Εγχειρίδιο Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHD169
BHD170
Specifications are subject to change without notice
© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 44011
e
b
c
d
a
f
g
(BHD170)
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the mains cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects into
the air grilles to avoid electric
shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the mains cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach the nozzle ( f ) onto the hair dryer.
3 Adjust the airow switch ( c ) to for gentle airow and
styling, or
for strong airow and fast drying.
4 Adjust the temperature switch ( d ) to for hot airow,
for warm airow, or for eciently drying your hair at
a constant caring temperature. Press the cool shot button
( e ) for cool airow to x your style.
BHD170 only: The appliance with ionic function provides
additional shine and reduces frizz. The ionic function
automatically activates when the appliance is switched
on. The ionic function may produce a special odor. It is
normal and caused by the ions which are generated.
Volume diuser ( g ,BHD170 only )
The volume diuser is specially developed to gently dry
both straight and curly or wavy hair.
1 To enhance your natural volume and maintain your curls,
hold the dryer vertically to dry your hair.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair
in such a way that they touch your scalp.
3 Make rotating movements with the appliance to
distribute the warm air through your hair.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille ( a ) o the appliance to remove
hair and dust.
» Rotate the air inlet grille anti-clockwise to take if o the
appliance.
» Rotate the air inlet grille clockwise to reattach it to the
appliance.
4 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
b ).
3 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
its phone number in the worldwide guarantee leaet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Benyt ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med
et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-
installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
2 Tørring af håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt mundstykket ( f ) på hårtørreren.
3 Indstil knappen til luftstrøm ( c ) til for moderat
luftstrøm og styling eller til
for kraftig luftstrøm og
hurtig tørring.
4 Indstil temperaturknappen ( d ) til for meget varm
luftstrøm,
for varm luftstrøm eller for eektiv
hårtørring ved en konstant skånsom temperatur. Tryk på
koldluftsknappen
( e ) for en kølig luftstrøm til at sætte
frisuren.
Kun BHD170: Apparatet med ionisk funktion giver
yderligere glans og reducerer krusning. Den ioniske
funktion aktiveres automatisk, når apparatet tændes.
Den ioniske funktion kan afgive en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
Volumendiusor ( g, kun BHD170)
Volumen-diusoren er specielt udviklet til nænsom tørring
af både glat og krøllet eller bølget hår.
1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde
dine krøller skal du holde hårtørreren lodret under
hårtørringen.
2 For at give håret fylde ved hårrødderne sættes diusuren
ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en
jævn fordeling af den varme luft i dit hår.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Tag luftindtagsgitteret ( a ) af apparatet for at fjerne hår
og støv.
» Roter luftindtagsgitteret mod uret for at tage det af
apparatet.
» Roter luftindtagsgitteret med uret for at sætte det på
apparatet igen.
4 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op med ophængningsstroppen
(
b ).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter
i dit land (telefonnummeret ndes i folderen “Worldwide
Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie
dieses Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet
wird, trennen Sie es nach
dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe
zum Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern mit
Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder (EMF)
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Befestigen Sie die Düse ( f ) am Haartrockner.
3 Stellen Sie den Gebläseschalter ( c ) auf für einen
sanften Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für
einen starken Luftstrom und schnelles Trocknen.
4 Stellen Sie den Temperaturschalter ( d ) auf für einen
heißen Luftstrom, auf
für einen warmen Luftstrom oder
auf
, um Ihr Haar eektiv bei konstanter Temperatur
schonend zu trocknen. Drücken Sie die Kaltlufttaste
(
e ), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur zu xieren.
Nur BHD170: Das Gerät mit Ionisierungsfunktion verleiht
Ihrem Haar mehr Glanz und glättet das Haar. Wenn Sie
das Gerät einschalten, wird die Ionisierungsfunktion
automatisch aktiviert. Die Ionisierungsfunktion
kann einen speziellen Geruch entwickeln. Diese
Geruchsbildung ist normal und wird durch die generierten
Ionen verursacht.
Volumen-Diusor ( g , nur BHD170)
Der Volumen-Diusor wurde zum schonenden Trocknen
glatter sowie lockiger oder welliger Haare entwickelt.
1 Um Ihr natürliches Volumen zu vergrößern und Ihre
Locken beizubehalten, halten Sie den Haartrockner
senkrecht, wenn Sie Ihre Haare trocknen.
2 Setzen Sie die Diusornger in das Haar, sodass sie die
Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz
volles Volumen.
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig, um die warme Luft
gleichmäßig im Haar zu verteilen.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter ( a ) vom Gerät, um
Haare und Staub zu entfernen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter gegen den
Uhrzeigersinn, um es vom Gerät abzunehmen.
» Drehen Sie das Lufteinlassgitter im Uhrzeigersinn, um
es wieder auf dem Gerät zu befestigen.
4 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an
der Aufhängeöse aufhängen (
b ).
3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme
auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com),
oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center
in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe
Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
ưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ3KLOLSVƤƧƫƾƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƭƩưƴƞƱƥƲƞƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲƤƯƷƥƟơưƯƵ
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
ƆƜƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSV
ƪơƴƧƣƯƱƧƬơƴƩƪƜƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟƭơ
ơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơƴƯ
ƷƱƞƳƴƧ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƂƭơƪƽƪƫƹƳƧ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƟưƴƥƴơƩƬơƦƟƬƥƪơƭƯƭƩƪƜƯƩƪƩơƪƜ
ơưƯƱƱƟƬƬơƴơƆƆ
ƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơ
ƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭ
ưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭ
ƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯơƪƱƯƶƽƳƩƯf ƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơcƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƞ
ƱƯƞơƝƱơƪơƩƳƴƜƩƫƩƭƣƪƞƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
4 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲd ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
ưƯƫƽƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƦƥƳƴƼơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơ
ơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼƳƴƝƣƭƹƬơƳƥƬƩơƳƴơƨƥƱƞơƳƶơƫƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
eƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵ
ơƝƱơưƯƵƨơƳơƲƢƯƧƨƞƳƥƩƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲ
ƍƼƭƯ%+'ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƣƩơ
ưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƩƼƭƴƹƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƧƳƵƳƪƥƵƞ
žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩ
ƭơơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
ƖƵƳƯƽƭơgƬƼƭƯ%+'
ƈƶƵƳƯƽƭơƝƷƥƩƳƷƥƤƩơƳƴƥƟƥƩƤƩƪƜƣƩơƭơƳƴƥƣƭƾƭƥƩơươƫƜƴƼƳƯƴơ
ƟƳƩơƼƳƯƪơƩƴơƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜƬơƫƫƩƜ
1 ƄƩơƭơƥƭƩƳƷƽƳƥƴƥƴƯƶƵƳƩƪƼƳơƲƼƣƪƯƪơƩƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƴƥƴƩƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƳơƲƳƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪƱơƴƾƭƴơƲƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
ƪƜƨƥƴơ
2 ƄƩơƭơưƱƯƳƨƝƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƩƲƱƟƦƥƲƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ
ƶƵƳƯƽƭơƲƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƝƴƳƩƾƳƴƥƭơƝƱƷƯƭƴơƩƳƥƥươƶƞ
ƬƥƴƯƤƝƱƬơƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
3 ƋƜƭƴƥưƥƱƩƳƴƱƯƶƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƬƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƪơƴơƭƥƟƬƥƴƥ
ƴƯƦƥƳƴƼơƝƱơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơa ơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
» ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơơƱƩƳƴƥƱƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơ
ƴƧƭơƶơƩƱƝƳƥƴƥơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
» ƑƥƱƩƳƴƱƝƸƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơƤƥƮƩƼƳƴƱƯƶơƣƩơƭơƴƧƭ
ƥươƭơƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
4 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ

b 
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
a Philips. Para poder beneciarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido
por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips
o por personal cualicado, con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en
el circuito que suministre al
cuarto de baño un dispositivo
de corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualicado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no
debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la
recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto
desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud humana.
2 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Coloque la boquilla ( f ) en el secador.
3 Establezca el botón de ujo de aire ( c ) en la posición
para que el aire sea suave y pueda dar forma o en la
posición
para que el aire sea más fuerte y el cabello
se seque antes.
4 Ajuste el botón de temperatura ( d ) en la posición
para obtener un ujo de aire caliente, en
para un
ujo de aire templado o en
para secar ecazmente el
cabello con una temperatura suave y constante. Pulse el
botón de chorro de aire frío
( e ) para que el aire sea
frío y je el peinado.
Solo modelo BHD170: El aparato cuenta con una función
iónica que proporciona un brillo adicional y reduce el
encrespado. La función iónica se activa automáticamente
al encender el aparato. La función iónica puede
producir un olor especial. Es normal, lo causan los iones
generados.
Difusor de volumen ( g, solo modelo BHD170 )
El difusor de volumen está diseñado especialmente para
secar suavemente tanto el cabello liso como el rizado u
ondulado.
1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos,
sostenga el secador verticalmente para secar el cabello.
2 Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el
cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para
distribuir el aire caliente por el cabello.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire ( a ) del aparato
para eliminar los pelos y el polvo.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la izquierda para
sacarla del aparato.
» Gire la rejilla de entrada de aire a la derecha para
volver a colocarla en el aparato.
4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede guardarlo colgándolo con la anilla para colgar
(
b ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caracterísƟcas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: Älä käytä
laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai
muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
se on oman turvallisuutesi
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä
tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
laitteen käyttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU).
- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kiinnitä suutin ( f ) hiustenkuivaimeen.
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( c ) asentoon
kevyttä puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
4 Siirtämällä lämpötilakytkimen ( d ) asentoon saat
kuuman ilmavirran, asentoon
saat lämpimän ilmavirran
ja asentoon
saat tehokkaan hiustenkuivauksen
tasaisessa, hoitavassa lämpötilassa. Paina viileän
puhallusilman painiketta
( e ) ja viimeistele kampaus
viileällä puhallusilmalla.
Vain BHD170: Laite, jossa on ionikäsittelytoiminto, lisää
hiusten kiiltoa ja vähentää karheutta. Ionisoiva toiminto
aktivoituu automaattisesti, kun laitteeseen kytketään
virta. Ionisoiva toiminto saattaa tuottaa erityistä hajua. Se
on normaalia ja johtuu ioneista.
Diuusori ( g, vain BHD170 )
Volyymisuutin on kehitetty kuivaamaan hellästi sekä suorat
että kiharat hiukset.
1 Voit korostaa hiusten luonnollista tuuheutta ja ylläpitää
kiharoita pitelemällä kuivainta pystysuorassa hiuksia
kuivatessa.
2 Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit
hiuksiin siten, että ne koskettavat päänahkaa.
3 Tee laitteella edestakaista kiertoliikettä niin, että lämmin
ilma jakautuu tasaisesti hiuksiin.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä ( a ) laitteesta ja poista hiukset ja
pöly.
» Irrota ilmanottoritilä laitteesta kiertämällä sitä
vastapäivään.
» Liitä ilmanottoritilä takaisin laitteeseen kiertämällä sitä
myötäpäivään.
4 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään (
b ).
3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque,
même lorsque l’appareil
est hors tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil près
d’une baignoire, d’une douche,
d’un lavabo ni de tout autre
récipient contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est
conseillé de brancher l’appareil
sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans
la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet
métallique dans les grilles d’air
au risque de vous électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles
d’air.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires
ou de pièces d’un autre
fabricant ou n’ayant pas été
spéciquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce
type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la
garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
N’utilisez pas l’appareil si vous
avez les mains mouillées.
Conez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour vérication ou
réparation. Toute réparation
par une personne non qualiée
peut s’avérer dangereuse pour
l’utilisateur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre
pays pour la mise au rebut des produits électriques et
électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
2 Séchage des cheveux
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Fixez l’embout ( f ) sur le sèche-cheveux.
3 Réglez le ux d’air ( c ) sur (ux d’air modéré pour la
mise en forme) ou
(ux d’air puissant pour un séchage
rapide).
4 Placez le bouton de réglage de la température ( d ) sur
pour un ux d’air très chaud, sur pour un ux d’air
chaud ou sur
pour un séchage ecace de vos cheveux
à une température constante et idéale. Appuyez sur le
bouton du ux d’air froid
( e ) pour xer votre mise en
forme.
BHD170 uniquement : L’appareil avec fonction ionisante
ore une brillance exceptionnelle et réduit les frisottis.
La fonction ionique s’active automatiquement lorsque
l’appareil est mis sous tension. La fonction ionisante
peut dégager une odeur particulière. Ce phénomène est
normal et est dû à la diusion d’ions.
Diuseur de volume ( g , BHD170 uniquement )
Le diuseur de volume permet de sécher en douceur les
cheveux lisses, bouclés et ondulés.
1 Pour améliorer votre volume naturel et conserver vos
boucles, maintenez le sèche-cheveux verticalement
lorsque vous vous séchez les cheveux.
2 Pour donner du volume aux racines, introduisez les
pointes du diuseur dans vos cheveux jusqu’à ce qu’elles
touchent le cuir chevelu.
3 Eectuez des mouvements circulaires avec l’appareil pour
diuser de l’air chaud dans vos cheveux.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air ( a ) de l’appareil pour
retirer les cheveux et la poussière.
» Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour l’enlever de l’appareil.
» Tournez la grille d’entrée d’air dans le sens des aiguilles
d’une montre pour la rexer sur l’appareil.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
avec l’anneau de suspension (
b ).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat
bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan
mati secara otomatis. Cabut
steker alat lalu biarkan dingin
selama beberapa menit.
Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-
kisi untuk memastikan tidak
tersumbat bulu, rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka
harus diganti oleh Philips,
pusat layanan resmi Philips
atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar
dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh
anak-anak di atas 8 tahun
dan orang dengan cacat sik,
indera atau kecakapan mental
yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya. Anak-
anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan
tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan,
kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device
(RCD) pada sirkuit listrik yang
memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki
arus operasi residu terukur yang
tidak boleh lebih dari 30 mA.
Mintalah saran kepada petugas
yang memasang alat ini.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam kisi-kisi udara
untuk menghindari kejutan
listrik.
Jangan sekali-kali menutup
kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan
alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai
dengan voltase listrik di tempat
Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada
rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa
diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan aksesori
atau komponen apa pun
dari produsen lain atau
yang tidak secara khusus
direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda menjadi
batal.
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik
setelah penggunaan. Selalu
cabut alat dengan memegang
stekernya.
Jangan operasikan alat dengan
tangan yang basah.
Bawalah selalu alat ke pusat
servis resmi Philips untuk
diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli
dapat sangat merugikan bagi
penggunanya.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Mendaur ulang
- Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang
bersama limbah rumah tangga normal (2012/19/EU).
- Patuhi peraturan mengenai pengumpulan
produk-produk elektrik dan elektronik di negara
Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2 Mengeringkan rambut Anda
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Pasang nozel ( f ) ke pengering rambut.
3 Sesuaikan sakelar hembusan udara( c ) ke untuk
hembusan udara yang halus dan penataan, atau
untuk hembusan udara yang kuat dan cepat kering.
4 Sesuaikan sakelar suhu ( d ) ke untuk hembusan
udara panas,
untuk hembusan udara hangat, atau
untuk pengeringan yang esien pada suhu perawatan
konstan. Tekan tombol cool shot
( e ) untuk hembusan
udara yang sejuk guna memperbaiki penataan Anda.
BHD170 saja: Alat dilengkapi dengan fungsi ion yang
memberikan kilau tambahan dan mengurangi rambut
kusut. Fungsi ion secara otomatis diaktifkan saat alat
dihidupkan. Fungsi ion mungkin menghasilkan bau
tertentu. Hal ini normal dan disebabkan oleh ikon yang
dihasilkan.
Penebar volume ( g ,BHD170 saja)
Penebar volume dikembangkan secara khusus untuk
mengeringkan rambut dengan lembut, baik untuk rambut
lurus maupun keriting atau berombak.
1 Untuk menambah volume alami dan menjaga ikal Anda,
pegang pengering secara vertikal untuk mengeringkan
rambut Anda.
2 Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut
Anda sehingga menyentuh kulit kepala.
3 Lakukan gerakan memutar pada alat untuk menyebarkan
udara hangat ke seluruh rambut Anda.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga
dingin.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID
Buku Petunjuk Pengguna
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.46 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD170
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.46 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD170 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες