Εγχειρίδιο Nikon SB-N7 Φλας

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Nikon SB-N7 Φλας σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 1 συχνή ερώτηση, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

English
Speedlight User’s Manual
En
Speedlight жарқыл бөлігі
Қолданушы нұсқаулығы
Kk
Blitzgerät Benutzerhandbuch
De
Flash Manuel d’utilisation
Fr
Flash Manual del usuario
Es
Blits Bruksanvisning
No
Speedlight Användarhandbok
Sv
Salamalaite Käyttöohje
Fi
Speedlight Руководство пользователя
Ru
Speedlight Brugervejledning
Dk
Speedlight Gebruikshandleiding
Nl
Speedlight Manual do utilizador
Pt
Lampeggiatore Manuale d’uso
It
Φλας Speedlight Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
Gr
Lampa błyskowa Instrukcja obsługi
Pl
Blesk Návod k obsluze
Cz
Vaku Használati útmutató
Hu
Blesk Užívateľská príručka
Sk
Speedlight Navodila za uporabo
Sl
Kiirvälk Kasutusjuhend
Et
Speedlight zibspuldze Lietošanas rokasgrāmata
Lv
„Speedlight“ Naudojimo instrukcija
Lt
Flass Notendahandbók
Is
Speedlight Manualul utilizatorului
Ro
Speedlight Посібник користувача
Ua
SB-N7
Printed in China
SB2L02(Q1)
8MSA54Q1-02
Français
Norsk
Suomi
Dansk
Italiano
Español
Svenska
Русский
Nederlands
Português
Thank you for purchasing a Nikon SB-N7 Speedlight. Before using this product, please carefully read both these instruc-
tions and the camera Reference Manual (on CD).
Notice for Customers in Europe
This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately.
The following apply only to users in European countries:
• This product is designated for separate collection at an appropriate collection point.
Do not dispose of as
household waste.
Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for
human health and the environment that might result from incorrect disposal.
For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.
Parts of the Speedlight (Figure 1)
Parts of the Speedlight (Figure 1)
1 Flash head
2 Flash window
3 Signal contacts
4 Locking pin
5 Mounting foot
6 Battery-chamber lid
7 Flash head tilt angle
8 Power switch
9 Latch release
10 Flash-ready light
11 Wide- ash adapter
12 Mounting foot cover
Installing Batteries (Figure 2)
Installing Batteries (Figure 2)
The SB-N7 takes two AAA alkaline or nickel-metal hydride (NiMH) batteries. High-performance manganese batteries
are not recommended.
1
Open the battery-chamber lid (
q
).
2
Insert the batteries in the orientation shown and close the battery-chamber lid (
w
).
Replacing Batteries
Replacing Batteries
Replace both batteries at the same time, using fresh batteries of the same brand and type. Do not mix old and new
batteries or batteries of diff erent types or makes. Bring spare batteries when travelling and on other occasions when
replacement batteries may be diffi cult to fi nd.
Attaching the Speedlight (Figure 3)
Attaching the Speedlight (Figure 3)
1
Turn off the camera and SB-N7 and remove the camera multi accessory port cover.
2
Remove the mounting foot cover from the SB-N7 (
q
).
3
Insert the mounting foot into the multi accessory port (
w
), sliding it in until it clicks into place and the latch release
slides down to latch the Speedlight to the camera.
Removing the Speedlight (Figure 4)
Removing the Speedlight (Figure 4)
1
Turn off the camera and SB-N7.
2
Keeping the latch release in the unlocked position (
q
), remove the SB-N7 from the camera multi accessory port
(
w
). Do not use force. Replace the mounting foot cover when the SB-N7 is not in use.
Using the Wide-Flash Adapter (Figure 5)
Using the Wide-Flash Adapter (Figure 5)
Attaching the wide-fl ash adapter increases the angle of illumination to cover the fi eld of view of a 6.7mm lens.
1
Align the wide-fl ash adapter with the fl ash head (
q
).
2
Attach the wide-fl ash adapter, keeping the projections on the inside of the adapter aligned with slots A on the fl ash
head (
w
).
When not in use, the wide-fl ash adapter can be stored on the fl ash head by inserting the projections on the inside of
the adapter into slots “B” (
e
).
Deutsch
Vielen Dank für den Kauf eines Nikon-Blitzgeräts vom Typ SB-N7. Lesen Sie sich bitte auf-
merksam sowohl diese Anleitung als auch das Referenzhandbuch der Kamera (auf CD)
durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
Hinweis für Kunden in Europa
Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische und elektronische Geräte
getrennt entsorgt werden muss.
Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:
• Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt wer-
den. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoff e be-
wahrt und durch falsche Entsorgung verursachte, schädliche Folgen für die
menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die
Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.
Das Blitzgerät im Überblick (Abbildung 1)
Das Blitzgerät im Überblick (Abbildung 1)
1 Blitzre ektor
2 Blitzfenster
3 Elektrische Kontakte
4 Sicherungsstift
5 Blitzfuß
6 Batteriefach abdeckung
7 Skala für Blitzre ektor-Neigungs winkel
8 Ein-/Ausschalter
9 Entriegelung
10 Blitzbereitschafts anzeige
11 Weitwinkel-Streuscheibe
12 Schutzkappe für Blitzfuß
Einsetzen der Batterien (Abbildung 2)
Einsetzen der Batterien (Abbildung 2)
Das Blitzgerät SB-N7 wird von zwei Alkali- oder Nickel-Metallhydrid-(NiMH)-Batterien (Grö-
ße AAA) mit Strom versorgt. Hochleistungs-Mangan-Batterien werden nicht empfohlen.
1
Öff nen Sie die Batteriefachabdeckung (
q
).
2
Setzen Sie die Batterien wie abgebildet ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung (
w
).
Austauschen von Batterien
Austauschen von Batterien
Ersetzen Sie immer nur beide Batterien gleichzeitig und verwenden Sie neue Batterien der-
selben Marke und desselben Typs. Verwenden Sie auf keinen Fall alte und neue Batterien
oder Batterien unterschiedlicher Marken bzw. unterschiedlichen Typs gemeinsam. Neh-
men Sie Ersatzbatterien mit, wenn Sie auf Rei sen oder in Gebieten sind, wo Ersatzbatterien
nur schwer zu beschaff en sind.
Anbringen des Blitzgeräts (Abbildung 3)
Anbringen des Blitzgeräts (Abbildung 3)
1
Schalten Sie die Kamera und das SB-N7 aus und nehmen Sie die Abdeckung des Multi-
zubehöranschlusses von der Kamera.
2
Entfernen Sie die Schutzkappe des Blitzfußes vom SB-N7 (
q
).
3
Schließen Sie den Blitzfuß an den Multizubehöranschluss (
w
) an, indem Sie ihn hinein-
schieben, bis er hörbar einrastet, die Entriegelung hinuntergleitet und das Blitzgerät an
der Kamera fi xiert.
Abnehmen des Blitzgeräts (Abbildung 4)
Abnehmen des Blitzgeräts (Abbildung 4)
1
Schalten Sie Kamera und SB-N7 aus.
2
Schieben Sie die Entriegelung in die entriegelte Position (
q
) und nehmen Sie das SB-N7
aus dem Multizubehöranschluss heraus (
w
). Wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Set-
zen Sie die Schutzkappe wieder auf den Blitzfuß, wenn das SB-N7 nicht verwendet wird.
Anwenden der Weitwinkel-Streuscheibe (Abbildung 5)
Anwenden der Weitwinkel-Streuscheibe (Abbildung 5)
Durch Anbringen der Weitwinkel-Streuscheibe wird der Beleuchtungswinkel an den Bild-
winkel eines 6,7-mm-Objektivs angepasst.
1
Richten Sie die Weitwinkel-Streuscheibe am Blitzrefl ektor aus (
q
).
2
Befestigen Sie die Weitwinkel-Streuscheibe, indem Sie die Vorsprünge an der Innenseite
der Streuscheibe an den Vertiefungen A” am Blitzrefl ektor ausrichten (
w
).
Wenn die Weitwinkel-Streuscheibe nicht verwendet wird, kann sie am Blitzrefl ektor aufbe-
wahrt werden, indem die Vorsprünge an der Innenseite der Streuscheibe in die Vertiefun-
gen “B” eingeführt werden (
e
).
Produktp ege
Produktp ege
Reinigung
Reinigung
• Verwenden Sie einen Blasebalg, um Staub und Flusen zu entfernen, und wischen Sie das Gerät
anschließend mit einem wei chen, trockenen Tuch ab. Wenn Sie das SB-N7 am Strand oder der
Küste verwenden, wischen Sie anschließend Sand oder Salz mit einem mit destilliertem Wasser
leicht angefeuchteten Tuch ab und trocknen Sie das Gerät, indem Sie es vorsichtig mit einem
trockenen Tuch abreiben.
Das SB-N7 enthält eine große Menge an Präzisionselektronik. Setzen Sie es keinen Stößen
oder Vibrationen aus.
Aufbewahrung
Aufbewahrung
Um Schimmel oder Pilzbefall vorzubeugen, bewahren Sie das SB-N7 an einem trockenen,
gut belüfteten Ort auf.
Wenn Sie das Blitzgerät länger als zwei Wochen nicht verwenden,
entnehmen Sie die Batterien bzw. Akkus, um eine Beschädigung durch ein Auslaufen der
Batterien zu vermeiden. Nehmen Sie das Gerät ungefähr einmal monatlich aus seiner Auf-
bewahrung heraus und lösen Sie es zwei- oder dreimal aus, um einem Nachlassen des
Kondensators im Inneren des Geräts vorzubeugen. Lagern Sie das Gerät nicht zusammen
mit Mottenkugeln aus Naphtha oder Kampfer oder an Orten, die:
sich in der Nähe von Geräten befi nden, welche starke elektromagnetische Felder erzeugen, oder
sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, welche zu Fehlfunktionen des Produkts führen
können. Dazu gehören Orte in der Nähe von Heizungen oder in geschlossenen Fahrzeugen
an heißen Tagen.
Verwendung
Verwendung
Plötzliche Temperaturänderungen, wie etwa bei Betreten oder Verlassen eines beheizten
Gebäudes an einem kalten Tag, können zu Kondensation im Inneren des Geräts führen. Um
Kondensation zu vermeiden, stecken Sie das Gerät ein eine Plastiktüte oder ein anderes
versiegeltes Behältnis, bevor Sie es plötzlichen Temperaturänderungen aussetzen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Anlagen, die starke elektromagnetische Fel-
der erzeugen, wie etwa Funkmasten oder Hochspannungsleitungen. Eine Nichtbeachtung
dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
Batterien oder Akkus
Batterien oder Akkus
Aufgrund der großen Mengen elektrischen Stroms, die beim Blitzen verbraucht werden,
kann die Lebensdauer (Anzahl der Wiederaufl adungen) von Akkus möglicherweise gerin-
ger ausfallen, als vom Akkuhersteller angegeben.
Schalten sie zum Austauschen der Batterien bzw. Akkus das Gerät aus und setzen Sie die
Ersatzbatterien in der korrekten Ausrichtung ein.
Eine Verschmutzung der Batterie- bzw. Akkukontakte kann den elektrischen Strom unter-
brechen. Reinigen Sie die Kontakte, bevor Sie die Batterien bzw. Akkus einsetzen.
Wenn das Blitzgerät mehrere Male in schneller Folge ausgelöst wurde, werden weitere
Blitzauslösungen möglicherweise unterbrochen, um ein Abkühlen der Batterien bzw. Akkus
zu ermöglichen. Der Betrieb wird fortgesetzt, sobald die Batterien bzw. Akkus ausreichend
abgekühlt sind.
Die Batterie- bzw. Akkuleistung wird durch niedrige Temperaturen geschwächt. Auch bei
Nichtbenutzung fällt die Leistung ab. Sie erholt sich jedoch nach einiger Zeit der Nutzung
wieder. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Ladestand und ersetzen Sie Batterien bzw.
Akkus, bevor sie vollständig entleert sind.
Bewahren Sie Batterien oder Akkus nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder hoher
Luftfeuchtigkeit auf.
Im Benutzerhandbuch zu Ihren Akkus und zum Akkuladegerät fi nden Sie weiterführende
Informationen zur Verwendung und zum Aufl aden der Akkus.
Laden Sie niemals Batterien auf, da diese nicht wiederaufl adbar sind. Bei Nichtbeachtung
dieser Vorsichtsmaßnahme können die Batterien explodieren.
Entsorgen von
Entsorgen von
Akkus
Akkus
Verbrauchte Akkus sind ein wertvoller Roh stoff . Entsorgen Sie diese
zum Schutz der Umwelt nicht selbst. Geben Sie Akkus bei einem
Wertstoff hof in Ihrer Nähe ab.
Technische Daten
Technische Daten
Elektronischer Aufbau
Elektronischer Aufbau Automatischer Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode (IGBT) und Serienschaltung
Unterstützte Kameras
Unterstützte Kameras Kameras für Wechselobjektive mit einem Multizubehöranschluss
Leitzahl (20°C)
Leitzahl (20°C) 18; 10 mit Weitwinkel-Streuscheibe (ISO 100, m)
Beleuchtungs winkel
Beleuchtungs winkel Leuchtet den Bildwinkel eines 10-mm-Objektivs aus (eines 6,7-mm-Objektivs mit
Weitwinkel-Streuscheibe)
E ektive Blitzreichweite
E ektive Blitzreichweite
(i-TTL)
(i-TTL)
0,6 m bis 20 m; (variiert je nach ISO-Emp nd lichkeit, indirektem Blitzwinkel und Blende)
Unterstützte Arten der
Unterstützte Arten der
Blitz belichtungs steuerung
Blitz belichtungs steuerung
i-TTL, manuell
Über die Kamerasteuerung
Über die Kamerasteuerung
verfügbare Optionen
verfügbare Optionen
Blitzmodus: Aufhellblitz (Synchronisation auf den ersten Verschlussvorhang), Lang-
zeitsynchronisation auf den ersten Verschlussvorhang, Synchronisation auf den zweiten
Verschlussvorhang, Langzeitsynchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang
Blitzbelichtungssteuerung: i-TTL, manuell
Blitzbelichtungskorrektur
Indirekter Blitzwinkel
Indirekter Blitzwinkel Blitzre ektor kann um 120° nach oben geneigt werden, mit Rastpositionen bei frontaler
Ausrichtung sowie bei einem Neigungswinkel von 60°, 75°, 90° und 120°
Gerät ein/aus
Gerät ein/aus Ein-/Ausschalter zum Ein- und Ausschalten des SB-N7
Energie versorgung
Energie versorgung Zwei Alkali- oder NiMH-Batterien (Größe AAA)
Blitzbereit schaftsanzeige
Blitzbereit schaftsanzeige Vollständig aufgeladen: konstantes Leuchten
Warnung: Blinken (siehe Abschnitt unten “Die Blitz bereitschafts anzeige”)
Blitzdauer
Blitzdauer ca. ⁄ s bei voller Blitzleistung
Andere Optionen
Andere Optionen Überhitzungsschutz, Firmware kann von der Kamera aus aktualisiert werden
Abmessungen (H × B × T)
Abmessungen (H × B × T) ca. 68,4 × 57,4 × 62,3 mm
Gewicht
Gewicht ca. 119g, einschließlich 2 Alkalibatterien (Größe AAA) und Weitwinkel-Streuscheibe
ca. 115g, ohne Weitwinkel-Streuscheibe
ca. 96g, ohne Batterien bzw. Akkus
ca. 92 g ,nur Gehäuse
Mitgeliefertes Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör Weitwinkel-Streuscheibe SW-N7, Weichtasche SS-DC1, Schutzkappe für Blitzschuh
BS-N2000
Änderungen vorbehalten. Nikon übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eventuelle Fehler in dieser Bedienungs-
anleitung entstehen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf ein Gerät mit neuen Batterien, das
bei einer Temperatur betrieben wird, die von der CIPA (Camera and Imaging Products Association) festgelegt ist: 23 ±3 °C.
Blitzanzahl und Ladezeit
Blitzanzahl und Ladezeit
1
1
Batterietyp
Batterietyp
Min. Ladezeit
Min. Ladezeit
2
2
Anzahl
Anzahl
3
3
/Ladezeit
/Ladezeit
2
2
Alkali ca. 4,0s 70 oder mehr/4,0 30s
NiMH ca. 3,5s 110 oder mehr/3,5 30s
1. Die Werte gelten für neue Batterien; die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Leistung und anderen Faktoren,
sogar bei gleichem Batterietyp und gleicher Marke sowie identischem Alter.
2. Zeit vom Auslösen bei voller Blitzleistung bis zum Au euchten der Blitzbereitschaftsanzeige; Blitzauslösung alle 30s.
3. Anzahl der Blitzauslösungen bei voller Leistung, bei denen die Blitzbereitschaftsanzeige innerhalb von 30s wieder
au euchtet.
Die Blitzbereitschaftsanzeige
Die Blitzbereitschaftsanzeige
Status
Status
Bereit schafts anzeige
Bereit schafts anzeige
Lösung
Lösung
Blitz
wurde
ausgelöst
Blinkt ca. 3s
*
Motiv ist evtl. unterbelichtet. Verringern Sie die Motivdistanz,
blenden Sie auf (kleinste Blendenzahl) oder erhöhen Sie die
ISO-Empfi ndlichkeit und fotografi eren Sie das Motiv erneut.
Blitz wur-
de nicht
ausgelöst
Blinkt einmal pro
Sekunde
Das Blitzgerät wurde mehrmals in schnel ler Folge ausgelöst
und hat nun seine Funktion vorübergehend eingestellt, um
ein Überhitzen zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät aus
und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
Blinkt zweimal
pro Sekunde
Batterien sind verbraucht. Ersetzen Sie die Batterien.
Blinkt achtmal pro
Sekunde
Fehler der internen Elektronik. Schalten Sie Kamera und
Blitzgerät aus, nehmen Sie das Blitzgerät von der Kamera
und bringen Sie es zum Nikon-Kundendienst.
* nur bei i-TTL-Blitzsteuerung.
Nous vous remercions d’avoir acheté un fl ash Nikon SB-N7. Avant d’utiliser ce produit,
veuillez lire attentivement ces instructions et le Manuel de référence de l’appareil photo
(disponible sur CD).
Avis pour les clients en Europe
Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans
les conteneurs appropriés.
Les mentions suivantes s’appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les
pays européens :
• Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être
jeté avec les déchets ménagers.
Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et
d’éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l’environnement,
qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.
Pour plus d’informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales
chargées de la gestion des déchets.
Nomenclature du  ash (Figure 1)
Nomenclature du  ash (Figure 1)
1 Tête du  ash
2 Fenêtre du  ash
3 Contacts du signal
4 Sabot de  xation
5 Goupille d'arrêt
6 Angle d'inclinaison de la tête du  ash
7 Témoin de disponibilité du  ash
8 Commutateur marche-arrêt
9 Commande de déverrouillage
10 Couvercle du logement pour
accumulateurs/piles
11 Di useur grand-angle
12 Cache du sabot de  xation
Installation des accumulateurs/piles (Figure 2)
Installation des accumulateurs/piles (Figure 2)
Le SB-N7 fonctionne avec deux piles alcalines ou deux accumulateurs nickel-métal-hydrure
(NiMH) de type AAA. Il n’est pas recommandé d’utiliser des piles au manganèse haute
performance.
1
Ouvrez le couvercle du logement pour accumulateurs/piles (
q
).
2
Insérez les accumulateurs/piles dans le sens indiqué et fermez le couvercle du logement
(
w
).
Changement des accumulateurs/piles
Changement des accumulateurs/piles
Changez les deux accumulateurs/piles simultanément en les remplaçant par des accumu-
lateurs/piles neufs de la même marque et du même type. N’utilisez pas simultanément des
accumulateurs/piles usagés et neufs ou des accumulateurs/piles de marques ou de types
diff érents. Emportez des accumulateurs/piles de rechange avec vous lorsque vous voyagez
et dans d’autres situations où il peut être diffi cile d’en trouver.
Installation du  ash (Figure 3)
Installation du  ash (Figure 3)
1
Mettez hors tension l’appareil photo et le SB-N7 et retirez le cache du port multi-acces-
soires de l’appareil photo.
2
Retirez le cache du sabot de fi xation du SB-N7 (
q
).
3
Insérez le sabot de fi xation dans le port multi-accessoires (
w
), en le faisant glisser jusqu’à
ce qu’il émette un clic et jusqu’à ce que la commande de déverrouillage soit positionnée
vers le bas afi n de verrouiller le fl ash sur le boîtier.
Désinstallation du  ash (Figure 4)
Désinstallation du  ash (Figure 4)
1
Mettez hors tension l’appareil photo et le SB-N7.
2
En maintenant la commande de déverrouillage sur la position « unlock » (
q
), retirez le
SB-N7 du port multi-accessoires de l’appareil photo (
w
). Ne forcez pas. Remettez en
place le cache du sabot de fi xation lorsque vous n’utilisez pas le SB-N7.
Utilisation du di useur grand-angle (Figure 5)
Utilisation du di useur grand-angle (Figure 5)
Le diff useur grand-angle permet d’augmenter l’angle d’éclairage afi n de couvrir le champ
angulaire d’un objectif de 6,7 mm.
1
Alignez le diff useur grand-angle sur la tête du fl ash (
q
).
2
Fixez le diff useur grand-angle en maintenant ses parties saillantes alignées sur les empla-
cements « A » de la tête du fl ash (
w
).
Lorsque vous n’utilisez pas le diff useur grand-angle, rangez-le sur la tête du fl ash en insérant
les parties saillantes dans les emplacements « B » (
e
).
Entretien
Entretien
Nettoyage
Nettoyage
Utilisez une souffl ette pour retirer la poussière et les peluches, puis essuyez délicatement à
l’aide d’un chiff on sec et doux. En cas d’utilisation du SB-N7 à la plage ou en bord de mer,
retirez le sable et le sel à l’aide d’un chiff on légèrement imbibé d’eau distillée, puis séchez le
produit méticuleusement à l’aide d’un chiff on sec.
• Le SB-N7 comporte de très nombreuses pièces électroniques de précision. Ne lui faites pas
subir de chocs et ne le soumettez pas à des vibrations.
Rangement
Rangement
Pour éviter la formation de moisissure ou de rouille, rangez le SB-N7 dans un endroit sec et
bien aéré.
Si vous avez l’intention de ne pas l’utiliser pendant au moins deux semaines, reti-
rez les accumulateurs/piles pour éviter tout dommage s’ils venaient à fuir. Sortez le produit
de son rangement une fois par mois environ et eff ectuez deux ou trois déclenchements afi n
d’empêcher que le condensateur ne se détériore.
Ne rangez pas le produit avec des boules
antimites de naphtaline ou de camphre ou dans des lieux qui sont :
• à proximité d’équipements générant des champs magnétiques puissants ou
• exposés à des températures extrêmement élevées pouvant entraîner le dysfonctionnement
du produit, comme près d’un radiateur ou dans un véhicule fermé en plein soleil
Utilisation
Utilisation
• Les brusques changements de température, qui peuvent se produire par exemple en hiver
lorsque vous entrez dans un endroit chauff é ou en sortez, peuvent entraîner la présence
de condensation à l’intérieur du produit.
Pour empêcher cette formation de condensation,
enveloppez le produit dans un sac plastique ou un autre récipient hermétique avant de
l’exposer à de brusques changements de température.
N’utilisez pas le produit à proximité d’équipements générant des champs magnétiques
puissants, comme des pylônes de transmission ou des lignes à haute tension.
Vous risquez
sinon de provoquer le dysfonctionnement du produit.
Accumulateurs/piles
Accumulateurs/piles
• Le fl ash nécessitant une grande quantité de courant, il se peut que les accumulateurs devien-
nent inutilisables avant d’atteindre la limite de charge/décharge indiquée par le fabricant.
• Lorsque vous changez les accumulateurs/piles, mettez le produit hors tension et insérez les
nouveaux accumulateurs/piles dans le bon sens.
• Toute saleté présente sur les contacts des accumulateurs/piles peut interrompre le fl ux du
courant. Nettoyez-les avant l’insertion.
Après avoir été déclenché plusieurs fois rapidement, le fl ash risque de ne plus émettre
d’éclair afi n de permettre aux accumulateurs/piles de refroidir. Il fonctionnera à nouveau
normalement une fois que les accumulateurs/piles auront suffi samment refroidi.
• Les accumulateurs/piles ont tendance à perdre leur capacité à basse température, à retrou-
ver leur tension après une période d’inutilisation et à se décharger lentement lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. Veillez à vérifi er le niveau de charge des accumulateurs/piles avant toute
utilisation et changez-les avant qu’ils ne soient entièrement déchargés.
• Ne rangez pas les accumulateurs/piles dans des endroits exposés à de hautes températures
ou à une humidité élevée.
• Pour en savoir plus sur la manipulation et le chargement des accumulateurs, reportez-vous
à la documentation fournie par les fabricants des accumulateurs et du chargeur d’accu-
mulateur.
• N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. Les piles risquent sinon de se casser.
Recyclage des
Recyclage des
accumulateurs
accumulateurs
Les accumulateurs usagés demeurent une ressource précieuse.
Pour protéger l'environnement, veuillez les recycler conformément
aux réglementations en vigueur dans votre pays.
Caractéristiques
Caractéristiques
Construction électronique
Construction électronique Transistor bipolaire automatique à porte isolée (IGBT) et circuits en série
Appareils photo compatibles
Appareils photo compatibles Appareils photo numériques à objectif interchangeable dotés de ports multi-ac-
cessoires
Nombre guide (20°C)
Nombre guide (20°C) 18 ; 10 avec di useur grand-angle (100 ISO, m)
Angle d'éclairage
Angle d'éclairage
Couvre le champ angulaire d'un objectif de 10 mm (6,7 mm avec le di useur grand-angle)
Portée e ective du  ash (i-TTL)
Portée e ective du  ash (i-TTL) 0,6 m à 20 m ; dépend de la sensibilité (ISO), de l'angle de rebond et de l'ouverture
Modes de contrôle du  ash
Modes de contrôle du  ash
compatibles
compatibles
i-TTL, manuel
Options disponibles avec les
Options disponibles avec les
commandes de l'appareil photo
commandes de l'appareil photo
Mode de  ash : dosage  ash/ambiance (synchro sur le premier rideau), synchro lente
sur le premier rideau, synchro sur le second rideau et synchro lente sur le second rideau
Mode de contrôle du  ash : i-TTL, manuel
Correction du  ash
Angle de rebond
Angle de rebond Le  ash pivote verticalement vers le haut jusqu'à 120° et se bloque lorsqu'il pointe
directement vers l'avant et à 60°, 75°, 90° et 120°
Mise sous/hors tension
Mise sous/hors tension
Commutateur marche-arrêt permettant de mettre le SB-N7 sous tension et hors tension
Alimentation
Alimentation Deux piles alcalines ou deux accumulateurs NiMH de type AAA
Témoin de disponibilité du ash
Témoin de disponibilité du  ash Chargement terminé : s'allume
Avertissement : clignote (voir le paragraphe « Témoin de disponibilité du  ash»
ci-dessous)
Durée de l'éclair
Durée de l'éclair S'allume pendant⁄ s environ lors d'un déclenchement à pleine puissance
Autres options
Autres options Protecteur thermique, mise à jour du  rmware (microprogramme) à partir de l'ap-
pareil photo
Dimensions (L × H × P)
Dimensions (L × H × P) Environ 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Poids
Poids Environ 119g, avec deux piles alcalines AAA et le di useur grand-angle
Environ 115g, sans le di useur grand-angle
Environ 96g, sans les accumulateurs/piles
Environ 92 g,  ash « vide » uniquement
Accessoires fournis
Accessoires fournis Di useur grand-angle SW-N7, étui souple SS-DC1,
Cache du sabot de  xation BS-N2000
Caractéristiques susceptibles d’être modi ées sans préavis. Nikon ne pourra être tenu responsable des dommages pou-
vant résulter d’éventuelles erreurs contenues dans ce manuel. Sauf indication contraire, tous les chi res se rapportent à un
ash dont les piles sont neuves et fonctionnant à la température préconisée par la CIPA (Camera and Imaging Products
Association) : 23 ±3 °C.
Endurance des accumulateurs/piles et temps de recyclage du  ash
Endurance des accumulateurs/piles et temps de recyclage du  ash
1
1
Type d'accumulateur/
Type d'accumulateur/
de pile
de pile
Temps de recyclage
Temps de recyclage
minimal
minimal
2
2
Endurance
Endurance
3
3
/temps de recyclage
/temps de recyclage
2
2
Alcaline Environ 4,0s 70 ou plus utilisations/4,0 30s
NiMH Environ 3,5s 110 ou plus utilisations/3,5 30s
1. Les chi res se rapportent à des accumulateurs/piles neufs ; les résultats réels peuvent varier en fonction des perfor-
mances et d’autres facteurs même parmi les accumulateurs/piles d’ancienneté et de marque identiques.
2. Temps entre le déclenchement du  ash à pleine puissance et l’activation du témoin de disponibilité du  ash lorsque
le  ash est déclenché une fois toutes les 30 s.
3. Nombre de fois où le  ash peut être déclenché à pleine puissance lorsque le témoin de disponibilité du  ash s’active
dans les 30 s.
Témoin de disponibilité du  ash
Témoin de disponibilité du  ash
État
État
Témoin de
Témoin de
disponibilité
disponibilité
Solution
Solution
Le fl ash
s'est dé-
clenché
Clignote
pendant 3s
environ
*
Le sujet risque d'être sous-exposé. Faites un nouvel essai
après vous être rapproché du sujet, après avoir choisi la
valeur d'ouverture la plus petite (ouverture maximale) ou
augmenté la sensibilité
Le fl ash ne
s'est pas
déclenché
Clignote une
fois par seconde
Le fl ash s'est déclenché plusieurs fois rapidement et s'est
arrêté temporairement afi n d'éviter la surchauff e. Mettez-le
hors tension et attendez qu'il ait refroidi.
Clignote deux
fois par seconde
Les accumulateurs/piles sont déchargés. Remplacez-les.
Clignote huit
fois par seconde
Erreur de circuit interne. Mettez hors tension l'appareil
photo et le fl ash, puis déconnectez ce dernier et confi ez-le
à un représentant Nikon agréé.
* Mode de contrôle de  ash i-TTL uniquement.
Gracias por adquirir un fl ash SB-N7 de Nikon. Antes de utilizar este producto, lea deteni-
damente tanto estas instrucciones como el Manual de referencia (en CD) de la cámara.
Aviso para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desecha-
dos por separado.
La nota siguiente corresponde únicamente a los usuarios de los países europeos:
Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de recogi-
da de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.
Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y pre-
viene las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían
surgir a causa de un desecho incorrecto.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o
con las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.
Takk for at du kjøpte en Nikon SB-N7 blits. Før du bruker dette produktet, må du lese begge
disse bruksanvisningene og kameraets Komplett bruksanvisning (på CD).
Melding til forbrukere i Europa
Dette symbolet angir at elektrisk og elektronisk utstyr skal kasseres separat.
Det følgende gjelder bare for kunder i europeiske land:
• Dette produktet skal behandles som spesialavfall og kastes ved en miljøstasjon.
Må ikke kasseres sammen med husholdningsavfall.
• Separat kassering og resirkulering hjelper til med å konservere naturlige ressur-
ser og med å forhindre negative konsekvenser for menneskelig helse og miljøet,
hvilket ukorrekt avhending kan resultere i.
Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du forhandleren eller de lokale myn-
dighetene som har ansvaret for avfallshåndtering.
Blitsens deler (Figur 1)
Blitsens deler (Figur 1)
1 Blitshode
2 Blitsvindu
3 Signalkontakter
4 Låsepinne
5 Blitsfot
6 Batterideksel
7 Blitshodets vippevinkel
8 Strømbryter
9 Låseutløser
10 Blitsens klarsignal
11 Vidvinkelforsats til blits
12 Deksel til blitsfoten
Sette i batterier (Figur 2)
Sette i batterier (Figur 2)
SB-N7 bruker to alkaliske eller nikkelmetallhydrid- (NiMH) batterier. Høyytelse-manganbat-
terier anbefales ikke.
1
Åpne batteridekslet (
q
).
2
Sett inn batteriene i retningen som vises og lukk batteridekslet (
w
).
Bytte batterier
Bytte batterier
Bytt begge batteriene på samme tid og bruk nye batterier av samme type og merke. Ikke
bland gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer eller merker. Ta med deg
reservebatterier under reising og i andre tilfeller der nye batterier kan være vanskelig å fi nne.
Feste blitsen (Figur 3)
Feste blitsen (Figur 3)
1
Slå av kameraet og SB-N7 og  ern kameraets deksel til utstyrsporten.
2
Fjern dekslet til blitsfoten fra SB-N7 (
q
).
3
Sett blitsfoten inn i utstyrsporten (
w
) og la den gli inn til den klikker på plass og låseut-
løseren glir ned og låser blitsen på kameraet.
Fjerne blitsen (Figur 4)
Fjerne blitsen (Figur 4)
1
Slå av kameraet og SB-N7.
2
Hold låseutløseren i ulåst posisjon (
q
), og  ern SB-N7 fra kameraets utstyrsport (
w
). Ikke
bruk makt. Sett på plass dekslet til blitsfoten når SB-N7 ikke er i bruk.
Bruke vidvinkelforsatsen til blits (Figur 5)
Bruke vidvinkelforsatsen til blits (Figur 5)
Dersom du fester vidvinkelforsatsen til blitsen, økes opplysningsvinkelen for å dekke bilde-
vinkelen hos et 6,7 mm objektiv.
1
Rett inn vidvinkelforsatsen til blitsen med blitshodet (
q
).
2
Fest vidvinkelforsatsen til blits ved å rette inn utspringene på innsiden av adapteren med
sporene A” på blitshodet (
w
).
Vidvinkelforsatsen til blitsen kan oppbevares på blitshodet når den ikke er i bruk ved å sette
inn utspringene på innsiden av adapteren i sporene “B (
e
).
Produktpleie
Produktpleie
Rengjøring
Rengjøring
Bruk en blåsebørste til å  erne støv og lo, og tørk deretter av forsiktig med en myk, tørr klut.
Etter at du har brukt SB-N7 på stranden eller ved sjøen, må du tørke av sand eller salt med
en klut som er lett fuktet i destillert vann og deretter tørke produktet skikkelig men forsiktig
med en tørr klut.
• SB-N7 inneholder en mengde presisjonselektronikk. Må ikke utsettes for støt eller vibrasjoner.
Oppbevaring
Oppbevaring
Oppbevar SB-N7 på et tørt, godt ventilert sted for å forhindre mugg og jordslag. Dersom
produktet skal oppbevares i to uker eller lengre, tar du ut batteriene for å forhindre skade
som resultat av at batteriene lekker. Ta ut enheten fra oppbevaringen én gang i måneden
og avfyr den to eller tre ganger for å sørge for at kondensatoren i enheten ikke forringes. Du
må ikke oppbevare enheten sammen med kamfer- eller naftamøllkuler eller på steder som:
• er i nærheten av utstyr som genererer sterke elektromagnetiske felt eller
er utsatt for ekstremt høye temperaturer som kan føre til funksjonsfeil på produktet, for
eksempel ved siden av et varmeapparat eller i en lukket bil på en varm dag
Bruk
Bruk
• Plutselige temperaturendringer, som når du går inn eller ut av et varmt hus på en kald dag,
kan føre til kondens i enheten. Den enkleste måten å unngå kondens på, er å legge enheten
i en plastpose eller tett beholder før den utsettes for raske temperaturendringer.
Ikke bruk enheten i nærheten av utstyr som genererer sterke elektromagnetiske felt, slik
som radiotårn eller høyspenningskabler. Dersom denne forholdsregelen ikke etterfølges,
kan det føre til funksjonsfeil på produktet.
Batterier
Batterier
• Den store strømmengden blitsen bruker kan føre til at de oppladbare batteriene blir ubru-
kelige før de når produsentens oppgitte opp-/utladingsgrense.
• Slå av produktet før du bytter batteriene, og sett inn de nye batteriene i riktig retning.
• Skitt på batteriterminalene kan forstyrre strømfl yten. Fjern skitt fra terminalene før du setter
inn batteriene.
Etter at blitsen har blitt avfyrt fl ere ganger i rask rekkefølge, kan det hende at blitsen kan
avfyres lengre slik at batteriene kan kjøles ned. Normal drift kan fortsette etter at batteriene
er tilstrekkelig avkjølt.
Tack för att du har valt att köpa en Nikon SB-N7 Speedlight. Innan du använder produkten, läs
noggrant igenom både dessa instruktioner och kamerans Referenshandbok (på cd-skiva).
Meddelande till kunder i Europa
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till
separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlings-
plats. Släng inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och
förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan
inträff a vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter som
ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
Speedlightens delar ( gur 1)
Speedlightens delar ( gur 1)
1 Blixthuvud
2 Blixtfönster
3 Signalkontakter
4 Låsstift
5 Monteringsfot
6 Lucka till batterifack
7 Lutningsvinkel för blixthuvud
8 Strömbrytare
9 Frigöringsspak
10 Statuslampa för blixt
11 Extern vidvinkelskiva
12 Skydd för monteringsfot
Installera batterierna ( gur 2)
Installera batterierna ( gur 2)
SB-N7 drivs av två AAA alkaliska eller nickelmetallhydrid- (NiMH) batterier. Högpresterande
manganbatterier rekommenderas inte.
1
Öppna luckan till batterifacket (
q
).
2
Sätt i batterierna i den riktning som visas och stäng luckan till batterifacket (
w
).
Byta ut batterier
Byta ut batterier
Byt ut bägge batterierna samtidigt och använd nya batterier av samma märke och typ.
Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika märken och typ. Ta med reserv-
batterier vid resor och andra tillfällen då batterier kan vara svåra att få tag på.
Montering av speedlighten ( gur 3)
Montering av speedlighten ( gur 3)
1
Stäng av kameran och SB-N7 och ta av locket för multitillbehörsporten.
2
Ta bort skyddet för monteringsfoten från SB-N7 (
q
).
3
Sätt i monteringsfoten i multitillbehörsporten (
w
), skjut in den tills den klickar på plats
och frigöringsspaken glider ner för att låsa fast speedlighten på kameran.
Borttagning av speedlighten ( gur 4)
Borttagning av speedlighten ( gur 4)
1
Stäng av kameran och SB-N7.
2
Håll frigöringsspaken i den olåsta positionen (
q
), avlägsna SB-N7 från kamerans multi-
tillbehörsport (
w
). Använd inte våld. Sätt tillbaka monteringsfotens skydd när SB-N7 inte
används.
Använda den externa vidvinkelskivan ( gur 5)
Använda den externa vidvinkelskivan ( gur 5)
Genom att montera den externa vidvinkelskivan ökar belysningsvinkeln för att täcka bild-
vinkeln motsvarande ett 6,7 mm-objektiv.
1
Rikta in den externa vidvinkelskivan med blixthuvudet (
q
).
2
Montera den externa vidvinkelskivan genom att hålla utskjutningarna på insidan av vid-
vinkelskivan i linje med spåren ”A på blixthuvudet (
w
).
När den inte används kan den externa vidvinkelskivan förvaras på blixthuvudet genom att
fästa utskjutningarna på insidan av vidvinkelskivan i spåren ”B” (
e
).
Produktvård
Produktvård
Rengöring
Rengöring
Använd en blåspensel för att avlägsna damm och ludd, torka den sedan med en mjuk, torr
trasa.
Efter användning av SB-N7 på stranden eller vid kusten bör du torka bort sand och salt
med en trasa, lätt fuktad i destillerat vatten, och sedan torka den försiktigt med en torr trasa.
• SB-N7 innehåller en stor mängd precisionselektronik. Utsätt den inte för stötar eller vibrationer.
Förvaring
Förvaring
Förvara SB-N7 på en torr och väl ventilerad plats för att förhindra uppkomsten av mögel.
Om den ska förvaras i två veckor eller mer, ta ur batterierna för att förhindra skada som
kan uppstå på grund av batteriläckage. Ta fram enheten ungefär en gång i månaden och
utlös blixten två eller tre gånger för att förhindra att kondensatorn inuti enheten försämras.
Förvara inte enheten tillsammans med malkulor av nafta eller kamfer, eller på platser som:
• är i närheten av utrustning som avger starka elektromagnetiska fält, eller
• utsätts för extremt höga temperaturer som kan orsaka tekniskt fel på produkten, till exem-
pel bredvid ett värmeelement eller i ett stängt fordon en varm dag
Användning
Användning
• Plötsliga temperaturförändringar, som när man går in i eller lämnar en uppvärmd byggnad
en kall dag, kan orsaka kondens inuti produkten. För att förhindra kondens ska du placera
enheten i en plastpåse eller en sluten behållare innan den utsätts för plötsliga tempera-
turförändringar.
Använd inte enheten i närheten av utrustning som producerar kraftiga elektromagnetiska
fält, såsom radiomaster eller högspänningsledningar. Underlåtenhet att följa detta kan or-
saka fel i produkten.
Batterier
Batterier
På grund av de stora mängder ström som används av blixten kan laddningsbara batterier
förbrukas innan tillverkarens angivna gräns för uppladdning/urladdning.
• När du byter ut batterierna ska du stänga av produkten och sätta i nya batterier i rätt riktning.
Smuts på batteripolerna kan avbryta strömfl ödet. Rengör polerna innan du sätter i bat-
terierna.
Efter att blixten avfyrats upprepade gånger i snabb följd kan det hända att blixten upphör
att avfyras för att låta batterierna svalna. Användningen kan återupptas som vanligt när
batterierna svalnat tillräckligt.
Batterierna brukar tappa kapacitet vid låga temperaturer, återvinna förlorad spänning när de
får vila och laddas långsamt ur när de inte används. Var noga med att kontrollera batterinivån
innan användning och byt ut batterierna innan de är helt urladdade.
• Förvara inte batterier på platser utsatta för höga temperaturer eller hög luftfuktighet.
• För information om hantering och uppladdning av uppladdningsbara batterier, se tillverka-
rens dokumentation som medföljer batterierna och batteriladdaren.
Försök inte ladda upp icke-uppladdningsbara batterier. Underlåtenhet att följa detta kan
leda till att batterierna går sönder.
Återvinning av
Återvinning av
uppladdningsbara
uppladdningsbara
batterier
batterier
Förbrukade batterier är en värdefull resurs; för att skydda mil-
jön bör du återvinna använda batterier i enlighet med lokala
föreskrifter.
Speci kationer
Speci kationer
Elektronikkonstruktion
Elektronikkonstruktion Automatisk isolerad bipolär transistor (IGBT) och seriekretsar
Kameror som stöds
Kameror som stöds Digitalkameror med utbytbart objektiv och en multitillbehörsport
Ledtal (20°C)
Ledtal (20°C) 18; 10 med extern vidvinkelskiva (ISO 100, m)
Belysningsvinkel
Belysningsvinkel Täcker bildvinkeln för ett 10 mm-objektiv (6,7 mm med extern vidvinkelskiva)
E ektiv räckvidd för blixt (i-TTL)
E ektiv räckvidd för blixt (i-TTL)
0,6 m till 20 m; varierar med ISO-känslighet, re ektionsvinkel och bländare
Blixtstyrningslägen som stöds
Blixtstyrningslägen som stöds i-TTL, manuell
Tillgängliga alternativ med
Tillgängliga alternativ med
kamerakontrollerna
kamerakontrollerna
Blixtläge: Upplättningsblixt (synk på främre ridå), främre ridå med långsam
synk, synk på bakre ridå och bakre ridå med långsam synk
Blixtstyrningsläge: i-TTL, manuell
Blixtkompensation
Re ektionsvinkel
Re ektionsvinkel Blixten roterar vertikalt upp till 120° med stopp där blixten pekar rakt fram och vid
60°, 75°, 90° och 120°
Påslagning/avstängning av enheten
Påslagning/avstängning av enheten
Strömbrytaren används för att slå på och stänga av SB-N7
Strömkälla
Strömkälla Två AAA alkaliska eller NiMH-batterier
Statuslampa för blixt
Statuslampa för blixt Laddning slutförd: Lyser
Varning: Blinkar (se ”Statuslampan för blixt” nedan)
Blixtens varaktighet
Blixtens varaktighet Lyser i ca ⁄ sek. när den avfyras med full e ekt
Övriga alternativ
Övriga alternativ Termosäkring,  rmware kan uppdateras från kameran
tt (B× H × D)
Mått (B× H × D) Ca 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Vikt
Vikt Ca 119g, inklusive två AAA alkaliska batterier och extern vidvinkelskiva
Ca 115 g, exklusive extern vidvinkelskiva
Ca 96g, exklusive batterier
Ca 92 g, endast blixthuset
Medföljande tillbehör
Medföljande tillbehör Extern vidvinkelskiva SW-N7, Mjukt fodral SS-DC1, Skydd för monteringsfot
BS-N2000
Speci kationerna kan ändras utan föregående meddelande. Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador som kan orsakas av
eventuella misstag i denna handbok. Om inget annat anges avser alla si ror en enhet med nya batterier som används vid
en temperatur speci cerad av Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
Batterihållbarhet och blixtuppladdningstid
Batterihållbarhet och blixtuppladdningstid
1
1
Batterityp
Batterityp
Minsta uppladdningstid
Minsta uppladdningstid
2
2
Hållbarhet
Hållbarhet
3
3
/uppladdningstid
/uppladdningstid
2
2
Alkaliska Ca 4,0 sek. 70 eller fl er gånger/4,0 30sek.
NiMH Ca 3,5 sek. 110 eller fl er gånger/3,5 30sek.
1. Si rorna gäller för nya batterier. Faktiska resultat kan variera beroende på prestanda och andra faktorer även mellan
batterier som har samma ålder och fabrikat.
2. Tiden mellan det att blixten avfyras med full e ekt och att blixtens statuslampa lyser när blixten avfyras en gång var
30:e sek.
3. Antal gånger blixten kan avfyras med full e ekt när blixtens statuslampa lyser inom 30 sek.
Statuslampan för blixt
Statuslampan för blixt
Status
Status
Lampa
Lampa
Lösning
Lösning
Blixten
har
avfyrats
Blinkar i ca
3sek.
*
Motivet kan vara underexponerat. Försök igen sedan du minskat
avståndet till motivet, ställt in bländaren på det lägsta f-numret
(maximal bländare), eller höjt ISO-känsligheten.
Blixten
har inte
avfyrats
Blinkar en gång
per sek.
Produkten har avfyrats upprepade gånger i snabb följd och
har stannat tillfälligt för att undvika överhettning. Stäng av
produkten och vänta tills den svalnat.
Blinkar två
gånger per sek.
Batterierna är förbrukade. Byt ut batterierna.
Blinkar åtta
gånger per sek.
Fel på de interna kretsarna. Stäng av kameran och speedligh-
ten, ta sedan av speedlighten och ta med den till en Nikon-
auktoriserad servicerepresentant.
* Endast i-TTL-blixtstyrningsläge.
Kiitämme Nikon SB-N7 -salamalaitteen hankkimisesta. Ennen kuin käytät tuotetta, lue huo-
lellisesti sekä nämä ohjeet että kameran Käyttöopas (CD-levyllä).
Huomautus eurooppalaisille asiakkaille
Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään
muusta jätteestä.
Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä:
• Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspistees-
sä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
• Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haitto-
ja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä
asianmukaisesti.
• Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.
Благодарим Вас за приобретение Nikon Speedlight SB-N7. Перед использованием
данного изделия внимательно прочтите эти инструкции и Подробное руководство
пользователя фотокамеры (на компакт-диске).
Примечание для пользователей в Европе
Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование
должно утилизироваться отдельно.
Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:
Данное изделие предназначено для раздельной утилизации в соответствую-
щих пунктах утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовым мусором.
Раздельные сбор и утилизация помогают сберегать природные ресурсы и
предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и окру-
жающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организа-
ции, ответственной за вторичную переработку отходов.
Части Speedlight (Рис. 1)
Части Speedlight (Рис. 1)
1 Головка вспышки
2 Окно вспышки
3 Сигнальные контакты
4 Стопорный штифт
5 Ножка крепления
6 Крышка батарейного отсека
7 Угол наклона головки вспышки
8 Выключатель питания
9 Устройство отпускания защелки
10 Индикатор готовности вспышки
11 Широкоугольная рассеивающая
панель для вспышки
12 Крышка ножки крепления
Установка батарей (Рис. 2)
Установка батарей (Рис. 2)
В SB-N7 используются две щелочные или никель-металлогидридные (NiMH) батареи
типа ААА. Высокопроизводительные марганцевые батареи не рекомендуются.
1
Откройте крышку батарейного отсека (
q
).
2
Вставьте батареи, соблюдая полярность, и закройте крышку батарейного отсека (
w
).
Замена батарей
Замена батарей
Замените обе батареи одновременно, используя новые батареи одинаковой марки и
типа. Не используйте вместе старые и новые батареи или батареи разных типов или
марок. Во время путешествий или в других случаях, когда приобретение новых бата-
рей может быть затруднено, имейте при себе запасные батареи.
Установка Speedlight (Рис. 3)
Установка Speedlight (Рис. 3)
1
Выключите фотокамеру и SB-N7 и снимите крышку многофункционального разъема
для принадлежностей фотокамеры.
2
Снимите крышку ножки крепления с SB-N7 (
q
).
3
Вставьте ножку крепления в многофункциональный разъем для принадлежностей
(
w
) до щелчка, и устройство отпускания защелки сдвинется вниз, чтобы зафикси-
ровать Speedlight на фотокамере.
Снятие Speedlight (Рис. 4)
Снятие Speedlight (Рис. 4)
1
Выключите фотокамеру и SB-N7.
2
Удерживая устройство отпускания защелки в положении снятия блокировки (
q
),
выньте SB-N7 из многофункционального разъема для принадлежностей фотокаме-
ры (
w
). Не прилагайте усилий. Поставьте крышку ножки крепления на место, когда
SB-N7 не используется.
Использование широкоугольной рассеивающей панели для вспышки (Рис. 5)
Использование широкоугольной рассеивающей панели для вспышки (Рис. 5)
Установка широкоугольной рассеивающей панели для вспышки увеличивает угол
освещения для покрытия поля зрения 6,7 мм объектива.
1
Совместите широкоугольную рассеивающую панель для вспышки с головкой
вспышки (
q
).
2
Установите широкоугольную рассеивающую панель для вспышки, совмещая выступы
на внутренней стороне панели с отверстиями «А» на головке вспышки (
w
).
Если широкоугольная рассеивающая панель для вспышки не используется, то ее мож-
но хранить на головке вспышке, вставив выступы на внутренней стороне панели в
отверстия «В» (
e
).
Уход за изделием
Уход за изделием
Чистка
Чистка
Используйте грушу для удаления пыли и пуха, после чего аккуратно протрите мягкой
сухой тканью.
После использования SB-N7 на пляже или морском берегу удалите песок
и соль с помощью ткани, слегка смоченной дистиллированной водой, и тщательно вы-
сушите изделие, аккуратно протерев его мягкой сухой тканью.
В SB-N7 содержится большое количество точной электроники. Не подвергайте меха-
ническим воздействиям или вибрации.
Хранение
Хранение
Во избежание появления грибка или плесени, храните SB-N7 в сухом, хорошо проветри-
ваемом месте. При хранении в течение двух недель или более, выньте батареи, чтобы
предотвратить повреждение, вызванное вытеканием электролита. Во время хранения
доставайте устройство примерно раз в месяц и производите две или три вспышки, что-
бы избежать ухудшения свойств конденсатора внутри устройства. Не храните устрой-
ство рядом с нафталиновыми или камфорными шариками, а также в местах, которые:
• находятся рядом с оборудованием, создающим сильные электромагнитные поля, или
• подвергаются воздействию очень высоких температур, которые могут привести к не-
исправности изделия, например, рядом с обогревателем или в закрытом автомобиле
в жаркий день
Использование
Использование
• Резкие изменения температуры, например, при входе в помещение или выходе из по-
мещения в холодную погоду, могут вызвать появление конденсата внутри устройства.
Чтобы избежать появления конденсата, заранее поместите устройство в полиэтилено-
вый пакет или другой герметичную емкость, прежде чем подвергать устройство воз-
действию резких перепадов температуры.
• Не используйте устройство вблизи оборудования, излучающего сильные электромагнит-
ные поля, например, вблизи опор или линий высоковольтных электропередач. Несоблю-
дение этой меры предосторожности может привести к неправильной работе изделия.
Батареи
Батареи
Большое количество тока, используемого вспышкой, может привести к тому, что ак-
кумуляторные батареи станут непригодными раньше, чем они достигнут предела за-
рядки/разрядки, указанного производителем.
При замене батарей, выключите изделие и вставьте новые батареи, соблюдая поляр-
ность.
• Грязь на контактах батареи может прервать подачу электрического тока. Удалите грязь
с контактов, прежде чем вставлять батареи.
Tak, fordi du har købt et Nikon SB-N7 Speedlight. Før anvendelse af dette produkt bedes du
læse både denne vejledning og Komplet kameravejledning til kameraet (på CD).
Bemærkning til kunder i Europa
Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.
Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne
slags aff ald. Smid ikke batteriet ud sammen med husholdningsaff ald.
• Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og
forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som
følge af forkert bortskaff else.
• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lo-
kale myndigheder, som er ansvarlige for aff aldshåndtering.
Speedlights dele (Figur 1)
Speedlights dele (Figur 1)
1 Flashhoved
2 Flashrude
3 Signalkontakter
4 Låsestift
5 Monteringsfod
6 Batterikammerdæksel
7 Flashhovedets vippevinkel
8 Afbryder
9 Låsens udløser
10 Flashlys
11 Vidvinkeladapter til  ash
12 Dæksel til monteringsfod
Isætning af batterier (Figur 2)
Isætning af batterier (Figur 2)
SB-N7 anvender to AAA-alkaliske eller nikkel-metalhydrid-batterier (NiMH). Højtydende
manganbatterier anbefales ikke.
1
Åbn batterikammerdækslet (
q
).
2
Isæt batterierne i den viste retning, og luk batterikammerdækslet (
w
).
Udskiftning af batterier
Udskiftning af batterier
Udskift begge batterier samtidigt med nye batterier af samme mærke og type. Bland ikke
gamle og nye batterier eller batterier af andre typer og mærker. Medbring ekstra batterier
på rejser og ved andre lejligheder, hvor det kan være vanskeligt at skaff e batterier at skifte
ud med.
Montering af Speedlight (Figur 3)
Montering af Speedlight (Figur 3)
1
Sluk kameraet og SB-N7, og  ern dækslet til kameraets multi-tilbehørsport.
2
Fjern dækslet til monteringsfoden fra SB-N7 (
q
).
3
Sæt monteringsfoden i multi-tilbehørsporten (
w
), og skub den ind, til den falder i hak.
Samtidig skal låsens udløser glide ned og låse Speedlight fast på kameraet.
Fjernelse af Speedlight (Figur 4)
Fjernelse af Speedlight (Figur 4)
1
Sluk kameraet og SB-N7.
2
Mens du holder låsens udløser i ulåst position (
q
), skal du  erne SB-N7 fra kameraets
multi-tilbehørsport (
w
). Brug ikke vold. Sæt dækslet til monteringsfoden på igen, når
SB-N7 ikke anvendes.
Anvendelse af vidvinkeladapteren til  ash (Figur 5)
Anvendelse af vidvinkeladapteren til  ash (Figur 5)
Montering af vidvinkeladapteren til fl ash øger belysningsvinklen for at dække synsvinklen
på et 6,7mm-objektiv.
1
Få vidvinkeladapteren til fl ash til at fl ugte med fl ashhovedet (
q
).
2
Montér vidvinkeladapteren til fl ash ved at holde projektionerne på indersiden af adapte-
ren, så de fl ugter med pladserne ”A på fl ashhovedet (
w
).
Når du ikke anvender vidvinkeladapteren til fl ash, kan du opbevare den på fl ashhovedet
ved at sætte projektionerne på indersiden af adapteren ind i pladserne ”B” (
e
).
Produktvedligeholdelse
Produktvedligeholdelse
Rengøring
Rengøring
• Anvend en pustebørste til at  erne støv og lignende, og tør derefter af med en blød, tør klud.
Når du har anvendt SB-N7 på stranden eller ved kysten, skal du tørre sand og salt af med en
klud, der er let fugtet i destilleret vand og derefter tørre produktet grundigt, men forsigtigt af
med en tør klud.
• SB-N7 består af megen præcisionselektronik. Må ikke udsættes for stød eller rystelse.
Opbevaring
Opbevaring
For at undgå mug skal du opbevare SB-N7 på et tørt sted, der er godt ventileret. Hvis Speed-
light skal lægges til opbevaring i to uger eller mere, skal du tage batterierne ud for at undgå
beskadigelse som følge af batterilækage. Tag enheden frem omtrent én gang om måneden,
og lad den gå af to eller tre gange, så kondensatoren i enheden ikke forringes. Opbevar ikke
enheden sammen med mølkugler indeholdende kamfer eller naftalen eller på steder, der:
• er i nærheden af udstyr, som genererer stærke elektromagnetiske felter eller
• udsættes for ekstremt høje temperaturer, der kan medføre funktionsfejl i produktet, såsom
ved siden af en radiator eller i et lukket køretøj på en varm dag
Anvendelse
Anvendelse
• Pludselige temperaturændringer, som når du går ind i eller ud af en opvarmet bygning på
en kold dag, kan forårsage kondensering inde i enheden. For at undgå kondensering skal
du lægge enheden i en plastikpose eller en anden forseglet beholder, før du udsætter den
for pludselige temperaturændringer.
• Anvend ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer stærke elektromagnetiske felter,
såsom sendemaster og højspændingsledninger. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre funktionsfejl i produktet.
Batterier
Batterier
• De store mængder strøm, som fl ashen anvender, kan gøre genopladelige batterier ubruge-
lige, før den producentanslåede grænse for genopladning/afl adning er nået.
• Ved udskiftning af batterier skal du slukke produktet og vende de nye batterier rigtigt.
Snavs på batteripolerne kan afbryde strøm-fl owet. Gør batteripolerne rene, før du sætter
batterierne i.
• Når fl ashen er gået af mange gange hurtigt efter hinanden, holder fl ashen muligvis op med
at gå af, så batterierne kan køle ned. Du kan genoptage normal betjening, når batterierne
er kølet tilstrækkeligt ned.
• Batterier med tendens til at miste kapacitet ved lave temperaturer genvinder tabt spænding,
hvis de får en pause, og afl ades langsomt, hvis de ikke anvendes. Sørg for at kontrollere bat-
teriniveauet før anvendelse, og skift batterierne ud, før de afl ades helt.
• Opbevar ikke batterierne på steder med høje temperaturer eller høj luftfugtighed.
• For information om håndtering og genopladning af genopladelige batterier, se den medføl-
gende dokumentation fra producenterne af batterierne og batteriopladeren.
Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke kan genoplades. Manglende overholdelse af
denne anvisning kan få batteriet til at briste.
Genbrug af
Genbrug af
genopladelige
genopladelige
batterier
batterier
Brugte batterier er en værdifuld ressource; for at beskytte miljøet
skal du genbruge brugte batterier i henhold til lokal lovgivning.
Speci kationer
Speci kationer
Elektronisk konstruktion
Elektronisk konstruktion Automatisk portisoleret bipolær transistor (IGBT) og seriekredsløb
Understøttede kameraer
Understøttede kameraer Digitalkameraer med udskifteligt objektiv og multi-tilbehørsporte
Ledetal (20°C)
Ledetal (20°C) 18; 10 med vidvinkeladapter til  ash (ISO 100, m)
Belysningsvinkel
Belysningsvinkel Dækker billedvinklen på 10 mm-objektiv (6,7mm med vidvinkeladapter til  ash)
E ektivt  ashområde (i-TTL)
E ektivt  ashområde (i-TTL) 0,6 m til 20 m; varierer med ISO-følsomhed, re eksionsvinkel og blænde
Understøttede ashsty-
Understøttede  ashsty-
ringsindstillinger
ringsindstillinger
i-TTL, manuel
Tilgængelige indstillinger ved
Tilgængelige indstillinger ved
anvendelse af kameraknap-
anvendelse af kameraknap-
perne
perne
Flashindstilling: Udfyldnings ash (synkronisering med forreste lukkergardin),
langtidssynkronisering med forreste lukkergardin, synkronisering med bagerste
lukkergardin og langtidssynkronisering med bagerste lukkergardin
Flashstyringsindstilling: i-TTL, manuel
Flashkompensation
Re eksionsvinkel
Re eksionsvinkel Flashen drejer lodret op til 120° med stop, hvor  ashen peger lige frem samt ved
60°, 75°, 90° og 120°
Enhed til/fra
Enhed til/fra Afbryderen anvendes til at tænde og slukke SB-N7
Strømkilde
Strømkilde To AAA-alkaliske eller NiMH-batterier
Flashlys
Flashlys Opladning fuldført: Lyser
Advarsel: Blinker (se ”Flashlys”, nedenfor)
Varighed af  ash
Varighed af  ash Lyser i omtrent ⁄ sek., når den går af ved fuld styrke
Andre indstillinger
Andre indstillinger Varmeafbrydelse,  rmwaren kan opdateres fra kameraet
Mål (B × H × D)
Mål (B × H × D) Ca. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Vægt
Vægt Ca. 119g, inklusive to AAA-alkaliske batterier og vidvinkeladapter til  ash
Ca. 115g, eksklusive vidvinkeladapter til  ash
Ca. 96g, eksklusive batterier
Ca. 92 g, kun kamerahus
Medfølgende tilbehør
Medfølgende tilbehør Vidvinkeladapter til  ash SW-N7, blød bæretaske SS-DC1, dæksel til monteringsfod
BS-N2000
Speci kationerne kan ændres uden varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader, der hidrører fra fejl i denne brugervej-
ledning. Medmindre andet er angivet, gælder alle data for en enhed med nye batterier ved den temperatur, der er angivet
af Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
Batteriets varighed og tid for genanvendelse af  ash
Batteriets varighed og tid for genanvendelse af  ash
1
1
Batteritype
Batteritype
Korteste tid for genanvendelse
Korteste tid for genanvendelse
2
2
Varighed
Varighed
3
3
/tid for genanvendelse
/tid for genanvendelse
2
2
Alkalisk Ca. 4,0sek. 70 eller fl ere anvendelser/4,0 30sek.
NiMH Ca. 3,5sek. 110 eller fl ere anvendelser/3,5 30sek.
1. Tallene gælder for nye batterier; de faktiske resultater kan variere med ydeevnen og andre faktorer selv blandt bat-
terier med samme aldre og af samme mærker.
2. Tidsrummet fra a yring af  ashen ved fuld styrke og til tidspunktet, hvor  ashlyset begynder at lyse ved a yring af
ashen for hvert 30 sek.
3. Det antal gange, som  ashen kan gå af ved fuld styrke, hvor  ashlyset begynder at lyse inden for 30 sek.
Bedankt dat u een Nikon SB-N7 Speedlight hebt aangeschaft. Lees voordat u dit product
gebruikt zorgvuldig deze instructies en de Naslaggids van de camera (op cd) door.
Mededeling voor Europese klanten
Dit pictogram geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden
inzameling moet worden afgevoerd.
Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een
daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en
voorkomt negatieve consequenties voor mens en milieu die kunnen ontstaan door
onjuist weggooien van afval.
• Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke
reinigingsdienst.
Onderdelen van de Speedlight (Figuur 1)
Onderdelen van de Speedlight (Figuur 1)
1 Flitserkop
2 Flitserscherm
3 Signaalcontacten
4 Vergrendelingspin
5 Bevestigingsvoet
6 Batterijvakdeksel
7 Flitserkop kantelhoek
8 Hoofdschakelaar
9 Ontgrendeling deksel
10 Aanduiding  itser gereed
11 Groothoekadapter
12 Afdekplaatje bevestigingsvoet
Het installeren van batterijen (Figuur 2)
Het installeren van batterijen (Figuur 2)
De SB-N7 gebruikt twee AAA alkaline- of nikkelmetaalhydride (NiMH)-batterijen. Hoog-
waardige mangaanbatterijen worden niet aanbevolen.
1
Open het deksel van het batterijvak (
q
).
2
Plaats de batterijen in de aangegeven richting en sluit het deksel van het batterijvak (
w
).
Vervangen van de batterijen
Vervangen van de batterijen
Vervang beide batterijen op hetzelfde moment, met nieuwe batterijen van hetzelfde merk
en type. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types of
merken door elkaar. Neem reservebatterijen mee als u op reis gaat of bij andere gelegenhe-
den waar het moeilijk kan zijn om reservebatterijen te vinden.
De Speedlight bevestigen (Figuur 3)
De Speedlight bevestigen (Figuur 3)
1
Zet de camera en SB-N7 uit en verwijder de afdekking voor de multi-accessoirepoort van
de camera.
2
Verwijder het afdekplaatje van de bevestigingsvoet van de SB-N7 (
q
).
3
Plaats de bevestigingsvoet in de multi-accessoirepoort (
w
) en schuif deze in het ap-
paraat totdat deze op zijn plaats klikt en de ontgrendeling van het deksel omlaag schuift
zodat de Speedlight op de camera vastklikt.
De Speedlight verwijderen (Figuur 4)
De Speedlight verwijderen (Figuur 4)
1
Schakel de camera en SB-N7 uit.
2
Terwijl u de ontgrendeling van het deksel in de ontgrendelde positie houdt (
q
), verwijder
de SB-N7 vanaf de multi-accessoirepoort van de camera (
w
). Zet geen kracht. Vervang het
afdekplaatje van de bevestigingsvoet wanneer de SB-N7 niet in gebruik is.
De groothoekadapter gebruiken (Figuur 5)
De groothoekadapter gebruiken (Figuur 5)
Het bevestigen van de groothoekadapter verhoogt de belichtingshoek om het gezichts-
veld te bedekken van een 6,7 mm objectief.
1
Lijn de groothoekadapter uit met de fl itserkop (
q
).
2
Bevestig de groothoekadapter, waarbij de uitsteeksels aan de binnenkant van de adapter
op één lijn worden gehouden met de uitsparingen A” op de fl itserkop (
w
).
Wanneer deze niet in gebruik is, kan de groothoekadapter worden bewaard op de fl itserkop
door de uitsteeksels aan de binnenkant van de adapter in de gleuven “B te laten glijden (
e
).
Productverzorging
Productverzorging
Reiniging
Reiniging
Gebruik een blaasbalgje om stof of vuil te verwijderen en veeg vervolgens schoon met een
zachte, droge doek.
Na gebruik van de SB-N7 op het strand of aan zee dient u eventueel zand
of zout te verwijderen met een doek die licht is bevochtigd met gedistilleerd water. Droog het
product goed en voorzichtig af met een droge doek.
• De SB-N7 bevat een grote hoeveelheid gevoelige elektronica. Stel niet bloot aan schokken
of trillingen.
Opslag
Opslag
Om schimmel of aanslag te voorkomen, bewaar de SB-N7 in een droge, goed geventileerde
ruimte. Als deze twee weken of langer wordt opgeborgen, verwijder dan de batterijen om
schade door lekkende batterijen te voorkomen. Neem het apparaat ongeveer elke maand uit
de opslag en start het twee of drie keer op om te voorkomen dat de condensator in het ap-
paraat defect raakt. Berg het apparaat niet op met nafta- of kamfermottenballen of in ruimtes:
• in de nabijheid van apparatuur die sterke elektromagnetische velden produceert, of
• worden blootgesteld aan extreem hoge temperaturen die een defect product zouden kunnen
veroorzaken, zoals naast een verwarming of in een afgesloten voertuig op een warme dag
Gebruik
Gebruik
Plotselinge temperatuurverschillen, zoals die zich voordoen bij het binnenkomen of ver-
laten van een verwarmd gebouw op een koude dag, kunnen condensatie in het toestel
veroorzaken. U voorkomt condensatie door het apparaat in een plastic zak of andere afge-
sloten verpakking te stoppen voordat u het apparaat aan plotselinge temperatuurverschil-
len blootstelt.
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van apparatuur die sterke elektromagnetische
velden produceert, zoals zendmasten of hoogspanningskabels. Het niet in acht nemen van
deze waarschuwing kan leiden tot een defect product.
Batterijen
Batterijen
De grote hoeveelheden stroom die door de fl itser worden gebruikt kunnen leiden tot op-
laadbare batterijen die onbruikbaar worden voordat de door de fabrikant opgegeven limiet
voor laden/ontladen wordt bereikt.
• Bij het vervangen van de batterijen, schakel het product uit en plaats de vervangende bat-
terijen in de juiste richting.
• Vuil op de contactpunten voor de batterij kan de stroom onderbreken. Verwijder vuil van de
contactpunten voordat u de batterijen plaatst.
Nadat de fl itser meerdere malen achter elkaar fl itst, kan het voorkomen dat de fl itser niet
langer fl itst om de batterijen te laten koelen. Normale werking kan worden hervat zodra de
batterijen voldoende zijn afgekoeld.
Batterijen hebben de neiging om capaciteit te verliezen bij lage temperaturen, verloren
voltages terug te winnen als ze rusten, en langzaam te ontladen wanneer ze niet worden
gebruikt. Controleer altijd het batterijniveau vóór gebruik en vervang de batterijen voordat
ze volledig ontladen zijn.
• Bewaar batterijen niet op plaatsen waar ze worden blootgesteld aan hoge temperaturen of
een hoge luchtvochtigheid.
Voor informatie over het gebruik en het opladen van oplaadbare batterijen, zie de documentatie
die wordt geleverd door de fabrikanten van de batterijen en de batterijlader.
Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Het niet in acht nemen van deze
waarschuwing kan ervoor zorgen dat de batterijen scheuren.
Hergebruik van
Hergebruik van
oplaadbare
oplaadbare
batterijen
batterijen
Gebruikte batterijen zijn een waardevolle hulpbron. Lever, om het
milieu te beschermen, gebruikte batterijen in bij een verzamelpunt
voor klein chemisch afval.
Speci caties
Speci caties
Elektronische opbouw
Elektronische opbouw Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) en serieschakeling
Ondersteunde cameras
Ondersteunde camera’s Digitale camera’s met onderling verwisselbaar objectie ormaat met multi-accessoi-
repoorten
Richtgetal (20 °C)
Richtgetal (20 °C) 18; 10 met groothoekadapter (ISO 100, m)
Belichtingshoek
Belichtingshoek Beslaat beeldhoek van 10 mm lens (6,7 mm met groothoekadapter)
E ectief  itserbereik (i-DDL)
E ectief  itserbereik (i-DDL)
0,6 m tot 20 m; varieert afhankelijk van ISO-gevoeligheid, re ectiehoek en diafragma
Ondersteunde standen voor
Ondersteunde standen voor
itserregeling
itserregeling
i-DDL, handmatig
Opties beschikbaar met de
Opties beschikbaar met de
camerabediening
camerabediening
Flitserstand: Invul its (synchronisatie op het eerste gordijn), synchronisatie op het
eerste gordijn met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn, en synchro-
nisatie op het tweede gordijn met lange sluitertijd
Flitserregelingsstand: i-DDL, handmatig
Flitscorrectie
Re ectiehoek
Re ectiehoek Flitser draait in verticale richting tot 120 °, met tussenpozen wanneer de  itser direct naar
voren wijst en bij 60 °, 75 °, 90 °, en 120 °
Apparaat aan/uit
Apparaat aan/uit Hoofdschakelaar die wordt gebruikt om SB-N7 aan en uit te zetten
Voeding
Voeding Twee AAA alkaline- of NiMH-batterijen
Aanduiding  itser gereed
Aanduiding  itser gereed Opladen voltooid: Licht op
Waarschuwing: Knippert (zie Aanduiding  itser gereed”, hieronder)
Flitsduur
Flitsduur Licht ongeveer ⁄ sec. op wanneer op volle sterkte wordt ge itst
Overige opties
Overige opties Thermische onderbreker,  rmware kan vanaf de camera worden bijgewerkt
Afmetingen (B × H × D)
Afmetingen (B × H × D) Ca. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Gewicht
Gewicht Ca. 119 g, inclusief twee AAA alkaline batterijen en groothoekadapter
Ca. 115g, exclusief groothoekadapter
Ca. 96 g, exclusief batterijen
Ca. 92 g, alleen camerabody
Meegeleverde accessoires
Meegeleverde accessoires
Groothoekadapter SW-N7, zachte tas SS-DC1, afdekplaatje bevestigingsvoet BS-N2000
Speci caties kunnen te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Nikon is niet aansprakelijk voor
schade die kan voortvloeien uit eventuele fouten die deze handleiding kan bevatten. Tenzij anders vermeld, hebben alle
getallen betrekking op een eenheid met nieuwe batterijen bij een temperatuur die door de Camera and Imaging Products
Association (CIPA) is bepaald: 23 ±3 °C.
Duurzaamheid van batterij en Flitseroplaadtijd
Duurzaamheid van batterij en Flitseroplaadtijd
1
1
Type batterij
Type batterij
Minimale oplaadtijd
Minimale oplaadtijd
2
2
Duurzaamheid
Duurzaamheid
3
3
/oplaadtijd
/oplaadtijd
2
2
Alkaline Ca. 4,0sec. 70 maal of vaker gebruikt/4,0 30sec.
NiMH Ca. 3,5sec. 110 maal of vaker gebruikt/3,5 30sec.
1. Getallen gelden voor nieuwe batterijen. De daadwerkelijke resultaten kunnen afwijken afhankelijk van prestaties en
andere factoren, zelfs bij batterijen van dezelfde makelij met een identieke ouderdom.
2. Tijd tussen  itsen op volle sterkte en het oplichten van de  itser-gereedaanduiding wanneer er iedere 30 sec. wordt
ge itst.
3.
Aantal keer dat de  itser op vol vermogen kan worden gebruikt waarbij  itser-gereedaanduiding oplicht binnen 30 sec.
Aanduiding  itser gereed
Aanduiding  itser gereed
Status
Status
Aanduiding gereed
Aanduiding gereed
Oplossing
Oplossing
Flitser
heeft
gefl itst
Knippert gedurende
ongeveer 3sec.
*
Onderwerp is mogelijk onderbelicht. Probeer het opnieuw
nadat u de afstand tot het onderwerp hebt verminderd, het
diafragma hebt ingesteld op de laagste f-waarde (maximaal
diafragma), of de ISO-gevoeligheid hebt verhoogd.
Flitser
heeft
niet
gefl itst
Knippert eenmaal
per seconde
Product heeft herhaaldelijk snel achter elkaar gefl itst en
is tijdelijk uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.
Schakel het product uit en wacht tot het is afgekoeld.
Knippert tweemaal
per seconde
Batterijen zijn leeg. Vervang de batterijen.
Knippert acht keer
per seconde
Interne circuitfout. Schakel de camera en Speedlight uit,
verwijder de Speedlight en breng deze naar een door
Nikon geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
* Enkel stand i-DDL- itssturing.
Grazie per avere acquistato un lampeggiatore Nikon SB-N7. Prima di usare questo prodotto,
leggere attentamente sia queste istruzioni sia il Manuale di riferimento della fotocamera
(su CD).
Avviso per gli utenti europei
Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere
smaltiti negli appositi contenitori di rifi uti.
Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:
• Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di rifi uti. Non
smaltire insieme ai rifi uti domestici.
La raccolta diff erenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e
a prevenire le conseguenze negative per la salute umana e per l’ambiente che
potrebbero essere provocate dallo smaltimento scorretto.
• Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili
dello smaltimento dei rifi uti.
Parti del lampeggiatore (Figura 1)
Parti del lampeggiatore (Figura 1)
1 Testina del  ash
2 Finestra del  ash
3 Contatti segnale
4 Piedino di montaggio
5 Perno di bloccaggio
6 Angolo di inclinazione della
testina del  ash
7 Spia di pronto lampo
8 Interruttore di alimentazione
9 Levetta di sblocco
10 Coperchio vano batteria
11 Pannello ri ettente esterno per
ash
12 Copri piedino
Installazione delle batterie (Figura 2)
Installazione delle batterie (Figura 2)
L’SB-N7 adopera due batterie alcaline AAA o all’idruro di nickel (NiMH). Batterie al manga-
nese ad alte prestazioni non sono consigliate.
1
Aprire il coperchio vano batteria (
q
).
2
Inserire le batterie nell’orientamento mostrato e chiudere il coperchio vano batteria (
w
).
Sostituzione delle batterie
Sostituzione delle batterie
Sostituire entrambe le batterie allo stesso tempo, usando batterie nuove della stessa marca
e dello stesso tipo. Non combinare batterie vecchie e nuove o batterie di marche o tipi
diversi. Portare con sé batterie di ricambio nei viaggi o in altre occasioni in cui potrebbe
essere diffi cile trovare batterie sostitutive.
Collegamento del lampeggiatore (Figura 3)
Collegamento del lampeggiatore (Figura 3)
1
Spegnere la fotocamera e SB-N7 e rimuovere il coperchio per porta accessori della foto-
camera.
2
Rimuovere il copri piedino da SB-N7 (
q
).
3
Inserire il piedino di montaggio nella porta accessori (
w
), facendolo scorrere fi nché non
scatta in posizione e la levetta di sblocco non scorre in basso per fi ssare il lampeggiatore
alla fotocamera.
Rimozione del lampeggiatore (Figura 4)
Rimozione del lampeggiatore (Figura 4)
1
Spegnere la fotocamera e SB-N7.
2
Mantenendo la levetta di sblocco in posizione di sblocco (
q
), rimuovere SB-N7 dalla
porta accessori della fotocamera (
w
). Non forzare. Riposizionare il copri piedino quando
SB-N7 non è in uso.
Uso del pannello ri ettente esterno per  ash (Figura 5)
Uso del pannello ri ettente esterno per  ash (Figura 5)
Collegando il pannello rifl ettente esterno per fl ash, aumenta l’angolo di illuminazione per
coprire il campo visivo di un obiettivo da 6,7mm.
1
Allineare il pannello rifl ettente esterno per fl ash con la testina del fl ash (
q
).
2
Collegare il pannello rifl ettente esterno per fl ash, mantenendo le sporgenze all’interno
del pannello allineate con gli alloggiamenti A” sulla testina del fl ash (
w
).
Quando non è in uso, il pannello rifl ettente esterno per fl ash può essere conservato sulla te-
stina del fl ash, inserendo le sporgenze all’interno del pannello negli alloggiamenti “B” (
e
).
Cura del prodotto
Cura del prodotto
Pulizia
Pulizia
• Usare una pompetta per rimuovere polvere e altri residui, quindi strofi nare delicatamente con
un panno morbido e asciutto.
Dopo aver usato l’SB-N7 in spiaggia o al mare, ripulire la sabbia
o il sale con un panno leggermente inumidito con acqua distillata, quindi asciugare bene il
prodotto strofi nandolo delicatamente con un panno asciutto.
L’SB-N7 contiene una grande quantità di componenti elettronici di precisione. Non sotto-
porre a urti o vibrazioni.
Conservazione
Conservazione
Per evitare ossidi o muff e, conservare l’SB-N7 in una posizione asciutta e ben ventilata. Se
il prodotto deve essere riposto per due settimane o più, rimuovere le batterie per evitare
i danni causati da perdite delle batterie. Estrarre il dispositivo dal luogo di conservazione
circa una volta al mese e attivarlo due o tre volte per impedire che si deteriori il conden-
satore all’interno dell’unità. Non conservare il dispositivo con palline di canfora a naftalina
o in luoghi:
• vicini ad apparecchi che producono forti campi elettromagnetici o
• esposti a temperature estremamente elevate che potrebbero causare il malfunzionamento
del prodotto, per esempio vicino a un dispositivo di riscaldamento o in un veicolo chiuso
in una giornata molto calda
Uso
Uso
Variazioni improvvise della temperatura, come quelle che si verifi cano quando si entra o
si esce da un edifi cio riscaldato in una giornata fredda, possono causare la formazione di
condensa all’interno del dispositivo. Per evitare la condensa, posizionare il dispositivo in una
borsa di plastica o in un altro contenitore sigillato prima di esporlo a variazioni improvvise
della temperatura.
Non usare il dispositivo in prossimità di apparecchi che producono forti campi elettroma-
gnetici, come le antenne trasmittenti o le linee elettriche ad alta tensione. La mancata os-
servanza di questa precauzione potrebbe causare malfunzionamento del prodotto.
Batterie
Batterie
• Le grandi quantità di corrente usate dal fl ash potrebbero far sì che le batterie ricaricabili di-
ventino inutilizzabili prima di raggiungere il limite di carica/scarica dichiarato dal produttore.
Quando si sostituiscono le batterie, spegnere il prodotto e inserire le batterie di ricambio
nell’orientamento corretto.
• Lo sporco presente sui terminali della batteria può interrompere il fl usso di corrente elettri-
ca. Pulire lo sporco dai terminali prima di inserire le batterie.
• Dopo averlo attivato molte volte in rapida successione, il fl ash potrebbe fermare l’attivazio-
ne per permettere il raff reddamento delle batterie. Il funzionamento normale può essere
ripreso quando le batterie si sono raff reddate a suffi cienza.
Le batterie tendono a perdere capacità a basse temperature, recuperano la carica persa
quando hanno la possibilità di riposare e si scaricano lentamente quando non sono in uso.
Assicurarsi di controllare il livello della batteria prima dell’uso e di sostituire le batterie prima
che si siano scaricate completamente.
• Non conservare le batterie in luoghi soggetti ad alte temperature o elevata umidità.
Per informazioni sul trattamento e sulla ricarica delle batterie ricaricabili, vedere la docu-
mentazione fornita dai produttori delle batterie e del caricabatteria.
• Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili. La mancata osservanza di questa precau-
zione potrebbe causare la rottura delle batterie.
Riciclaggio
Riciclaggio
delle batterie
delle batterie
ricaricabili
ricaricabili
Le batterie usate sono una risorsa importante; per proteggere
l'ambiente, riciclare le batterie usate in base alle normative
locali.
Speci che
Speci che
Costruzione elettronica
Costruzione elettronica Transistor Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) e sistema di circuiti in serie
Fotocamere supportate
Fotocamere supportate Fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile dotate di porta accessori
Numero guida (20°C)
Numero guida (20°C) 18; 10 con pannello ri ettente esterno per  ash (ISO 100, m)
Angolo di illuminazione
Angolo di illuminazione Copre un angolo di campo di un obiettivo da 10mm (6,7mm con pannello ri et-
tente esterno per  ash)
Distanza  ash e ettiva (i-TTL)
Distanza  ash e ettiva (i-TTL) Da 0,6 m a 20 m; varia con la sensibilità ISO, l'angolo di ri essione e l'apertura
Modi supportati di controllo ash
Modi supportati di controllo  ash i-TTL, manuale
Opzioni disponibili usando i
Opzioni disponibili usando i
controlli della fotocamera
controlli della fotocamera
Modo  ash:  ll  ash (sincro sulla prima tendina), sincro su tempi lenti sulla prima
tendina, sincro sulla seconda tendina e sincro su tempi lenti sulla seconda tendina
Modo di controllo  ash: i-TTL, manuale
Compensazione  ash
Obrigado por ter adquirido uma Speedlight SB-N7 da Nikon. Antes de utilizar este produto, por
favor, leia com atenção tanto estas instruções como o Manual de Referência da câmara (no CD).
Aviso para os Clientes na Europa
Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser re-
colhidos separadamente.
O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em países Europeus:
• Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha apropria-
do. Não descarte como lixo doméstico.
A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos naturais e a
evitar consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que
podem resultar do descarte inadequado.
Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsá-
veis pela gestão de resíduos.
Peças da Speedlight (Figura 1)
Peças da Speedlight (Figura 1)
1 Cabeça do  ash
2 Janela do  ash
3 Contactos de sinal
4 Pino de bloqueio
5 Encaixe de montagem
6 Tampa do compartimento de pilhas
7 Ângulo de inclinação da cabeça do  ash
8 Botão de alimentação5
9 Desbloqueio da patilha
10 Luz de  ash preparado
11 Adaptador de  ash amplo
12 Tampa do encaixe de montagem
Instalar Pilhas (Figura 2)
Instalar Pilhas (Figura 2)
A SB-N7 leva duas pilhas de tipo AAA alcalinas ou de hidreto metálico de níquel (NiMH).
Não são recomendadas pilhas de manganês de alto desempenho.
1
Abra a tampa do compartimento de pilhas (
q
).
2
Insira as pilhas na orientação mostrada e feche a tampa do compartimento de pilhas (
w
).
Substituir Pilhas
Substituir Pilhas
Substitua ambas as pilhas ao mesmo tempo, utilizando pilhas novas do mesmo tipo e
marca. Não misture pilhas usadas e novas ou pilhas de diferentes tipos ou marcas. Leve
pilhas sobresselentes consigo quando viajar e em outras ocasiões em que possa ser difícil
encontrar pilhas sobresselentes.
Montar a Speedlight (Figura 3)
Montar a Speedlight (Figura 3)
1
Desligue a câmara e a SB-N7 e remova a tampa da porta multi acessórios da câmara.
2
Remova a tampa do encaixe de montagem da SB-N7 (
q
).
3
Insira o encaixe de montagem na porta multi acessórios (
w
), deslizando-o para dentro
até que encaixe no lugar e o desbloqueio da patilha deslize para baixo para prender a
Speedlight à câmara.
Remover a Speedlight (Figura 4)
Remover a Speedlight (Figura 4)
1
Desligue a câmara e a SB-N7.
2
Mantendo o desbloqueio da patilha na posição desbloqueada (
q
), remova a SB-N7 da
porta multi acessórios da câmara (
w
). Não utilize força. Volte a colocar a tampa do encai-
xe de montagem quando a SB-N7 não estiver a ser utilizada.
Utilizar o Adaptador de Flash Amplo (Figura 5)
Utilizar o Adaptador de Flash Amplo (Figura 5)
Montar um adaptador de fl ash amplo aumenta o ângulo de iluminação para abranger o
campo visual de uma objetiva de 6,7 mm.
1
Alinhe o adaptador de fl ash amplo com a cabeça do fl ash (
q
).
2
Monte o adaptador de fl ash amplo, mantendo as projeções do interior do adaptador
alinhadas com as ranhuras A na cabeça do fl ash (
w
).
Quando não estiver a ser utilizado, o adaptador de fl ash amplo pode ser armazenado na
cabeça do fl ash inserindo as projeções do interior do adaptador nas ranhuras “B (
e
).
10
8
7
9
1
6
5
2
4
3
12
AA
BB
11
Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Imagen 1/Figur 1/Figur 1/
Kuva 1/Рис. 1/Figur 1/Figuur 1/Figura 1/Figura 1/Εικόνα 1
Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Imagen 2/Figur 2/Figur 2/
Kuva 2/Рис. 2/Figur 2/Figuur 2/Figura 2/Figura 2/Εικόνα 2
Figure 3/Abbildung 3/Figure 3/Imagen 3/Figur 3/Figur 3/
Kuva 3/Рис. 3/Figur 3/Figuur 3/Figura 3/Figura 3/Εικόνα 3
Figure 4/Abbildung 4/Figure 4/Imagen 4/Figur 4/Figur 4/
Kuva 4/Рис. 4/Figur 4/Figuur 4/Figura 4/Figura 4/Εικόνα 4
Figure 5/Abbildung 5/Figure 5/Imagen 5/Figur 5/Figur 5/
Kuva 5/Рис. 5/Figur 5/Figuur 5/Figura 5/Figura 5/Εικόνα 5
Ελληνικά
Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός φλας Nikon SB-N7 Speedlight. Πριν από τη χρήση
αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και το Εγχειρίδιο αναφοράς (σε CD)
της φωτογραφικής μηχανής.
Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός
πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:
• Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή από κατάλληλο σημείο. Να
μην απορρίπτεται όπως τα οικιακά απόβλητα.
• Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση βοηθά στη συντήρηση των φυσικών
πόρων και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν από τη λανθασμένη απόρριψη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις
τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Μέρη του φλας Speedlight (Εικόνα 1)
Μέρη του φλας Speedlight (Εικόνα 1)
1 Κεφαλή φωτισμού φλας
2 Παράθυρο φωτισμού φλας
3 Επαφές σήματος
4 Περόνη ασφαλείας
5 Πέδιλο μοντούρας
6 Καπάκι διαμερίσματος μπαταρίας
7
Γωνία κλίσης κεφαλής φωτισμού φλας
8
Διακόπτης τροφοδοσίας
9 Διακόπτης απασφάλισης
10
Φωτισμός ετοιμότητας φλας
11 Ευρύς προσαρμογέας φλας
12
Κάλυμμα πεδίλου μοντούρας
Τοποθέτηση των Μπαταριών (Εικόνα 2)
Τοποθέτηση των Μπαταριών (Εικόνα 2)
Το SB-N7 παίρνει δύο αλκαλικές μπαταρίες ΑΑA ή υδριδίου νικελίου-μετάλλου (NiMH). Δεν
συνιστώνται μπαταρίες μαγγανίου υψηλής απόδοσης.
1
Ανοίξτε το καπάκι διαμερίσματος μπαταρίας (
q
).
2
Εισάγετε τις μπαταρίες με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται και κλείστε το καπάκι
διαμερίσματος μπαταρίας (
w
).
Αντικατάσταση των Μπαταριών
Αντικατάσταση των Μπαταριών
Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα με καινούριες μπαταρίες ίδιου τύπου
και κατασκευαστή. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών
τύπων ή κατασκευής. Έχετε μαζί σας εφεδρικές μπαταρίες όταν ταξιδεύετε και σε άλλες περι-
πτώσεις, όταν μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε μπαταρίες για αντικατάσταση.
Προσάρτηση του φλας Speedlight (Εικόνα 3)
Προσάρτηση του φλας Speedlight (Εικόνα 3)
1
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το SB-N7 και αφαιρέστε το κάλυμμα θύ-
ρας πολλαπλών εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής.
2
Αφαιρέστε το κάλυμμα πεδίλου μοντούρας από το SB-N7 (
q
).
3
Εισάγετε το πέδιλο μοντούρας στη θύρα πολλαπλών εξαρτημάτων (
w
), ολισθαίνοντάς το
έως ότου ασφαλίσει στη θέση του και ο διακόπτης απασφάλισης να ολισθήσει ασφαλίζο-
ντας το φλας Speedlight στη φωτογραφική μηχανή.
Αφαίρεση του φλας Speedlight (Εικόνα 4)
Αφαίρεση του φλας Speedlight (Εικόνα 4)
1
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το SB-N7.
2
Διατηρώντας τον διακόπτη απασφάλισης στη θέση ξεκλειδώματος (
q
), αφαιρέστε το
SB-N7 από τη θύρα πολλαπλών εξαρτημάτων της φωτογραφικής μηχανής (
w
). Μην
ασκείτε δύναμη. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα πεδίλου μοντούρας όταν το SB-N7 δεν
χρησιμοποιείται.
Χρήση του Ευρέος Προσαρμογέα Φλας (Εικόνα 5)
Χρήση του Ευρέος Προσαρμογέα Φλας (Εικόνα 5)
Η προσάρτηση του ευρέος προσαρμογέα φλας αυξάνει τη γωνία φωτισμού ώστε να καλύ-
ψει το πεδίο προβολής ενός φακού 6,7 mm.
1
Ευθυγραμμίστε τον ευρύ προσαρμογέα φλας με την κεφαλή φωτισμού φλας (
q
).
2
Προσαρτήστε τον ευρύ προσαρμογέα φλας, έχοντας τις προεξοχές στο εσωτερικό του
προσαρμογέα ευθυγραμμισμένες με τις υποδοχές «A» πάνω στην κεφαλή φωτισμού φλας
(
w
).
Όταν δεν είναι σε χρήση, ο ευρύς προσαρμογέας φλας μπορεί να αποθηκευτεί στην κεφαλή
φωτισμού φλας με την εισαγωγή των προεξοχών στο εσωτερικό του προσαρμογέα μέσα
στις υποδοχές «B» (
e
).
Φροντίδα Προϊόντος
Φροντίδα Προϊόντος
Καθαρισμός
Καθαρισμός
• Χρησιμοποιήστε ένα φυσητήρι για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα χνούδια, και στη συνέχεια
σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μετά τη χρήση του SB-N7 στην παραλία ή
σε ακτή, καθαρίστε την άμμο ή το αλάτι με ένα πανί, ελαφρά νοτισμένο σε αποσταγμένο
νερό και στη συνέχεια στεγνώστε σχολαστικά τη μηχανή σκουπίζοντάς την προσεκτικά με
ένα στεγνό πανί.
Το SB-N7 περιέχει ένα μεγάλο αριθμό από ηλεκτρονικά ακριβείας. Μην το υποβάλετε σε
χτυπήματα ή κραδασμούς.
Αποθήκευση
Αποθήκευση
Για να αποφευχθεί η μούχλα ή οι μύκητες, αποθηκεύστε το SB-Ν7 σε ξηρό και καλά αεριζό-
μενο χώρο. Αν πρόκειται να αποθηκευτεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, αφαιρέστε τις
μπαταρίες για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από τη διαρροή μπαταριών. Βγάζετε
τη συσκευή από το μέρος αποθήκευσης περίπου μία φορά το μήνα και ενεργοποιήστε τη δύο
ή τρεις φορές για να αποφύγετε τη φθορά του πυκνωτή στο εσωτερικό της μονάδας. Μην
αποθηκεύετε τη συσκευή με σφαιρίδια ναφθαλίνης ή καμφοράς ή σε μέρη που:
• είναι κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ή
• εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουρ-
γία του προϊόντος, όπως δίπλα σε θερμάστρα ή σε ένα κλειστό όχημα μια πολύ ζεστή μέρα
Χρήση
Χρήση
Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από ένα θερμαινόμε-
νο κτίριο μια κρύα μέρα, μπορεί να προκαλέσουν συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό
της συσκευής. Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας, τοποθετείτε τη συσκευή σε μία
θήκη μεταφοράς ή σε μία πλαστική σακούλα πριν από την έκθεση της συσκευής σε απότο-
μες αλλαγές θερμοκρασίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνη-
τικά πεδία, όπως πύργους μετάδοσης ή γραμμές υψηλής τάσης. Η μη τήρηση αυτής της
προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.
Μπαταρίες
Μπαταρίες
• Οι μεγάλες ποσότητες ρεύματος που χρησιμοποιούνται από το φλας, μπορεί να οδηγήσουν
τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο να καταστούν ακατάλληλες για χρήση πριν φτάσουν
στο όριο φόρτισης/αποφόρτισης, που έχει δηλωθεί από τον κατασκευαστή.
• Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, απενεργοποιήστε τη μηχανή και εισάγετε τις μπα-
ταρίες αντικατάστασης με τον σωστό προσανατολισμό.
Λόγω της παρουσίας ακαθαρσιών στους πόλους της μπαταρίας μπορεί να διακοπεί η ροή
ρεύματος. Καθαρίστε τις ακαθαρσίες από τους πόλους πριν από την εισαγωγή των μπαταριών.
Αφού το φλας έχει ανάψει πολλές φορές σε γρήγορη διαδοχή, ενδέχεται να σταματήσει να
ανάβει για να κρυώσουν οι μπαταρίες. Η κανονική λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί όταν οι
μπαταρίες έχουν κρυώσει αρκετά.
• Οι μπαταρίες έχουν την τάση να χάνουν το φορτίο τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, να ανα-
κτούν τη χαμένη τάση όταν μένουν αδρανείς, και να αποφορτίζονται όταν δεν χρησιμοποι-
ούνται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη στάθμη της μπαταρίας πριν από τη χρήση της και
αντικαταστήστε τις μπαταρίες πριν αποφορτιστούν πλήρως.
Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλή υγρασία.
Για πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών,
ανατρέξτε στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας
και του φορτιστή μπαταρίας.
Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η μη τήρηση αυ-
τής της προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει σπάσιμο των μπαταριών.
Ανακύκλωση των
Ανακύκλωση των
επαναφορτιζόμε-
επαναφορτιζόμε-
νων μπαταριών
νων μπαταριών
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι πολύτιμοι πόροι. Για την
προστασία του περιβάλλοντος, ανακυκλώνετε τις χρησιμοποιη-
μένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Ηλεκτρονική κατασκευή
Ηλεκτρονική κατασκευή Αυτόατο ιπολικό Τρανζίστορ Μεονωένη Θύρα (IGBT) και κύκλωα σειρά
Υποστηριζόμενες
Υποστηριζόμενες
φωτογραφικές μηχανές
φωτογραφικές μηχανές
Ψηφιακέ φωτογραφικέ ηχανέ ε φορά εναλλάξιου φακού ε θύρε πολλαπλών
εξαρτηάτων
Αριθμός οδηγού (20 °C)
Αριθμός οδηγού (20 °C) 18, 10 ε ευρύ προσαρογέα φλα (ISO 100, m)
Γωνία φωτισμού
Γωνία φωτισμού Καλύπτει τη γωνία προβολή φακού 10mm (6,7mm ε ευρύ προσαρογέα φλα)
Ωφέλιμο εύρος φωτισμού
Ωφέλιμο εύρος φωτισμού
φλας (i-TTL)
φλας (i-TTL)
0,6 m έω και 20 m. Ποικίλλει ανάλογα ε την ευαισθησία ISO, τη γωνία αναπήδηση και
το διάφραγα
Υποστηριζόμενες
Υποστηριζόμενες
λειτουργίες ελέγχου φλας
λειτουργίες ελέγχου φλας
i-TTL, χειροκίνητη
Διαθέσιμες επιλογές
Διαθέσιμες επιλογές
χρησιμοποιώντας
χρησιμοποιώντας
τα χειριστήρια της
τα χειριστήρια της
φωτογραφικής μηχανής
φωτογραφικής μηχανής
Λειτουργία φλας: Συπληρωατικό φωτισό φλα (συγχρονισό ε τη προστινή
κουρτίνα), προστινή κουρτίνα ε αργό συγχρονισό, συγχρονισό ε την πίσω κουρτίνα
και πίσω κουρτίνα ε αργό συγχρονισό
Λειτουργία ελέγχου φλας: i-TTL, χειροκίνητη
Αντιστάθμιση φλας
Γωνία αναπήδησης
Γωνία αναπήδησης Το φλα περιστρέφεται κάθεται έω και 120° ε παύσει όταν ο φωτισό φλα στοχεύει
ακριβώ ευθεία και στι 60°, 75°, 90° και 120°
Ενεργοποίηση/
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση συσκευής
απενεργοποίηση συσκευής
Ο διακόπτη τροφοδοσία χρησιοποιείται για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
SB-N7
Πηγή τροφοδοσίας
Πηγή τροφοδοσίας ύο αλκαλικέ παταρίε ΑΑΑ ή Ni-MH
Φωτισμός ετοιμότητας
Φωτισμός ετοιμότητας
φλας
φλας
Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί: Φώτα
Προειδοποίηση: Αναβοσβήνει (ανατρέξτε στην ενότητα «Ο Φωτισό Ετοιότητα
Φλα», παρακάτω)
Διάρκεια φωτισμού φλας
Διάρκεια φωτισμού φλας Ανάβει για περίπου ⁄  δ όταν έχει ενεργοποιηθεί σε πλήρη ισχύ
Άλλες επιλογές
Άλλες επιλογές Θερική διακοπή, το  rmware πορεί να ενηερωθεί από τη φωτογραφική ηχανή
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) Περίπου 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Βάρος
Βάρος Περίπου 119 g, συπεριλαβανοένων δύο αλκαλικών παταριών ΑΑΑ και ευρέο
προσαρογέα φλα
Περίπου 115 g, χωρί τον ευρύ προσαρογέα φλα
Περίπου 96 g, χωρί τι παταρίε
Περίπου 92 g, όνο το σώα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Παρεχόμενα εξαρτήματα Ευρύ προσαρογέα φλα SW-N7, Μαλακή Θήκη SS-DC1, Κάλυα Πεδίλου Μοντούρα
BS-N2000
Οι προδιαγραφές μπορεί να υποστούν αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προ-
κύψουν από τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να περιέχει αυτό το εγχειρίδιο. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιμές
ισχύουν για μονάδα με καινούριες μπαταρίες που λειτουργεί με θερμοκρασία καθορισμένη από την Camera and Imaging
Products Association (CIPA–Σύνδεσμος Προϊόντων Φωτογραφικών Μηχανών και Απεικόνισης): 23 ±3 °C.
Αντοχή Μπαταρίας και Ρυθμός Πυροδότησης Φλας
Αντοχή Μπαταρίας και Ρυθμός Πυροδότησης Φλας
1
1
Τύπος μπαταρίας
Τύπος μπαταρίας
Ελάχιστος ρυθμός πυροδότησης
Ελάχιστος ρυθμός πυροδότησης
2
2
Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής
3
3
/ρυθμός πυροδότησης
/ρυθμός πυροδότησης
2
2
Αλκαλική Περίπου 4,0δ 70 ή περισσότερες χρήσεις/4,0 30δ
NiMH Περίπου 3,5δ 110 ή περισσότερες χρήσεις/3,5 30δ
1. Οι τιέ αφορούν νέε παταρίε. Τα πραγατικά αποτελέσατα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα ε την απόδοση των
παταριών και άλλων παραγόντων ακόη και εταξύ παταριών ίδια ηλικία και κατασκευή.
2. Χρόνο ανάεσα στην πυροδότηση φλα σε πλήρη ισχύ και την ενεργοποίηση του φωτισού ετοιότητα φλα όταν το
φλα ανάβει ία φορά κάθε 30 δευτ.
3. Ο αριθό των φορών που πορεί το φλα να ενεργοποιηθεί σε πλήρη ισχύ ε ενεργοποίηση του φωτισού ετοιότη-
τα φλα έσα σε 30 δευτ.
Ο Φωτισμός Ετοιμότητας Φλας
Ο Φωτισμός Ετοιμότητας Φλας
Κατάσταση
Κατάσταση
Φωτισμός
Φωτισμός
ετοιμότητας
ετοιμότητας
Επίλυση
Επίλυση
Το φλας
άναψε
Αναβοσβήνει
για 3 δευτ.
περίπου
*
Το θέμα ενδέχεται να έχει ανεπαρκή έκθεση. Προσπαθήστε
ξανά μετά τη μείωση της απόστασης από το θέμα, τη ρύθ-
μιση του διαφράγματος στον μικρότερο αριθμό f (μέγιστο
διάφραγμα) ή την αύξηση της ευαισθησίας ISO.
Το φλας
δεν άναψε
Αναβοσβήνει
μία φορά ανά
δευτερόλεπτο
Το προϊόν έχει ανάψει αρκετές φορές σε γρήγορη διαδοχή και
έχει σβήσει προσωρινά για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
Απενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε να κρυώσει.
Αναβοσβήνει
δύο φορές ανά
δευτερόλεπτο
Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπα-
ταρίες.
Αναβοσβήνει
οκτώ φορές ανά
δευτερόλεπτο
Σφάλμα στο εσωτερικό κύκλωμα. Απενεργοποιήστε την
φωτογραφική μηχανή και το φλας Speedlight, και στη συνέ-
χεια αφαιρέστε το φλας Speedlight και πηγαίνετέ το σε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.
* Μόνο λειτουργία ελέγχου φλα i-TTL.
Cuidados com o Produto
Cuidados com o Produto
Limpeza
Limpeza
• Utilize uma pera de ar para remover pó e sujidade, e depois limpe cuidadosamente com um
pano macio e seco.
Após utilizar a SB-N7 na praia ou à beira-mar, limpe areia ou sal com um
pano ligeiramente humedecido em água destilada e depois seque o produto minuciosamente
limpando-o cuidadosamente com um pano seco.
• A SB-N7 contém uma grande quantidade de eletrónica de precisão. Não a sujeite a choque
ou vibração.
Armazenamento
Armazenamento
Para evitar mofo ou bolor, armazene a SB-N7 numa área seca e bem ventilada. Se esta for
armazenada por duas semanas ou mais, remova as pilhas para evitar danos causados por
fuga nas pilhas. Retire o dispositivo do armazenamento cerca de uma vez por mês e dispare-o
duas ou três vezes para impedir a deterioração do condensador existente dentro da unidade.
Não armazene o dispositivo com cânfora ou bolas de naftalina ou em locais que:
• estejam na proximidade de equipamento que produza campos eletromagnéticos fortes, ou
• estejam expostos a temperaturas extremamente altas que possam causar mau funcionamen-
to do produto, tal como perto de um aquecedor ou num veículo fechado num dia quente
Utilização
Utilização
• Mudanças bruscas de temperaturas, tais como aquelas que ocorrem ao entrar ou sair de um
edifício aquecido num dia frio, podem causar condensação dentro do dispositivo. Para evi-
tar a condensação, coloque o dispositivo num saco de plástico ou noutro recipiente selado
antes de o expor a mudanças bruscas de temperatura.
• Não utilize o dispositivo na proximidade de equipamento que produza campos eletromag-
néticos fortes, tais como torres de transmissão ou linhas elétricas de alta tensão. A não ob-
servância desta precaução pode causar o mau funcionamento do produto.
Pilhas
Pilhas
A grande quantidade de corrente utilizada pelo fl ash pode fazer com que pilhas recarre-
gáveis se tornem inutilizáveis antes de alcançarem o limite de recargas/descargas especi-
cado pelo fabricante.
• Ao substituir pilhas, desligue o produto e insira as pilhas de substituição na orientação correta.
Sujidade nos terminais das pilhas pode interromper o fl uxo de corrente. Limpe a sujidade
dos terminais antes de inserir as pilhas.
Após ser disparado várias vezes em rápida sucessão, o fl ash pode parar de disparar para
permitir que as pilhas arrefeçam. O funcionamento normal pode ser retomado assim que as
pilhas tenham arrefecido o sufi ciente.
As pilhas têm tendência a perder capacidade a baixas temperaturas, recuperar voltagem
perdida quando deixadas a descansar e descarregar lentamente quando não estão a ser
utilizadas. Certifi que-se de que verifi ca o nível da pilha antes da utilização e substitua as
pilhas antes de estas estarem completamente descarregadas.
• Não armazene pilhas em locais sujeitos a temperaturas ou humidade elevadas.
• Para informações sobre o manuseio e o recarregamento de pilhas recarregáveis, consulte a
documentação fornecida pelos fabricantes das pilhas e do carregador de pilhas.
Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. A não observância desta precaução pode
causar rutura das pilhas.
Reciclar pilhas
Reciclar pilhas
recarregáveis
recarregáveis
As pilhas usadas são um recurso valioso; para proteger o ambiente,
recicle pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.
Especi cações
Especi cações
Construção eletrónica
Construção eletrónica Transístor Bipolar de Porta Isolada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) automático
e circuito de série
Câmaras suportadas
Câmaras suportadas Câmaras digitais com objetivas de formato interpermutável com portas multi acessórios
Número guia (20°C)
Número guia (20°C) 18; 10 com adaptador de  ash amplo (ISO 100, m)
Ângulo de iluminação
Ângulo de iluminação Abrange o ângulo de visão de objetivas de 10 mm (6,7 mm com adaptador de  ash
amplo)
Alcance efetivo do ash (i-TTL)
Alcance efetivo do  ash (i-TTL)
0,6 m a 20 m; varia com a sensibilidade ISO, ângulo de ressalto e abertura
Modos de controlo de  ash
Modos de controlo de  ash
suportados
suportados
i-TTL, manual
Opções disponíveis utilizan-
Opções disponíveis utilizan-
do os controlos da câmara
do os controlos da câmara
Modo de  ash: Flash de enchimento (sincronização de cortina dianteira), cortina
dianteira com sincronização lenta, sincronização de cortina traseira e cortina traseira
com sincronização lenta
Modo de controlo do  ash: i-TTL, manual
Compensação do  ash
Ângulo de ressalto
Ângulo de ressalto O  ash roda verticalmente até 120° com paragens quando o  ash aponta diretamente
para a frente e a 60°, 75°, 90° e 120°
Dispositivo ligado/desligado
Dispositivo ligado/desligado Botão de alimentação utilizado para ligar e desligar a SB-N7
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação Duas pilhas AAA alcalinas ou NiMH
Luz de ash preparado
Luz de  ash preparado Carregamento completo: Acende-se
Aviso: Pisca (consulte A Luz de Flash Preparado”, abaixo)
Duração do ash
Duração do  ash Acende-se durante cerca de ⁄ s quando disparado à potência máxima
Outras opções
Outras opções Proteção térmica, o  rmware pode ser atualizado a partir da câmara
Dimensões (L × A × P)
Dimensões (L × A × P) Aprox. 57,4× 68,4 × 62,3 mm
Peso
Peso Aprox. 119g, incluindo duas pilhas alcalinas AAA e o adaptador de  ash amplo
Aprox. 115g, excluindo o adaptador de  ash amplo
Aprox. 96g, excluindo as pilhas
Aprox. 92 g, apenas o corpo
Acessórios fornecidos
Acessórios fornecidos Adaptador de Flash Amplo SW-N7, Bolsa Maleável SS-DC1, Tampa do Encaixe de
Montagem BS-N2000
Especi cações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Nikon não será responsabilizada por danos que possam resultar de
quaisquer erros que este manual possa conter. A menos que de outra forma declarado, todos os valores são para uma unidade
com pilhas novas a funcionar à temperatura especi cada pela Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
Duração das Pilhas e Tempo de Reciclagem do Flash
Duração das Pilhas e Tempo de Reciclagem do Flash
1
1
Tipo de pilha
Tipo de pilha
Tempo mínimo de reciclagem
Tempo mínimo de reciclagem
2
2
Duração
Duração
3
3
/tempo de reciclagem
/tempo de reciclagem
2
2
Alcalina Aprox. 4,0s 70 ou mais utilizações/4,0 30s
NiMH Aprox. 3,5s 110 ou mais utilizações/3,5 30s
1. Os valores são válidos para pilhas novas; os resultados reais podem variar com o desempenho e outros fatores, mesmo
entre pilhas de idades e marcas idênticas.
2. Tempo entre o disparo do  ash à potência máxima e a iluminação da luz de  ash preparado quando o  ash é dispa-
rado uma vez a cada 30 s.
3. Número de vezes que o  ash pode ser disparado à potência máxima com iluminação da luz de  ash preparado dentro
de 30 s.
ALuz de Flash Preparado
ALuz de Flash Preparado
Estado
Estado
Luz de preparação
Luz de preparação
Solução
Solução
O fl ash
disparou
Pisca durante
cerca de 3 s
*
O motivo pode estar subexposto. Tente novamente após
reduzir a distância ao motivo, defi nindo a abertura para o
número f mais baixo (abertura máxima) ou aumentando a
sensibilidade ISO.
O fl ash
não
disparou
Pisca durante um
segundo
O produto disparou várias vezes em rápida sucessão e des-
ligou-se temporariamente para evitar o sobreaquecimento.
Desligue o produto e espere que este arrefeça.
Pisca duas vezes
por segundo
Pilhas descarregadas. Substitua as pilhas.
Pisca oito vezes
por segundo
Erro no circuito interno. Desligue a câmara e a Speedlight e
depois remova a Speedlight e leve-a a um representante de
assistência autorizado da Nikon.
* Apenas modo de controlo do  ash i-TTL.
Product Care
Product Care
Cleaning
Cleaning
• Use a blower to remove dust and lint, then wipe gently with a soft, dry cloth. After using the
SB-N7 at the beach or seaside, wipe off sand or salt with a cloth lightly dampened in distilled
water and then dry the product thoroughly by wiping it gently with a dry cloth.
The SB-N7 contains a large amount of precision electronics. Do not subject to shock or
vibration.
Storage
Storage
To prevent mold or mildew, store the SB-N7 in a dry, well-ventilated area.
If it is to be placed
in storage for two weeks or more, remove the batteries to prevent damage caused by the
batteries leaking. Take the device from storage about once a month and fi re it two or three
times to keep the condenser inside the unit from deteriorating.
Do not store the device
with camphor or naphtha mothballs or in locations that:
• are in the vicinity of equipment that produces strong electromagnetic fi elds, or
• are exposed to extremely high temperatures that could cause product malfunction, such as
next to a heater or in an enclosed vehicle on a hot day
Use
Use
Sudden changes in temperature, such as those that occur when entering or leaving a
heated building on a cold day, can cause condensation inside the device.
To prevent con-
densation, place the device in a plastic bag or other sealed container before exposing it to
sudden changes in temperature.
Do not use the device in the vicinity of equipment that produces strong electromagnetic
elds, such as transmission towers or high-voltage power lines.
Failure to observe this pre-
caution could cause product malfunction.
Batteries
Batteries
• The large amounts of current used by the fl ash may result in rechargeable batteries becom-
ing unusable before reaching the manufacturers stated recharge/discharge limit.
When replacing the batteries, turn the product off and insert the replacement batteries in
the correct orientation.
• Dirt on the battery terminals can interrupt the fl ow of current. Clean dirt from the terminals
before inserting the batteries.
• After being fi red multiple times in quick succession, the fl ash may stop fi ring to allow the bat-
teries to cool. Normal operation can be resumed once the batteries have cooled suffi ciently.
Batteries tend to lose capacity at low temperatures, recover lost voltage when allowed to
rest, and slowly discharge when not in use. Be sure to check the battery level before use and
replace the batteries before they are fully discharged.
• Do not store batteries in locations subject to high temperatures or high humidity.
• For information on handling and recharging rechargeable batteries, see the documentation
provided by the manufacturers of the batteries and the battery charger.
• Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Failure to observe this precaution
could cause the batteries to rupture.
Recycling
Recycling
rechargeable
rechargeable
batteries
batteries
Used batteries are a valuable resource; to protect the environment,
recycle used batteries in accord with local regulations.
Speci cations
Speci cations
Electronic construction
Electronic construction Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) and series circuitry
Supported cameras
Supported cameras Interchangeable lens format digital cameras with multi accessory ports
Guide number (20°C/68°F)
Guide number (20°C/68°F) 18/59; 10/33 with wide- ash adapter (ISO 100, m/ft)
Angle of illumination
Angle of illumination Covers angle of view of 10mm lens (6.7mm with wide- ash adapter)
E ective  ash range (i-TTL)
E ective  ash range (i-TTL) 0.6 m to 20 m (2 ft to 66 ft); varies with ISO sensitivity, bounce angle, and aperture
Supported ash control modes
Supported  ash control modes i-TTL, manual
Options available using camera
Options available using camera
controls
controls
Flash mode: Fill  ash (front-curtain sync), front-curtain with slow sync, rear-
curtain sync, and rear-curtain with slow sync
Flash control mode: i-TTL, manual
Flash compensation
Bounce angle
Bounce angle Flash rotates vertically up to 120° with stops where the  ash is pointing directly ahead
and at 60°, 75°, 90°, and 120°
Device on/o
Device on/o Power switch used to turn SB-N7 on and o
Power source
Power source Two AAA alkaline or NiMH batteries
Flash-ready light
Flash-ready light Charging complete: Lights
Warning: Blinks (see “The Flash-Ready Light”, below)
Flash duration
Flash duration Lights for about ⁄ s when  red at full power
Other options
Other options Thermal cut-out,  rmware can be updated from camera
Dimensions (W × H × D)
Dimensions (W × H × D) Approx. 57.4 × 68.4 × 62.3 mm (2.3 × 2.7 × 2.5 in.)
Weight
Weight Approx. 119g (4.2oz), including two AAA alkaline batteries and wide- ash adapter
Approx. 115g (4.1oz), excluding wide- ash adapter
Approx. 96g (3.4oz), excluding batteries
Approx. 92 g (3.2 oz), body only
Supplied accessories
Supplied accessories Wide-Flash Adapter SW-N7, Soft Case SS-DC1, Mounting Foot Cover BS-N2000
Speci cations subject to change without notice. Nikon will not be held liable for damages that may result from any mistakes
that this manual may contain. Unless otherwise stated, all  gures are for a unit with fresh batteries operating at the tempera-
ture speci ed by the Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C (73.4 ±5.4 °F).
Battery Endurance and Flash Recycling Time
Battery Endurance and Flash Recycling Time
1
1
Battery type
Battery type
Minimum recycling time
Minimum recycling time
2
2
Endurance
Endurance
3
3
/recycling time
/recycling time
2
2
Alkaline Approx. 4.0s 70 or more uses/4.0 30s
NiMH Approx. 3.5s 110 or more uses/3.5 30s
1. Figures are for fresh batteries; actual results may vary with performance and other factors even among batteries of
identical ages and makes.
2. Time between  ash  ring at full power and  ash-ready light illuminating when  ash is  red once every 30s.
3. Number of times  ash can be  red at full power with  ash-ready light illuminating within 30s.
The Flash-Ready Light
The Flash-Ready Light
Status
Status
Ready light
Ready light
Solution
Solution
Flash has
fi r e d
Blinks for about
3s
*
Subject may be underexposed. Try again after reducing
distance to subject, setting aperture to lowest f-number
(maximum aperture), or raising ISO sensitivity.
Flash has
not fi red
Blinks once a
second
Product has fi red several times in quick succession and has
shut down temporarily to prevent overheating. Turn prod-
uct off and wait for it to cool.
Blinks twice a
second
Batteries exhausted. Replace batteries.
Blinks eight
times a second
Internal circuit error. Turn camera and Speedlight off , then
remove Speedlight and take it to a Nikon-authorized ser-
vice representative.
* i-TTL  ash control mode only.
• Batterier har en tendens til å miste strømkapasitet ved lave temperaturer. De gjenoppretter
tapt spenning når de får tid til å hvile, og lades langsomt ut når de ikke brukes. Kontroller
batterinivået før bruk og bytt batteriene før de er helt utladet.
Du må ikke oppbevare batteriene på steder som er utsatt for høye temperaturer eller høy
luftfuktighet.
• For informasjon om håndtering og opplading av oppladbare batterier, se dokumentasjonen
som fulgte med fra batterienes og batteriladerens produsenter.
Du må ikke forsøke å lade opp ikke-oppladbare batterier. Dersom denne forholdsregelen
ikke etterfølges, kan det føre til at batteriene eksploderer.
Gjenvinning
Gjenvinning
av oppladbare
av oppladbare
batterier
batterier
Brukte batterier er en verdifull ressurs; for å verne miljøet, skal
brukte batterier gjenvinnes i samsvar med lokale reguleringer.
Spesi kasjoner
Spesi kasjoner
Elektronisk konstruksjon
Elektronisk konstruksjon Automatisk bipolar transistor med isolerte innganger (IGBT) og seriekoplingskretser
Kameraer som støttes
Kameraer som støttes Digitale kameraer med utskiftbare objektiver og utstyrsporter
Ledetall (20°C)
Ledetall (20°C) 18; 10 med vidvinkelforsats til blits (ISO 100, m)
Belysningsvinkel
Belysningsvinkel Dekker bildevinkelen hos 10 mm objektiv (6,7 mm med vidvinkelforsats til blits)
E ektiv blitsrekkevidde (i-TTL)
E ektiv blitsrekkevidde (i-TTL) 0,6 m til 20 m; varierer med ISO-følsomhet, re eksjonsvinkel og blenderåpning
Blitsstyringsfunksjoner som støttes
Blitsstyringsfunksjoner som støttes
i-TTL, manuell
Funksjoner som er tilgjengelig
Funksjoner som er tilgjengelig
ved bruk av kamerakontrollene
ved bruk av kamerakontrollene
Blitsfunksjon: Utfyllingsblits (synkronisering på fremre lukkergardin), synkronise-
ring på fremre lukkergardin med lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin og
synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid
Blitsstyring: i-TTL, manuell
Blitskompensasjon
Re eksjonsvinkel
Re eksjonsvinkel Blitsen kan vris vertikalt oppover til 120 ° med stopp der blitsen peker rett fremover
eller 60 °, 75 °, 90 ° eller 120 ° oppover
Enhet på/av
Enhet på/av Strømbryter som brukes til å slå SB-N7 på og av
Strømkilde
Strømkilde To alkaliske eller NiMH-batterier i AAA-format
Blitsens klarsignal
Blitsens klarsignal Opplading fullført: Lyser
Advarsel: Blinker (se "Blitsens klarsignal" nedenfor)
Blitsvarighet
Blitsvarighet Lyser i cirka ⁄ s ved avfyring med full e ekt
Andre funksjoner
Andre funksjoner Termisk sikring,  rmware kan oppdateres fra kameraet
Ytre mål (B × H × D)
Ytre mål (B × H × D) Ca. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Vekt
Vekt Ca. 119g, inklusive to alkaliske AAA-batterier og vidvinkelforsats til blits
Ca. 115 g, uten vidvinkelforsats til blits
Ca. 96 g, uten batterier
Ca. 92 g, kun blitsen
Medfølgende tilbehør
Medfølgende tilbehør Vidvinkelforsats til blits SW-N7, mykt etui SS-DC1, deksel til blitsfot BS-N2000
Spesi kasjoner kan endres uten varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge av feil som kan  nnes i denne
bruksanvisningen. Hvis ikke noe annet er oppgitt, gjelder alle verdier for en enhet med helt nye batterier som brukes ved
temperaturen spesi sert av Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
Batterilevetid og resirkuleringstid for blitsen
Batterilevetid og resirkuleringstid for blitsen
1
1
Batteritype
Batteritype
Minimum resirkuleringstid
Minimum resirkuleringstid
2
2
Levetid
Levetid
3
3
/resirkuleringstid
/resirkuleringstid
2
2
Alkalisk Ca. 4,0s 70 eller fl ere avfyringer/4,0 30s
NiMH Ca. 3,5s 110 eller fl ere avfyringer/3,5 30s
1. Tallene gjelder for nye batterier; det faktiske resultatet kan variere med batteriytelsen og andre faktorer, selv med
batterier av samme alder og type.
2. Tid mellom at blitsen avfyres ved full styrke og blitsens klarsignal tennes når blitsen avfyres hvert 30 s.
3. Antall ganger blitsen kan avfyres ved full styrke når blitsens klarsignal tennes innenfor 30 s.
Blitsens klarsignal
Blitsens klarsignal
Status
Status
Klarsignal
Klarsignal
Løsning
Løsning
Blitsen
har
avfyrt
Blinker i cirka
3 s
*
Motivet kan være undereksponert. Prøv igjen etter at du har
redusert avstanden til motivet og stilt inn blenderåpningen på
minste f-tall (største blenderåpning) eller hevet ISO-følsomheten.
Blitsen
har ikke
avfyrt
Blinker én gang
i sekundet
Blitsen har avfyrt fl ere ganger i rask rekkefølge og har slått seg
av midlertidig for å forhindre overoppheting. Slå produktet av
og vent på at det kjøles ned.
Blinker to gan-
ger i sekundet
Batteriene er utladet. Bytt batterier.
Blinker åtte gan-
ger i sekundet
Intern kretsfeil. Slå kameraet og blitsen av, og ta deretter blitsen
av og ta den med til en Nikon-autorisert servicerepresentant.
* Kun i-TTL blitsstyring.
Декларация о соответствии: РОСС JP.АЯ46.Д62282
Срок действия: с 15.08.2012 г. по 14.08.2015 г.
Орган по сертификации: РОСС RU.0001.10АЯ46 “РОСТЕСТ-МОСКВА
После срабатывания несколько раз в быстрой последовательности вспышка может
перестать срабатывать, чтобы дать батареям остыть. Нормальная работа может быть
возобновлена после того, как батареи достаточно остынут.
• Батареи, как правило, теряют емкость при низких температурах, восстанавливают по-
терянное напряжение после перерыва в работе, и медленно разряжаются, когда не
используются. Обязательно проверяйте уровень заряда батарей перед использовани-
ем и замените их до того, как они полностью разрядятся.
Не храните батареи в местах, подвергающихся воздействию высоких температур или
высокой влажности.
• Для получения информации об обращении с аккумуляторными батареями и их зарядке
см. документацию, предоставляемую производителями батарей и зарядного устройства.
• Не пытайтесь заряжать батареи, не предназначенные для зарядки. Несоблюдение этой
меры предосторожности может привести к разрыву батарей.
Утилизация
Утилизация
аккумулятор-
аккумулятор-
ных батарей
ных батарей
Использованные батареи являются ценным вторичным
сырьем; для защиты окружающей среды, утилизируйте ис-
пользованные батареи в соответствии с местными зако-
нодательными нормами.
Технические характеристики
Технические характеристики
Электронное устройство
Электронное устройство Автоматический биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ)
и ряд схем
Поддерживаемые фото-
Поддерживаемые фото-
камеры
камеры
Цифровые фотокамеры с форматом сменного объектива с многофункциональ-
ными разъемами для принадлежностей
Ведущее число (20 °C)
Ведущее число (20 °C) 18; 10 с широкоугольной рассеивающей панелью для вспышки (ISO 100, м)
Угол освещения
Угол освещения Охватывает угол зрения 10 мм объектива (6,7 мм с широкоугольной рассеиваю-
щей панелью для вспышки)
Радиус действия вспышки
Радиус действия вспышки
(i-TTL)
(i-TTL)
от 0,6 м до 20 м; различается в зависимости от чувствительности ISO, угла от-
ражения и диафрагмы
Поддерживаемые режимы
Поддерживаемые режимы
управления вспышкой
управления вспышкой
i-TTL, ручной
Параметры, доступные при
Параметры, доступные при
использовании элементов
использовании элементов
управления фотокамеры
управления фотокамеры
Режим вспышки: Заполняющая вспышка (синхронизация по передней шторке),
синхронизация по передней шторке с медленной синхронизацией, синхронизация
по задней шторке и синхронизация по задней шторке с медленной синхронизацией
Режим управления встроенной вспышкой: i-TTL, ручной
Коррекция вспышки
Угол отражения
Угол отражения Вспышка вращается по вертикали до 120 ° с остановками, когда вспышка на-
правлена прямо вперед и на 60 °, 75 °, 90 ° и 120 °
Включение/выключение
Включение/выключение
устройства
устройства
Для включения и выключения SB-N7 используется выключатель питания
Источник питания
Источник питания
Две щелочные или никель-металлогидридные батареи типа ААА
Индикатор готовности
Индикатор готовности
вспышки
вспышки
Зарядка завершена: Индикаторы
Предупреждение: Мигает (см. «Индикатор готовности вспышки» ниже)
Длительность вспышки
Длительность вспышки Загорается примерно на ⁄ с при срабатывании на полную мощность
Другие параметры
Другие параметры Защита от перегрева, прошивка может быть обновлена с фотокамеры
Размеры× В × Г)
Размеры (Ш × В × Г) Прибл. 57,4 × 68,4 × 62,3 мм
Масса
Масса Прибл. 119г, включая две щелочные батареи типа ААА и широкоугольную
рассеивающую панель для вспышки
Прибл. 115г, без широкоугольной рассеивающей панели для вспышки
Прибл. 96г, без батарей
Прибл. 92 г, только корпус
Прилагаемые
Прилагаемые
принадлежности
принадлежности
Широкоугольная рассеивающая панель для вспышки SW-N7, мягкий чехол
SS-DC1, крышка ножки крепления BS-N2000
Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Nikon не несет ответ-
ственность за ущерб, причиненный ошибками, которые могут содержаться в данном руководстве. Если не
оговорено иное, все значения приведены для устройства с новыми батареями, работающего при температуре,
указанной Camera and Imaging Products Association (CIPA; Ассоциация производителей фотокамер и устройств
обработки изображений): 23 ±3 °C.
Долговечность батареи и время перезарядки вспышки
Долговечность батареи и время перезарядки вспышки
1
1
Тип батареи
Тип батареи
Минимальное время
Минимальное время
перезарядки
перезарядки
2
2
Долговечность
Долговечность
3
3
/время перезарядки
/время перезарядки
2
2
Щелочные Прибл. 4,0с 70 или более использований/4,0 30с
Никель-
металлогидридные
Прибл. 3,5с 110 или более использований/3,5 30с
1. Значения приведены для новых батарей; фактические результаты могут различаться в зависимости от ха-
рактеристик и других факторов, даже с батареями того же возраста и той же марки.
2. Время между срабатыванием вспышки на полную мощность и включением индикатора готовности вспыш-
ки, когда вспышка срабатывает один раз каждые 30 с.
3. Количество раз, когда вспышка может срабатывать на полную мощность с горящим индикатором готов-
ности вспышки в течение 30 с.
Индикатор готовности вспышки
Индикатор готовности вспышки
Состояние
Состояние
Индикатор
Индикатор
готовности
готовности
Решение
Решение
Вспышка
сработала
Мигает в
течение при-
мерно 3с
*
Объект может быть недоэкспонирован. Повторите попыт-
ку, уменьшив расстояние до объекта, установив диафраг-
му на минимальное число f (максимальную диафрагму)
или увеличив чувствительность ISO.
Вспышка
не срабо-
тала
Мигает раз в
секунду
Изделие сработало несколько раз в быстрой последова-
тельности и временно отключилось для предотвраще-
ния перегрева. Выключите изделие и подождите, пока
оно остынет.
Мигает два
раза в секунду
Батареи разряжены. Замените батареи.
Мигает восемь
раз в секунду
Ошибка внутренней схемы. Выключите фотокамеру и
Speedlight, затем снимите Speedlight и отнесите изделие
в сервисный центр компании Nikon.
* Только в режиме управления вспышкой i-TTL.
Flashlyset
Flashlyset
Status
Status
Klar-lys
Klar-lys
Løsningsforslag
Løsningsforslag
Flashen er
gået af
Blinker i
omtrent
3sek.
*
Motivet kan være undereksponeret. Prøv igen, når du har mindsket
afstanden til motivet, indstillet blænden til laveste blændeværdi
(maksimumblænde) eller hævet ISO-følsomheden.
Flashen
er ikke
gået af
Blinker
én gang i
sekundet
Produktet er gået af fl ere gange hurtigt efter hinanden, og er
midlertidigt lukket ned for at undgå overophedning. Sluk pro-
duktet, og vent på, det køler af.
Blinker to
gange i
sekundet
Batterierne er afl adede. Udskift batterierne.
Blinker otte
gange i
sekundet.
Fejl i det indre kredsløb. Sluk kamera og Speedlight,  ern deref-
ter Speedlight, og indlevér det til eftersyn hos en Nikon-autori-
seret servicerepræsentant.
* kun i-TTL- ashstyringsindstilling.
Angolo di ri essione
Angolo di ri essione Il  ash ruota verticalmente  no a 120° con blocchi in posizione frontale e a 60°,
75°, 90° e 120°
Accensione/spegnimento del
Accensione/spegnimento del
dispositivo
dispositivo
Interruttore di alimentazione usato per accendere e spegnere SB-N7
Fonte di alimentazione
Fonte di alimentazione Due batterie alcaline AAA o NiMH
Spia di pronto lampo
Spia di pronto lampo Ricarica completa: si accende
Avviso: lampeggia (vedere "La spia di pronto lampo", di seguito)
Durata del  ash
Durata del  ash Si accende per circa ⁄ s quando attivato a piena potenza
Altre opzioni
Altre opzioni Protezione termica e  rmware possono essere aggiornati dalla fotocamera
Dimensioni (L × A × P)
Dimensioni (L × A × P) Circa 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Peso
Peso • Circa 119g, compresi due batterie alcaline AAA e un pannello ri ettente esterno
per  ash
Circa 115g, escluso il pannello ri ettente esterno per  ash
Circa 96g, escluse le batterie
Circa 92 g, solo corpo macchina
Accessori in dotazione
Accessori in dotazione Pannello ri ettente esterno per  ash SW-N7, custodia morbida SS-DC1, copri
piedino BS-N2000
Speci che soggette a modi che senza preavviso. Nikon non è responsabile per possibili danni provocati da eventuali errori
presenti in questo manuale. Se non diversamente speci cato, tutte le cifre si riferiscono a una unità con batterie nuove che
funziona alla temperatura speci cata da Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ± 3 °C.
Durata della batteria e tempo di riciclo del  ash
Durata della batteria e tempo di riciclo del  ash
1
1
Tipo di batteria
Tipo di batteria
Tempo minimo di riciclo
Tempo minimo di riciclo
2
2
Durata
Durata
3
3
/tempo di riciclo
/tempo di riciclo
2
2
Alcalina Circa 4,0s 70 o più usi/4,0 30s
NiMH Circa 3,5s 110 o più usi/3,5 30s
1. Le cifre si riferiscono a batterie nuove; i risultati e ettivi potrebbero variare con le prestazioni e altri fattori anche tra
batterie della stessa marca ed età.
2. Il tempo che intercorre tra l’emissione del  ash a piena potenza e l’illuminarsi della spia di pronto lampo quando il
ash viene attivato ogni 30 s.
3.
Il numero di volte che il  ash può essere attivato a piena potenza con la spia di pronto lampo che si illumina entro 30 s.
La spia di pronto lampo
La spia di pronto lampo
Stato
Stato
Spia pronto
Spia pronto
Soluzione
Soluzione
Il fl ash si è
attivato
Lampeggia
per circa 3s
*
Il soggetto potrebbe essere sottoesposto. Provare di nuovo
dopo aver ridotto la distanza dal soggetto, aver impostato
l'apertura al numero f/ più basso (apertura massima) o aver
aumentato la sensibilità ISO.
Il fl ash non
si è attivato
Lampeggia
una volta al
secondo
Il prodotto si è attivato varie volte in rapida successione e si
è spento temporaneamente per evitare il surriscaldamento.
Spegnere il prodotto e attendere che si raff reddi.
Lampeggia
due volte al
secondo
Batterie scariche. Sostituire le batterie.
Lampeggia
otto volte al
secondo
Errore del circuito interno. Spegnere la fotocamera e il lam-
peggiatore, quindi rimuovere il lampeggiatore e portarlo a un
centro assistenza autorizzato Nikon.
* Solo modo di controllo  ash i-TTL.
Partes del  ash (Imagen 1)
Partes del  ash (Imagen 1)
1 Cabezal del  ash
2 Ventana del  ash
3 Contactos de señal
4 Clavija de seguridad
5 Pie de montaje
6 Tapa del compartimento de la batería
7 Ángulo de inclinación del cabezal del  ash
8 Interruptor principal
9 Liberación de bloqueo
10 Luz de  ash listo
11 Difusor de  ash
12 Tapa del pie de montaje
Instalación de las baterías (Imagen 2)
Instalación de las baterías (Imagen 2)
El SB-N7 utiliza dos baterías AAA alcalinas o de níquel e hidruro metálico (NiMH). No se
recomienda el uso de baterías de manganeso de alto rendimiento.
1
Abra la tapa del compartimento de la batería (
q
).
2
Introduzca las baterías en la orientación indicada y cierre la tapa del compartimento de la
batería (
w
).
Sustitución de las baterías
Sustitución de las baterías
Sustituya ambas baterías al mismo tiempo, utilizando baterías nuevas de la misma marca y
tipo. No mezcle baterías antiguas y baterías nuevas o baterías de distinto tipo o fabricante.
Al viajar y en aquellas otras ocasiones en las que sea difícil encontrar baterías, lleve consigo
baterías de repuesto.
Instalación del  ash (Imagen 3)
Instalación del  ash (Imagen 3)
1
Apague la cámara y el SB-N7 y extraiga la tapa del puerto multiaccesorios de la cámara.
2
Extraiga la tapa del pie de montaje del SB-N7 (
q
).
3
Introduzca el pie de montaje en el puerto multiaccesorios (
w
), deslícelo hasta que oiga
un clic indicando que está colocado en su lugar y hasta que la liberación de bloqueo se
deslice hacia abajo para bloquear el fl ash en la cámara.
Extracción del  ash (Imagen 4)
Extracción del  ash (Imagen 4)
1
Apague la cámara y el SB-N7.
2
Manteniendo la liberación del bloqueo en la posición de desbloqueo (
q
), extraiga el
SB-N7 del puerto multiaccesorios de la cámara (
w
). No utilice la fuerza. Vuelva a colocar
la tapa del pie de montaje cuando no utilice el SB-N7.
Uso del difusor de  ash (Imagen 5)
Uso del difusor de  ash (Imagen 5)
Instalar el difusor de fl ash aumentará el ángulo de iluminación para cubrir el campo de
visión de un objetivo de 6,7mm.
1
Alinee el difusor de fl ash con el cabezal del fl ash (
q
).
2
Instale el difusor de fl ash, manteniendo las proyecciones del interior del adaptador ali-
neadas con las ranuras A del cabezal del fl ash (
w
).
Cuando no lo utilice, puede guardar el difusor de fl ash en el cabezal del fl ash introduciendo
las inserciones del interior del adaptador en las ranuras “B” (
e
).
Cuidados del producto
Cuidados del producto
Limpieza
Limpieza
• Para eliminar el polvo y la pelusilla utilice una perilla, a continuación, limpie cuidadosamente
con un paño suave y seco.
Después de utilizar el SB-N7 en la playa o junto al mar, limpie los
restos de arena y sal con un paño ligeramente humedecido en agua destilada y, a continuación,
seque concienzudamente el producto con un paño seco.
El SB-N7 contiene muchos componentes electrónicos de alta precisión. No someter a sa-
cudidas o vibraciones.
Almacenamiento
Almacenamiento
Para evitar la aparición de moho o mildiú, guarde el SB-N7 en un lugar seco y bien ventilado.
Si no lo va a utilizar durante dos semanas o más, extraiga las baterías para evitar daños
causados por la fuga de las mismas. Saque el dispositivo del lugar en el que lo tenga alma-
cenado una vez al mes y dispárelo dos o tres veces para evitar el deterioro del condensador
del interior de la unidad. No guarde el dispositivo con bolas antipolillas de naftalina o de
alcanfor o en lugares en los que:
• haya cerca equipo que produzca fuertes campos electromagnéticos, o
• esté expuesto a temperaturas extremadamente altas que puedan causar un funcionamien-
to incorrecto del producto, como por ejemplo cerca de un calefactor o en un vehículo ce-
rrado durante un día soleado
Uso
Uso
• Los cambios bruscos de temperatura, como aquellos que se producen al entrar o salir de un
edifi cio con calefacción en un día frío, pueden producir condensación dentro del aparato.
Para evitar la aparición de condensación, coloque el dispositivo en una bolsa de plástico o
en un contenedor hermético antes de exponerlo a cambios de temperatura repentinos.
• No utilice el dispositivo cerca de equipos que produzcan fuertes campos electromagnéticos,
como por ejemplo, torres de transmisión o líneas de alta tensión. No cumplir con esta precau-
ción puede causar un funcionamiento incorrecto del producto.
Baterías
Baterías
Las grandes cantidades de corriente utilizadas por el fl ash podrían causar que las baterías
recargables no puedan ser utilizadas antes de alcanzar el límite de carga/descarga descrito
por el fabricante.
• Al sustituir las baterías, apague el producto e introduzca las baterías de repuesto en la orien-
tación correcta.
• La suciedad en los terminales de la batería puede interrumpir el fl ujo de corriente. Limpie la
suciedad de los terminales antes de introducir las baterías.
Tras haber disparado varias veces en rápida sucesión, el fl ash podría no disparar para per-
mitir el enfriamiento de las baterías. El funcionamiento normal se reanudará una vez las
baterías se hayan enfriado lo sufi ciente.
• Las baterías tienden a perder su capacidad a bajas temperaturas, recuperan la carga perdida
tras un breve período de tiempo y se descargan lentamente cuando no se utilizan. Asegú-
rese de comprobar el nivel de carga de la batería antes del uso y sustituya las baterías antes
de que se descarguen por completo.
• No guarde las baterías en lugares sometidos a altas temperaturas o humedad.
• Para más información acerca de la manipulación y recarga de baterías recargables, consulte
la documentación suministrada por el fabricante de las baterías y del cargador de la batería.
• No intente recargar baterías no recargables. No cumplir con esta precaución puede causar
que las baterías se rompan.
Reciclaje
Reciclaje
de baterías
de baterías
recargables
recargables
Las baterías usadas son un recurso valioso; para proteger el entorno,
recicle las baterías utilizadas en conformidad con las normativas
locales.
Especi caciones
Especi caciones
Construcción electrónica
Construcción electrónica Transistor bipolar de puerta aislada automático (IGBT) y circuitos en serie
Cámaras compatibles
Cámaras compatibles Cámaras digitales de formato de objetivo intercambiable con puertos multiaccesorio
Número de guía (20°C/68°F)
Número de guía (20°C/68°F) 18/59; 10/33 con difusor de  ash (ISO 100, m/pies)
Ángulo de iluminación
Ángulo de iluminación Cubre el ángulo de visión de objetivos de 10 mm (6,7 mm con difusor de  ash)
Rango efectivo del  ash (i-TTL)
Rango efectivo del  ash (i-TTL) de 0,6 m a 20 m (2 pies a 66 pies); varía en función de la sensibilidad ISO, el ángulo
de rebote y el diafragma
Modos de control de ash
Modos de control de  ash
compatibles
compatibles
i-TTL, manual
Opciones disponibles utilizando
Opciones disponibles utilizando
los controles de la cámara
los controles de la cámara
Modo de  ash: Flash de relleno (sincronización a la cortinilla delantera), cortinilla
delantera con sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera y cortinilla
trasera con sincronización lenta
Modo de control de  ash: i-TTL, manual
Compensación de  ash
Ángulo de rebote
Ángulo de rebote El  ash gira verticalmente hasta 120° parando en los lugares en los que el  ash
apunta directamente hacia delante y a 60°, 75°, 90° y 120°
Activación/Desactivación del
Activación/Desactivación del
dispositivo
dispositivo
Interruptor principal utilizado para activar y desactivar el SB-N7
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación Dos baterías alcalinas AAA o NiMH
Luz de ash listo
Luz de  ash listo Carga completa: Luces
Advertencia: Parpadea (consulte a continuación “La luz de  ash listo”)
Duración del  ash
Duración del  ash Se ilumina durante aproximadamente ⁄ s al dispararse a máxima potencia
Otras opciones
Otras opciones Limitación térmica, el  rmware puede ser actualizado desde la cámara
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)
Dimensiones (An. × Al. × Pr.) Aprox. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm (2,3 × 2,7 × 2,5 pulgadas)
Peso
Peso Aprox. 119g (4,2oz), incluyendo las dos baterías alcalinas AAA y el difusor de  ash
Aprox. 115g (4,1oz), excluyendo el difusor de  ash
Aprox. 96g (3,4oz), excluyendo las baterías
Aprox. 92 g (3,2oz), solamente el cuerpo
Accesorios suministrados
Accesorios suministrados Difusor de  ash SW-N7, estuche blando SS-DC1, tapa del pie de montaje BS-N2000
Especi caciones sometidas a cambios sin previo aviso. Nikon no se hace responsable de los daños resultantes por los errores
que este manual pueda contener. A menos que se indique lo contrario, todas las cifras se re eren a una unidad con baterías
nuevas funcionando a la temperatura especi cada por Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C (73,4
±5,4 °F).
Duración de la batería y tiempo de reciclaje del  ash
Duración de la batería y tiempo de reciclaje del  ash
1
1
Tipo de batería
Tipo de batería
Tiempo de reciclaje mínimo
Tiempo de reciclaje mínimo
2
2
Duración
Duración
3
3
/tiempo de reciclaje
/tiempo de reciclaje
2
2
Alcalina Aprox. 4,0s 70 o más usos/4,0 30s
NiMH Aprox. 3,5s 110 o más usos/3,5 30s
1. Las cifras hacen referencia a baterías nuevas; los resultados reales podrían variar en función del rendimiento y otros
factores, incluso con baterías del mismo fabricante y antigüedad.
2. El tiempo transcurrido entre el disparo del  ash a máxima potencia y la iluminación de la luz de  ash listo al dispa-
rarse el  ash una vez cada 30 s.
3. Número de veces que el  ash puede dispararse a máxima potencia con la iluminación de la luz de  ash listo en 30s.
La luz de  ash listo
La luz de  ash listo
Estado
Estado
Luz lista
Luz lista
Solución
Solución
El fl ash
se ha
disparado
Parpadea duran-
te aproximada-
mente 3s
*
El sujeto podría estar subexpuesto. Vuelva a intentarlo tras
reducir la distancia al sujeto, ajustando el diafragma al
número f más bajo (diafragma máximo) o aumentando la
sensibilidad ISO.
El fl ash
no se ha
disparado
Parpadea una
vez por segundo
El producto ha sido disparado varias veces en rápida sucesión
y se ha apagado temporalmente para evitar el sobrecalen-
tamiento. Apague el producto y espere hasta que se enfríe.
Parpadea dos
veces por
segundo
Las baterías están agotadas. Sustituya las baterías.
Parpadea ocho
veces por
segundo
Error en el circuito interno. Apague la cámara y el fl ash, a
continuación extraiga el fl ash y llévelo a un representante
del servicio técnico autorizado de Nikon.
* Únicamente el modo de control de  ash i-TTL.
Salamalaitteen osat (kuva 1)
Salamalaitteen osat (kuva 1)
1 Salamapää
2 Salamaikkuna
3 Signaaliliitäntä
4 Sokka
5 Kiinnitysjalka
6 Paristotilan kansi
7 Salamapään kallistuskulma
8 Virtakytkin
9 Salvan vapautuspainike
10 Salaman valmiusvalo
11 Salaman laajakulmasovitin
12 Kiinnitysjalan suojus
Paristojen asentaminen (kuva 2)
Paristojen asentaminen (kuva 2)
SB-N7 toimii kahdella AAA-kokoisella alkali- tai nikkelimetallihybridi (NiMH) -paristolla. Te-
hokkaita mangaaniparistoja ei suositella.
1
Avaa paristotilan kansi (
q
).
2
Aseta paristot paikalleen kuvan osoittamassa asennossa ja sulje paristotilan kansi (
w
).
Paristojen vaihtaminen
Paristojen vaihtaminen
Vaihda molemmat paristot samalla kertaa ja käytä uusia paristoja, jotka ovat samanmerk-
kisiä ja -tyyppisiä. Älä yhdistä vanhoja ja uusia paristoja tai paristoja, jotka ovat erimerkkisiä
tai -tyyppisiä. Pidä mukana varaparistoja matkustaessasi ja muissa tilanteissa, joissa uusia
paristoja voi olla vaikea löytää.
Salamalaitteen kiinnittäminen (kuva 3)
Salamalaitteen kiinnittäminen (kuva 3)
1
Sammuta kamera ja SB-N7 ja irrota kameran monitoimiliitännän kansi.
2
Irrota kiinnitysjalan suojus SB-N7:stä (
q
).
3
Aseta kiinnitysjalka monitoimiliitäntään (
w
) liu’uttaen sitä, kunnes se napsahtaa paikal-
leen ja salvan vapautuspainike liukuu alas ja lukitsee salamalaitteen kameraan.
Salamalaitteen irrottaminen (kuva 4)
Salamalaitteen irrottaminen (kuva 4)
1
Sammuta kamera ja SB-N7.
2
Pidä salvan vapautuspainike vapautusasennossa (
q
) ja irrota SB-N7 kameran monitoi-
miliitännästä (
w
). Älä käytä voimaa. Aseta kiinnitysjalan suojus takaisin paikalleen, kun
SB-N7 ei ole käytössä.
Salaman laajakulmasovittimen käyttäminen (kuva 5)
Salaman laajakulmasovittimen käyttäminen (kuva 5)
Salaman laajakulmasovittimen kiinnittäminen kasvattaa valaistuskulmaa, jolloin se kattaa
6,7 mm:n objektiivin näkökentän.
1
Kohdista salaman laajakulmasovitin salamapään kanssa (
q
).
2
Kiinnitä salaman laajakulmasovitin pitäen sovittimen sisäpuolella olevat ulokkeet kohdis-
tettuna salamapään paikkojen ”A kanssa (
w
).
Kun salaman laajakulmasovitin ei ole käytössä, sitä voi säilyttää salamapäähän kiinnitettynä
asettamalla sovittimen sisäpuolella olevat ulokkeet paikkoihin ”B (
e
).
Tuotteen hoito
Tuotteen hoito
Puhdistus
Puhdistus
Poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sitten kevyesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
Kun
SB-N7:ää on käytetty rannalla tai merellä, pyyhi hiekka tai suola pois kevyesti puhtaalla vedellä
kostutetulla liinalla ja kuivaa tuote sitten huolellisesti pyyhkimällä se varovasti kuivalla liinalla.
• SB-N7 sisältää paljon herkkää elektroniikkaa. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle.
Säilytys
Säilytys
Estääksesi homeen tai härmän muodostumisen säilytä SB-N7:ää kuivassa, hyvin ilmastoi-
dussa paikassa. Jos se on tarkoitus varastoida yli kahdeksi viikoksi, poista paristot estääksesi
paristojen vuotamisesta johtuvat vauriot. Ota laite pois säilytyksestä noin kerran kuussa ja
laukaise se kaksi tai kolme kertaa, jotta laitteen sisällä oleva kondensaattori ei heikenny. Älä
säilytä laitetta paikassa, jossa on kamferi- tai naftapitoista koimyrkkyä, tai:
• voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden lähellä tai
korkeissa lämpötiloissa, kuten lämmittimen vieressä tai suljetussa ajoneuvossa kuumana
päivänä, koska tuote voi mennä epäkuntoon
Käyttö
Käyttö
• Äkilliset lämpötilan muutokset, esimerkiksi siirryttäessä lämmitettyyn rakennukseen tai siel-
tä ulos kylmänä päivänä, voivat aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle. Estääksesi
tiivistymistä pane laite muovipussiin tai muuhun tiiviiseen säilöön, ennen kuin altistat sen
äkilliselle lämpötilan muutokselle.
Älä käytä laitetta voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä tuottavien laitteiden, kuten lähe-
tintornien tai korkeajännitelinjojen, lähellä. Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön.
Paristot
Paristot
Salama käyttää paljon virtaa, joten ladattavat paristot saattavat tulla käyttökelvottomiksi
ennen valmistajan ilmoittamaa lataus-/purkautumisrajaa.
• Kun vaihdat paristot, sammuta tuote ja aseta uudet paristot oikein päin.
Paristojen liittimissä oleva lika saattaa häiritä virran kulkua. Puhdista liittimet ennen paris-
tojen asettamista.
Kun salama on välähtänyt nopeasti monta kertaa peräkkäin, se saattaa lakata toimimas-
ta, jotta paristot voivat jäähtyä. Normaalia käyttöä voi jatkaa, kun paristot ovat jäähtyneet
riittävästi.
Paristoilla on taipumus menettää kapasiteettiaan matalissa lämpötiloissa, ja osa niiden
jännitteestä voi palautua levossa, minkä lisäksi paristot menettävät vähitellen varausta, kun
niitä ei käytetä. Tarkista paristojen varaus ennen käyttöä ja vaihda paristot, ennen kuin ne
ovat täysin tyhjät.
• Älä säilytä paristoja paikoissa, joiden lämpötila tai ilmankosteus on korkea.
• Katso tietoa ladattavien paristojen käsittelystä ja lataamisesta paristojen ja laturin valmista-
jien toimittamasta dokumentaatiosta.
• Älä yritä ladata paristoja, jotka eivät ole ladattavia. Tämän varotoimen noudattamatta jättä-
minen voi aiheuttaa paristojen halkeamisen.
Ladattavien
Ladattavien
paristojen
paristojen
kierrätys
kierrätys
Käytetyt paristot ovat arvokasta raaka-ainetta; ympäristön suoje-
lemiseksi kierrätä käytetyt paristot paikallisten säännösten mukai-
sesti.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Elektroninen rakenne
Elektroninen rakenne Automaattinen eristettyhilainen bipolaaritransistori (IGBT) ja sarjapiiri
Tuetut kamerat
Tuetut kamerat Vaihdettavalla objektiivilla varustetut digitaalikamerat, joissa on monitoimiliitäntä
Ohjeluku (20°C)
Ohjeluku (20°C) 18; 10 salaman laajakulmasovittimen kanssa (ISO 100, m)
Valaistuskulma
Valaistuskulma Kattaa 10 mm:n objektiivin kuvakulman (6,7 mm:n laajakulmasovittimen kanssa)
Salaman tehokas kantama
Salaman tehokas kantama
(i-TTL)
(i-TTL)
0,6 m–20 m; vaihtelee ISO-herkkyyden, heijastuskulman ja aukon mukaan
Tuetut salaman ohjaustilat
Tuetut salaman ohjaustilat i-TTL, käsisäätö
Käytettävissä olevat vaihtoeh-
Käytettävissä olevat vaihtoeh-
dot, kun käytetään kameran
dot, kun käytetään kameran
säätimiä
säätimiä
Salamatila: ytesalama (etuverhon täsmäys), etuverhon täsmäys ja täsmäys
pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys sekä jälkiverhon täsmäys ja täsmäys
pitkiin suljinaikoihin
Salaman ohjaustila: i-TTL, käsisäätö
Salaman korjaus
Heijastuskulma
Heijastuskulma Salama kääntyy pystysuunnassa enintään 120° ja siinä on pysäyttimet kohdassa,
jossa salama osoittaa suoraan eteenpäin, sekä kohdissa 60°, 75°, 90° ja 120°
Laitteen kytkeminen päälle/pois
Laitteen kytkeminen päälle/pois SB-N7 kytketään päälle ja pois päältä virtakytkimellä
Virtalähde
Virtalähde Kaksi AAA-kokoista alkali- tai NiMH-paristoa
Salaman valmiusvalo
Salaman valmiusvalo Lataus valmis: Syttyy
Varoitus: Vilkkuu (katso kohta ”Salaman valmiusvalo alla)
Salaman kesto
Salaman kesto Syttyy noin ⁄ s:ksi välähtäessään täydellä teholla
Muut vaihtoehdot
Muut vaihtoehdot Lämpökatkaisin, laiteohjelma voidaan päivittää kamera avulla
Mitat (L × K × S)
Mitat (L × K × S) Noin 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Paino
Paino Noin 119g mukaan lukien kaksi AAA-alkaliparistoa ja salaman laajakulmasovitin
Noin 115g ilman salaman laajakulmasovitinta
Noin 96g ilman paristoja
Noin 92 g, vain runko
Mukana toimitettavat
Mukana toimitettavat
lisävarusteet
lisävarusteet
Salaman laajakulmasovitin SW-N7, Pehmeä laukku SS-DC1, Kiinnitysjalan suojus
BS-N2000
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Nikon ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tässä käyttöoppaassa
mahdollisesti olevista virheistä. Ellei toisin mainita, kaikki luvut koskevat laitetta, jota käytetään uusilla paristoilla lämpö-
tilassa, jonka määrittelee kamera- ja kuvalaitealan järjestö CIPA (Camera and Imaging Products Association): 23 ±3 °C.
Paristojen kesto ja salaman latautumisaika
Paristojen kesto ja salaman latautumisaika
1
1
Paristotyyppi
Paristotyyppi
Lyhin latautumisaika
Lyhin latautumisaika
2
2
Kesto
Kesto
3
3
/latautumisaika
/latautumisaika
2
2
Alkali Noin 4,0s 70 kertaa tai enemmän/4,0–30s
NiMH Noin 3,5s 110 kertaa tai enemmän/3,5–30s
1. Luvut koskevat uusia paristoja; todelliset tulokset saattavat vaihdella suorituskyvyn ja muiden tekijöiden mukaan jopa
samanmerkkisten ja yhtä kauan käytössä olleiden paristojen välillä.
2. Aika, joka kuluu salaman täydellä teholla välähtämisen ja salaman valmiusvalon syttymisen välillä, kun salama vä-
lähtää 30 s:n välein.
3. Montako kertaa salama voidaan laukaista täydellä teholla niin, että salaman valmiusvalo syttyy 30 s:n kuluessa.
Salaman valmiusvalo
Salaman valmiusvalo
Tila
Tila
Valmiusvalo
Valmiusvalo
Ratkaisu
Ratkaisu
Salama on
välähtä-
nyt
Vilkkuu noin 3s
*
Kohde saattaa olla alivalottunut. Lyhennä etäisyyttä koh-
teeseen, aseta aukko pienimpään aukkoarvoon (suurin
aukko) tai nosta ISO-herkkyyttä, ja yritä uudelleen.
Salama ei
ole väläh-
tänyt
Vilkkuu kerran
sekunnissa
Tuote on välähtänyt nopeasti monta kertaa peräkkäin ja
sammunut väliaikaisesti ylikuumenemisen estämiseksi.
Sammuta tuote ja anna sen jäähtyä.
Vilkkuu kaksi kertaa
sekunnissa
Paristot ovat tyhjät. Vaihda paristot.
Vilkkuu kahdeksan
kertaa sekunnissa
Virhe sisävirtapiirissä. Sammuta kamera ja salamalaite,
irrota salamalaite ja vie se valtuutetulle Nikon-huolto-
edustajalle.
* Vain i-TTL-salamaohjaus.
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.12 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Nikon SB-N7 Φλας βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Nikon SB-N7 Φλας?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Nikon SB-N7 Φλας. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Nikon SB-N7 Φλας σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Nikon. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Nikon SB-N7 Φλας σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Nikon
Μοντέλο SB-N7
Κατηγορία Φλας
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.12 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Nikon Φλας
Περισσότερα εγχειρίδια του Φλας

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Nikon SB-N7 Φλας

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Ποιος είναι ο αριθμός οδηγού; Επαληθεύτηκε

Ο αριθμός οδηγού υποδεικνύει τη μέγιστη ποσότητα φωτός φλας που μπορεί να παράγει το φλας. Ένας υψηλότερος αριθμός σημαίνει ότι το θέμα μπορεί να φωτιστεί από μεγαλύτερη απόσταση.

Αυτό ήταν χρήσιμο (137) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Nikon SB-N7 Φλας

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες