƱƝƸƥƩƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƈƴƥƷƭƯƫƯƣƟơ
ơƶƞƭƥƩ
ƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƥƭƵƤơƴƹƬƝƭơƫơƬưƥƱƜƪơƩƵƣƩƞƈƫƵƷƭƟơ
ƳƴƯ
ƥưƜƭƹƬƝƱƯƲƴƯƵƳƥƳƯƵƜƱơƭƜƢƥƩƼƴơƭƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƞƧƴƥƷƭƯƫƯƣƟơ
.
 ƔƱƼưƯƲƷƱƞƳƧƲƴƯƵƳƥƳƯƵƜƱ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲƪơƩ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƈƝƭƤƥƩƮƧƴơƷƽƴƧƴơƲƤƥƟƷƭƥƩ´µ
bƵưƯƤƥƩƪƭƽƯƭƴơƲƼƴƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
2 ƆưƩƫƝƮƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯi,gƣƩơƳƴƝƣƭƹƬơƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƞƴƧ
ƶƵƳƯƽƭơ(
hƣƩơƳƣƯƵƱƜƬơƫƫƩƜ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƧƭƴơƷƽƴƧƴơơƝƱơ(c)ƪơƩƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơeƬƥ
ƢƜƳƧƴƩƲơƭƜƣƪƥƲƳơƲ
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƒƵƨƬƟƳƥƩƲ ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
żưƩơ
żưƩƯƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳƥ
ƞưƩơƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƓƴƝƣƭƹƬơ ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƄƱƞƣƯƱƧ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƢƱƥƣƬƝƭƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭ
ƔơƷƽƴƧƴơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭ
ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƪơƩƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩƣƱƞƣƯƱƯ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƓưƻƯƮƱƶưƝƲƦƱƳƮƴƲƳƮƫƞƮƴƵƮưƫƠưƞƲƫƠƳƮƱƅƨƩ&
1 ƄƩơƭơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
gƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱƪơƩƥưƩƫƝƮƴƥƴƧƱƽƨƬƩƳƧ
´ƄƱƞƣƯƱƧµƞ´ƓƴƝƣƭƹƬơµ
2 ƆưƩƫƝƮƴƥƬƩơƴƯƽƶơưƫƜƴƯƵƲƝƹƲƥƪƪơƩƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧ
ƢƯƽƱƴƳơƪƜƴƹơưƼƴơƬơƫƫƩƜƪƯƭƴƜƳƴƩƲƱƟƦƥƲƍƥƴƯƳƴƼƬƩƯ
ƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲƳƴƱơƬƬƝƭƯưƱƯƲƴơƪƜƴƹƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƬƥƴơƪƩƭƞƳƴƥƴƧƢƯƽƱƴƳơƪơƩƴƯƳƥƳƯƵƜƱƬƥƬƟơƪƟƭƧƳƧƬƝƷƱƩƴƩƲ
ƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƆươƭơƫƜƢƥƴƥƳƥƜƫƫƥƲƴƯƽƶƥƲ
3 ƄƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
ƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
aƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ
4 ƄƩơƭơƣƵƱƟƳƥƴƥƥƫơƶƱƾƲƴƩƲƜƪƱƥƲƄƵƱƟƳƴƥƥƫơƶƱƾƲƴƧƢƯƽƱƴƳơ
ưƱƯƲƴơƬƝƳơƼƴơƭƶƴƜƳƥƴƥƳƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƑơƴƞƳƴƥ
ƳƵƭƥƷƼƬƥƭơƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƧ
ƢƯƽƱƴƳơƣƩơƤƥƵƴƥƱƼƫƥưƴơ
ƓưƻƯƮƱƶưƝƲƦƱƳƦƱƵƴƲƮƼƬƠƱƅƨƩ'
ƈƶƵƳƯƽƭơƥƟƭơƩƷƱƞƳƩƬƧƣƩơƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭƳƣƯƵƱƾƭƬơƫƫƩƾƭ
ƂƭƝƷƥƴƥƶƵƳƩƪƜƳƣƯƵƱƜƬơƫƫƩƜƞưƥƱƬơƭƜƭƴƬưƯƱƥƟƴƥƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơƣƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲ
1 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơhƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
2 ƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƪơƴơƪƼƱƵƶơƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜ
ƬƥƪƵƪƫƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲơƪƟƤƥƲƪơƩƬƥƴơƪƩƭƞƳƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞưƱƯƲƪƥƶƜƫƩƳơƲơƱƣƜ
3 ƄƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲươƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ
ƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
aƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƓƮSenseIQƠƯƤƬƤưƢƮƯƮƨƤƞƳƠƨƢƨƠƨƣƠƬƨƩƻƵƮưƫƛưƨƲƫƠ
ƸƱƤƭƝƱ
ƅƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƦƠƯƤƬƤưƢƮƯƮƞƦƲƦSenseIQ
ƅƭƠưƳƝƫƠƳƠ ƑƴƧƫƞƲƤƨƱ
żưƩơ ƓƴƝƣƭƹƬơ ƄƱƞƣƯƱƧ
ƋơƭƝƭơƥƮƜƱƴƧƬơ
 ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƆƩƪ)ƋơƨơƱƟƦƥƴƥƴơƪƴƩƪƜƴƯƳƥƳƯƵƜƱƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟƞ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƝƭơƧƫƥƪƴƱƩƪƼƳƪƯƵưƜƪƩƞƬƩơƬươƴƯƭƝƴơƣƩơƭơ
ƪơƨơƱƟƳƥƴƥƴƧƳƪƼƭƧƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ

f
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/VXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥ
ƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
a Philips. Para poder beneciarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni cerca
de bañeras, duchas, cubetas u
otros recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente.
Desenchufe el aparato
y deje que se enfríe
durante unos minutos.
Antes de encender de nuevo el
aparato, compruebe las rejillas
para asegurarse de que no
estén obstruidas con pelusas,
pelos, etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido
por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips,
con el n de evitar situaciones
de peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en
el circuito que suministre al
cuarto de baño un dispositivo
de corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualicado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la
recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto
desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud humana.
2 Introducción
La tecnología personaliza su experiencia de
secado. Detecta continuamente la temperatura del cabello
y ajusta la temperatura para evitar que se recaliente.
aporta a su cabello humedad, brillo y un aspecto
saludable. El piloto
de la parte superior del secador se
ilumina cuando la tecnología
está activada.
3 Cómo utilizar el secador
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente y encienda el
aparato.
» La indicación de velocidad muestra “0” ( b ), lo que
indica que el dispositivo está apagado.
2 Seleccione la boquilla ( i, g ) para secar/moldear o
para el difusor (
h ) para el cabello rizado.
3 Ajuste la velocidad del aire (c y la temperatura ( e )
en función de sus necesidades.
Interruptor Conguración Función
Temperatura
Suave
Seca el pelo a una
temperatura suave
Secado Seca el pelo rápidamente
Rápido
Seca el cabello mojado
rápidamente
Velocidad
Apaga el aparato
Flujo de aire suave para
dar forma
Flujo de aire fuerte para
un secado rápido
Cómo utilizar la boquilla para moldeado (Fig. C)
1 Para moldear el cabello, coloque la boquilla ( g ) para
moldeado en el secador y ajústela a la posición “Rápido
o “Secado”.
2 Seleccione un mechón (no más ancho de 5 cm de ancho)
y coloque el cepillo debajo del pelo cerca de las raíces.
Con la boquilla para moldeado hacia abajo sobre el
pelo, mueva el cepillo y el secador de pelo con un solo
movimiento hasta que llegue al nal del pelo. Repita el
proceso con otros mechones de pelo.
3 Para jar el peinado, pulse el botón de aire frío ( a )
para usar un ujo de aire frío.
4 Para dar forma a las puntas: gire ligeramente el cepillo
hacia dentro cuando llegue a las puntas del pelo.
Mantenga pulsado el botón de aire frío de forma
continua
y sujete el cepillo durante 3-4 segundos.
Cómo utilizar el difusor (Fig. D)
El difusor es útil para secar el cabello rizado. Si tiene un
cabello rizado natural o rizos de permanente, puede utilizar
el difusor para realzar sus rizos.
1 Coloque el difusor ( h ) en el secador.
2 Sostenga el secador en vertical, de manera que el cabello
quede entre las púas, y vaya acercándolo poco a poco al
cuero cabelludo.
3 Para jar el peinado, pulse el botón de aire frío ( a )
para usar un ujo de aire frío.
La tecnología SenseIQ está desactivada para una
experiencia de moldeado óptima como se indica a
continuación:
SenseIQ activado/desactivado
Accesorios Conguración
Suave Secado Rápido
No hay accesorios
4 Después del uso
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 (Fig. F) Limpie el secador regularmente con un paño
húmedo o utilice un aspirador o un bastoncillo de
algodón para eliminar el polvo de las rejillas.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede colgarlo por su anilla (
f ).
5 Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
en su país (encontrará el número de teléfono en el folleto
de la garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en
su país, diríjase al distribuidor Philips local.
El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caracterísƟcas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä
laitetta veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden
vesiastioiden lähellä.
Irrota pistoke
pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
vaihdata se oman turvallisuutesi
vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
laitteen käyttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa
hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU).
- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Johdanto
-tekniikka takaa yksilöllisen kuivauskokemuksen.
Se tunnistaa hiustesi lämpötilan ja estää hiustesi
ylikuumenemisen säätämällä lämpötilaa.
saa
aikaan kosteutensa säilyttäneet, kiiltävät ja terveen näköiset
hiukset.
-merkkivalo hiustenkuivaajan päällä syttyy, kun
on käytössä.
3 Hiustekuivaimen käyttö
1 Liitä pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta.
» Nopeusilmaisimen näytössä 0 (
b ) tarkoittaa sitä, että
laitteen virta on katkaistu.
2 Valitse kuivaus/muotoilusuutin ( i, g ) tai kiharille
hiuksille tarkoitettu diuusori (
h ).
3 Säädä ilmavirran nopeutta (c) ja lämpötilaa ( e )
tarpeen mukaan.
Kytkin Asetukset Toiminto
Lämpötila
Hellävarainen
Kuivaa hiukset
hellävaraisessa lämpötilassa
Kuivaus Kuivaa hiukset nopeasti
Nopea
Kuivaa hiukset nopeasti
suihkun jälkeen
Nopeus
Katkaisee virran
Kevyt puhallus ja muotoilu
Voimakas puhallus nopeaan
kuivatukseen
Muotoilusuuttimen käyttö (kuva C)
1 Muotoile hiukset liittämällä muotoilusuutin ( g )
hiustenkuivaimeen ja valitsemalla Nopea- tai Kuivaus-
asetus.
2 Erottele hiuksista osio (enintään viiden sentin levyinen)
ja vie harja hiusten alle lähelle tyveä. Siirrä harjaa ja
hiustenkuivainta yhdellä liikkeellä hiusten latvaa kohti
siten, että muotoilusuutin osoittaa alaspäin kohti hiuksia.
Toista tämä lopuille osioille.
3 Viimeistele kampaus painamalla viileän puhallusilman
painiketta
( a ).
4 Voit muotoilla loivia laineita kääntämällä harjaa hieman
sisäänpäin hiusten latvoissa. Paina viileän puhallusilman
painiketta
ja pidä harjaa paikallaan 3–4 sekuntia.
Diuusorin käyttö (kuva D)
Diuusorista on hyötyä kiharoiden hiusten kuivaamisessa.
Jos sinulle on luonnonkiharat hiukset tai permanentti, voit
voimistaa kiharoita diuusorilla.
1 Kiinnitä diuusori ( h ) hiustenkuivaimeen.
2 Pidä hiustenkuivainta pystysuorassa, aseta hiukset
pyörivin liikkein tappien väliin ja liikuta kuivainta hitaasti
kohti hiuspohjaa.
3 Viimeistele kampaus painamalla viileän puhallusilman
painiketta
( a )
SenseIQ on poissa käytöstä muotoilun optimointia
varten seuraavasti:
SenseIQ KÄYTÖSSÄ / POIS KÄYTÖS
Lisäosat Asetukset
Hellävarainen Kuivaus Nopea
Ei lisäosia
4 Käytön jälkeen
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 (Kuva F) Puhdista hiustenkuivan säännöllisesti kostealla
liinalla ja puhdista pöly säleiköstä pölynimurilla tai
vanupuikolla.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään (
f ).
5 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque, même
lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil
près d’une baignoire, d’une
douche, d’un lavabo ni de tout
autre récipient contenant de
l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.92 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD628
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.92 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD628 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες