Εγχειρίδιο Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
HP8217
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 43591
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the
appliance after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects into
the air grilles to avoid electric
shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the mains cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Environment
This symbol means that this product shall not be
disposed of with normal household waste (2012/19/
EU). Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products.
Correct disposal helps prevent negative consequences for
the environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Adjust the airow switch ( c ) to for gentle airow and
styling, or for strong airow and fast drying.
3 Adjust the temperature switch ( d ) to for hot airow,
for warm airow, or for eciently drying your hair
at a constant caring temperature. Press the Cool shot
button ( e ) for cool airow to x your style.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( a ) o the appliance to remove
hair and dust.
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if o the
appliance.
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the
appliance.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop ( b ).
3 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
its phone number in the worldwide guarantee leaet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Benyt ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da vand
udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af
badekar, brusekabiner,
kummer eller andre kar,
der indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med
et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-
installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Miljø
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU). Følg dit lands regler
for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske
produkter. Korrekt bortskaelse er med til at forhindre
negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
2 Tørring af håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Indstil knappen til luftstrøm ( c ) til for moderat
luftstrøm og styling eller til for kraftig luftstrøm og
hurtig tørring.
3 Indstil temperaturknappen ( d ) til for meget varm
luftstrøm, for varm luftstrøm eller for eektiv
hårtørring ved en konstant skånsom temperatur. Tryk på
koldluftsknappen ( e ) for en kølig luftstrøm til at sætte
frisuren.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Tag luftindtagsgitteret ( a ) af apparatet for at fjerne hår
og støv.
» Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af
apparatet.
» Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på
apparatet igen.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op med ophængningsstroppen
( b ).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter
i dit land (telefonnummeret ndes i folderen “Worldwide
Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie
dieses Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird,
trennen Sie es nach dem
Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar,
sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in
der Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder (EMF)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Umgebung
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden
kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen
Bestimmungen zur getrennten Entsorgung
von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine
ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( c ) auf für einen
sanften Luftstrom und einfaches Styling oder auf für
einen starken Luftstrom und schnelles Trocknen.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter ( d ) auf für einen
heißen Luftstrom, auf für einen warmen Luftstrom oder
auf , um Ihr Haar eektiv bei konstanter Temperatur
schonend zu trocknen. Drücken Sie die Kaltlufttaste
( e ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur zu xieren.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( a ) vom Gerät, um
Haare und Staub zu entfernen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den
Uhrzeigersinn, um es vom Gerät abzunehmen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um
es wieder auf dem Gerät zu befestigen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
der Aufhängeöse aufhängen ( b ).
3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme
auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com),
oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center
in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
Händler.
Ελληνικά
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη
Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που
παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome.
1 Σημαντικό
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
κοντά σε νερό.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από
την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η
εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο
ακόμα κι όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη
συσκευή κοντά σε μπανιέρες,
ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου
είδους δοχεία που
περιέχουν νερό.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
Αν η συσκευή υπερθερμανθεί,
απενεργοποιείται αυτόματα.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για
μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε
ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες
ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ.
Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από
8 ετών και πάνω και από άτομα
με περιορισμένες σωματικές,
αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς
εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να
καθαρίζουν και να συντηρούν τη
συσκευή χωρίς επιτήρηση.
Για επιπλέον προστασία, σας
συνιστούμε να εγκαταστήσετε
ένα μηχανισμό προστασίας
από διαρροή ρεύματος (RCD)
στο ηλεκτρικό κύκλωμα που
τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο
μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει
διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος
ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη
από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
ηλεκτρολόγο σας.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά
αντικείμενα μέσα στις γρίλιες,
για να αποφύγετε τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή
αντιστοιχεί στην τοπική τάση
ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για κανένα άλλο σκοπό εκτός από
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
τεχνητά μαλλιά.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
παρακολούθηση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
εξαρτήματα ή μέρη από άλλους
κατασκευαστές ή που η Philips
κατηγορηματικά δεν συνιστά. Εάν
χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα
ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται
άκυρη.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
τη συσκευή.
Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
το καλώδιο από την πρίζα. Να
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα κρατώντας την από το
βύσμα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
της Philips. Η επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
χρήστη.
Ηλεκτρομαγνητικάπεδία(EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Περιβάλλον
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα
του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους
κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή
των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη
συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.
2 Στεγνώστεταμαλλιάσας
1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα ( c ) στη θέση για απαλή
ροή αέρα και στάιλινγκ, ή στη θέση για ισχυρή ροή αέρα και
γρήγορο στέγνωμα.
3 Ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας ( d ) στη θέση για
πολύ ζεστό αέρα, στη θέση για ζεστό αέρα ή στη θέση για
αποτελεσματικό στέγνωμα σε μια σταθερή, ασφαλή θερμοκρασία.
Πιέστε το κουμπί βολής κρύου αέρα ( e ) για ροή κρύου
αέρα που θα σας βοηθήσει να σταθεροποιήσετε το χτένισμά σας.
Μετάτηχρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
κρυώσει.
3 Αφαιρέστε τη γρίλια εισόδου αέρα ( a ) από τη συσκευή για να
απομακρύνετε τρίχες και σκόνη.
» Περιστρέψτε τη γρίλια εισόδου αέρα αριστερόστροφα για να
την αφαιρέσετε από τη συσκευή.
» Περιστρέψτε τη γρίλια εισόδου αέρα δεξιόστροφα για να την
επανατοποθετήσετε στη συσκευή.
4 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από
τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
( b ).
3 Εγγύησηκαισέρβις
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο
πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
a Philips. Para poder beneciarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido
por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips
o por personal cualicado, con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en
el circuito que suministre al
cuarto de baño un dispositivo
de corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualicado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Medioambiente
Este símbolo signica que este producto no
debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE). Siga la normativa de su país con
respecto a la recogida de productos eléctricos y
electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la
salud humana..
2 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Establezca el botón de ujo de aire ( c ) en la posición
para que el aire sea suave y pueda dar forma o en la
posición para que el aire sea más fuerte y el cabello
se seque antes.
3 Ajuste el botón de temperatura ( d ) en la posición
para obtener un ujo de aire caliente, en para un
ujo de aire templado o en para secar ecazmente el
cabello con una temperatura suave y constante. Pulse el
botón de chorro de aire frío ( e ) para que el aire sea
frío y je el peinado.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( a ) del aparato
para eliminar los pelos y el polvo.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para
sacarla del aparato.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para
volver a colocarla en el aparato.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede guardarlo colgándolo con la anilla para colgar
( b ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote
osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: Älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun,
altaan tai muiden
vesiastioiden lähellä.
Irrota pistoke
pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
se on oman turvallisuutesi
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä
tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
ytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
laitteen käyttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta
ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana (2012/19/EU). Noudata maasi sähkö-
ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä
koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa
ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( c ) asentoon
kevyttä puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
3 Siirtämällä lämpötilakytkimen ( d ) asentoon saat
kuuman ilmavirran, asentoon saat lämpimän ilmavirran
ja asentoon saat tehokkaan hiustenkuivauksen
tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa. Paina viileän
puhallusilman painiketta ( e ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä ( a ) laitteesta ja poista hiukset ja
pöly.
» Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä
vastapäivään.
» Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
myötäpäivään.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään ( b ).
3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez lappareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque, même
lorsque lappareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil
près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo ni de
tout autre récipient contenant
de l’eau.
Débranchez toujours lappareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est
conseillé de brancher lappareil
sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans
la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet
métallique dans les grilles d’air
au risque de vous électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles
d’air.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur lappareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur
cheveux articiels.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιοχρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
b
a
c
d
e
1 2
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 4.26 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HP8217
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 4.26 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HP8217 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες