Εγχειρίδιο Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

C
B
A
D
4222 002 20371
;
Important
Before you connect the appliance, check if the voltage
indicated on the appliance corresponds to the local
mains voltage.
Keep away from water! Do not use this product near or over water
contained in baths, washbasins, sinks, etc. When used in a bathroom,
unplug the appliance after use since the proximity of water presents a
risk even when the hairdryer is switched off.
Always switch the appliance off before putting it down, even if it is
only for a moment.
Keep the appliance out of the reach of children.
For additional protection, we advise you to install a residual current
device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30
mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer
for advice.
Never block the air grilles.
This product is equipped with an automatic overheating protection
device. If the appliance overheats, it will switch off. Unplug the
appliance. After it has cooled down for a few minutes, the appliance
can be used again. Before you switch it on again, check the inlet and
outlet grilles for possible blockage by fluff, hair, etc.
If in doubt, consult your dealer or a Philips service centre
• If the mains cord of this appliance is damaged, it must only be
replaced by Philips or their service representative, as special tools
and/or parts are required.
Your new Philips hair dryer has been especially designed to meet your personal
needs. With the attachments, you can create the style you want. To get the best
results, please read the instructions carefully before use.
We hope you will enjoy using your hair dryer!
A Switch
B Concentrator
C Volume Diffuser
D Hanging loop
Settings
> = low temperature and strong airflow for gentle drying or for fixing your
hairstyle
> = high temperature and strong airflow for quick drying
5 = medium temperature and gentle airflow for precise styling
0 = Off
Concentrator
Fit the concentrator to the air outlet to concentrate the airflow. Direct the airflow at
the brush or comb with which you are styling your hair.
Diffuser
Volume
To add volume to the hair near the roots, insert the pins of the Diffuser into the hair
until they touch the scalp and make rotating movements. You will get the best
results if you start at the lower part of your head and move slowly upwards, while
making rotating movements.
Curls
Hold the Diffuser at approx. 10 cm from your head to allow your hair to dry
gradually. You can model your hair with your free hand by kneading the curls in
your hair. By doing so, you will prevent your curls from blowing out of style and
your hair from becoming frizzy.
Connecting and disconnecting the attachments
The attachments can be fitted to the appliance by simply snapping them on. You
can detach the attachments by pulling them off the appliance.
English
Wichtig
• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen, ob
die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen
Netzspannung übereinstimmt.
• Halten Sie sich von Wasser fern! Verwenden Sie das
Gerät niemals in der Nähe von Wasser oder über gefüllten
Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder dergleichen. Ziehen Sie
nach dem Gebrauch im Badezimmer sofort den Netzstecker aus der
Steckdose. Auch ein nicht verwendeter, aber eingeschalteter
Haartrockner ist in der Nähe von Wasser eine Gefahr.
• Wenn das Gerät trotzdem einmal ins Wasser gefallen sein sollte, so
ziehen Sie auf jeden Fall zuerst den Netzstecker mit trockenen Händen
aus der Steckdose.
Das Gerät ist dann nicht mehr zu gebrauchen und muß außer Betrieb
genommen werden.
• Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn Sie es ablegen, und sei es nur
für einen kurzen Moment.
• Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
• Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem
Nennauslösestrom von 30 mA bietet zusätzlichen Schutz. Wenden Sie
sich an Ihren Elektroinstallateur.
• Halten Sie immer die Lufteinlaßöffnungen frei.
• Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz versehen. Bei zu starker
Erwärmung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie dann
den Netzstecker aus der Steckdose. Hat das Gerät einige Minuten
abgekühlt, kann es wieder eingeschaltet werden. Prüfen Sie aber
zuerst, daß Lufteinlaß und -auslaß nicht durch Haare oder Flusen
verstopft sind.
• Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, muß es durch ein
original Philips Netzkabel ersetzt werden, weil spezielles Werkzeug
und/oder Ersatzteile benötigt werden.
• Wenden Sie sich zu Prüfzwecken oder wegen Reparaturen stets nur an
eine von Philips autorisierte Werkstatt oder an das Philips Service
Center in Ihrem Land. Unsachgemäße Reparatur führt zum Verlust der
Garantie.
Ihr neuer Philips Haartrockner ist speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt worden.
Mit seinen verschiedenen Aufsätzen können Sie Ihre individuelle Frisur gestalten.
Lesen Sie aufmerksam die folgenden Hinweise, um sich mit der Handhabung
vertraut zu machen. Sie werden dann viel Freude an Ihrem neuen Gerät haben.
A Geräteschalter
B Stylingdüse
C Volumen-Diffusor
D Aufhängeöse
Gebläse-Einstellungen
> = Niedrige Temperatur und starker Luftstrom zum schonenden Trocknen und
zum Fixieren der Frisur
> = Hohe Temperatur und starker Luftstrom zum schnellen Trocknen
5 = Mittlere Temperatur und schwacher Luftstrom zum präzisen Frisieren
0 = Aus
Stylingdüse
Setzen Sie die Stylingdüse auf den Luftaustritt, um den Luftstrom zu konzentrieren.
Richten Sie den Luftstrom auf den Kamm oder die Bürste, während Sie das Haar
damit frisieren.
Diffusor
- Volumen
Ihr Haar erhält mehr Volumen, wenn Sie die Finger des Diffusors ins Haar bis auf
die Kopfhaut setzen und mit leicht kreisenden Bewegungen durch Ihr Haar führen.
Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie von unten zur Kopfmitte hin arbeiten.
- Locken
Halten Sie den Diffusor ca. 10 cm vom Haar entfernt, und trocknen Sie es langsam.
Ordnen Sie Ihr Haar mit der freien Hand. Auf diese Weise wird Ihr Haar sanft
getrocknet; Locken und langes Haar werden nicht zerzaust, sondern behalten ihre
Form.
Aufsetzen und Abnehmen der Aufsätze
Die Aufsätze werden auf das Gerät mit leichtem Druck aufgesetzt, so daß sie
einrasten. Zum Abnehmen werden sie einfach abgezogen.
Deutsch
IMPORTANTE
Prima di collegare l’apparecchio verificate che il
voltaggio indicato su di esso corrisponda a quello di
rete.
Tenete l’apparecchio lontano dall’acqua! Non utilizzatelo nei pressi di
vasche da bagno, lavandini, ecc. Se lo usate nella stanza da bagno
staccate sempre la spina dopo aver asciugato i capelli, perché la
prossimità dell’acqua rappresenta un pericolo anche quando
l’apparecchio è spento.
Spegnete sempre l’apparecchio prima di appoggiarlo, anche se per
poco.
Tenete l’apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
Per maggiore sicurezza è opportuno installare sul circuito elettrico
della stanza da bagno un dispositivo di protezione contro la corrente
residua (RCD), in modo che questa non superi i 30 mA. Chiedete
consiglio al vostro elettricista di fiducia.
Fate attenzione a non ostruire mai le griglie d’aerazione.
L’apparecchio è provvisto di un dispositivo di protezione contro il
surriscaldamento, che provvede a spegnerlo automaticamente non
appena la temperatura supera il livello di sicurezza. In tal caso dovete
staccare la spina e attendere che l’apparecchio si raffreddi prima di
riprendere ad utilizzarlo. É opportuno verificare, inoltre, che le griglie
d’aerazione non siano ostruite da bambagia, capelli, ecc.
In caso di dubbio consultate il vostro rivenditore di fiducia o il Centro
Assistenza Philips a voi più vicino.
Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio si dovesse rovinare,
occorrerà farlo sostituire da un Centro Assistenza autorizzato Philips
perchè occorrono speciali attrezzature e/o ricambi.
Il vostro nuovo asciugacapelli Philips è stato espressamente studiato per adattarsi
alle vostre esigenze. Con gli speciali accessori forniti, potrete realizzare lo stile che
desiderate. Per ottenere i migliori risultati vi preghiamo di leggere attentamente le
istruzioni prima dell’uso.
Siamo sicuri che vi troverete benissimo con il vostro nuovo asciugacapelli
A Interruttore
B Concentratore del flusso d’aria
C Diffusore
D Gancio per appendere l’asciugacapelli
Regolazioni
> = bassa temperatura e getto d’aria potente per una asciugatura delicata o per
fissare l’acconciatura
> = alta temperatura e getto d’aria potente per un’asciugatura veloce
5 = media temperatura e getto d’aria delicato per una messa in piega precisa.
0 = Spento
Concentratore del flusso d’aria
Inserite il concentratore sull’asciugacapelli per concentrare il getto d’aria. Indirizzare
il getto sulla spazzola o sul pettine che state usando per fare la piega.
Diffusore
Volume
Per dare maggiore volume alla radice dei capelli, appoggiate le dita del diffusore
sul cuoio capelluto ed eseguite dei movimenti circolari. Per ottenere risultati ancora
migliori, iniziate dalla parte inferiore della testa e procedete lentamente verso l’alto,
con movimenti circolari.
Riccioli
Tenete il Diffusore ad una distanza di circa 10 cm. dalla testa per asciugare
gradualmente i capelli. Utilizzate la mano libera per mettere in piega i capelli,
modellando le ciocche. In questo modo i riccioli risulteranno ben ordinati e i capelli
non diventeranno crespi.
Come inserire e disinserire gli accessori
Per utilizzare gli accessori, basterà inserirli a scatto sull’asciugacapelli. Per toglierli,
tirarli delicatamente.
Italiano
Important
Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension
indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension de
votre secteur.
Tenez l'appareil loin de l'eau ! N'utilisez pas l'appareil près
de l'eau du bain, de l'évier, du lavabo etc.
Si vous utilisez l'appareil dans votre salle de bains, débranchez l'appareil
après utilisation : la proximité de l'eau représente un danger même
lorsque le sèche-cheveux est éteint.
Eteignez toujours l'appareil avant de le poser, même pour un instant.
Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'installer dans le circuit
électrique de votre salle de bains un disjoncteur avec un réglage de
courant résiduel n'excédant pas 30 mA. Demandez conseil à votre
installateur.
N'obturez jamais les grilles d'air.
Cet appareil est équipé d'un dispositif automatique de coupure, qui
éteint l'appareil en cas de surchauffe. Débranchez alors l'appareil.
Laissez-le refroidir quelques minutes avant de vous en resservir. Avant
de le remettre en marche, vérifiez les grilles d'admission et de sortie d’air
ne soient pas obturées par des cheveux, etc. En cas de doute, consultez
votre revendeur ou un Centre Service Agréé Philips.
Si le cordon secteur de votre appareil est endommagé, il doit impé-
rativement être remplacé par un réparateur indépendant agréé Philips
car des équipements et des composants spécifiques sont exigés.
Votre nouveau sèche-cheveux Philips a été spécialement conçu pour satisfaire
toutes vos exigences. Ses accessoires vous permettent de créer le style de coiffure
que vous désirez Pour obtenir les meilleurs résultats, lisez soigneusement les
instructions avant de vous servir de l'appareil.
Nous sommes persuadés que votre appareil vous procurera toute satisfaction.
A Interrupteur
B Concentrateur
C Diffuseur pour volume
D Anneau de suspension
Réglages
> = Température basse et flux d’air puissant pour une meilleure fixation
> =Température élevée et flux d’air puissant pour un séchage rapide
5 = Température moyenne et flux d’air doux pour une mise en forme soignée
0 = Arrêt
Le concentrateur
Pour concentrer le flux d'air, installez le concentrateur sur l'appareil et dirigez le flux
d'air sur la brosse et/ou le peigne avec lesquels vous vous coiffez.
Diffuseur
Volume
Pour donner du volume aux cheveux près de la racine, faîtes pénétrer les pointes du
diffuseur dans la chevelure jusqu'à ce qu'elles touchent le cuir chevelu et faites des
mouvements de rotation. Vous obtiendrez de meilleurs résultats si vous commencez
par sécher les cheveux situés au-dessus de la nuque et si vous remontez doucement
vers le haut tout en faisant des mouvements de rotation.
Boucles
Pour obtenir de bons résultats maintenez le diffuseur à environ 10 cm des cheveux
afin de permettre un séchage progressif. Modelez la chevelure à votre guise à l’aide
de la main libre,vous éviterez ainsi d’avoir les cheveux trop secs et crépus.
Connexion et déconnexion des accessoires
Pour adapter les accessoires à l'appareil enfoncez-les simplement dessus, et tirez
dessus pour les retirer.
Français
Belangrijk
Controleer vóórdat u het apparaat aansluit of de
spanning die erop staat aangegeven overeenkomt met
de plaatselijke netspanning.
Vermijd contact met water! Gebruik dit product niet in
de nabijheid van water, zoals boven een met water gevuld bad,
wasbak, gootsteen, enz. Als u het apparaat in de badkamer gebruikt,
haal dan na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact; de nabijheid
van water is gevaarlijk, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
Schakel het apparaat altijd uit voordat u het neerlegt, al is dat maar
voor even.
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
Als extra beveiliging is het raadzaam de elektriciteitsgroep die de
badkamer van stroom voorziet te zekeren door middel van een
aardlekschakelaar met een waarde van maximaal 30 mA. Raadpleeg
hiervoor uw installateur.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Dit apparaat heeft een automatische beveiliging tegen oververhitting.
Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf uit. Haal in dit
geval de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Na
enkele minuten kan het weer opnieuw gebruikt worden. Controleer wel
eerst of de roosters voor in- en uitgaande lucht niet worden
geblokkeerd door stof, haar, o.i.d. Als u twijfelt, raadpleeg dan uw
leverancier of een Philips Service Centrum.
Indien het snoer van dit apparaat is beschadigd, dient het uitsluitend
te worden vervangen door een door Philips daartoe aangewezen
reparateur, omdat voor de reparatie speciale gereedschappen en/of
onderdelen vereist zijn.
Uw nieuwe Philips haardroger is speciaal ontworpen om tegemoet te komen aan uw
persoonlijke eisen. Met de hulpstukken kunt u uw haar op de door u gewenste
manier in model brengen. Voor het beste resultaat raden wij u aan deze
gebruiksaanwijzing goed door te lezen vóór het eerste gebruik.
Veel plezier met uw haardoger!
A Schakelaar
B Concentrator
C Volume Diffuser
D Ophangoog
Standen
> = sterke luchtstroom met een lage temperatuur voor voorzichtig drogen of het
afwerken van uw kapsel
> = sterke luchtstroom met een hoge temperatuur voor snel drogen
5 = zachte luchtstroom met een gemiddelde temperatuur om het haar goed in
modelte brengen
0 = Uit
Concentrator
Zet de concentrator op de luchtopening om de luchtstroom te concentreren. Richt
de luchtstroom op de kam of borstel, waarmee u uw haar in model brengt.
Diffuser
Volume
Voegt meer volume toe aan het haar dicht bij de wortel.
Steek de pinnen van de Diffuser in het haar tot ze het hoofd raken. Maak
vervolgens draaiende bewegingen. U krijgt de beste resultaten wanneer u
onderaan uw hoofd begint en langzaam naar boven werkt terwijl u voortdurend
draaiende bewegingen maakt.
Krullen
Houd de Diffuser op ± 10 cm afstand van uw hoofd om het haar geleidelijk te
drogen. Met uw vrije hand kunt u uw haar in model brengen door de krullen in uw
haar te kneden. Op deze manier voorkomt u dat uw krullen uit model raken en dat
het haar pluizig wordt.
Opzetten en afnemen van de hulpstukken
De hulpstukken kunnen eenvoudig op het apparaat worden geklikt. U kunt de
hulpstukken eraf halen door ze recht van het apparaat te trekken.
Nederlands
Importante
Antes de enchufarlo a la red, comprueben que el voltaje
indicado en el aparato se corresponde con el voltaje
local.
¡ Manténganlo lejos del agua ! No usen este aparato cerca o sobre el
agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo usen
en un cuarto de baño, desenchufen el aparato de la red después de
usarlo, ya que la proximidad del agua presenta un riesgo aunque el
Secador esté parado.
Paren siempre el aparato antes de dejarlo en algún sitio, aunque sólo
sea durante un momento.
Mantengan el aparato lejos del alcance de los niños.
Para una protección adicional, les aconsejamos la instalación, en el
circuito eléctrico que suministre al cuarto de baño, de un dispositivo
de corriente residual (RCD) ajustado a una intensidad residual
operativa que no exceda de 30 mA. Pidan consejo a su electricista.
No obstruyan nunca las rejillas del aire.
Este aparato está provisto de un dispositivo automático de protección
contra sobrecalentamientos. Si el aparato se calienta en exceso, este
dispositivo lo desconectará. Desenchufen el aparato de la red. Después
de enfriarse durante unos pocos minutos, el aparato puede utilizarse
de nuevo. Antes de volver a usarlo, comprueben la posible obturación
de las rejillas de entrada y salida de aire por pelusas, cabellos, etc. En
caso de duda, consulten a su vendedor o a un Centro de Servicio
Oficial Philips.
Si el cable de red de este aparato es dañado, solo puede ser
reemplazado por la Organización Philips o por un taller de servicio
autorizado por ella, ya que se requieren herramientas y/o piezas
especiales.
Su nuevo Secador de Cabello Philips ha sido especialmente diseñado para
satisfacer sus necesidades personales. Con los accesorios pueden crear el
peinado que deseen. Para obtener los mejores resultados, lean cuidadosamente
las instrucciones antes de usarlo.
¡ Esperamos que disfruten al usar su Secador de Cabello !
A Interruptor
B Boquilla concentradora
C Difusor de Volumen
D Anilla para colgar
Posiciones
> = Baja temperatura y fuerte flujo de aire, para un secado suave o para fijar la
forma de su cabello.
> = Alta temperatura y fuerte flujo de aire, para un secado rápido.
5 = Temperatura media y suave flujo de aire, para dar forma con precisión.
0 =Parada
Boquilla concentradora
Para concentrar el flujo de aire, acoplen la boquilla concentradora a la salida de
aire. Dirijan el flujo de aire al cepillo o al peine con el cual estén dándole forma a
su cabello.
Difusor de Volumen
Para añadir volumen al cabello desde la raíz, introduzcan las púas del Difusor en el
cabello hasta que toquen el cuero cabelludo, y hagan movimientos rotativos.
Obtendrán los mejores resultados si empiezan por la parte inferior de la cabeza y
van desplazándolo lentamente hacia arriba, mientras hacen movimientos giratorios.
Rizos
Mantengan el Difusor a unos 10 cm de su cabeza para permitir que su cabello se
seque gradualmente. Con su mano libre pueden ir trabajando los rizos para evitar
que éstos pierdan forma o que el cabello quede encrespado.
Conexión y desconexión de los accesorios
Los accesorios pueden fijarse al aparato simplemente encajándolos en él. Pueden
desmontarlos tirando de ellos.
Español
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.63 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HP4833
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.63 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HP4833 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες