Εγχειρίδιο Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance
near water.
 When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.
 WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
 Always unplug the appliance after use.
 If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
 This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
 For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
 Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any
other purpose than described in
this manual.
 Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU
 When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
 Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round
the appliance.
 Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
 Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Select a suitable attachment for drying or styling and attach it to the
dryer (
a ).
3 Adjust the temperature switch (
cDQGDLUÁRZVZLWFKd ) to
the desired position. Press and hold the cold shot button
( b )
IRUFROGDLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OHDIWHUGU\LQJRUVW\OLQJ
Switch Setting )XQFWLRQ
Temperature
Hot
Dry shower-wet hair quickly
Thermoprotect
Dry your hair at a constant
caring temperature
Gently dry your hair, when it is
almost dry to seal in the shine
$LUÁRZ
6WURQJDLUÁRZIRUIDVWGU\LQJ
thick hair
*HQWOHDLUÁRZIRUVW\OLQJWKLQ
hair
Switch off
» When the appliance is powered on, ions are automatically and
continuously dispensed, reducing frizz and providing additional
shine. ( BHD177 provides with 4X more ions )
4 ( BHD176 only ) Press and hold the cold shot button
( b ) for
FROGDLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OHDIWHUGU\LQJRUVW\OLQJ
%+'RQO\ Press ONCE the cold shot button
( b ) for cold
DLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OHDIWHUGU\LQJRUVW\OLQJ7KHEOXH/('ZLOOOLJKWXS
Press ONCEDJDLQWRWXUQRIIWKHFROGVKRWIHDWXUH7KHEOXH/('ZLOO
be switched off as well.
Concentrator (
f )
 7RVWUDLJKWHQ\RXUKDLU)LJ&
1 Select a hair strand that is not wider than 5cm.
2 Start with the round brush near the roots of the hair and lift the hair
upward while blow drying along the hair from roots to ends with
full tension.
 7RFUHDWHÁLFNVDWKDLUHQGV
1 6WUDLJKWHQ\RXUKDLUUHIHUWRWKHÀUVWVHFWLRQ´7RVWUDLJKWHQ\RXU
hair” until it reaches the hair ends.
2 Slightly twist your wrist and turn the round brush underneath half
LQZDUGVRURXWZDUGVWRFUHDWHÁLFNV
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
www.philips.com/welcome
BHD176
BHD177
Specifications are subject to change without notice
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 40142
A
B
C
12
b
a
h
c
d
e
f
g
( BHD177 )
IT 0DQXDOHXWHQWH
1/ *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
MS-MY 0DQXDOSHQJJXQD
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
EN User manual
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
(/ ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI Käyttöopas
FR 0RGHG·HPSORL
ID %XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
Diffuser ( e )
 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the
hairdryer vertically and place the hair in a circular motion in between
pins and move towards scalp slowly. )LJ$
 To add volume at the roots, insert the pins into your hair by making
rotating movements. It helps to dry your hair roots and scalp without
hotspot.)LJ%
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
4 Take the air inlet grille (
h ) off the appliance to remove hair or
dust.
5 Clean the appliance by damp cloth.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
g ).
 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at
www.philips.com/welcome or contact the Philips Consumer Care
Center in your country.The phone number is in the worldwide
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
'DQVN
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
 9LJWLJW
/VGHQQHEUXJHUYHMOHGQLQJJUXQGLJWI¡UGXWDJHUDSSDUDWHWLEUXJRJ
opbevar den til senere brug.
 $'9$56(/$QYHQGLNNHGHWWH
DSSDUDWLQUKHGHQDIYDQG
 Hvis du anvender apparatet i
EDGHYUHOVHWVNDOGXWUNNHVWLNNHW
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
 $'9$56(/%UXJLNNHGHWWH
DSSDUDWLQUKHGHQDIEDGHNDU
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
 Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
 Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
DIN¡OHLHWSDUPLQXWWHU)¡UGXWQGHU
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
 Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
3KLOLSVVHUYLFHYUNVWHGHOOHUHQ
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.
 Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
IRUVWnUGHPHGI¡OJHQGHULVLFL/DGLNNH
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
 Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
EDGHYUHOVHWHUIRUV\QHWPHGHW
+),UHOGHULNNHRYHUVWLJHUP$
Kontakt eventuelt en el-installatør.
 Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
 Blokér aldrig luftgitrene.
 Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
GLJDWGHQVSQGLQJGHUHUDQJLYHW
på apparatet, svarer til den lokale
VSQGLQJ
 Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
 Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
 Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
 Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.
 Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
 /JDOGULJDSSDUDWHWYNI¡UGHWHU
helt afkølet.
 7UNLNNHLQHWOHGQLQJHQHIWHUEUXJ7DJ
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
'HWWH3KLOLSVDSSDUDWRYHUKROGHUDOOHEUDQFKHQVJOGHQGHVWDQGDUGHU
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
0LOM¡
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
)¡OJGLWODQGVUHJOHUIRUVUVNLOWLQGVDPOLQJDIHOHNWULVNHRJ
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
 7¡UULQJDIKnUHW
1 6WVWLNNHWLVWLNNRQWDNWHQ
2 9OJGHWSDVVHQGHWLOEHK¡UWLOW¡UULQJHOOHUVW\OLQJRJVWGHWSn
hårtørreren (
a ).
3 Indstil temperaturknappen (
c ) og knappen til luftstrøm ( d ) til
den ønskede position. Hold knappen til kold luft
( b ) nede for
DWVWWHIULVXUHQPHGHQN¡OLJOXIWVWU¡PHIWHUW¡UULQJHOOHUVW\OLQJ
2PVNLIWHU ,QGVWLOOLQJ )XQNWLRQ
Temperatur
Varm
Tør vådt hår hurtigt efter
brusebad
Termobeskyttelse
Tør håret ved en konstant
skånsom temperatur
7¡UKnUHWQQVRPWQnUGHW
HUQVWHQW¡UWIRUDWInHW
glansfuldt resultat
/XIWVWU¡P Kraftig luftstrøm til hurtig
tørring af tykt hår
Blid luftstrøm til styling af
tyndt hår
Sluk
» 1nUDSSDUDWHWHUWQGWSURGXFHUHVRJIULJLYHVGHUDXWRPDWLVNRJ
kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere
JODQV%+'WLOI¡UHUJDQJHÁHUHLRQHU
4 (Kun BHD176) Hold knappen til kold luft
( bQHGHIRUDWVWWH
frisuren med en kølig luftstrøm efter tørring eller styling.
(Kun BHD177) Tryk ÉN gang på knappen til kold luft
( b ) for at
VWWHIULVXUHQPHGHQN¡OLJOXIWVWU¡PHIWHUW¡UULQJHOOHUVW\OLQJ'HQEOn
/('EHJ\QGHUDWO\VH
7U\NLJHQe1JDQJIRUDWGHDNWLYHUHIXQNWLRQHQWLONROGOXIW'HQEOn/('
slukkes også.
)¡QQE
f
 6nGDQJODWWHUGXGLWKnUÀJ&
1 9OJHQKnUORNGHULNNHHUEUHGHUHHQGFP
2 6WDUWPHGDWKROGHUXQGE¡UVWHQWWSnKnUU¡GGHUQHRJO¡IWKnUHW
opad, mens du tørrer langs med håret fra rødderne til spidserne
med fuld styrke.
 6nGDQODYHUGXEXHGHKnUVSLGVHU
1 Start med at glatte dit hår helt op til hårspidserne. Se første afsnit
´6nGDQJODWWHUGXGLWKnUµ
2 Drej dit håndled en smule, og drej rundbørsten forneden halvvejs
indad (eller udad) for at lave buede hårspidser.
Diffuser (
e )
 Hvis du vil give håret en større naturlig fylde og bevare dine krøller,
VNDOGXKROGHKnUW¡UUHUHQORGUHWRJPHGFLUNXOUEHYJHOVHWDJHIDW
LKnUHWPHGGLIIXVHUHQVµWQGHUµRJODQJVRPWEHYJHGLIIXVHUHQQHG
mod hovedbunden. )LJ$
 +YLVGXYLOJLYHKnUHWI\OGHYHGKnUU¡GGHUQHVNDOGXVWWHGLIIXVHUHQV
µWQGHUµLQGLKnUHWRJODYHURWHUHQGHEHYJHOVHU'HWHUHQ
IRUGHODWIRUGHOHYDUPHQMYQWQnUGXW¡UUHUKnUU¡GGHUQHRJ
hovedbunden.)LJ%
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 7LOEHK¡UHWWDJHVDIYHGDWWUNNHGHWDIDSSDUDWHW
4 Tag luftindtagsgitteret ( h ) af apparatet for at fjerne hår og støv.
5 Rengør apparatet med en fugtig klud.
6 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
RJVnKQJHGHWRSLRSKQJQLQJVVWURSSHQ
g ).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller
har et problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/welcome, eller kontakt det lokale Philips Kundecenter.
7HOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQµ:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLV
GHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQORNDOH
Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
/HVHQ6LHYRU*HEUDXFKGHV*HUlWVGLH%HGLHQXQJVDQOHLWXQJVRUJIlOWLJ
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
 WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
 WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
 Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
lang abkühlen. Vergewissern Sie
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseöffnung blockieren.
 Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.
 Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
 Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.
 Führen Sie keine Metallgegenstände in
GLH/XIWHLQODVVRGHU*HEOlVH|IIQXQJ
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.
 +DOWHQ6LH/XIWHLQODVVJLWWHUXQG
Gebläseöffnung immer frei.
 Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
 Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
 Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
 Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
 Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
 /DVVHQ6LHGDV*HUlWDENKOHQEHYRU
Sie es wegräumen.
 Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
 +DDUHWURFNQHQ
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Wählen Sie einen geeigneten Aufsatz für das Trocknen oder Stylen
aus, und setzen Sie den Aufsatz auf den Haartrockner (
a ).
3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
c ) und den Gebläseschalter
(
d ) auf die gewünschte Position. Halten Sie die Taste für die
Kaltstufe gedrückt
( bXPHLQHQNDOWHQ/XIWVWURP]XP)L[LHUHQ
Ihres Stylings nach dem Trocknen oder Stylen zu erhalten.
Schalten Einstellung )XQNWLRQ
Temperatur
Heiß
Nasses Haar schnell trocknen
Schonendes
Trocknen
Trocknen Sie Ihr Haar bei
konstanter und schonender
Temperatur
Trocknen Sie Ihr Haar sanft,
wenn es fast trocken ist, um
den Glanz zu versiegeln
Luftstrom
6WDUNHU/XIWVWURPIUVFKQHOOHV
Trocknen dicker Haare
6DQIWHU/XIWVWURP]XP6W\OHQ
dünner Haare
Ausschalten
» Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und
NRQWLQXLHUOLFK,RQHQDEJHJHEHQGLHGLHVWDWLVFKH$XÁDGXQJ
reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
( BHD177 bietet mit 4 Mal mehr Ionen )
4 1XU%+' Halten Sie die Taste für die Kaltstufe gedrückt
( bXPHLQHQNDOWHQ/XIWVWURP]XP)L[LHUHQ,KUHV6W\OLQJVQDFK
dem Trocknen oder Stylen zu erhalten.
(Nur BHD177'UFNHQ6LHGLH7DVWHIUGLH.DOWVWXIH(,10$/
( bXPHLQHQNDOWHQ/XIWVWURP]XP)L[LHUHQ,KUHV6W\OLQJVQDFK
GHP7URFNQHQRGHU6W\OHQ]XHUKDOWHQ'LHEODXH/('OHXFKWHWDXI
'UFNHQ6LHGLH7DVWHHUQHXW(,10$/XPGLH.DOWOXIWIXQNWLRQ
DXV]XVFKDOWHQ'LHEODXH/('ZLUGHEHQIDOOVDXVJHVFKDOWHW
6W\OLQJGVH (
f )
 6RJOlWWHQ6LH,KU+DDU$EE&
1 Wählen Sie eine Haarsträhne (nicht breiter als 5 cm).
2 Beginnen Sie mit der Rundbürste am Haaransatz, und heben Sie das
Haar nach oben, während Sie das Haar auf höchster Stufe von den
Haarwurzeln bis zu den Spitzen föhnen.
 6RNUHLHUHQ6LH:HOOHQDQGHQ+DDUVSLW]HQ
1 Glätten Sie Ihr Haar wie im ersten Abschnitt «So glätten Sie Ihr
Haar» beschrieben, bis Sie die Haarspitzen erreichen.
2 Winkeln Sie Ihr Handgelenk leicht an, und drehen Sie die Rundbürste
unterhalb der Haare leicht nach innen (oder nach außen), um Wellen
zu kreieren.
Diffusor (
e )
 8P,KUQDWUOLFKHV9ROXPHQ]XRSWLPLHUHQXQG,KUH/RFNHQ]X
bewahren, halten Sie den Haartrockner vertikal, und legen Sie das
+DDUPLWHLQHU.UHLVEHZHJXQJ]ZLVFKHQGLH'LIIXVRUÀQJHU%HZHJHQ
Sie den Diffusor dann langsam in Richtung Kopfhaut. $EE$
 )UPHKU9ROXPHQYRP$QVDW]DQVHW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHU
ins Haar, und bewegen Sie das Gerät kreisförmig. So können Sie
Ihren Haaransatz und Ihre Kopfhaut ohne heiße Stellen trocknen.
$EE%
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 /HJHQ6LHGDV*HUlWDXIHLQHKLW]HEHVWlQGLJH8QWHUODJHXQGODVVHQ
Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner
abgezogen.
4 1HKPHQ6LHGDV/XIWHLQODVVJLWWHU
h ) vom Gerät, um Haare oder
Staub zu entfernen.
5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der Aufhängeöse (
g )
aufhängen.
 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder
treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
www.philips.com/welcome, oder setzen Sie sich mit einem Philips
6HUYLFH&HQWHULQ,KUHP/DQGLQ9HUELQGXQJ'LH7HOHIRQQXPPHU
EHÀQGHWVLFKLQGHU*DUDQWLHVFKULIW6ROOWHHVLQ,KUHP/DQGNHLQ6HUYLFH
Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
 žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƭƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơ
ƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
 ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
 ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
 ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
 ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
 ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
 ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
 ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
 ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
 žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
 ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
 ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
 ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
2 ƆưƩƫƝƮƴƥƴƯƪơƴƜƫƫƧƫƯơƮƥƳƯƵƜƱƣƩơƳƴƝƣƭƹƬơƞƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƪơƩƳƵƭƤƝƳƴƥƴƯƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱa ).
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
cƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲ
ơƝƱơ
dƳƴƧƭƥưƩƨƵƬƧƴƞƨƝƳƧƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƴƯƵƪƱƽƯƵ
ơƝƱơ
( bƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƩƴƯ
ƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲƬƥƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƞƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƒƽƨƬƩƳƧ ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƋơƵƴƼ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƢƱƥƣƬƝƭƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƑƱƯƳƴơƳƟơơưƼ
ƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜ
ƳơƲƳƥƬƩơƳƴơƨƥƱƞƞưƩơ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƗƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƴƥơươƫƜ
ƴƯƳƥƳƯƵƜƱƳƴơƬơƫƫƩƜ
ƳơƲƼƴơƭƝƷƯƵƭƳƷƥƤƼƭ
ƳƴƥƣƭƾƳƥƩƾƳƴƥƭơ
ƤƩơƴƧƱƞƳƯƵƭƴƧƫƜƬƸƧ
ƴƯƵƲ
ƒƯƞơƝƱơ ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƣƩơ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƬơƫƫƩƾƭƬƥƷƯƭƴƱƞƴƱƟƷơ
ƂươƫƞƱƯƞơƝƱơƣƩơ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƬơƫƫƩƾƭƬƥ
ƫƥưƴƞƴƱƟƷơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
» žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƤƩơƷƝƥƩơƵƴƯƬƜƴƹƲƪơƩ
ƳƵƭƥƷƾƲƩƼƭƴơƳƴơƬơƫƫƩƜƣƩơƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
ƪơƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƔƯ%+'ươƱƝƷƥƩƶƯƱƝƲ
ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱơƩƼƭƴơ
4 ƬƼƭƯƳƴƯ%+'ƑơƴƞƳƴƥươƱơƴƥƴơƬƝƭơƴƯƪƯƵƬưƟƴƯƵ
ƪƱƽƯƵơƝƱơ
( bƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƩ
ƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲƬƥƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƞƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƬƼƭƯƳƴƯ%+'ƑơƴƞƳƴƥƍƊƂƖƐƒƂƴƯƪƯƵƬưƟƴƯƵƪƱƽƯƵ
ơƝƱơ
( b ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƩƴƯ
ƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲƬƥƴƜƴƯƳƴƝƣƭƹƬơƞƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƉơơƭƜƸƥƩƧ
ƬưƫƥƫƵƷƭƟơ/('
ƑơƴƞƳƴƥƮơƭƜƍƊƂƖƐƒƂƣƩơƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƪƱƽƯƵơƝƱơƈƬưƫƥƫƵƷƭƟơ/('ƨơƳƢƞƳƥƩ
ƓƴƼƬƩƯ (
f )
 ŽƳƩƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƥƩƪ&
1 ƆưƩƫƝƮƴƥƬƩơƴƯƽƶơƬƥưƫƜƴƯƲƬƝƷƱƩƷƩƫƩƯƳƴƜ
2 ƏƥƪƩƭƞƳƴƥƬƥƴƧƳƴƱƯƣƣƵƫƞƢƯƽƱƴƳơƪƯƭƴƜƳƴƩƲƱƟƦƥƲƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭƪơƩơƭơƳƧƪƾƳƴƥƴƧƭƴƯƽƶơưƱƯƲƴơưƜƭƹƬƥƴơƪƩƭƾƭƴơƲ
ƴƯƳƴƼƬƩƯƪơƴƜƬƞƪƯƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭơưƼƴƩƲƱƟƦƥƲƹƲƴƩƲƜƪƱƥƲ
ƬƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƳƴƧƭƵƸƧƫƞƝƭƴơƳƧ
 ƍƽƴƥƲƳƴƩƲƜƪƱƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
1 ƊƳƩƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲơƭơƴƱƝƮƴƥƳƴƧƭƥƭƼƴƧƴơ¶ŽƳƩƹƬơƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭªƬƝƷƱƩƴƯƳƥƳƯƵƜƱƭơƶƴƜƳƥƩƳƴƧƭƜƪƱƧƴƧƲƴƱƟƷơƲ
2 ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƥƫơƶƱƩƜƴƯƭƪơƱưƼƳơƲƪơƩƣƵƱƟƳƴƥƴƧƳƴƱƯƣƣƵƫƞ
ƢƯƽƱƴƳơƬƝƷƱƩƴơƬƩƳƜưƱƯƲƴơƬƝƳơƞưƱƯƲƴơƝƮƹƣƩơƭơ
ƤƧƬƩƯƵƱƣƧƨƯƽƭƬƽƴƥƲ
ƖƵƳƯƽƭơ (
e )
 ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƭƶƵƳƩƪƼƼƣƪƯƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƪơƩ
ƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƪƜƨƥƴơ
ƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƬƥƬƩơƪƵƪƫƩƪƞƪƟƭƧƳƧơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲ
ơƪƟƤƥƲƪơƩƬƥƴơƪƩƭƞƳƴƥơƱƣƜưƱƯƲƴƯƪƥƶƜƫƩƥƩƪ$
 ƄƩơƭơƤƾƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƧƱƟƦơƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƪƜƭƴƥƪƵƪƫƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲŻƴƳƩƨơ
ƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƴƩƲƱƟƦƥƲƪơƩƴƯƪƥƶƜƫƩƷƹƱƟƲƭơƪơƥƟƴƥƥƩƪ%
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
4 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
hơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
5 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
6 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
ƣơƭƴƦƜƪƩ
g ).
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧ
ƥƭƼƲƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞƥƜƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơ
ƥưƩƳƪƥƶƨƥƟƴƥƴƧƤƩơƤƩƪƴƵơƪƞƴƯưƯƨƥƳƟơƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƉơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭ
ƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơ
ƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
/HIHOLFLWDPRVSRUVXFRPSUD\OHGDPRVODELHQYHQLGDD3KLOLSV3DUD
aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
 Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
/DSUR[LPLGDGGHDJXDUHSUHVHQWD
un riesgo, aunque el aparato esté
apagado.
 ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni
cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes
que contengan agua.
 Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
 Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para asegurarse
de que no estén obstruidas con
pelusas, pelos, etc.
 Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
situaciones de peligro.
 Este aparato puede ser usado por
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que
los niños jueguen con el aparato.
/RVQLxRVQRGHEHQOOHYDUDFDER
la limpieza ni el mantenimiento del
producto sin supervisión.
 Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
 Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
rejillas de aire.
 No bloquee nunca las rejillas del aire.
 Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.
 No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.
 No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO
 Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
 No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.
 No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
 Espere a que se enfríe el aparato
antes de guardarlo.
 No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por
la clavija.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la
salud humana.
 6HFDGRGHOFDEHOOR
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Seleccione un accesorio adecuado para secar o moldear el cabello y
colóquelo en el secador ( a ).
3 Ajuste el botón de temperatura (
c\HOGHÁXMRGHDLUHd )
HQODSRVLFLyQGHVHDGD0DQWHQJDSXOVDGRHOERWyQGHÁXMRGHDLUH
frío
( bSDUDÀMDUHOSHLQDGRFRQDLUHIUtRGHVSXpVGHOVHFDGR
o moldeado.
Interruptor 3RVLFLyQ )XQFLyQ
Temperatura
Calor
Seca el cabello mojado
rápidamente
ThermoProtect
Seca el cabello a una
temperatura suave y constante
Seca el pelo suavemente
cuando está casi seco para
conservar el brillo
)OXMRGHDLUH
Flujo de aire potente para secar
rápidamente cabello grueso
Flujo de aire suave para
PROGHDUSHORÀQR
Apagado
» Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de
forma automática y constante, reduciendo el encrespado y
proporcionando más brillo. ( BD177 proporciona una cantidad de
iones 4 veces superior )
4 0DQWHQJDSXOVDGRHOERWyQGHÁXMRGHDLUHIUtR
( bSDUDÀMDUHO
peinado con aire frío después del secado o moldeado
VRORPRGHOR%+'.
3XOVH81$9(=HOERWyQGHÁXMRGHDLUHIUtR ( b SDUDÀMDUHO
peinado con aire frío después del secado o moldeado
VRORPRGHOR%+'(OLQGLFDGRU/('D]XOVHLOXPLQDUi
Pulse UNA VEZ más para apagar la función de aire frío. El indicador
/('D]XOVHDSDJDUiWDPELpQ
%RTXLOODFRQFHQWUDGRUD (
f )
 3DUDDOLVDUHOFDEHOORÀJ&
1 Seleccione un mechón de menos de 5 cm.
2 Coloque el cepillo redondo cerca de la raíz y levante el pelo
mientras lo tensa y lo seca de la raíz a las puntas.
 3DUDGDUIRUPDDODVSXQWDV
1 $OLVHHOFDEHOORVHJ~QVHLQGLFDHQODVHFFLyQ´3DUDDOLVDUHOFDEHOORµ
hasta llegar a las puntas.
2 Con un ligero giro de muñeca, en la parte de abajo del cabello gire
el cepillo redondo hacia dentro (o hacia fuera) hasta la mitad para
dar forma al cabello.
Difusor (
e )
 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga
el secador verticalmente, coloque el cabello entre las púas y realice
lentamente movimientos circulares hacia el cuero cabelludo
ÀJ$
 Para dar volumen a las raíces, introduzca las púas en el cabello y
realice movimientos circulares. Esto ayuda a que la raíz y el cuero
cabelludo se sequen sin que se calienten en exceso en determinadas
zonas ÀJ%
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
4 Desmonte la rejilla de entrada de aire (
h ) del aparato para
eliminar los pelos o el polvo.
5 /LPSLHHODSDUDWRFRQXQSDxRK~PHGR
6 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla (
g ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en
www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se
encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de
Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.Philips.com/welcome.
 7lUNHll
/XHWlPlNl\WW|RSDVHQQHQODLWWHHQNl\WWlPLVWlMDVlLO\WlVHP\|KHPSll
käyttöä varten.
 VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
 Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
 VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
 Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
 Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
nukkaa tai hiuksia.
 Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
 /DLWHWWDYRLYDWNl\WWllP\|V\OL
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
/DVWHQHLSLGlOHLNNLlODLWWHHOOD/DVWHQ
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
 /LVlNVLVXRVLWWHOHPPHDVHQWDPDDQ
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
RQROWDYDDOOHP$/LVlWLHWRMDVDDW
asentajalta.
 Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.
 Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.
 Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
 Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
 Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
 Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.
 Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
 Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
 Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
 Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
 +LXVWHQNXLYDDPLQHQ
1 /LLWlYLUWDSLVWRNHSLVWRUDVLDDQ
2 Valitse kuivaamiseen ja muotoiluun sopiva lisäosa ja kiinnitä se
kuivaimeen (
a ).
3 Aseta lämpötilakytkin (
c ) ja puhallusvoimakkuuden kytkin ( d )
sopivaan asentoon. Paina kylmän puhallusilman painiketta
( b ) ja viimeistele kampaus kuivauksen tai muotoilun jälkeen
viileällä puhallusilmalla.
.\WNLQ Asento Toiminto
Lämpötila
Kuuma
Kuivaa hiukset nopeasti suihkun
jälkeen
Thermoprotect
Kuivaa hiukset tasaisessa ja
hoitavassa lämpötilassa.
Kuivaa hieman kosteat hiukset
hellävaraisesti siten, että hiusten
kiilto säilyy.
Ilmanvirtaus
Voimakas puhallus tuuheiden
hiuksien nopeaan kuivaamiseen.
Kevyt puhallus ohuiden hiuksien
muotoiluun.
Virran katkaiseminen
» Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja jatkuvasti
lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten. ( BHD177 – neljä
kertaa enemmän ioneita )
4 9DLQ%+'PDOOL Pidä kylmän puhallusilman painiketta ( b )
painettuna ja viimeistele kampaus kuivauksen tai muotoilun jälkeen
viileällä puhallusilmalla.
9DLQ%+'PDOOL Paina kylmän puhallusilman painiketta
( b )
KERRAN ja viimeistele kampaus kuivauksen tai muotoilun jälkeen viileällä
SXKDOOXVLOPDOOD6LQLQHQ/('PHUNNLYDORV\WW\\
Poista kylmä puhallusilma käytöstä painamalla painiketta KERRAN
XXGHOOHHQ0\|VVLQLQHQ/('PHUNNLYDORVDPPXX
.HVNLW\VVXXWLQ (
f )
 +LXVWHQVXRULVWDPLQHQNXYD&
1 Valitse enintään 5 cm:n levyinen hiusosio.
2 Aloita nostamalla hiuksia ylöspäin pyöreällä harjalla hiusten tyvestä,
samalla kun puhallat ilmaa hiuksiin niiden koko pituudelta tyvestä
latvaan asti.
 Latvojen taivuttaminen
1 Suorista hiukset latvoihin asti osiossa Hiusten suoristaminen
neuvotulla tavalla.
2 Käännä pyöreää harjaa puoli kierrosta sisäänpäin (tai ulospäin)
kiertämällä hieman rannettasi, niin saat latvat taipumaan.
Diffuusori (
e )
 Jos haluat tehostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja säilyttää kiharat
pidempään, pidä hiustenkuivainta pystysuorassa, aseta hiukset pyörivin
liikkein tappien väliin ja liikuta kuivainta hiuspohjaa kohti hitaasti.
.XYD$
 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin tekemällä
laitteella kiertoliikettä. Näin voit kuivata hiusten tyven ja hiuspohjan
ilman liiallista kuumuutta..XYD%
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
4 Irrota ilmanottoritilä (
h ) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
5 Puhdista laite kostealla liinalla.
6 6lLO\WlODLWHWWDWXUYDOOLVHVVDNXLYDVVDMDS|O\WW|PlVVlSDLNDVVD/DLWWHHQ
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
g ).
 7DNXXMDKXROWR
Jos tarvitset tietoa esim. lisäosan vaihdosta tai jos sinulla on ongelma,
käy Philipsin Web-sivustossa osoitteessa www.philips.com/welcome
tai ota yhteys paikalliseen Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.
Puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
/LVH]DWWHQWLYHPHQWFHPDQXHOG·XWLOLVDWLRQDYDQWG·XWLOLVHUO·DSSDUHLOHW
conservez-le pour un usage ultérieur.
 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
 Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
 Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
 /RUVTXHO·DSSDUHLOHVWHQVXUFKDXIIHLO
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.
 Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
 Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
HQFRXUXV/HVHQIDQWVQHGRLYHQWSDV
MRXHUDYHFO·DSSDUHLO/HQHWWR\DJHHW
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
 Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
 N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
 N’obstruez jamais les grilles d’air.
 Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
 N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
 N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
 /RUVTXHO·DSSDUHLOHVWVRXVWHQVLRQQH
le laissez jamais sans surveillance.
 N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
SDU3KLOLSV/·XWLOLVDWLRQGHFHW\SH
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
 N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
 Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
 Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
 6pFKDJHGHYRVFKHYHX[
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
2 Sélectionnez un accessoire adapté pour le séchage ou la mise en
IRUPHGHYRVFKHYHX[HWÀ[H]OHVXUOHVqFKHFKHYHX[a ).
3 Réglez le thermostat (
cHWO·LQWHUUXSWHXUGXÁX[G·DLUd ) sur la
SRVLWLRQYRXOXH0DLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG
( bSRXUÀ[HUYRWUHFRLIIXUHDSUqVOHVpFKDJHRXODPLVHHQ
forme.
Bouton Réglage )RQFWLRQ
Température
Chaud
Séchez rapidement vos
cheveux à la sortie de la
douche.
Thermoprotect
Séchez vos cheveux à une
température constante.
Séchez doucement vos
cheveux, lorsqu'ils sont presque
secs, pour leur donner de la
brillance.
)OX[GDLU
Flux d'air puissant pour un
séchage rapide des cheveux
épais
Flux d'air doux pour une mise
HQIRUPHGHVFKHYHX[ÀQV
Arrêt
» /RUVTXHO·DSSDUHLOHVWVRXVWHQVLRQGHVLRQVVRQWDXWRPDWLTXHPHQW
et continuellement diffusés pour réduire les frisottis et offrir plus
de brillance. (BHD177 offre 4X plus d’ions)
4 %+'XQLTXHPHQW0DLQWHQH]HQIRQFpOHERXWRQGXÁX[G·DLU
froid
( bSRXUÀ[HUYRWUHFRLIIXUHDSUqVOHVpFKDJHRXODPLVH
en forme.
%+'XQLTXHPHQW$SSX\H]VXUOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG_
( bSRXUÀ[HUYRWUHFRLIIXUHDSUqVOHVpFKDJHRXODPLVHHQIRUPH
/HYR\DQWEOHXV·DOOXPH
$SSX\H]jQRXYHDXVXUOHERXWRQSRXUGpVDFWLYHUOHODIRQFWLRQGXÁX[
G·DLUIURLG/HYR\DQWEOHXV·pWHLQWpJDOHPHQW
Concentrateur (
f )
 3RXUOLVVHUYRVFKHYHX[)LJ&
1 Prenez une mèche de cheveux de 5 cm maximum de largeur.
2 Placez la brosse ronde à la racine, soulevez les cheveux puis déplacez
le concentrateur le long des cheveux des racines jusqu’aux pointes
en les étirant au maximum.
 3RXUUHFRXUEHUO·H[WUpPLWpGHYRVFKHYHX[
1 /LVVH]YRVFKHYHX[UHSRUWH]YRXVjODVHFWLRQ©3RXUOLVVHUYRV
cheveux ») jusqu’à atteindre les pointes.
2 Tournez légèrement votre poignet puis tournez la brosse d’un demi-
tour vers l’intérieur (ou l’extérieur) pour recourber les cheveux.
Diffuseur (
e )
 Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos boucles,
maintenez le sèche-cheveux verticalement, placez les broches dans
vos cheveux et effectuez des mouvements de rotation en vous
dirigeant lentement vers le cuir chevelu. )LJ$
 Pour donner du volume à vos cheveux dès la racine, placez les
broches dans vos cheveux en effectuant des mouvements de
rotation. Cela vous permet de sécher les racines de vos cheveux
et votre cuir chevelu sans aucune concentration de chaleur.)LJ%
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 /DLVVH]OHUHIURLGLUVXUXQHVXUIDFHUpVLVWDQWjODFKDOHXU
3 Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-
cheveux.
4 Détachez la grille d’entrée d’air (
h ) de l’appareil pour retirer les
cheveux et la poussière.
5 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension (
g ).
3 Garantie et service
Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos du
remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez un problème,
rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com/welcome ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le
numéro de téléphone correspondant dans le dépliant de garantie
internationale. S’il n’existe pas de Service Consommateurs dans votre
pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
,QGRQHVLD
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
 3HQWLQJ
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
 PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
dekat air.
 Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat
telah dimatikan.
 PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat bak mandi,
pancuran, bak, atau tempat
berisi air lainnya.
 Selalu cabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
 Jika terlalu panas, alat akan mati
secara otomatis. Cabut steker alat
lalu biarkan dingin selama beberapa
menit. Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
memastikan tidak tersumbat bulu,
rambut, dll.
 Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
Philips atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar dari
bahaya.
 Alat ini dapat digunakan oleh anak-
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
mental yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan jika
mereka diberi pengawasan atau
petunjuk mengenai cara penggunaan
alat yang aman dan mengerti
bahayanya. Anak-anak dilarang
memainkan alat ini. Pembersihan dan
perawatan tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
 Untuk perlindungan tambahan, kami
sarankan Anda memasang Residual
Current Device (RCD) pada sirkuit
listrik yang memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki arus
operasi residu terukur yang tidak
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
kepada petugas yang memasang alat
ini.
 Jangan memasukkan barang logam
ke dalam kisi-kisi udara untuk
menghindari kejutan listrik.
 Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
udara.
 Sebelum Anda menghubungkan alat,
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
alat sesuai dengan voltase listrik di
tempat Anda.
 Jangan gunakan alat untuk keperluan
selain yang diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
 Jangan menggunakan alat pada rambut
tiruan.
 Bila alat telah terhubung ke listrik,
jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
 Jangan sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda
menjadi batal.
 Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
 Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
 Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
/LQJNXQJDQ
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda . Pembuangan produk secara benar membantu mencegah
dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
 0HQJHULQJNDQUDPEXW
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Pilih sambungan yang sesuai untuk pengeringan atau penataan dan
sambungkan ke pengering (
a ).
3 Atur sakelar suhu (
c ) dan sakelar hembusan udara ( d ) ke posisi
yang diinginkan. Tekan dan tahan tombol hembusan dingin
( b ) untuk hembusan udara dingin untuk menguatkan tatanan
rambut setelah pengeringan atau penataan.
6DNHODU Setelan )XQJVL
Suhu
Panas
Mengeringkan rambut sehabis
keramas dengan cepat
Thermoprotect
Mengeringkan rambut pada
suhu perawatan yang konstan
Keringkan rambut Anda
perlahan saat hampir kering
untuk menjaga kilaunya
$OLUDQXGDUD
Aliran udara kuat untuk
mengeringkan rambut lebat
dengan cepat
Aliran udara lembut untuk
menata rambut tipis
Matikan
» Saat alat menyala, ion secara dikeluarkan secara otomatis dan
berkelanjutan, mengurangi kusut dan memberikan kilau tambahan.
(BHD177 memberikan ion 4X lebih banyak)
4 %+'VDMD Tekan dan tahan tombol hembusan dingin
( b ) untuk hembusan udara dingin untuk menguatkan tatanan
rambut setelah pengeringan atau penataan.
%+'VDMD7HNDQ6(.$/,WRPEROKHPEXVDQGLQJLQ
( b ) untuk
hembusan udara dingin untuk menguatkan tatanan rambut setelah
SHQJHULQJDQDWDXSHQDWDDQ/('ELUXDNDQPHQ\DOD
7HNDQ6(.$/,ODJLXQWXNPHPDWLNDQÀWXUKHPEXVDQGLQJLQ/('ELUX
juga akan dimatikan.
Konsentrator (
f )
 8QWXNPHOXUXVNDQUDPEXW*DPEDU&
1 Pilih sejumput rambut tidak lebih lebar dari 5cm.
2 Mulai dengan sikat bundar di dekat akar rambut dan angkat rambut
ke atas sambil mengeringkan sepanjang rambut dari akar hingga ujung
dengan tarikan penuh.
 8QWXNPHPEXDWOHNXNDQSDGDXMXQJUDPEXW
1 /XUXVNDQUDPEXW$QGDGHQJDQPHUXMXNSDGDEDJLDQSHUWDPD´
Untuk meluruskan rambut” hingga mencapai ujung rambut.
2 Putar sedikit pergelangan tangan Anda dan putar sikat bundar
setengah ke dalam (atau ke luar) untuk membuat lekukan.
3HQ\HEDU (
e )
 Untuk meningkatkan volume alami dan menjaga ikal rambut Anda,
pegang pengering rambut secara vertikal dan letakkan rambut dalam
gerakan memutar antara jepitan dan gerakkan perlahan ke arah kulit
kepala. *EU$
 Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut
Anda dengan melakukan gerakan memutar. Ini membantu Anda
mengeringkan akar rambut dan kulit kepala tanpa titik panas.
*DPEDU%
Setelah penggunaan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 /HWDNNDQSDGDSHUPXNDDQ\DQJWDKDQSDQDVKLQJJDGLQJLQ
3 Untuk melepas perlengkapan, cabut dari pengering rambut.
4 /HSDVNDQNLVLVDOXUDQPDVXNXGDUD
h ) dari alat untuk membuang
rambut dan debu.
5 Bersihkan alat dengan kain lembap.
6 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
dapat menggantungnya di kait gantungan (
g ).
 *DUDQVLGDQVHUYLV
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian
perlengkapan atau jika Anda mengalami masalah, silakan kunjungi situs
ZHE3KLOLSVGLZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHDWDXKXEXQJL3XVDW/D\DQDQ
Pelanggan Philips di negara Anda. Nomor telepon bisa Anda lihat pada
kartu garansi internasional. Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat
/D\DQDQ3HODQJJDQNXQMXQJLGHDOHU3KLOLSVVHWHPSDW
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.33 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD176
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.33 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD176 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες