Εγχειρίδιο Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
WARNING: Do not use this appliance
near water.
When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.
WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
Do not use the appliance for any
other purpose than described
in this manual.
Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU
When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not wind the mains cord round
the appliance.
Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
 ,QWURGXFWLRQ
This new hairdryer has been specially designed to offer you
comfortable and reliable drying at home or while travelling.
,WKDVDFRPSDFWGHVLJQPDNLQJLWHDV\WRXVH,WVDLUÁRZGULHV\RXUKDLU
quickly, giving it the lustre, body and richness you love.
3 Overview
a Concentrator
b 6OLGHVZLWFKZLWKKHDWVSHHGVHWWLQJVDQGRIISRVLWLRQ
6WURQJDLUÁRZIRUIDVWGU \LQJ
&RQVWDQWFDULQJWHPSHUDWXUHIRUHIÀFLHQWGU\LQJ
&RRODLUÁRZWRVHW\RXUVW\OH
: Off
c 9ROXPHGLIIXVHU2QO\IRU%+'
d +DQJLQJORRS
e 'XDOYROWDJHVZLWFK2QO\IRU%+'%+'
f +DQGOH)ROGDEOHKDQGOHRQO\IRU%+'%+'
g Air inlet grille
h 3RXFKIRUVWRUDJH2QO\IRU%+'%+'
 8VLQJWKH+DLUGU\HU
1 (Only for BHD006, BHD007 ) Check if the dual voltage switch (on
the bottom back part of the handle) has been set to the local mains
voltage before you connect the appliance. You can adjust the position
of the dual voltage switch with a screwdriver or coin.
2 Put the plug in the wall socket.
3 Select your desired setting to switch on the appliance:
» (Only for BHD007)When the appliance is powered on, ions
are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and
providing additional shine.
Concentrator
7KHFRQFHQWUDWRUHQDEOHV\RXWRIRFXVWKHDLUÁRZRQDVSHFLÀFSDUWRI
your head. It gives you more control and direction when you wish to
create your desired style.
1 To connect the concentrator, simply snap it onto the appliance.
2 To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
9ROXPHGLIIXVHU2QO\IRU%+'
1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
dryer vertically to dry your hair.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a
way that they touch your scalp.
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the
warmair through your hair.
 For optimal results, use
or cool setting .
 $IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator or diffuser (Only for BHD004), pull
it off the hairdryer.
 Clean the appliance with a damp cloth.
5 (Only for BHD006, BHD007) To fold the handle, apply soft pressure
on the backside of the handle until it folds (
i ).
 Store the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
d ) or put it in the pouch ( h )
provided (only for BHD006, BHD007).
 *XDUDQWHHVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will
ÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
'DQVN
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket ud
efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette apparat
i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du
har brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra
andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
VRPLNNHVSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI
Philips. Hvis du anvender en sådan
type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
0LOM¡KHQV\Q
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen
med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit
lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
 ,QWURGXNWLRQ
Denne nye hårtørrer er specielt designet til at give dig komfortabel og
pålidelig hårtørring i hjemmet eller på rejser.
Dens kompakte design gør den nem at bruge. Luftstrømmen tørrer dit
hår hurtigt og giver det den glans og fylde, du elsker.
3 Oversigt
a )¡QQE
b 6N\GHNRQWDNWPHGYDUPHKDVWLJKHGVLQGVWLOOLQJHUVDPWDIEU\GHU
: Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
: Konstant og plejende temperatur giver en effektiv tørring
: Kold luftstrøm til at style håret
: Fra
c 9ROXPHQGLIIXVHUNXQWLO%+'
d 2SKQJQLQJVNURJ
e 'REEHOWVSQGLQJVRPVNLIWHUNXQWLO%+'%+'
f +nQGWDJVDPPHQIROGHOLJWKnQGWDJNXQWLO%+'%+'
g /XIWLQGWDJVJLWWHU
h (WXLWLORSEHYDULQJNXQWLO%+'%+'
 %UXJDIKnUW¡UUHUHQ
1 (Kun til BHD006, BHD007 ) Før der sluttes strøm til apparatet, skal
du kontrollere, at den dobbelte spændingsomskifter
(nederst bag på håndtaget) er indstillet til den lokale netspænding.
Brug en skruetrækker eller en mønt til at skifte indstillingen for den
dobbelte spændingsomskifter.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Vælg den ønskede indstilling til at tænde apparatet:
» (Kun til BHD007) Når apparatet er tændt, frigives der automatisk
og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver
yderligere glans.
)¡QQE
0HGI¡QQEEHWNDQGXNRQFHQWUHUHOXIWVWU¡PPHQRPHQVSHFLÀNGHO
af dit hoved. Den giver dig mere kontrol og retning, når du vil skabe din
ønskede stil.
1 Tilslut fønnæbbet ved blot at trykke det fast på apparatet.
2 Tag fønnæbbet af ved at trække det af apparatet.
9ROXPHQGLIIXVHUNXQWLO%+'
1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde dine krøller skal
du holde hårtørreren lodret under hårtørringen.
2 For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diffusuren ind i håret,
så pindene rører hovedbunden.
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en jævn
fordeling af den varme luft i dit hår.
 Brug
eller indstillingen for kold luft for at opnå de bedste
resultater.
 (IWHUEUXJ
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Tag fønnæbbet eller diffuseren (kun til BHD004) af hårtørreren ved
at trække dem af.
 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 (Kun til BHD006, BHD007) Fold håndtaget sammen ved at trykke
blidt på bagsiden, indtil det foldes sammen (
i ).
 Opbevar apparatet på et sikkert og tør t sted, der er frit for støv. Du
kan også hænge det op med ophængsstroppen (
d ) eller lægge det
i det medfølgende etui (
h ) (kun til BHD006, BHD007).
 5HNODPDWLRQVUHWRJVHUYLFH
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter
WHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
'HXWVFK
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus der
Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
lang abkühlen. Vergewissern Sie
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseöffnung blockieren.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.
Führen Sie keine Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von
der Stromversorgung zu trennen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
8PZHOW
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen
Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen
Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
 (LQIKUXQJ
Dieser neue Haartrockner wurde speziell entwickelt, um Ihnen zu
Hause und auf Reisen komfortables und verlässliches Haar trocknen zu
ermöglichen.
Er ist kompakt und somit besonders handlich im Gebrauch. Der
Luftstrom trocknet Ihr Haar schnell und verleiht ihm dabei zusätzlichen
Glanz, Fülle und Volumen.
 hEHUVLFKW
a 6W\OLQJGVH
b 6FKLHEHVFKDOWHUPLW+HL]*HEOlVHVWXIHQXQG$XV3RVLWLRQ
: Starker Luftstrom für schnelles Trocknen
.RQVWDQWH7HPSHUDWXUIUHIÀ]LHQWHV7URFNQHQ
: Kaltstufe zum Fixieren der Frisur
: Off
c 9ROXPHQGLIIXVRUQXUIU%+'
d $XIKlQJH|VH
e 6SDQQXQJVZlKOHUQXUIU%+'%+'
f *ULII)DOWEDUHU*ULIIQXUIU%+'%+'
g /XIWHLQODVVJLWWHU
h $XIEHZDKUXQJVWDVFKHQXUIU%+'%+'
 9HUZHQGHQGHV+DDUWURFNQHUV
1 (Nur für BHD006, BHD007) Überprüfen Sie, ob der
Spannungswähler (unten an der Rückseite des Handgriffs) auf die
örtliche Netzspannung eingestellt wurde, bevor Sie das Gerät
anschließen. Stellen Sie den Spannungswähler gegebenenfalls mit
einem Schraubendreher oder einer Geldmünze auf die richtige
Netzspannung ein.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts die gewünschte Einstellung:
» (Nur für BHD007) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden
automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische
$XÁDGXQJUHGX]LHUHQXQG,KUHP+DDUPHKU*ODQ]YHUOHLKHQ
6W\OLQJGVH
Mit der Stylingdüse können Sie den Luftstrom auf einen bestimmten
Bereich Ihres Kopfes richten. Sie gibt Ihnen mehr Kontrolle über die
Richtung, wenn Sie den gewünschten Look kreieren.
1 Die Stylingdüse lässt sich einfach auf das Gerät stecken.
2 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Gerät abgezogen.
9ROXPHQGLIIXVRUQXUIU%+'
1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre Locken
beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre
Haare trocknen.
2 6HW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHULQGDV+DDUVRGDVVVLHGLH.RSIKDXW
berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft gleichmäßig
im Haar zu verteilen.
 Verwenden Sie für optimale Ergebnisse
oder die Kaltluftstufe.
 1DFKGHP*HEUDXFK
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse oder der Diffusor
(nur für BHD004) einfach vom Haartrockner abgezogen.
 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 (Nur für BHD006, BHD007) Drücken Sie vorsichtig auf die Rückseite
des Handgriffs, um ihn einzuklappen (
i ).
 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
d ) oder in der mitgelieferten Tasche aufbewahren
(
h ) (nur für BHD006, BHD007).
 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines
Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭưƱƝưƥƩ
ƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơƴƯƵ
ƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲ
ƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ
ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩ
ƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭ
ơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ.
 ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƔƯƭƝƯƳơƲƳƥƳƯƵƜƱƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƳơƲưƱƯƳƶƝƱƥƩ
ƜƭƥƴƯƪơƩơƮƩƼưƩƳƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƳƴƯƳưƟƴƩƞƳƴơƴơƮƟƤƩơƳơƲ
ƔƯƬƩƪƱƼƴƯƵƬƝƣƥƨƯƲƴƯƪơƨƩƳƴƜƩƤƩơƟƴƥƱơƥƽƷƱƧƳƴƯƔơƵƴƼƷƱƯƭơ
ƥƟƭơƩƣƱƞƣƯƱƯƷơƱƟƦƯƭƴơƲƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƼƣƪƯƪơƩƫƜƬƸƧ
 ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ
a ƓƴƼƬƩƯ
b ƅƩơƪƼưƴƧƲƬƥƱƵƨƬƟƳƥƩƲƨƥƱƬƼƴƧƴơƲƴơƷƽƴƧƴơƲƪơƩƨƝƳƧRII
ƅƵƭơƴƞƱƯƞơƝƱơƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƓƴơƨƥƱƞƞưƩơƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƣƩơơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼ
ƳƴƝƣƭƹƬơ
ƋƱƽơƱƯƞơƝƱơƣƩơƳƴơƨƥƱƯưƯƟƧƳƧƴƯƵƶƯƱƬơƱƟƳƬơƴƯƲ
Ƌ ƫ ƥƩƳ ƴ Ƽ
c ƖƵƳƯƽƭơƬƼƭƯƣƩơƴƯ%+'
d ƄơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
e ƅƩơƪƼưƴƧƲƤƩưƫƞƲƴƜƳƧƲƬƼƭƯƳƴơ%+'%+'
f ƌơƢƞơƭơƤƩưƫƯƽƬƥƭƧƫơƢƞƬƼƭƯƳƴơ%+'%+'
g ƄƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
h ƂưƯƨƧƪƥƵƴƩƪƞƨƞƪƧƬƼƭƯƣƩơƴơ%+'%+'
 ƗƱƞƳƧƴƯƵƳƥƳƯƵƜƱ
1 ƍƼƭƯƣƩơƴơ%+'%+'ƑƱƩƭƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƯƤƩơƪƼưƴƧƲƤƩưƫƞƲƴƜƳƧƲƳƴƯƪƜƴƹƪơƩưƟƳƹ
ƬƝƱƯƲƴƧƲƫơƢƞƲƥƟƭơƩƱƵƨƬƩƳƬƝƭƯƲƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍưƯƱƥƟƴƥƭơƱƵƨƬƟƳƥƴƥƴƧƨƝƳƧƴƯƵƤƩơƪƼưƴƧƤƩưƫƞƲƴƜƳƧƲƬƥ
ƝƭơƪơƴƳơƢƟƤƩƞƬƥƝƭơƪƝƱƬơ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƴƧƭưƱƟƦơ
3 ƆưƩƫƝƮƴƥƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƱƽƨƬƩƳƧƣƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞ
» ƍƼƭƯƣƩơƴƯ%+'žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩ
ƤƩơƷƝƥƩơƵƴƼƬơƴơƪơƩƳƴơƨƥƱƜƩƼƭƴơƳƴơƬơƫƫƩƜƣƩơƫƩƣƼƴƥƱƯ
ƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƪơƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
ƓƴƼƬƩƯ
ƍƥƴƯƳƴƼƬƩƯƬưƯƱƥƟƴƥƭơƥƳƴƩƜƳƥƴƥƴƧƱƯƞƴƯƵơƝƱơƳƥƝƭơ
ƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƯƳƧƬƥƟƯƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽƓơƲưƱƯƳƶƝƱƥƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƯ
ƝƫƥƣƷƯƪơƩơƪƱƟƢƥƩơƣƩơƭơƤƧƬƩƯƵƱƣƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬơưƯƵ
ưƱƯƴƩƬƜƴƥ
1 ƄƩơƭơƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯơưƫƜƥƶơƱƬƼƳƴƥƴƯƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
2 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƖƵƳƯƽƭơƬƼƭƯƣƩơƴƯ%+'
1 ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
ƪƜƨƥƴơ
2 ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƶƵƳƯƽƭơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơƴƯƵƪƥƶơƫƩƯƽ
3 ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥ
ƴƯƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
 ƄƩơƪơƫƽƴƥƱơơưƯƴƥƫƝƳƬơƴơƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƱƽƨƬƩƳƧ
ƞƴƯƭ
ƪƱƽƯơƝƱơ
 ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƞƴƧƶƵƳƯƽƭơƬƼƭƯƳƴƯ
%+'ƴƱơƢƞƮƴƥƴơơưƼƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
5 ƍƼƭƯƳƴơ%+'%+'ƄƩơƭơƤƩưƫƾƳƥƴƥƴƧƫơƢƞưƩƝƳƴƥ
ƴƧƭƥƫơƶƱƩƜƳƴƯưƟƳƹƬƝƱƯƲƬƝƷƱƩƭơƤƩưƫƾƳƥƩ
i ).
 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲ
ưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥ
ơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
dƞƭơƴƧƭƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƳƴƧƭươƱƥƷƼƬƥƭƧ
ƨƞƪƧ
hƬƼƭƯƳƴơ%+'%+'
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲ
ƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯ
ƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa un
riesgo, aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni cerca de
bañeras, duchas, cubetas
u otros recipientes que
contengan agua.
Desenchufe siempre el
aparato después de usarlo.
Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para asegurarse
de que no estén obstruidas con
pelusas, pelos, etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que
los niños jueguen con el aparato.
Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento sin
supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.
No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.
No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO
Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
Espere a que se enfríe el aparato
antes de guardarlo.
No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la
clavija.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWH
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVHFRQOD
basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de
su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
 ,QWURGXFFLyQ
Este nuevo secador está especialmente diseñado para ofrecerle un
VHFDGRFyPRGR\ÀDEOHWDQWRHQFDVDFRPRFXDQGRYLDMH
(OGLVHxRFRPSDFWR\OLJHURKDFHTXHVHDPX\IiFLOGHXVDU6XÁXMRGH
aire le permite secar el pelo con rapidez, proporcionándole el brillo, el
cuerpo y la vitalidad que tanto le gustan.
 'HVFULSFLyQ
a %RTXLOODFRQFHQWUDGRUD
b %RWyQFRQSRVLFLRQHVGHFDORUYHORFLGDG\SRVLFLyQGHDSDJDGR
ÁXMRGHDLUHIXHUWHSDUDXQVHFDGRUiSLGR
WHPSHUDWXUDVXDYHFRQVWDQWHSDUDXQVHFDGRHÀFD]
ÁXMRGHDLUHIUtRSDUDÀMDUHOSHLQDGR
: apagado
c 'LIXVRUGHYROXPHQVRORSDUDHOPRGHOR%+'
d Anilla para colgar
e &RQPXWDGRUGHGREOHYROWDMHVRORSDUDORVPRGHORV%+'
%+'
f 0DQJRPDQJRSOHJDEOHVRORSDUDORVPRGHORV%+'
%+'
g 5HMLOODGHHQWUDGDGHDLUH
h )XQGDSDUDJXDUGDUVRORSDUDORVPRGHORV%+'%+'
 8VRGHOVHFDGRU
1 (Solo para los modelos BHD006, BHD007) Compruebe que el
conmutador de doble voltaje (situado en la parte posterior del
mango) se corresponda con el voltaje de red local antes de conectar
el aparato. Puede utilizar una moneda o un destornillador para
ajustar el conmutador de doble voltaje.
2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3 Seleccione la posición deseada para encender el aparato:
» (Solo para el modelo BHD007) Cuando el aparato está
encendido, los iones se emiten de forma automática y constante,
reduciendo el encrespamiento y proporcionando más brillo.
%RTXLOODFRQFHQWUDGRUD
/DERTXLOODFRQFHQWUDGRUDOHSHUPLWHGLULJLUHOÁXMRGHDLUHDXQDSDU WH
HVSHFtÀFDGHOFDEHOOR'HHVWDIRUPDOHSURSRUFLRQDPiVFRQWURO\
precisión a la hora de crear un determinado peinado.
1 Para conectar la boquilla concentradora, solo tiene que encajarla en
el aparato.
2 Para quitar la boquilla concentradora del aparato, tire de ella.
'LIXVRUGHYROXPHQVRORSDUDHOPRGHOR%+'
1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga el
secador verticalmente para secar el cabello.
2 Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el cabello de
modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire
caliente por el cabello.
 Para conseguir un resultado óptimo, utilice
o aire frío.
 'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Para desconectar la boquilla concentradora o el difusor (solo para el
modelo BHD004), extráigalos del secador.
 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 (Solo para los modelos BHD006, BHD007) Para plegar el mango,
presione cuidadosamente sobre la parte posterior de este hasta que
se doble ( i ).
 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede colgarlo por la anilla para colgar (
d ) o guardarlo en la funda
(
h ) proporcionada (solo para los modelos BHD006, BHD007).
 *DUDQWtD\VHUYLFLR
Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el
folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su
país, diríjase al distribuidor Philips local.
El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caracterísƟcas técnicas
del enchufe en materia
6XRPL
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.Philips.com/welcome.
 7lUNHll
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta
aina käytön jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
nukkaa tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.
Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä
jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
<PSlULVW|DVLDD
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja
ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
 -RKGDQWR
Tällä uudella hiustenkuivaimella hiusten kuivaaminen on miellyttävää ja
tehokasta niin kotona kuin matkoillakin.
Pienikokoista kuivainta on kätevä käyttää. Puhallusilma kuivaa hiukset
nopeasti ja antaa niille ihanaa kiiltoa, kimmoisuutta ja runsautta.
 <OHLVNXYDXV
a .HVNLW\VVXXWLQ
b /LXNXN\WNLQOlPS|MDQRSHXVDVHQWRDVHNlYLUUDQNDWNDLVX
: voimakas puhallus nopeaan kuivatukseen
: tasainen ja hellävarainen lämpötila tehokkaaseen
kuivatukseen
: viileä puhallus hiusten muotoiluun
: Pois
c 'LIIXXVRULYDLQ%+'
d 5LSXVWXVOHQNNL
e .DNVRLVMlQQLWWHHQYDOLWVLQYDLQ%+'%+'
f .DKYDWDLWWXYDNDKYDYDLQPDOOHLVVD%+'%+'
g ,OPDQRWWRDXNNR
h 6lLO\W\VSXVVLYDLQ%+'%+'
 +LXVWHQNXLYDLPHQNl\WWlPLQHQ
1 (Vain BHD006, BHD007) Tarkista varren alaosasta, että
kaksoisjännitteen asetus vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin
liität laitteen verkkovirtaan. Voit käyttää kaksoisjännitteen asetuksen
säätämiseen ruuvimeisseliä tai kolikkoa.
2 Työnnä pistoke pistorasiaan.
3 Käynnistä laite valitsemalla haluamasi asetus:
» (Vain BHD007) Kun laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti
ja jatkuvasti lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
.HVNLW\VVXXWLQ
Keskityssuuttimen avulla voit suunnata ilmavirran tiettyyn kohtaan. Näin
pystyt hallitsemaan ilmavirtaa paremmin tietyn kampauksen saamiseksi.
1 Kiinnitä keskityssuutin napsauttamalla se kiinni laitteeseen.
2 Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti laitteesta.
'LIIXXVRULYDLQ%+'
1 Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää kiharoita
pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia kuivatessa.
2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin siten, että
ne koskettavat päänahkaa.
3 Tee laitteella edestakaista kier toliikettä niin, että lämmin ilma jakautuu
tasaisesti hiuksiin.
 Saat parhaan tuloksen käyttämällä
- tai viileää asetusta.
 .l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Voit irrottaa keskityssuuttimen tai diffuusorin (vain BHD004)
vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 (Vain BHD006, BHD007) Taita kahva painamalla kevyesti kahvan
takaosaa, kunnes se taittuu (
i ).
 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
d ) tai säilyttää
sitä mukana toimitetussa pussissa (
h ) (vain BHD006, BHD007).
 7DNXXMDKXROWR
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans une salle
de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire, d’une
douche, d’un lavabo ni de tout
autre récipient contenant de
l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles d’air.
Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDXUHEXWDYHF
les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez les règles en
vigueur dans votre pays pour la mise au rebut des produits
électriques et électroniques. Une mise au rebut correcte
contribue à préserver l’environnement et la santé.
 ,QWURGXFWLRQ
Ce nouveau sèche-cheveux a été spécialement conçu pour garantir
un confort d’utilisation optimal et des résultats impeccables, que vous
soyez chez vous ou en voyage.
6RQGHVLJQFRPSDFWOHUHQGIDFLOHjXWLOLVHU6RQÁX[G·DLUVqFKHOHV
cheveux rapidement et leur donne brillance, souplesse et volume.
3 Présentation
a &RQFHQWUDWHXUG·DLU
b ,QWHUUXSWHXUDYHFWHPSpUDWXUHVYLWHVVHVHWXQHSRVLWLRQG·DUUrW
ÁX[G·DLUSXLVVDQWSRXUXQVpFKDJHUDSLGH
WHPSpUDWXUHGRXFHHWFRQVWDQWHSRXUXQVpFKDJHHIÀFDFH
ÁX[G·DLUIURLGSRXUSHUVRQQDOLVHUYRWUHFRLIIXUH
: Arrêt
c 'LIIXVHXUGHYROXPH%+'XQLTXHPHQW
d $QQHDXGHVXVSHQVLRQ
e 6pOHFWHXUGHWHQVLRQ%+'HW%+'XQLTXHPHQW
f 3RLJQpHSRLJQpHSOLDEOHSRXU%+'HW%+'XQLTXHPHQW
g *ULOOHG·HQWUpHG·DLU
h 7URXVVHGHUDQJHPHQW%+'HW%+'XQLTXHPHQW
 8WLOLVDWLRQGXVqFKHFKHYHX[
1 (BHD006 et BHD007 uniquement) Avant de connecter l’appareil,
YpULÀH]TXHOHVpOHFWHXUGHWHQVLRQVLWXpVXUODSDUWLHLQIpULHXUH
arrière de la poignée) a été réglé sur la tension secteur locale.
0RGLÀH]ODSRVLWLRQGXVpOHFWHXUGHWHQVLRQjO·DLGHG·XQWRXUQHYLV
ou d’une pièce de monnaie.
2 Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
3 Mettez l’appareil en marche en sélectionnant le réglage de votre
choix.
» (BHD007 uniquement) Lorsque l’appareil est sous tension, des
ions sont diffusés automatiquement et continuellement pour
réduire les frisottis et donner plus de brillance.
&RQFHQWUDWHXUG·DLU
/HFRQFHQWUDWHXUG·DLUYRXVSHUPHWGHGLULJHUOHÁX[G·DLUYHUV
XQHSDUWLHVSpFLÀTXHGHYRWUHFKHYHOXUH,OYRXVGRQQHGDYDQWDJH
de contrôle et de direction lorsque vous souhaitez créer un style
particulier.
1 3RXUDWWDFKHUOHFRQFHQWUDWHXUG·DLUÀ[H]OHVLPSOHPHQWVXUO·DSSDUHLO
2 Détachez le concentrateur d’air en le retirant de l’appareil.
'LIIXVHXUGHYROXPH%+'XQLTXHPHQW
1 Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos boucles,
maintenez le sèche-cheveux verticalement lorsque vous vous séchez
les cheveux.
2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les pointes du
diffuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles touchent le cuir
chevelu.
3 Effectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour diffuser
l’air chaud dans vos cheveux.
 Pour des résultats optimaux, utilisez le réglage
ou froid.
 $SUqVXWLOLVDWLRQ
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Pour détacher le concentrateur ou le diffuseur
(BHD004 uniquement), retirez-le du sèche-cheveux.
 Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide.
5 (BHD006 et BHD007 uniquement) Pour plier la poignée, appliquez
une légère pression à l’arrière de la poignée jusqu’à ce qu’elle se plie
(
i ).
 Rangez l’appareil dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
Vous pouvez également l’accrocher à l’aide de l’anneau de
suspension (
d ) ou le mettre dans l’étui ( h ) fourni
(BHD006 et BHD007 uniquement).
 *DUDQWLHHWVHUYLFH
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
,QGRQHVLD
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
dekat air.
Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat
telah dimatikan.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi
air lainnya.
Selalu cabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan mati
secara otomatis. Cabut steker alat
lalu biarkan dingin selama beberapa
menit. Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
memastikan tidak tersumbat bulu,
rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
Philips atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar dari
bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh anak-
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
mental yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan jika
mereka diberi pengawasan atau
petunjuk mengenai cara penggunaan
alat yang aman dan mengerti
bahayanya. Anak-anak dilarang
memainkan alat ini. Pembersihan dan
perawatan pengguna tidak boleh
dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan, kami
sarankan Anda memasang Residual
Current Device (RCD) pada sirkuit
listrik yang memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki arus
operasi residu terukur yang tidak
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
kepada petugas yang memasang
alat ini.
Jangan memasukkan barang logam
ke dalam kisi-kisi udara untuk
menghindari kejutan listrik.
Jangan sekali-kali menutup
kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan alat,
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
alat sesuai dengan voltase listrik di
tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk keperluan
selain yang diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada rambut
tiruan.
Bila alat telah terhubung ke listrik,
jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
Jangan sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda
menjadi batal.
Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
/LQJNXQJDQ
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
2 Pengantar
Pengering rambut baru ini didesain secara khusus untuk memberikan
pengeringan yang nyaman dan andal di rumah atau pada saat bepergian.
Desainnya yang ringkas membuatnya mudah digunakan. Aliran udaranya
akan mengeringkan rambut dengan cepat, memberi kilau, bentuk, dan
kesempurnaan yang Anda sukai.
 ,NKWLVDU
a .RQVHQWUDWRU
b *HVHUVDNHODUGHQJDQVHWHODQSDQDVNHFHSDWDQGDQSRVLVLRII
: Hembusan udara kuat agar cepat kering
: Temperatur perawatan konstan untuk pengeringan yang
HÀVLHQ
: Hembusan udara dingin untuk mengatur gaya Anda
: Ma ti
c 3HQ\HEDUYROXPH+DQ\DXQWXN%+'
d /XEDQJJDQWXQJDQ
e 6DNHODUYROWDVHJDQGD+DQ\DXQWXN%+'%+'
f *DJDQJ*DJDQJOLSDWKDQ\DXQWXN%+'%+'
g .LVLVDOXUDQPDVXNXGDUD
h .DQWXQJXQWXNSHQ\LPSDQDQ+DQ\DXQWXN%+'%+'
 0HQJJXQDNDQ3HQJHULQJ5DPEXW
1 (Hanya untuk BHD006, BHD007 ) Periksa apakah sakelar voltase
ganda (di bagian belakang bawah gagang) telah diatur ke nilai voltase
listrik setempat sebelum mencolokkan alat. Anda dapat menyesuaikan
posisi sakelar voltase ganda dengan obeng atau koin.
2 Pasang steker ke stopkontak dinding.
3 Pilih setelan yang disukai untuk menyalakan alat:
» (Hanya untuk BHD007) Saat alat dinyalakan, ion dikeluarkan
secara otomatis dan terus-menerus, untuk mengurangi kusut dan
memberikan kilau tambahan.
.RQVHQWUDWRU
Konsentrator memungkinkan Anda memfokuskan aliran udara ke bagian
tertentu di kepala Anda. Ini memberi Anda lebih banyak kontrol dan
arah saat ingin membuat gaya yang diinginkan.
1 Untuk memasang konsentrator, tinggal memasangnya ke alat.
2 Untuk melepas konsentrator, cabut dari alat.
3HQ\HEDUYROXPH+DQ\DXQWXN%+'
1 Untuk menambah volume alami dan menjaga ikal Anda, pegang
pengering secara vertikal untuk mengeringkan rambut Anda.
2 Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut Anda
sehingga menyentuh kulit kepala.
3 Lakukan gerakan memutar pada alat untuk menyebarkan udara
hangat ke seluruh rambut Anda.
 Untuk hasil optimal, gunakan
atau setelan dingin.
 6HWHODKPHQJJXQDNDQ
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Untuk melepas konsentrator atau penyebar (Hanya untuk BHD004),
tarik dari pengering rambut hingga terlepas.
 Bersihkan alat dengan kain lembab.
5 (Hanya untuk BHD006, BHD007) Untuk melipat gagang, beri
tekanan lembut di bagian belakang gagang hingga terlipat (
i ).
 Simpan alat di tempat yang aman dan kering serta bebas debu.
Anda juga bisa menggantungnya pada lubang gantungan (
d ) atau
meletakkannya di dalam kantung (
h ) yang disediakan (hanya untuk
BHD006, BHD007).
 *DUDQVLVHUYLV
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDWHPXNDQSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
PHILIPS
Pengering Rambut
Model: BHD006
Power: 950-1270W/1350-1600W
Listrik: 110-127V~/220-240V~ 50-60Hz
Negara Pembuat: Cina
Diimpor oleh:
PT Philips Indonesia Commercial
Jl Buncit Raya Kav 99 Jakarta 12510
Indonesia
Reg No: I.30.PIC2.00923.0617
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché la
vicinanza all’acqua rappresenta un
rischio anche quando il sistema è
spento.
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di vasche da
bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare
sempre l’apparecchio.
Se l’apparecchio si surriscalda, si
spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo raffreddare
per alcuni minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio, controllare
che le griglie non siano ostruite da
lanugine, capelli, ecc...
Se il cavo di alimentazione è
danneggiato deve essere sostituito
da Philips, da un centro di assistenza
autorizzato Philips o da persone
TXDOLÀFDWHDOÀQHGLHYLWDUHSRVVLELOL
danni.
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
www.philips.com/welcome
BHD002
BHD004
BHD006
BHD007
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 39319
d
g
f
e
c
a
b
h
i
( BHD006, BHD007 )
( BHD006, BHD007 )
( BHD006, BHD007 )
BHD004
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
MS-MY 0DQXDOSHQJJXQD
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
AR
FA
EN 8VHUPDQXDO
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI .l\WW|RSDV
FR 0RGHG·HPSORL
ID %XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
IT 0DQXDOHXWHQWH
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.79 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD004
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.79 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD004 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες