Εγχειρίδιο Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
 WARNING: Do not use this appliance
near water.
 When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.
 WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
 Always unplug the appliance after use.
 If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF
 If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.
 This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
 For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask
your installer for advice.
 Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.
 Never block the air grilles.
 Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
 Do not use the appliance for any
other purpose than described in
this manual.
 Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU
 When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
 Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
 Do not wind the mains cord round
the appliance.
 Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
 Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
 For precise drying, attach the detachable concentrator ( c )
onto the hairdryer.
 To disconnect the concentrator, pull it off the hairdryer.
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK
a ) to IRUKRWDQGVWURQJDLUÁRZIRU
fast drying,
IRUZDUPDQGJHQWOHDLUÁRZIRUGU\LQJVKRUWKDLURU
to switch off.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance by damp cloth.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
b ).
 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information e.g. about replacement of an attachment or if
you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com
or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will
ÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGHJXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR
Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
 ADVARSEL: Anvend ikke dette
apparat i nærheden af vand.
 Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
 ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.
 Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
 Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
 Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.
 Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
 Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.
 Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
 Blokér aldrig luftgitrene.
 Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
 Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
 Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
 Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
 Brug aldrig tilbehør eller dele fra
andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
VRPLNNHVSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI
Philips. Hvis du anvender en sådan
type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
 Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.
 Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
 Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
0LOM¡
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
 7¡UULQJDIKnUHW
1 Sæt stikket i stikkontakten.
 Ønsker du præcis tørring, skal du sætte det aftagelige fønnæb
(
c ) på hårtørreren.
 Du frakobler koncentratoren ved at trække den af hårtørreren.
2 Indstil knappen til luftstrøm (
a ) til for varm og stærk luftstrøm
til hurtig tørring,
for varm og moderat luftstrøm til tørring af kort
hår eller
for at slukke.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQWnOHYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Rengør apparatet med en fugtig klud.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge det op med ophængningsstroppen (
b ).
3 Reklamationsret og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør,
eller har et problem, kan du besøge Philips’ websted på www.philips.
com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnummeret
ÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ+YLVGHULNNHÀQGHVHW
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
 WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
 Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
 WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Badewannen, Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern mit Wasser.
 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
 Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
lang abkühlen. Vergewissern Sie
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseöffnung blockieren.
 Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.
 Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
 Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.
 Führen Sie keine Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.
 Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.
 Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
 Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
 Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
 Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
 Verwenden Sie niemals Zubehör
oder Teile, die von Drittherstellern
stammen bzw. nicht von Philips
empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
 Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
 Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von
der Stromversorgung zu trennen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
 Setzen Sie für präzises Trocknen die abnehmbare Stylingdüse
(
c ) auf den Haartrockner.
 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse einfach vom Haartrockner
abgezogen.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
a ) auf für einen warmen,
starken Luftstrom und schnelles Trocknen, auf
für einen sanften
Luftstrom zum Trocknen kurzer Haare oder zum Stylen oder auf
,
um das Gerät auszuschalten.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
b ).
 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines
Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website
unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips
Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
 žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
 ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵ
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
 ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
 ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ
 ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ
 ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
 ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
 ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
 ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
 ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
 žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
 ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
 ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
 ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
 ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƶƩƲƳƥƬƩơưƱƟƦơ
 ƄƩơƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƬƥơƪƱƟƢƥƩơƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭơƳƧƬƥƟơ
ƳƵƭƤƝƳƴƥƴƯơưƯƳưƾƬƥƭƯƳƴƼƬƩƯ
cƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
a ƳƴƧƨƝƳƧ ƦƥƳƴƼƲ
ƪơƩƤƵƭơƴƼƲơƝƱơƲƣƩơƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƨƥƱƬƼƲƪơƩ
ƞưƩƯƲơƝƱơƲƣƩơƪƯƭƴƜƬơƫƫƩƜƞ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯ
ƣơƭƴƦƜƪƩ(
b ).
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƣƩơƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧƪƜưƯƩƯƵ
ƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥ
ƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞ
ƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ
3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲ
ƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲ
ƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼ
ơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el
producto en www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
 ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
 Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa
un riesgo, aunque el aparato esté
apagado.
 ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del agua
ni cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes que
contengan agua.
 Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
 Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para asegurarse
de que no estén obstruidas con
pelusas, pelos, etc.
 Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido por
Philips, por un centro de servicio
autorizado por Philips o por personal
FXDOLÀFDGRFRQHOÀQGHHYLWDU
situaciones de peligro.
 Este aparato puede ser usado por
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que
los niños jueguen con el aparato.
Los niños no deben llevar a cabo
la limpieza ni el mantenimiento sin
supervisión.
 Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
 Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
rejillas de aire.
 No bloquee nunca las rejillas del aire.
 Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.
 No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.
 No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO
 Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
 No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.
 No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
 Espere a que se enfríe el aparato
antes de guardarlo.
 No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la
clavija.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
 6HFDGRGHOFDEHOOR
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
 Para conseguir un secado preciso, coloque la boquilla
concentradora desmontable (
c ) en el secador.
 Para quitar la boquilla concentradora del secador, tire de ella.
2 &RORTXHHOERWyQGHÁXMRGHDLUH
a ) en la posición para
que el aire sea más fuerte y caliente y el cabello se seque antes, en
la posición
SDUDREWHQHUXQÁXMRGHDLUHVXDYH\WHPSODGRSDUD
secar el pelo corto o bien en la posición
para apagarlo.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHORHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Limpie el aparato con un paño húmedo.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo con la anilla para colgar (
b ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o
si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en
www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al
Cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el
folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su
país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa
www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
 VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
 Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
 VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.
 Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
 Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
muutama minuutti. Ennen kuin
käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
nukkaa tai hiuksia.
 Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
 Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten
ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
 Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
 Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.
 Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.
 Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
 Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
 Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
 Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä
jätä sitä ilman valvontaa.
 Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.
 Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
 Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
 Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
 Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä irrotettavan
keskityssuuttimen (
c ) hiustenkuivaimeen.
 Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
a ) asentoon , kun
haluat kuivata hiukset nopeasti kuumalla, voimakkaalla puhalluksella,
asentoon
, kun haluat kuivata lyhyet hiukset lämpimällä ja kevyellä
puhalluksella, tai asentoon
, kun haluat katkaista laitteesta virran.
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Puhdista laite kostealla liinalla.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
b ).
 7DNXXMDKXROWR
Jos haluat lisätietoja esimerkiksi lisäosan vaihtamisesta tai laitteen
suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
3RXUSURÀWHUSOHLQHPHQWGHO·DVVLVWDQFHRIIHUWHSDU3KLOLSVHQUHJLVWUH]
votre appareil à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
 Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
 AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
 Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
 Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.
 Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW
 Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que
ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
 Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
 N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
 N’obstruez jamais les grilles d’air.
 Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
 N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
 N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV
 Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
 N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
 N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
 Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
 Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
 6pFKDJHGHYRVFKHYHX[
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ
 3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUDPRYLEOH
(
c ) sur le sèche-cheveux.
 Détachez le concentrateur d’air en le retirant du sèche-cheveux.
2 5pJOH]OHÁX[G·DLU
a ) sur SRXUXQÁX[G·DLUFKDXGHWSXLVVDQW
pour un séchage rapide, sur
SRXUXQÁX[G·DLUWLqGHHWGRX[
pour le séchage des cheveux courts ou sur
pour mettre l’appareil
hors tension.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil avec l’anneau de
suspension (
b ).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’existe pas de Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
www.philips.com/welcome
BHD001
IT 0DQXDOHXWHQWH
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
MS-MY 0DQXDOSHQJJXQD
ZH-CN Ⴌ߀൱Ҭ
EN User manual
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI .l\WW|RSDV
FR 0RGHG·HPSORL
ID %XNX3HWXQMXN3HQJJXQD
a
b
c
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 39252
,QGRQHVLD
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk
memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan
produk Anda di www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya
dan simpanlah sebagai referensi nanti.
 PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
dekat air.
 Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat
telah dimatikan.
 PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
 Selalu cabut steker setiap kali selesai
menggunakan alat.
 Jika terlalu panas, alat akan mati
secara otomatis. Cabut steker alat
lalu biarkan dingin selama beberapa
menit. Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
memastikan tidak tersumbat bulu,
rambut, dll.
 Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat layanan resmi
Philips atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar dari
bahaya.
 Alat ini dapat digunakan oleh anak-
anak di atas 8 tahun dan orang dengan
FDFDWÀVLNLQGHUDDWDXNHFDNDSDQ
mental yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan jika
mereka diberi pengawasan atau
petunjuk mengenai cara penggunaan
alat yang aman dan mengerti
bahayanya. Anak-anak dilarang
memainkan alat ini. Pembersihan dan
perawatan pengguna tidak boleh
dilakukan oleh anak-anak tanpa
pengawasan.
 Untuk perlindungan tambahan, kami
sarankan Anda memasang Residual
Current Device (RCD) pada sirkuit
listrik yang memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki arus
operasi residu terukur yang tidak
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
kepada petugas yang memasang
alat ini.
 Jangan memasukkan barang logam
ke dalam kisi-kisi udara untuk
menghindari kejutan listrik.
 Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
udara.
 Sebelum Anda menghubungkan alat,
pastikan voltase yang ditunjukkan pada
alat sesuai dengan voltase listrik di
tempat Anda.
 Jangan gunakan alat untuk keperluan
selain yang diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
 Jangan menggunakan alat pada rambut
tiruan.
 Bila alat telah terhubung ke listrik,
jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
 Jangan sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda
menjadi batal.
 Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
 Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
 Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
0HGDQHOHNWURPDJQHW(0)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Lingkungan
Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU). Patuhi peraturan mengenai
pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara
terpisah di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan
membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
 0HQJHULQJNDQUDPEXW
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
 Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator ( c ) ke
pengering rambut.
 Untuk melepas konsentrator, cabut dari pengering rambut.
2 Setel sakelar aliran udara (
a ) ke untuk aliran udara panas dan
kuat untuk pengeringan cepat,
untuk aliran udara hangat dan
lembut untuk pengeringan rambut pendek, atau
untuk mematikan.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
3 Bersihkan alat dengan kain lembap.
4 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga
dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (
b ).
 *DUDQVLGDQVHUYLV
Jika Anda memerlukan informasi, misalnya tentang penggantian alat
pelengkap atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips
di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di
QHJDUD$QGDQRPRUWHOHSRQELVD$QGDWHPXNDQSDGDOHDÁHWJDUDQVL
internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan
Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit Raya kav. 99
Jakarta 12510 Indonesia
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.44 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD001
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.44 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (135) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (67) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD001 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες