Εγχειρίδιο Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
English
Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep
it for future reference.
WARNING: Do not use this appliance
near water.
When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since the
proximity of water presents a risk, even
when the appliance is switched o.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the appliance after use.
If the appliance overheats, it switches
o automatically. Unplug the
appliance and let it cool down for a
few minutes. Before you switch the
appliance on again, check the grilles
to make sure they are not blocked by
u, hair, etc.
If the main cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
similarly qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD
must have a rated residual operating
current not higher than 30mA. Ask your
installer for advice.
Do not insert metal objects into the air
grilles to avoid electric shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.
Do not use the appliance for any other
purpose than described in this manual.
Do not use the appliance on articial
hair.
When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers or
that Philips does not specically
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.
Do not wind the main cord round the
appliance.
Wait until the appliance has cooled
down before you store it.
Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
Do not operate the appliance with wet
hands.
Always return the appliance to a
service centre authorized by Philips
for examination or repair. Repair by
unqualied people could result in an
extremely hazardous situation for the
user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of
with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate collection of
electrical and electronic products. Correct disposal helps
prevent negative consequences for the environment and human
health.
Dansk
Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke
dette apparat i nærheden
af badekar, brusekabiner,
kummer eller andre kar, der
indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.
Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.
Hvis netledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsmæssige årsager
udskiftes af Philips, af et servicecenter,
der er godkendt af Philips, eller
af personer med tilsvarende
kvalikationer.
Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og af personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning anbefales
det, at installationen til badeværelset
er forsynet med et HFI-relæ, der ikke
overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en
el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele fra
andre fabrikanter eller tilbehør/dele,
som ikke specikt er anbefalet af
Philips. Hvis du anvender en sådan
type tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno hovedledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter brug.
Tag altid stikket ud af stikkontakten
ved at holde fast i stikket.
Undlad at betjene apparatet med våde
hænder.
Reparation og eftersyn af apparatet
skal altid foretages på et autoriseret
Philips-serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale kan
medføre ekstremt farlige situationer
for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaes
sammen med almindeligt husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Deutsch
Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig
durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät
nicht in der Nähe von Wasser.
Wenn das Gerät in einem Badezimmer
verwendet wird, trennen Sie es
nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar, sogar
wenn das Gerät abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie
das Gerät nicht in der Nähe
von Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder sonstigen
Behältern mit Wasser.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
lang abkühlen. Vergewissern Sie
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten Person
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt werden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und
die Gefahren verstanden haben.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und Wartung
darf nicht von Kindern ohne Aufsicht
durchgeführt werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in
dem Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal 30 mA
verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich
an Ihren Installateur.
Führen Sie keine Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder Gebläseönung
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals Zubehör oder
Teile, die von Drittherstellern stammen
bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit
nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur Überprüfung
bzw. Reparatur stets an ein von
Philips autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch unqualizierte
Personen kann zu einer hohen
Gefährdung für den Verbraucher
führen.
Elektromagnetische Felder (EMF)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen
abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoe
enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit
schaden können. Enthaltene Rohstoe können durch ihre
Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden
Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen
werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1
genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und
Rücknahmestellen in Deutschland: https://www.stiftung-ear.de/
Ελληνικά
Σημαντικό
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή
κοντά σε νερό.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο
μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την
πρίζα μετά τη χρήση καθώς η
εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο
ακόμα και όταν η συσκευή είναι
απενεργοποιημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
χρησιμοποιείτε αυτήν τη
συσκευή κοντά σε μπανιέρες,
ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου
είδους σκεύη που περιέχουν νερό.
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
Αν η συσκευή υπερθερμανθεί,
απενεργοποιείται αυτόματα.
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για
μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε
ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες
ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν
μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα
κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο
από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8
ετών και πάνω και από άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες
ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, με την
προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν
υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
της χρήση και κατανοούν τους
ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν
και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση.
Για επιπλέον προστασία, σας
συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα
μηχανισμό προστασίας από διαρροή
ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό
κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο
σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα
πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή
παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας
υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω
πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον
ηλεκτρολόγο σας.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα
μέσα στις γρίλιες, για να αποφύγετε
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
Προτού συνδέσετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η τάση που
αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί
στην τοπική τάση ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
για κανένα άλλο σκοπό εκτός από
αυτόν που περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
τεχνητά μαλλιά.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς
παρακολούθηση.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα
ή μέρη από άλλους κατασκευαστές
ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη
Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια
εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας
καθίσταται άκυρη.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη
συσκευή.
Περιμένετε έως ότου κρυώσει η
συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
Μετά τη χρήση, μην τραβάτε
το καλώδιο από την πρίζα. Να
αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από
την πρίζα κρατώντας την από το
βύσμα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια.
Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής,
να απευθύνεστε πάντα σε ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών
της Philips. Η επισκευή από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να
αποβεί άκρως επικίνδυνη για το
χρήστη.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με κανονικά οικιακά απορρίμματα
(2012/19/ΕΕ).
- Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την
ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών
επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Español
Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato
cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de agua
representa un riesgo, aunque el
aparato esté apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este aparato
cerca del agua ni cerca de
bañeras, duchas, cubetas u
otros recipientes que
contengan agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe durante
unos minutos. Antes de encender
de nuevo el aparato, compruebe las
rejillas para asegurarse de que no
estén obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por
Philips o por un centro de servicio
autorizado por Philips, con el n de
evitar situaciones de peligro.
Este aparato puede ser usado por
niños a partir de ocho años, por
personas con capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión o hayan
recibido instrucciones sobre cómo
utilizar el aparato de forma segura
y conozcan los riesgos que conlleva
su uso. No permita que los niños
jueguen con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento a menos que lo hagan
bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño un
dispositivo de corriente residual (RCD).
Este RCD debe tener una corriente
operacional residual que no exceda de
30 mA. Consulte a su electricista.
Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado en
el mismo se corresponde con el voltaje
de la red eléctrica local.
No utilice este aparato para otros
nes distintos a los descritos en este
manual.
No utilice el aparato sobre cabello
articial.
Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.
No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
recomiende especícamente. Si lo
hace, quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.
Espere a que se enfríe el aparato antes
de guardarlo.
No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las manos
mojadas.
Lleve siempre el aparato a un centro
de servicio autorizado por Philips
para su comprobación y reparación.
Las reparaciones llevadas a cabo por
personal no cualicado pueden dar
lugar a situaciones extremadamente
peligrosas para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas
aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no debe desecharse
con la basura normal del hogar (2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de
productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de
los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el
medioambiente y la salud humana.
El enchufe macho de conexn
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caractescas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota laite
pistorasiasta ja anna sen jäähtyä
muutama minuutti. Ennen kuin
ynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,
ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi
nukkaa tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
vaihdata se oman turvallisuutesi
vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat
lapset ja henkilöt, joiden fyysinen
tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
ytöstä tai tarjolla on turvallisen
ytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai
huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.
Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä
jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin
valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät
muita osia, takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
ytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä ja
korjaamista varten Philipsin
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus saattaa
aiheuttaa vaaratilanteita laitteen
yttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU).
- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle
ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
Français
Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.
Lorsque l’appareil est en surchaue, il
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-le
refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
Philips ou par un technicien qualié
an d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont les
capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des
personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes soient
sous surveillance ou qu’ils aient reçu
des instructions quant à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et qu’ils
aient pris connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être réalisés
par des enfants sans surveillance.
Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.
N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles d’air.
Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
articiels.
Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
pas été spéciquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
tenant la che.
N’utilisez pas l’appareil si vous avez les
mains mouillées.
Conez toujours l’appareil à un
Centre Service Agréé Philips pour
vérication ou réparation. Toute
réparation par une personne non
qualiée peut s’avérer dangereuse
pour l’utilisateur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays pour la mise
au rebut des produits électriques et électroniques. Une mise au
rebut correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
Indonesia
Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
dekat air.
Bila alat digunakan di kamar mandi,
cabutlah stekernya setelah digunakan
karena dekat dengan air dapat
menimbulkan risiko, sekalipun alat
telah dimatikan.
PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini
bak mandi, pancuran, bak atau
tempat berisi air lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan mati
secara otomatis. Cabut steker alat
lalu biarkan dingin selama beberapa
menit. Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk
memastikan tidak tersumbat bulu,
rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka harus
diganti oleh Philips, pusat layanan
resmi Philips, atau orang yang
mempunyai keahlian sejenis agar
terhindar dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh anak-
anak di atas 8 tahun dan orang
dengan cacat sik, indera atau
kecakapan mental yang kurang atau
kurang pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan atau
petunjuk mengenai cara penggunaan
alat yang aman dan mengerti
bahayanya. Anak-anak dilarang
memainkan alat ini. Pembersihan dan
perawatan tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan, kami
sarankan Anda memasang Residual
Current Device (RCD) pada sirkuit
listrik yang memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki arus
operasi residu terukur yang tidak
boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran
kepada petugas yang memasang alat
ini.
Jangan memasukkan barang logam
ke dalam kisi-kisi udara untuk
menghindari kejutan listrik.
Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi
udara.
Sebelum Anda menghubungkan alat,
pastikan voltase yang ditunjukkan
pada alat sesuai dengan voltase listrik
di tempat Anda.
Jangan gunakan alat untuk keperluan
selain yang diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada
rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung ke listrik,
jangan sekali-kali meninggalkannya
tanpa diawasi.
Jangan sekali-kali menggunakan
aksesori atau komponen apa pun dari
produsen lain atau yang tidak secara
khusus direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan aksesori atau
komponen tersebut, garansi Anda
menjadi batal.
Jangan melilitkan kabel listrik pada
alat.
Tunggulah sampai alat sudah dingin
sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik setelah
penggunaan. Selalu cabut alat dengan
memegang stekernya.
Jangan operasikan alat dengan tangan
yang basah.
Bawalah selalu alat ke pusat servis
resmi Philips untuk diperiksa atau
diperbaiki. Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli dapat
sangat merugikan bagi penggunanya.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku
terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Pendauran ulang
- Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama limbah
rumah tangga normal (2012/19/EU).
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk
elektrik dan elektronik di negara Anda . Pembuangan produk
secara benar akan membantu mencegah dampak negatif
terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Italiano
Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
la vicinanza all’acqua rappresenta
un rischio anche quando il sistema è
spento.
AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di
vasche da bagno, docce,
lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
l’apparecchio.
Se l’apparecchio si surriscalda, si
spegne automaticamente. Scollegare
l’apparecchio e lasciarlo rareddare
per alcuni minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio, controllare
che le griglie non siano ostruite da
lanugine, capelli, ecc...
Nel caso in cui il cavo di alimentazione
fosse danneggiato dovrà essere
sostituito presso i centri autorizzati
Philips, i rivenditori specializzati
oppure da personale debitamente
qualicato, per evitare situazioni
pericolose.
Quest’apparecchio può essere usato
da bambini di età superiore agli 8 anni
e da persone con capacità mentali,
siche o sensoriali ridotte, prive di
esperienza o conoscenze adatte a
condizione che tali persone abbiano
ricevuto assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in maniera
sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i
bambini giochino con l’apparecchio. Le
operazioni di pulizia e manutenzione
non devono essere eseguite da
bambini senza la supervisione di un
adulto.
Per una sicurezza maggiore, è
consigliabile installare un dispositivo
RCD (Residual Current Device,
dispositivo per corrente residua)
all’interno del circuito elettrico che
fornisce alimentazione al bagno.
Tale dispositivo RCD deve avere
una corrente operativa residua
caratteristica non superiore a 30 mA.
Chiedere aiuto al proprio installatore.
Per evitare il rischio di scariche
elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle griglie di aerazione.
Non bloccare mai le griglie di
aerazione.
Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione indicata
su quest’ultimo corrisponda a quella
locale.
Non utilizzare l’apparecchio per scopi
non descritti nel presente manuale.
Non utilizzare l’apparecchio su capelli
articiali.
Quando l’apparecchio è collegato
all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
Non utilizzare mai accessori o parti di
altri produttori oppure componenti
non consigliati in modo specico
da Philips. In caso di utilizzo di tali
accessori o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo di
alimentazione attorno all’apparecchio.
Lasciare rareddare l’apparecchio
prima di riporlo.
Non tirare il cavo di alimentazione
dopo l’uso. Scollegare sempre
l’apparecchio tenendo la spina.
Non utilizzare l’apparecchio con le
mani bagnate.
Per eventuali controlli o riparazioni,
rivolgersi sempre a un centro servizi
autorizzato da Philips. La riparazione
da parte di persone non qualicate
potrebbe mettere in serio pericolo
l’incolumità dell’utente.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme
relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito
con i normali riuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il
prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto
simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti
con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai
rivenditori con supercie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed
elettronici superiore ai 400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta dierenziata
dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto
smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente
e per la salute.
Nederlands
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik dit
apparaat niet in de buurt van water.
Als u het apparaat in de badkamer
gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact.
De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is
uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik dit
apparaat niet in de buurt van
een bad, douche, wastafel of
ander waterhoudend object.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het
stopcontact.
Als het apparaat oververhit raakt,
schakelt het automatisch uit. Haal de
stekker uit het stopcontact en laat het
apparaat een paar minuten afkoelen.
Controleer voordat u het apparaat
weer inschakelt of de luchtroosters
niet verstopt zitten met pluizen, haar
enz.
Indien het netsnoer beschadigd is,
moet het worden vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd
servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalicaties om gevaar
te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en
kennis, mits zij toezicht of instructie
hebben ontvangen aangaande veilig
gebruik van het apparaat, en zij de
gevaren van het gebruik begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud
dienen niet zonder toezicht door
kinderen te worden uitgevoerd.
Voor extra veiligheid adviseren we u
een aardlekschakelaar te installeren
in de elektrische groep die de
badkamer van stroom voorziet. Deze
aardlekschakelaar dient een waarde te
hebben die niet hoger is dan 30 mA.
Raadpleeg de installateur.
Steek geen metalen voorwerpen
door de luchtroosters, om elektrische
schokken te voorkomen.
Blokkeer nooit de luchtroosters.
Controleer voordat u het apparaat
aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt
met de plaatselijke netspanning.
Gebruik het apparaat niet voor andere
doeleinden dan beschreven in deze
gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat niet op
kunsthaar.
Laat het apparaat nooit zonder
toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires of
onderdelen van andere fabrikanten of
die niet speciek zijn aanbevolen door
Philips. Als u dergelijke accessoires
of onderdelen gebruikt, vervalt de
garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het
apparaat.
Wacht met opbergen tot het apparaat
is afgekoeld.
Trek na gebruik niet aan het netsnoer.
Haal het netsnoer altijd uit het
stopcontact door aan de stekker te
trekken.
Bedien het apparaat niet met natte
handen.
Breng het apparaat altijd naar
een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek
of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot
een bijzonder gevaarlijke situatie voor
de gebruiker.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Recycling
- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone
huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden
inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u
correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de
volksgezondheid.
Norsk
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i
nærheten av vann.
Når du bruker apparatet på badet, må
du koble det fra etter bruk. Nærheten
til vann utgjør en risiko, selv når
apparatet er slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær
badekar, dusj, håndvasker eller
andre elementer som
inneholder vann.
Koble alltid fra apparatet etter
bruk.
Hvis apparatet overopphetes, slår det
seg av automatisk. Trekk ut støpselet
på apparatet, og la det avkjøles noen
minutter. Kontroller at gitrene ikke er
blokkert av lo, hår osv. før du slår
apparatet igjen.
Hvis nettledningen er ødelagt, må den
byttes ut av Philips, et servicesenter
som er godkjent av Philips, eller
kvalisert personell for å unngå farlige
situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn
over 8 år og av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om
sikker bruk av apparatet eller tilsyn
som sikrer sikker bruk, og hvis de er
klar over risikoen. Barn skal ikke leke
med apparatet. Barn skal ikke utføre
rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
Hvis du vil ha ekstra beskyttelse,
råder vi deg til å installere en
lekkasjestrømsenhet (RCD) i den
elektriske kretsen som forsyner
badet. Denne enheten må ha et
spenningsnivå for reststrøm som ikke
er høyere enn 30 mA. Be installatøren
om råd.
Ikke stikk metallgjenstander inn i
gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
Ikke blokker luftinntaket.
Før du kobler til apparatet, må du
kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den
lokale nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe annet
formål enn det som beskrives i denne
veiledningen.
Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
Når apparatet er koblet til strømmen,
må du aldri la det stå uten tilsyn.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre
produsenter eller som Philips ikke
spesikt anbefaler. Hvis du bruker slikt
tilbehør eller slike deler, blir garantien
ugyldig.
Ikke surr nettledningen rundt
apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før du
legger det vekk.
Ikke trekk i nettledningen etter bruk.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut
ledningen til apparatet.
Ikke bruk apparatet med våte hender.
Ta alltid med apparatet til et
servicesenter som er autorisert
av Philips, for undersøkelse eller
reparasjon. Reparasjoner som er utført
av ukvaliserte personer, kan skape
svært farlige situasjoner for brukeren.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter
for eksponering for elektromagnetiske felt.
Resirkulering
– Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i
vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU).
– Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og
elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse
og miljø.
Português
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
AVISO: não utilize este aparelho perto
de água.
Quando o aparelho for utilizado numa
casa de banho, desligue-o da corrente
após a utilização, uma vez que a
presença de água apresenta riscos,
mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: não utilize este aparelho perto
de banheiras, chuveiros, lavatórios
ou outros recipientes que
contenham água.
Desligue sempre da corrente
após cada utilização.
Se o aparelho aquecer
excessivamente, desliga-se
automaticamente. Desligue o
aparelho e deixe-o arrefecer durante
alguns minutos. Antes de voltar a
ligar o aparelho, verique as grelhas
e certique-se de que não estão
bloqueadas com pelos, cabelos, etc.
Se o cabo de alimentação estiver
danicado, tem de ser substituído pela
Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por uma
pessoa com qualicação semelhante
para evitar perigos.
Este aparelho pode ser utilizado
por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, ou com falta de
experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham
sido dadas instruções relativas à
utilização segura do aparelho e se
tiverem sido alertadas para os perigos
envolvidos. As crianças não podem
brincar com o aparelho. A limpeza
e a manutenção pelo utilizador não
podem ser efetuadas por crianças sem
supervisão.
Para maior segurança, aconselhamos
a instalação de um dispositivo de
corrente residual (disjuntor) no circuito
elétrico que abastece a casa de banho.
Este disjuntor deve ter uma corrente
residual nominal não superior a 30 mA.
Aconselhe-se com o seu eletricista.
Não introduza objetos metálicos nas
grelhas de ar para evitar choques
elétricos.
Nunca obstrua as grelhas de
ventilação.
Antes de ligar o aparelho, certique-se
de que a tensão indicada no mesmo
corresponde à tensão do local onde
está a utilizá-lo.
Não utilize o aparelho para outro m
que não o descrito neste manual.
Não utilize o aparelho em cabelo
articial.
Nunca deixe o aparelho sem vigilância
quando estiver ligado à corrente.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou
peças de outros fabricantes ou que
a Philips não tenha especicamente
recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia
perderá a validade.
Não enrole o cabo de alimentação à
volta do aparelho.
Aguarde que o aparelho arrefeça antes
de o guardar.
Não puxe o cabo de alimentação
após a utilização. Desligue o aparelho
segurando sempre na cha.
Não utilize o aparelho com as mãos
molhadas.
Leve sempre o aparelho a um centro
de assistência autorizado da Philips
para vericação ou reparação.
Reparações efetuadas por pessoas
não qualicadas poderiam provocar
uma situação extremamente perigosa
para o utilizador.
Campos eletromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos
aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.
Reciclagem
— Este símbolo signica que este produto não deve ser
eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns.
(2012/19/UE).
– Siga as normas do seu país para a recolha seletiva de
produtos elétricos e eletrónicos. A eliminação correta ajuda a
evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde
pública.
Svenska
Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
VARNING: Använd inte den här
apparaten nära vatten.
Om du använder produkten i ett
badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten
utgör en fara, även när produkten är
avstängd.
VARNING: Använd inte apparaten i
närheten av badkar, duschar,
behållare eller kärl som
innehåller vatten.
Dra alltid ut nätsladden efter
användning.
Om apparaten blir överhettad stängs
den av automatiskt. Dra ut apparatens
stickkontakt och låt den svalna ett par
minuter. Innan du slår på apparaten
igen måste du kontrollera gallren så att
de inte har täppts till av ludd, hår eller
dylikt.
Om nätsladden är skadad måste den
alltid bytas ut av Philips, ett av Philips
auktoriserade serviceombud eller
liknande behöriga personer för att
undvika olyckor.
Den här produkten kan användas av
barn från 8 års ålder, personer med
olika funktionshinder samt av personer
som inte har kunskap om produkten
såvida det sker under tillsyn eller om
de har informerats om hur produkten
används på ett säkert sätt och de
eventuella medförda riskerna. Barn ska
inte leka med produkten. Barn får inte
rengöra eller underhålla produkten
utan överinseende av en vuxen.
Av säkerhetsskäl rekommenderar
vi även att du installerar en
jordfelsbrytare för den krets
som strömförsörjer badrummet.
Jordfelsbrytaren måste ha en
brytströmstyrka som inte överstiger 30
mA. Kontakta en behörig elektriker för
mer information.
För inte in metallföremål i luftgallren
eftersom det medför risk för elektriska
stötar.
Blockera aldrig luftgallren.
Innan du ansluter produkten
kontrollerar du att spänningen som
anges på produkten motsvarar den
lokala nätspänningen.
Använd inte produkten för något annat
ändamål än vad som beskrivs i den här
användarhandboken.
Använd inte produkten på konstgjort
hår.
Lämna aldrig produkten obevakad när
den är ansluten till elnätet.
Använd aldrig tillbehör eller delar
från andra tillverkare, eller delar som
inte uttryckligen har rekommenderats
av Philips. Om du använder sådana
tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt produkten.
Vänta tills produkten har svalnat innan
du lägger undan den.
Dra inte i nätsladden efter användning.
Koppla alltid från produkten genom att
hålla i kontakten.
Använd inte produkten med våta
händer.
Lämna alltid in produkten till
ett serviceombud auktoriserat
av Philips för undersökning och
reparation. Reparation som görs av
en okvalicerad person kan innebära
en ytterst riskfylld situation för
användaren.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och
regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Återvinning
– Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas
bland hushållssoporna (2012/19/EU).
– Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av
elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla
produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på
miljö och hälsa.
Türkçe
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve
daha sonra yeniden başvurmak üzere saklayın.
UYARI: Bu cihazı su yakınında
kullanmayın.
Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile
olsa tehlike oluşturacağından, cihazı
banyoda kullandıktan sonra cihazın
şini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin,
duşların, lavaboların ve suyla
dolu başka kapların yakınında
çalıştırmayın.
Her kullanımdan sonra cihazın
şini mutlaka çekin.
Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak
kapanır. Cihazın şini prizden çekerek
birkaç dakika soğuması için bekleyin.
Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, giriş
deliklerinin tüy, saç, vb. nedeniyle
tıkanmadığından emin olun.
Elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka
Philips, Philips’in yetki verdiği bir
servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından
değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki
çocuklar ve ziksel, duyumsal ya da
zihinsel becerileri gelişmemiş veya
bilgi ve tecrübe açısından eksik
kişiler tarafından kullanımı sadece
bu kişilerin denetiminden sorumlu
kişilerin bulunması veya güvenli
kullanım talimatlarının bu kişilere
sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı,
denetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Ek koruma için banyonun elektrik
devresine bir rezidüel akım koruma
cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz.
Bu rezidüel akım koruma cihazının
rezidüel çalışma akımı değeri 30
mAdan yüksek olmamalıdır. Kurulumu
yapan kişiye danışın.
Elektrik çarpması riski bulunduğundan
hava ızgaralarına metal cisimler
sokmayın.
Hava ızgaralarını kesinlikle
engellemeyin.
Cihazı bağlamadan önce, cihaz
üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını
olduğundan emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan amacı
dışında başka herhangi bir amaç için
kullanmayın.
Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
Güce bağlıyken cihazı hiçbir zaman
gözetimsiz bırakmayın.
Başka üreticilere ait olan veya Philips
tarafından özellikle tavsiye edilmeyen
aksesuarlar ve parçaları kesinlikle
kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya
parçalar kullanırsanız garantiniz
geçerliliğini yitirir.
Elektrik kablosunu cihazın etrafına
sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce soğumasını
bekleyin.
Kullandıktan sonra güç kablosunu
asılarak çekmeyin. Cihazı prizden
çekerken mutlaka şten tutarak çekin.
Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka
yetkili bir Philips servis merkezine
gönderin. Onarımın yetkili olmayan
kişilerce yapılması kullanıcı için çok
tehlikeli durumlara yol açabilir.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Geri dönüşüm
- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili
ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması,
çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye
yardımcı olur.
Български
Важно
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това
ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
уреда близо до вода.
Ако уредът се използва в банята,
след употреба го изключвайте от
контакта. Близостта до вода води до
риск дори когато уредът не работи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте
уреда близо до вани,
душове, мивки или други
съдове с вода.
След употреба винаги
изключвайте уреда от контакта.
При прегряване уредът се изключва
автоматично. Изключете уреда и
го оставете да изстива няколко
минути. Преди да включите отново
уреда, проверете дали решетките
не са задръстени с пух, косми и др.
С оглед предотвратяване
на опасност при повреда в
захранващите кабели те трябва да
бъде сменени от Philips, оторизиран
от Philips сервиз или квалифициран
техник.
Този уред може да се използва
от деца на възраст над 8 години
и от лица с намалени физически
възприятия, умствени недостатъци
или без опит и познания, ако
са инструктирани за безопасна
употреба с уреда или са под
наблюдение с цел гарантиране на
безопасна употреба и ако са им
разяснени евентуалните опасности.
Не позволявайте на деца да си
играят с уреда. Не позволявайте на
деца да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
За допълнителна защита ви
съветваме да инсталирате в
електрозахранващата мрежа на
банята диференциалнотокова
защита (RCD). Тази RCD трябва да е
с обявен работен ток на утечка не
повече от 30 mA. Обърнете се за
съвет към вашия монтажник.
За избягване на токов удар не
пъхайте метални предмети през
решетките за въздух.
Никога не блокирайте притока на
въздух през решетката.
Преди да включите уреда
в контакта, проверете дали
посоченото върху уреда
напрежение отговаря на това на
местната електрическа мрежа.
Не използвайте уреда за цели,
различни от указаното в това
ръководство.
Не използвайте уреда на изкуствена
коса.
Никога не оставяйте уреда без
надзор, когато е включен в
електрическата мрежа.
Никога не използвайте аксесоари
или части от други производители
или такива, които не са конкретно
препоръчвани от Philips. При
използване на такива аксесоари
или части вашата гаранция става
невалидна.
Не навивайте захранващите кабели
около уреда.
Изчакайте уреда да изстине, преди
да го приберете.
Не дърпайте захранващия
кабел след използване. Винаги
изключвайте уреда от контакта, като
държите щепсела.
Не използвайте уреда с мокри ръце.
За проверка или ремонт носете
уреда само в упълномощен от
Philips сервиз. Ремонт, извършен
от неквалифицирани лица, може
да създаде изключително опасни
ситуации за потребителя.
Електромагнитни полета (EMF)
Този уред на Philips е в съответствие с нормативната уредба
и всички действащи стандарти, свързани с излагането на
електромагнитни полета.
Рециклиране
– Този символ означава, че продуктът не може да се
изхвърля заедно с обикновените битови отпадъци
(2012/19/EU).
– Следвайте правилата на държавата си относно
разделното събиране на електрическите и електронните продукти.
Правилното изхвърляне помага за предотвратяването на
потенциални негативни последици за околната среда и човешкото
здраве.
Čeština
Důležité
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou
příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj
v blízkosti vody.
Pokud je přístroj používán v koupelně,
odpojte po použití jeho síťovou
zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost
vody představuje riziko i v případě, že
je přístroj vypnutý.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte
přístroj v blízkosti van, sprch,
umyvadel nebo jiných nádob
s vodou.
Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
Pokud se přístroj přehřeje, automaticky
se vypne. Odpojte přístroj a nechte
ho několik minut vychladnout. Než
přístroj znovu zapnete, přesvědčte se,
že mřížky vstupu a výstupu vzduchu
nejsou blokovány například prachem,
vlasy apod.
Pokud by byl poškozen napájecí
kabel, musí jeho výměnu provést
společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně
kvalikovaní pracovníci, aby se
předešlo možnému nebezpečí.
Děti od 8 let věku a osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými
nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí
mohou tento přístroj používat
v případě, že jsou pod dohledem nebo
byly poučeny o bezpečném používání
přístroje a chápou rizika, která mohou
hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí
provádět děti bez dozoru.
Jako dodatečnou ochranu
doporučujeme instalovat do
elektrického obvodu koupelny
proudo chránič. Jmenovitý zbytkový
provozní proud tohoto proudového
chrániče nesmí být vyšší než 30 mA.
Více informací vám poskytne elektrikář.
Nevkládejte kovové předměty do
mřížek pro vstup a výstup vzduchu.
Předejdete tak úrazu elektrickým
proudem.
Mřížky pro vstup vzduchu udržujte
trvale volné.
Před zapojením přístroje se ujistěte,
zda napětí uvedené na přístroji
odpovídá místnímu napětí.
Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než
uvedené v této příručce.
Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy
jej neponechávejte bez dozoru.
Nikdy nepoužívejte příslušenství
nebo díly od jiných výrobců nebo
takové, které nebyly doporučeny
společností Philips. Použijete-li takové
příslušenství nebo díly, pozbývá záruka
platnosti.
Nenavíjejte napájecí kabel okolo
přístroje.
Před uložením přístroje počkejte, až
zcela vychladne.
Po použití netahejte za napájecí
kabel. Přístroj odpojte vždy vytažením
zástrčky.
Nepoužívejte přístroj, pokud máte
mokré ruce.
Kontrolu nebo opravu přístroje svěřte
vždy servisu společnosti Philips.
Opravy provedené nekvalikovanými
osobami mohou být pro uživatele
mimořádně nebezpečné.
Elektromagnetická pole (EMP)
Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům
týkajícím se elektromagnetických polí.
Recyklace
– Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným
komunálním odpadem (2012/19/EU).
– Řiďte se pravidly vaší země pro sběr elektrických
a elektronických výrobků. Správnou likvidací pomůžete předejít
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
HU
Felhasználói kézikönyv
KK
Қолданушының нұсқасы
LT
Vartotojo vadovas
LV
Lietotāja rokasgrāmata
PL
Instrukcja obsługi
RO
Manual de utilizare
RU
Руководство пользователя
SK
Príručka užívateľa
SL
Uporabniški priročnik
SR
Korisnički priručnik
UK
Посібник користувача
MK Упатство за корисникот
SQ Manual përdorimi
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna
IT Manuale utente
NL
Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
BG
Ръководство за потребителя
CS
Příručka pro uživatele
ET
Kasutusjuhend
HR
Korisnički priručnik
2
1
3
4
BHD340
BHD341
BHD342
BHD350
BHD351
BHD360
BHD360/20
BHD350/10
BHD351/10
BHD351/30
BHD360/20
Specifications are subject to change without notice
© 2020 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 057 04151
BHD340/10
BHD341/10
BHD341/30
BHD342/10
BHD350/10
BHD351/10
BHD351/30
BHD360/20
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 2.6 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD360
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 2.6 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD360 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες