Εγχειρίδιο Nikon SB-N7 Φλας

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Nikon SB-N7 Φλας σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 1 συχνή ερώτηση, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Česká verze
Slovenčina
Eesti
Lietuvių
Română
Magyar
Slovenščina
Ísland
Українська
Polski
Қазақстан
©
2012 Nikon Corporation
Dziękujemy za zakup lampy błyskowej Nikon SB-N7. Przed rozpoczęciem korzystania
ztego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz Dokumentację apa-
ratu (na płycie CD).
Uwaga dla klientów w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektyw-
nej zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach
zbiórki odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z gospodarstw do-
mowych.
Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby na-
turalne i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i
środowiska naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowied-
nim usuwaniem odpadów.
• Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejsco-
wych władz zajmującym się utylizacją odpadów.
Części lampy błyskowej (Rysunek 1)
Części lampy błyskowej (Rysunek 1)
1 Główka lampy błyskowej
2 Okno lampy błyskowej
3 Styki sygnałowe
4 Bolec blokujący
5 Stopka mocowania
6 Pokrywa komory akumulatorów/
baterii
7 Kąt nachylenia główki lampy
8 Włącznik zasilania
9 Przycisk zwalniania blokady
10 Lampka gotowości lampy
błyskowej
11 Dyfuzor
12 Pokrywka stopki mocowania
Wkładanie akumulatorów/baterii (Rysunek 2)
Wkładanie akumulatorów/baterii (Rysunek 2)
Lampa błyskowa SB-N7 może być zasilana przez dwie baterie alkaliczne rozmiaru AAA lub
dwa akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH) rozmiaru AAA. Nie zalecamy
stosowania wysokowydajnych baterii manganowych.
1
Otwórz pokrywę komory akumulatorów/baterii (
q
).
2
Włóż akumulatory/baterie w pozycji przedstawionej na ilustracji i zamknij pokrywę ko-
mory akumulatorów/baterii (
w
).
Wymiana akumulatorów/baterii
Wymiana akumulatorów/baterii
Wymieniaj obie baterie lub oba akumulatory jednocześnie, zastępując je nowymi akumu-
latorami/bateriami tej samej marki i tego samego typu. Nie stosuj jednocześnie starych
i nowych akumulatorów/baterii ani akumulatorów/baterii różnych typów lub marek.
Zabieraj ze sobą zapasowe akumulatory/baterie w podroż i w innych sytuacjach, kiedy
uzyskanie zapasowych akumulatorów/baterii może być trudne.
Podłączanie lampy błyskowej (Rysunek 3)
Podłączanie lampy błyskowej (Rysunek 3)
1
Wyłącz aparat oraz lampę SB-N7 i zdejmij osłonę wielofunkcyjnego mocowania akceso-
riów aparatu.
2
Zdejmij pokrywkę stopki mocowania z lampy SB-N7 (
q
).
3
Włóż stopkę mocowania w wielofunkcyjne mocowanie akcesoriów (
w
), wsuwając ją,
aż do zatrzaśnięcia w poprawnym położeniu i przesunięcia się przycisku zwalniania
blokady w dół, co spowoduje zablokowanie lampy błyskowej w pozycji podłączonej do
aparatu.
Odłączanie lampy błyskowej (Rysunek 4)
Odłączanie lampy błyskowej (Rysunek 4)
1
Wyłącz aparat i lampę SB-N7.
2
Trzymając przycisk zwalniania blokady w położeniu odblokowanym (
q
), zdejmij lam-
pę SB-N7 z wielofunkcyjnego mocowania akcesoriów aparatu (
w
). Nie używaj siły. Za-
kładaj pokrywkę stopki mocowania, kiedy lampa SB-N7 nie jest w użyciu.
Korzystanie z dyfuzora (Rysunek 5)
Korzystanie z dyfuzora (Rysunek 5)
Podłączenie dyfuzora zwiększa kąt rozsyłu światła, dzięki czemu uzyskuje się pokrycie pola
widzenia obiektywu 6,7mm.
1
Dopasuj dyfuzor do główki lampy błyskowej (
q
).
2
Przymocuj dyfuzor, utrzymując wystające elementy po wewnętrznej stronie dyfuzora
dopasowane do szczelin oznaczonych „A” na główce lampy błyskowej (
w
).
Kiedy dyfuzor nie jest używany, można go przechowywać na główce lampy, wsuwając
wystające elementy po wewnętrznej stronie dyfuzora w szczeliny oznaczone „B (
e
).
Dbanie o produkt
Dbanie o produkt
Czyszczenie
Czyszczenie
• Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć lampę błyskową mięk-
ką, suchą szmatką. Jeżeli lampa SB-N7 była używana na plaży lub nad morzem, należy
usunąć ewentualny piasek lub sól szmatką zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie
dobrze wysuszyć lampę, wycierając ją delikatnie suchą ściereczką.
Lampa SB-N7 zawiera dużą liczbę układów elektroniki precyzyjnej. Nie narażaj jej na
wstrząsy ani drgania.
Przechowywanie
Przechowywanie
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, lampę SB-N7 należy przechowywać w suchym i do-
brze wentylowanym miejscu. Jeśli lampa błyskowa ma być przechowywana przez dwa
tygodnie lub dłużej, wyjmij z niej akumulatory/baterie, aby zapobiec uszkodzeniom, do
jakich mogłoby dojść w wyniku wycieku elektrolitu z akumulatorów/baterii. Wyjmuj lam-
pę z miejsca przechowywania około raz na miesiąc i emituj błysk dwa lub trzy razy, aby
nie doszło do usterki kondensatora wewnątrz urządzenia. Urządzenia nie należy przecho-
wywać w obecności środków przeciw molom zawierających naftalinę lub kamforę, ani
wnastępujących miejscach:
• znajdujących się w pobliżu urządzeń generujących silne pola elektromagnetyczne,
• narażonych na skrajnie wysokie temperatury, które mogłyby spowodować wadliwe dzia-
łanie produktu, np. obok grzejnika lub w zamkniętym pojeździe w gorący dzień
Użytkowanie
Użytkowanie
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego bu-
dynku wchłodny dzień, mogą powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz urzą-
dzenia. Aby zapobiec skraplaniu się pary wodnej, umieść urządzenie w plastikowej toreb-
ce lub innym szczelnym pojemniku przed narażeniem go na nagłą zmianę temperatury.
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pola elektroma-
gnetyczne, takich jak słupy napowietrznej linii przesyłowej lub linie elektroenergetycz-
ne wysokiego napięcia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wadliwe
działanie produktu.
Akumulatory/baterie
Akumulatory/baterie
Wysoki poziom natężenia wykorzystywany przez lampę błyskową może powodować
utratę możliwości korzystania z akumulatorów przed osiągnięciem limitu ponownego
ładowania/rozładowania podanego przez producenta.
Przed wymianą akumulatorów/baterii wyłącz produkt, a następnie włóż zapasowe aku-
mulatory/baterie w poprawnej pozycji.
Zanieczyszczenia na stykach akumulatorów/baterii mogą utrudniać przepływ prądu.
Przed włożeniem akumulatorów/baterii oczyść styki.
• Po wielokrotnym wyemitowaniu błysku raz za razem lampa może wstrzymać emisję bły-
sków, aby umożliwić spadek temperatury akumulatorów/baterii. Normalne użytkowanie
można wznowić po wystarczającym spadku temperatury akumulatorów/baterii.
Akumulatory/baterie zwykle tracą pojemność w niskich temperaturach, odzyskują utra-
cone napięcie, jeśli na krótko przerwie się ich ytkowanie, a także powoli rozładowują
się, kiedy są nieużywane. Sprawdzaj poziom naładowania akumulatorów/baterii przed
użyciem i wymieniaj je, zanim ulegną całkowitemu rozładowaniu.
• Nie przechowuj akumulatorów/baterii w miejscach narażonych na wysokie temperatury
lub wysoką wilgotność.
Aby uzyskać informacje na temat obchodzenia się z akumulatorami i ich ładowania,
skorzystaj z dokumentacji dostarczonej przez producentów akumulatorów i ładowarki.
Nie podejmuj prób ładowania baterii. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodo-
wać pęknięcie baterii.
Recykling
Recykling
akumulatorów
akumulatorów
Zużyte akumulatory i baterie to cenny surowiec. Aby chronić
środowisko, oddawaj zużyte akumulatory i baterie do recyklingu
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Dane techniczne
Dane techniczne
Budowa elektroniczna
Budowa elektroniczna Automatyczny tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT) i obwody szeregowe
Obsługiwane aparaty
Obsługiwane aparaty Aparaty z wymiennymi obiektywami wyposażone w wielofunkcyjne mocowanie ak-
cesoriów
Liczba przewodnia (20°C)
Liczba przewodnia (20°C) 18; 10 z dyfuzorem (ISO 100, m)
Kąt rozsyłu światła
Kąt rozsyłu światła Pokrywa kąt widzenia obiektywu 10mm (6,7mm z dyfuzorem)
Skuteczny zasięg lampy
Skuteczny zasięg lampy
błyskowej (i-TTL)
błyskowej (i-TTL)
0,6 m do 20 m; różni się w zależności od czułości ISO, kąta odbicia i wartości przysłony
Obsługiwane tryby
Obsługiwane tryby
sterowania błyskiem
sterowania błyskiem
i-TTL, manualny
Opcje dostępne przy
Opcje dostępne przy
użyciu elementów
użyciu elementów
sterujących aparatu
sterujących aparatu
Tryb lampy błyskowej: błysk wypełniający (synchronizacja na przednią kurtynkę
migawki), synchronizacja na przednią kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki
z długimi czasami ekspozycji
Tryb sterowania błyskiem: i-TTL, manualny
Kompensacja błysku
Kąt odbicia
Kąt odbicia lampę błyskową można obrócić o 120° od poziomu, z pozycjami pośrednimi
wpołożeniach, gdy lampa jest skierowana bezpośrednio naprzód i ustawiona pod kątem
60°, 75°, 90° i 120°
Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
urządzenia
urządzenia
Do włączania i wyłączania SB-N7 służy włącznik zasilania
Źródło zasilania
Źródło zasilania Dwie alkaliczne baterie AAA lub dwa akumulatory NiMH AAA
Lampka gotowości lampy
Lampka gotowości lampy
błyskowej
błyskowej
Ładowanie zakończone: świeci się
Ostrzeżenie: miga (patrz „Lampka gotowości lampy błyskowej” poniżej)
Czas pracy lampy
Czas pracy lampy
błyskowej
błyskowej
Błyska przez około ⁄ s w przypadku wyemitowania błysku z pełną mocą
Inne opcje
Inne opcje Wyłącznik termiczny, możliwość aktualizacji oprogramowania sprzętowego z aparatu
Wymiary
Wymiary
(szer. × wys. × gł.)
(szer. × wys. × gł.)
Około 57,4× 68,4 × 62,3 mm
Ciężar
Ciężar • Około 119g z dwiema bateriami alkalicznymi AAA i dyfuzorem
Około 115g bez dyfuzora
Około 96g bez baterii/akumulatorów
Około 92 g, sam korpus
Dołączone akcesoria
Dołączone akcesoria Dyfuzor SW-N7, miękki futerał SS-DC1, pokrywka stopki mocowania BS-N2000
Dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedzenia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące
wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji. Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane dotyczą
urządzenia z nowymi bateriami/akumulatorami, pracującego w temperaturze określonej przez stowarzyszenie Camera
and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3°C.
Czas działania akumulatorów/baterii i czas ponownego ładowania lampy błyskowej
Czas działania akumulatorów/baterii i czas ponownego ładowania lampy błyskowej
1
1
Typ baterii/
Typ baterii/
akumulatora
akumulatora
Najkrótszy czas ładowania
Najkrótszy czas ładowania
lampy
lampy
2
2
Czas działania
Czas działania
3
3
/czas ładowania
/czas ładowania
2
2
Alkaliczne Około 4,0s 70 lub więcej emisji błysku/4,0 30s
NiMH Około 3,5s 110 lub więcej emisji błysku/3,5 30s
1. Dane dotyczą nowych baterii; rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od wydajności baterii i innych
czynników, nawet wśród baterii o identycznej dacie produkcji i tego samego typu.
2. Czas pomiędzy wyemitowaniem przez lampę błysku z pełną mocą a zaświeceniem się lampki gotowości lampy
błyskowej, gdy lampa emituje błysk co 30s.
3. Możliwa liczba emisji błysku przez lampę błyskową z pełną mocą z lampką gotowości lampy błyskowej włączają-
cą się w ciągu 30 s.
Lampka gotowości lampy błyskowej
Lampka gotowości lampy błyskowej
Stan
Stan
Lampka gotowości
Lampka gotowości
Rozwiązanie
Rozwiązanie
Lampa
błyskowa
wyemitowała
błysk
Miga przez około
3s
*
Fotografowany obiekt może być niedoświetlony.
Spróbuj ponownie po zmianie odległości od obiektu,
ustawieniu przysłony na najniższą liczbę przysłony
(otwór względny) lub zwiększeniu czułości ISO.
Lampa
błyskowa nie
wyemitowała
błysku
Miga jeden raz na
sekundę
Lampa błyskowa wyemitowała błysk kilkakrotnie
raz za razem i wyłączyła się na pewien czas, aby
zapobiec przegrzaniu. Wyłącz lampę i poczekaj, aż
ostygnie.
Miga dwa razy na
sekundę
Rozładowane baterie/akumulatory. Wymieńbate-
rie/akumulatory.
Miga osiem razy
na sekundę
Błąd obwodów wewnętrznych. Wyłącz aparat i lam-
pę błyskową, a następnie odłącz lampę błyskową i
zanieś ją do autoryzowanego serwisu fi rmy Nikon.
* Tylko tryb sterowania błyskiem i-TTL.
Děkujeme vám za zakoupení blesku Nikon SB-N7. Před použitím tohoto výrobku si pečlivě
přečtěte tyto pokyny a příručku Návod k použití fotoaparátu (na disku CD-ROM).
Upozornění pro zákazníky v Evropě
Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do komu-
nálního odpadu.
Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:
Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na přísluš-
ném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a před-
cházejí negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by
mohla vyústit nesprávná likvidace odpadu.
• Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty Vám poskytne
dodavatel nebo místní úřad.
Části blesku (Obrázek 1)
Části blesku (Obrázek 1)
1 Hlava blesku
2 Re ektor blesku
3 Signálové kontakty
4 Pojistný kolíček
5 Patka blesku
6 Krytka prostoru pro baterie
7 Stupnice úhlů naklápění hlavy blesku
8 Hlavní vypínač
9 Aretace
10 Indikace připravenosti k záblesku
11 Širokoúhlá rozptylka
12 Krytka patky blesku
Vložení baterií (Obrázek 2)
Vložení baterií (Obrázek 2)
K napájení blesku SB-N7 slouží dvě alkalické nebo nikl-metal hydridové (NiMH) baterie
velikosti AAA. Výkonné manganové baterie se nedoporučují.
1
Otevřete krytku prostoru pro baterii (
q
).
2
Vložte baterie ve vyobrazené orientaci a zavřete krytku prostoru pro baterie (
w
).
Výměna baterií
Výměna baterií
Obě baterie vyměňujte současně a používejte nové baterie stejné značky a typu. Ne-
kombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů a značek. Během cestování a
vdalších situacích, kdy může být obtížné sehnat nové baterie, mějte k dispozici rezervní.
Nasazení blesku (Obrázek 3)
Nasazení blesku (Obrázek 3)
1
Vypněte fotoaparát a blesk SB-N7 a sejměte krytku multifunkčního portu pro upevnění
příslušenství.
2
Sejměte krytku patky blesku z blesku SB-N7 (
q
).
3
Nasaďte patku blesku do multifunkčního portu pro upevnění příslušenství (
w
) a za-
suňte ji tak daleko, dokud nedojte k posunutí aretace blesku směrem dolů a zaaretování
blesku na fotoaparátu.
Sejmutí blesku (Obrázek 4)
Sejmutí blesku (Obrázek 4)
1
Vypněte fotoaparát a blesk SB-N7.
2
Za současného podržení aretace blesku v odaretované poloze (
q
) sejměte blesk SB-N7
z multifunkčního portu pro upevnění příslušenství fotoaparátu (
w
). Nepoužívejte sílu.
Nepoužíváte-li blesk SB-N7, nasaďte znovu krytku patky blesku.
Použití širokoúhlé rozptylky (Obrázek 5)
Použití širokoúhlé rozptylky (Obrázek 5)
Nasazením širokoúhlé rozptylky dojde k rozšíření vyzařovacího úhlu refl ektoru blesku na
hodnotu odpovídající objektivu s ohniskovou vzdáleností 6,7 mm.
1
Vyrovnejte širokoúhlou rozptylku s hlavou blesku (
q
).
2
Za současného vyrovnání výstupků na rozptylce s otvory „A“ na hlavě blesku nasaďte
rozptylku (
w
).
V době, kdy se nepoužívá, lze rozptylku uložit na hlavě blesku, a to zasunutím výstupků na
rozptylce do otvorů „B“ na blesku (
e
).
Péče o výrobek
Péče o výrobek
Čištění
Čištění
Pomocí ofukovacího balónku odstraňte prach a nečistoty a poté blesk opatrně otřete
měkkým, suchým hadříkem. Po použití blesku SB-N7 na pláži nebo mořském pobřeží
otřete z blesku hadříkem lehce navlhčeným v destilované vodě veškeré usazeniny písku
nebo soli a poté výrobek pečlivě vysušte opatrným otřením suchým hadříkem.
Blesk SB-N7 obsahuje velké množství přesné elektroniky. Nevystavujte jej působení ná-
razů a vibrací.
Skladování
Skladování
Abyste zamezili tvorbě plísní a mikroorganismů, ukládejte blesk SB-N7 na suchém a dob-
ře větraném místě. Pokud bude blesk ukládán na dva nebo více týdnů, vyjměte baterie,
abyste zamezili poškození blesků vytečením baterií. Přibližně jednou za měsíc blesk vy-
jměte z místa jeho uskladnění a odpalte dva až tři záblesky, abyste zformovali kondenzátor
vblesku. Neukládejte blesk společně s přípravky proti molům, jako jsou kafr nebo naftalín,
a na místech:
• v blízkosti vybavení, které produkuje silné elektromagnetické pole,
resp. na místech vystavených extrémně vysokým teplotám, které mohou způsobit poru-
chu výrobku, jako jsou topná tělesa nebo uzavřené automobily za horkých dní
Použití
Použití
• Náhlé změny teplot, k jakým dochází například při vstupu do vytápěné budovy za chlad-
ného dne (nebo při jejím opuštění), mohou způsobit vytvoření kondenzační vlhkosti
uvnitř přístroje. Abyste zamezili tvorbě kondenzační vlhkosti, vložte přístroj před jeho
vystavením náhlé změně teploty do plastového sáčku nebo jiného utěsněného obalu.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti vybavení, které produkuje silná elektromagnetická pole,
jako jsou vysílače nebo elektrická vedení s vysokým napětím. Nebudete-li dbát tohoto
upozornění, může dojít k poruše výrobku.
Baterie
Baterie
Velké proudové nároky blesku mohou způsobit dosažení konce životnosti dobíjecích
baterií ještě před dosažením počtu nabíjecích/vybíjecích cyklů udávaných výrobcem
baterií.
Při výměně baterií nejprve vypněte výrobek a poté vložte ve správné orientaci nové ba-
terie.
Nečistoty na kontaktech baterií mohou přerušit tok proudu. Znečištěné kontakty proto
před vložením baterií očistěte.
Po odpálení většího počtu záblesků v rychlém sledu může dojít k zablokování blesku na
dobu potřebnou k ochlazení baterií. Normální provoz blesku lze obnovit jakmile baterie
dostatečně vychladnou.
Kapacita baterií se snižuje za nízkých teplot a opět částečně obnovuje po návratu baterií
na standardní teplotu. Nepoužívané baterie trpí samovybíjením. Před použitím blesku
nezapomeňte zkontrolovat stav baterií a baterie vyměňte ještě před jejich úplným vy-
bitím.
• Baterie neukládejte na místech vystavených působení vysokých teplot a na místech svy-
sokou vlhkostí vzduchu.
• Informace o správném zacházení s dobíjecími bateriemi a jejich nabíjení viz dokumenta-
ce dodávaná výrobcem baterií a nabíječky baterií.
• Nepokoušejte se nabíjet jednorázové baterie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může
dojít k prasknutí baterií.
Recyklace
Recyklace
dobíjecích baterií
dobíjecích baterií
Použité baterie jsou cenným zdrojem materiálu; abyste zajistili
ochranu životního prostředí, umožněte recyklaci baterií v sou-
ladu s místně platnými předpisy.
Speci kace
Speci kace
Elektronická konstrukce
Elektronická konstrukce Automatický bipolární tranzistor s izolovaným hradlem (IGBT) a sériové obvody
Podporované fotoaparáty
Podporované fotoaparáty
Digitální fotoaparáty s výměnnými objektivy a multifunkčním portem pro upevnění
příslušenství
Směrné číslo (20°C)
Směrné číslo (20°C) 18; 10 při použití širokoúhlé rozptylky (ISO 100, m)
Vyzařovací úhel
Vyzařovací úhel Odpovídá objektivu s ohniskovou vzdáleností 10mm (6,7mm při použití širokoúhlé
rozptylky)
Účinný pracovní rozsah
Účinný pracovní rozsah
(i-TTL)
(i-TTL)
0,6 m až 20 m; mění se v závislosti na citlivosti ISO, úhlu osvětlení nepřímým zábleskem
a cloně
Podporované režimy
Podporované režimy
řízení záblesku
řízení záblesku
i-TTL, manuální
Možnosti dostupné pro-
Možnosti dostupné pro-
střednictvím ovládacích
střednictvím ovládacích
prvků fotoaparátu
prvků fotoaparátu
Zábleskové režimy: Vyjasňovací záblesk (synchronizace na první lamelu), synchronizace
na první lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu a
synchronizace na druhou lamelu včetně synchronizace s dlouhými časy
Režimy řízení záblesku: i-TTL, manuální
Korekce zábleskové expozice
Úhly osvětlení nepřímým
Úhly osvětlení nepřímým
zábleskem
zábleskem
Hlavu blesku lze vertikálně vyklápět v úhlu až 120 °, nastavení hlavy blesku jsou vybavena
záskoky pro přímý směr a úhly 60 °, 75 °, 90 ° a 120 °
Zapnua vypnutí zaříze
Zapnutí a vypnutí zařízení
K zapnutí a vypnutí blesku SB-N7 slouží hlavní vypínač
Zdroj energie
Zdroj energie Dvě alkalické nebo nikl-metal hydridové baterie velikosti AAA
Indikace připravenosti k
Indikace připravenosti k
záblesku
záblesku
Dokončené nabíjení: Svítí
Varování: Bliká (viz níže „Indikace připravenosti k záblesku“)
Doba trvání záblesku
Doba trvání záblesku ⁄ s při odpálení záblesku na plný výkon
Köszönjük, hogy megvásárolta a Nikon SB-N7 vakut! A termék használata előtt fi gyelme-
sen olvassa el ezeket az utasításokat és a fényképezőgép referencia útmutatóját (CD-n).
Megjegyzések európai vásárlóink számára
Ez az ikon azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket elkü-
lönítve kell begyűjteni.
Az alábbi információ kizárólag az európai vásárlókra vonatkozik:
• Ezt a terméket külön, erre a célra kijelölt helyen gyűjtik be. Ne dobja ki a
háztartási szeméttel együtt.
• Az elkülönített begyűjtés és az újrahasznosítás segít a természeti erőforrások
megóvásában, valamint megelőzi a helytelen ártalmatlanítás miatt bekövet-
kező, az emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat.
• Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, lépjen kapcsolatba a vi-
szonteladóval, vagy a hulladékkezelésért felelős helyi szervekkel.
A vaku részei (1. ábra)
A vaku részei (1. ábra)
1 Vakufej
2 Vaku ablaka
3 Jelérintkezők
4 Reteszzár
5 Vakutalp
6 Elemtartó fedele
7 Vakufej döntésszöge
8 Főkapcsoló
9 Zárkioldó
10 Vaku készenléti jelzőfénye
11 Nagy látószögű előtét
12 Vakutalp védőfedél
Elemek behelyezése (2. ábra)
Elemek behelyezése (2. ábra)
Az SB-N7 két db. AAA alkáli vagy nikkel-fém hibrid (NiMH) elemmel működik. Nagy telje-
sítményű mangán elemek használata nem ajánlott.
1
Nyissa ki az elemtartó fedelét (
q
).
2
Helyezze be az elemeket a jelzett irányban, majd zárja le az elemtartó fedelét (
w
).
Az elemek cseréje
Az elemek cseréje
A két elemet egyszerre, azonos márkájú és típusú új elemre cserélje ki. Ne használjon együtt
régi és új, illetve eltérő típusú vagy gyártmányú elemeket. Vigyen magával tartalékelemeket
utazáskor, illetve olyan esetekben, amikor nehézkes lehet csereelemet beszerezni.
A vaku csatlakoztatása (3. ábra)
A vaku csatlakoztatása (3. ábra)
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és az SB-N7 vakut, majd távolítsa el a többfunkciós tar-
tozékcsatlakozó fedelét.
2
Távolítsa el a vakutalp védőfedelét az SB-N7-ről (
q
).
3
Helyezze a vakutalpat a többfunkciós tartozékcsatlakozóba (
w
), csúsztassa be, amíg a
helyére kattan, a zárkioldó lecsúszik, és a vakut a fényképezőgéphez rögzíti.
A vaku eltávolítása (4. ábra)
A vaku eltávolítása (4. ábra)
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és az SB-N7 vakut.
2
A zárkioldót nyitott állásban hagyva (
q
) távolítsa el az SB-N7-et a fényképezőgép
többfunkciós tartozékcsatlakozójából (
w
). Ne erőltesse a vaku eltávolítását. Helyezze
vissza a vakutalp védőfedelét, amikor nem használja az SB-N7 vakut.
Nagy látószögű előtét használata (5. ábra)
Nagy látószögű előtét használata (5. ábra)
A nagy látószögű előtét csatlakoztatásával növeli a megvilágítási szöget, így lefedi a
6,7mm-es objektív látómezejét.
1
A nagy látószögű előtétet igazítsa a vakufejhez (
q
).
2
A nagy látószögű előtétet úgy csatlakoztassa, hogy az előtét belsejében található ki-
emelkedő részek a vakufej „A“ jelű hornyaiba illeszkedjenek (
w
).
Ha nem használja, a nagy látószögű előtét tárolható a vakufejen, ehhez helyezze az előtét
belsejében található kiemelkedő részeket a „B jelű horonyba (
e
).
Termék ápolása
Termék ápolása
Tisztítás
Tisztítás
A por és a textilfoszlányok eltávolításához használjon pumpát, majd óvatosan törölje le
a vakut puha, száraz ruhával. Miután az SB-N7-et strandon vagy tengerparton használta,
törölje le a homokot vagy sót egy desztillált vízzel enyhén benedvesített törlőkendővel,
majd alaposan szárítsa meg a terméket egy száraz kendő segítségével.
Az SB-N7 nagy számban tartalmaz precíziós elektronikát. Ne tegye ki ütésnek vagy ráz-
kódásnak.
Tárolás
Tárolás
A penészedést és rozsdásodást elkerülendő, az SB-N7 vakut száraz, jól szellőztetett helyen
tárolja. Ha két hétig, vagy ennél hosszabb ideig tárolja a vakut, az elemeket vegye ki az
elemszivárgás okozta károk elkerülése érdekében. Havonta egyszer vegye elő a készülé-
ket, és süsse el két vagy három alkalommal, hogy a vaku belsejében lévő kondenzátor el
ne romoljon. Ne tárolja az eszközt kámfor vagy naftalin tartalmú molyirtószer közelében
vagy olyan helyeken:
• amelyek erős elektromágneses mezőt létrehozó berendezések közelében vannak, vagy
• amelyek a termék károsodását okozó, szélsőségesen magas hőmérsékletnek vannak kité-
ve, mint például hősugárzó mellett vagy meleg napokon a gépkocsiba zárva
Használat
Használat
A hőmérséklet hirtelen változásai, mint például, ha fűtött épületbe lép vagy elhagyja azt
hideg időben, páralecsapódást idézhetnek elő a készülékben. A páralecsapódást elke-
rülendő, helyezze az eszközt egy műanyag táskába vagy más zárható tárolóba, mielőtt
hirtelen hőmérsékletváltozásnak kitenné.
• Ne használja az eszközt olyan berendezés közelében, amely erős elektromágneses mezőt
generál, például adótornyok vagy magasfeszültségű vezetékek. Ezen előírás fi gyelmen
kívül hagyása a termék meghibásodásához vezethet.
Elemek
Elemek
A vaku jelentős mennyiségű áramot használ, ezért az újratölthető elemek a gyártó által
megadott feltöltési/kisütési határérték elérése előtt használhatatlanná válhatnak.
Az elemek cserélésekor kapcsolja ki a készüléket, a csereelemeket a megfelelő irányban
helyezze be.
Az elemcsatlakozókra rakódott szennyeződés akadályozhatja az áramleadást. Tisztítsa
meg a csatlakozókat az elemek behelyezése előtt.
Miután gyors egymásutánban többször villant, a vaku kikapcsolhat, hogy az elemek lehűl-
hessenek. A vakut akkor használhatja tovább, ha az elemek megfelelő hőmérsékletre hűltek.
• Az elemek kapacitása alacsony hőmérsékleten csökkenhet, az elveszett feszültségteljesít-
mény visszanyerhető, ha hagyja pihenni az elemeket, a nem használt elemek fokozatosan
elvesztik töltöttségüket. Ellenőrizze az elemek töltöttségi szintjét használat előtt, és cse-
rélje ki az elemeket, mielőtt teljesen lemerülnének.
• Ne tárolja az elemeket magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú helyen.
• Az elemek kezelésére és a tölthető elemek újratöltésére vonatkozó útmutatásokat az ele-
mek és az elemtöltő gyártója által biztosított termékdokumentáció tartalmazza.
Ne próbáljon meg feltölteni nem újratölthető elemeket. Ezen előírás fi gyelmen kívül ha-
gyása az elem megrepedéséhez vezethet.
Újratölthető
Újratölthető
elemek
elemek
újrahasznosítása
újrahasznosítása
A használt elemek értékes források; a környezet védelme érde-
kében a helyi előírásoknak megfelelően újra kell hasznosítani
őket.
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Villamossági felépítés
Villamossági felépítés IGBT tranzisztor (Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor) és soros áramkör
Támogatott fényképezőgépek
Támogatott fényképezőgépek Cserélhető objektív formátumú digitális fényképezőgépek többfunkciós tarto-
zékcsatlakozóval
Kulcsszám (20°C)
Kulcsszám (20°C) 18; 10 nagy látószögű előtéttel (ISO 100, m)
A megvilágítási szög
A megvilágítási szög Lefedi egy 10 mm-es objektív látószögét (nagy látószögű előtéttel 6,7 mm-es
objektívét)
Tényleges vakutartomány (i-TTL)
Tényleges vakutartomány (i-TTL)
0,6 m-től 20 m-ig; az ISO érzékenység, az indirekt szög és a rekesz függvényében
változik
Támogatott vakuvezérlés
Támogatott vakuvezérlés
módok
módok
i-TTL, kézi
A fényképezőgép verlőivel
A fényképezőgép vezérlőivel
elérhető beállítások
elérhető beállítások
Vaku mód: Derítő vakuzás (szinkron az első redőnyre), hosszú záridős szinkron
az első redőnyre, szinkron a hátsó redőnyre és hosszú záridős szinkron a hátsó
redőnyre
Vakuvezérlési mód: i-TTL, kézi
Vakukompenzáció
Indirekt szög
Indirekt szög A vaku függőleges irányban lépésközökkel elforgatható egészen 120°-ig, ahol a
vaku közvetlenül előre mutat, illetve elforgatható 60°, 75°, 90° és 120°-ban
szülék be-/kikapcsolása
Készülék be-/kikapcsolása A főkapcsolóval kapcsolhatja be és ki az SB-N7 vakut
Áramforrás
Áramforrás Két db. AAA alkáli vagy NiMH elem
Vaku készenléti jelzőfénye
Vaku készenléti jelzőfénye Töltés befejezve: Világít
Figyelmeztetés: Villog (lásd alább a „Vaku készenléti jelzőfénye“ részt)
Vaku időtartama
Vaku időtartama Teljes teljesítményen kb. ⁄ mp-ig világít
Egyéb beállítások
Egyéb beállítások Hőkikapcsoló,  rmware a fényképezőgépről frissíthető
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Méretek (Sz × Ma × Mé) Kb. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Tömeg
Tömeg Kb. 119g a két db. AAA alkáli elemmel és a nagy látószögű előtéttel
Kb. 115g a nagy látószögű előtét nélkül
Kb. 96g az elemek nélkül
Kb. 92 g csak a váz
A szülékkel sllított tartozékok
A készülékkel szállított tartozékok
SW-N7 nagy látószögű előtét, SS-DC1 puha tok, BS-N2000 vakutalp védőfedél
A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A Nikon nem vállal felelősséget a jelen útmutató által
tartalmazott hibákból eredő károkért. Ha nincs más feltüntetve, akkor a megadott számadatok egy új elemekkel ren-
delkező készülék, a Camera and Imaging Products Association (CIPA) előírásainak megfelelő hőmérsékleten végzett
működésére érvényesek: 23 ±3 °C.
Elemek élettartama és a vaku újratöltési ideje
Elemek élettartama és a vaku újratöltési ideje
1
1
Elemtípus
Elemtípus
Minimális újratöltési idő
Minimális újratöltési idő
2
2
Élettartam
Élettartam
3
3
/újratöltési idő
/újratöltési idő
2
2
Alkáli Kb. 4,0mp 70 vagy több használat/4,0 30mp
NiMH Kb. 3,5mp 110 vagy több használat/3,5 30mp
1. A számok új elemekre értendők; a tényleges eredmények a teljesítménytől és egyéb tényezőktől függően eltérőek
lehetnek, még azonos korú és gyártmányú elemek esetében is.
2. A vaku teljes teljesítményen leadott villanása és a vaku készenléti jelzőfényének kigyulladása között eltelt idő, ha
a vaku minden 30 mp-ben villan.
3. Az a szám, ahányszor a vaku teljes teljesítménnyel képes villanni úgy, hogy a készenléti jelzőfény 30 mp-ben belül
kigyullad.
A vaku készenléti jelzőfénye
A vaku készenléti jelzőfénye
Állapot
Állapot
Készenléti lámpa
Készenléti lámpa
Megoldás
Megoldás
Vaku
villant
3mp-ig villog
*
A téma alulexponált lehet. Próbálja csökkenteni a téma
távolságát, a rekeszt a legkisebb f-értékre (maximális re-
keszre) állítani, vagy az ISO érzékenységet növelni, majd
próbálkozzon újra.
Vaku
nem
villant
Másodpercenként
egyet villan
A vaku gyors egymásutánban többször villant, ezért ideig-
lenesen kikapcsolt a túlmelegedés megelőzése érdekében.
Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg lehűl.
Másodpercenként
kettőt villan
Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
Másodpercenkét
nyolcat villan
Hiba a belső áramkörben. Kapcsolja ki a fényképezőgépet
és a vakut, a vakut szerelje le és vigye el egy hivatalos Nikon
szervizbe.
* csak i-TTL vakuvezérlési mód.
Ďakujeme, že ste si zakúpili blesk Nikon SB-N7. Pred použitím tohto výrobku si, prosím,
pozorne prečítajte tento návod aj Návod na použitie fotoaparátu (na disku CD).
Poznámky pre užívateľov v Európe
Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické zariadenia je potrebné
odovzdať do separovaného odpadu.
Nasledujúce upozornenie platí len pre používateľov v európskych krajinách:
Tento výrobok je určený na separovaný zber na vhodnom zbernom mieste.
Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu.
Separovaný zber a recyklácia pomáhajú zachovávať prírodné zdroje a pred-
chádzať negatívnym dopadom na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré
môžu vyplývať z nesprávnej likvidácie odpadu.
• Ďalšie informácie získate od predajcu alebo miestnych úradov zodpoved-
ných za likvidáciu odpadov.
Zahvaljujemo se vam za nakup bliskavice Nikon SB-N7 Speedlight. Preden boste uporabili ta
izdelek, pozorno preberite ta navodila in Referenčni priročnik fotoaparata (na CD-ju).
Obvestila za stranke v Evropi
Simbol označuje, da je treba električno in elektronsko opremo zbirati in od-
stranjevati ločeno.
Spodnje zahteve veljajo le za evropske uporabnike:
Izdelek je določen za ločeno zbiranje in odstranjevanje na ustreznem zbira-
lišču. Ne odstranjujte ga kot gospodinjski odpadek.
Ločeno zbiranje in recikliranje pomagata ohranjati naravne vire in prepre-
čevati negativne posledice na človeško zdravje in okolje, ki bi lahko nastale
zaradi nepravilnega odstranjevanja.
Več informacij dobite pri prodajalcu ali lokalnih oblasteh, zadolženih za rav-
nanje z odpadki.
Deli bliskavice Speedlight (Slika 1)
Deli bliskavice Speedlight (Slika 1)
1 Glava bliskavice
2 Okence bliskavice
3 Signalni kontakti
4 Zatič za zaklepanje
5 Nožica za namestitev
6 Pokrov prostora za baterije
7 Kot nagiba glave bliskavice
8 Stikalo za vklop/izklop
9 Sprostitev zatiča
10 Lučka za pripravljenost bliskavice
11 Širokokotni vmesnik za bliskavico
12 Pokrov nožice za namestitev
Nameščanje baterij (Slika 2)
Nameščanje baterij (Slika 2)
SB-N7 potrebuje dve alkalni ali nikelj-metal-hidridni (NiMH) bateriji AAA. Visoko zmogljivih
manganovih baterij ne priporočamo.
1
Odprite pokrov prostora za baterije (
q
).
2
Vstavite baterije v prikazanem položaju in zaprite pokrov prostora za baterije (
w
).
Zamenjava baterij
Zamenjava baterij
Obe bateriji zamenjajte istočasno, uporabite napolnjene baterije iste znamke in vrste. Ne
uporabljajte skupaj starih in novih baterij ali baterij različnih vrst ali izdelav. Imejte s sabo
rezervne baterije, kadar potujete, pa tudi ob drugih priložnostih, kadar boste morda težko
našli nadomestne baterije.
Nameščanje bliskavice Speedlight (Slika 3)
Nameščanje bliskavice Speedlight (Slika 3)
1
Izklopite fotoaparat in bliskavico SB-N7 ter odstranite pokrov večnamenskega priključka
za dodatno opremo na fotoaparatu.
2
Odstranite pokrov nožice za namestitev z bliskavice SB-N7 (
q
).
3
Vstavite nožico za namestitev v večnamenski priključek za dodatno opremo (
w
) in jo
potiskajte, da se zaskoči na mesto in zatič zdrsne navzdol ter zaklene bliskavico Speedli-
ght na fotoaparat.
Odstranjevanje bliskavice Speedlight (Slika 4)
Odstranjevanje bliskavice Speedlight (Slika 4)
1
Izklopite fotoaparat in bliskavico SB-N7.
2
Držite sprostitev zatiča v odklenjenem položaju (
q
) in odstranite SB-N7 z večnamen-
skega priključka za dodatno opremo na fotoaparatu (
w
). Ne uporabljajte sile. Ko SB-N7
ne uporabljate, namestite pokrov nožice za namestitev.
Uporaba širokokotnega vmesnika za bliskavico (Slika 5)
Uporaba širokokotnega vmesnika za bliskavico (Slika 5)
Z namestitvijo širokokotnega vmesnika se poveča kot osvetlitve, ki tako pokriva vidno po-
lje 6,7-milimetrskega objektiva.
1
Poravnajte širokokotni vmesnik z glavo bliskavice (
q
).
2
Namestite širokokotni vmesnik za bliskavico, pri tem pazite, da bodo nastavki na notra-
nji strani vmesnika poravnani z režami »A« na glavi bliskavice (
w
).
Kadar ne uporabljate širokokotnega vmesnika, ga lahko shranite na glavi bliskavice, tako
da vstavite nastavke na notranji strani vmesnika v reže »B« (
e
).
Skrb za izdelek
Skrb za izdelek
Čiščenje
Čiščenje
• Z izpihovalnikom odstranite prah in vlakna, nato jo nežno obrišite z mehko in suho krpo.
Po uporabi bliskavice SB-N7 na plaži ali obali obrišite z nje prah ali sol s krpo, navlaženo z
destilirano vodo, in jo temeljito osušite tako, da jo nežno obrišete s suho krpo.
• SB-N7 vsebuje veliko natančne elektronike. Ne izpostavljajte je udarcem ali vibracijam.
Shranjevanje
Shranjevanje
Da bi preprečili nastanek plesni, shranite bliskavico SB-N7 na suhem in dobro prezrače-
vanem mestu. Če je ne boste uporabljali dva tedna ali več, odstranite bateriji. Tako boste
preprečili škodo, ki bi jo povzročilo puščanje baterij. Bliskavico vzemite iz hrambe enkrat na
mesec in jo dvakrat ali trikrat sprožite, da ne bi prišlo do poslabšanega delovanja konden-
zatorja znotraj naprave. Naprave ne shranjujte skupaj z naftalinskimi kroglicami ali kafro
oziroma na mestih:
Täname Teid, et ostsite kiirvälgu Nikon SB-N7 Speedlight. Enne toote kasutamist lugege
hoolikalt käesolevaid juhiseid ja kaamera Täielikku kasutusjuhendit (Reference Manual)
(CD-l).
Teated Euroopa klientidele
See sümbol näitab, et elektri- ja elektroonikaseadmestik tuleb koguda eraldi.
Alljärgnev kehtib üksnes Euroopa riikide kasutajatele:
Antud toodet tuleb utiliseerida selleks ettenähtud kogumispunktides. Ärge
visake majapidamisjäätmete hulka.
Eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säiltada loodusvarasid ning ära hoi-
da ebaõigest kõrvaldamisest põhjustatud võimalikke negatiivseid tagajärgi
inimtervisele ja keskkonnale.
Lisainfo saamiseks võtke ühendust müüja või vastava kohaliku ametiasutu-
sega, kes vastutab prügimajanduse eest.
Kiirvälgu osad (joonis 1)
Kiirvälgu osad (joonis 1)
1 Välgupea
2 Välguaken
3 Signaalkontaktid
4 Lukustustihvt
5 Kinnitusjalg
6 Akupesa kaas
7 Välklambi pea kaldenurk
8 Toitelüliti
9 Luku vabastaja
10 Välklambi valmisoleku tuli
11 Laipaneeliga välklambi adapter
12 Kinnitusjala kate
Akude paigaldamine (joonis 2)
Akude paigaldamine (joonis 2)
SB-N7 kasutab kahte AAA leelis- või nikkel-metall hübriid (NiMH) akut. Suure jõudlusega
mangaanakude kasutamine ei ole soovitatav.
1
Avage akupesa kaas (
q
).
2
Sisestage akud vastavalt joonisele ja sulgege akupesa kaas (
w
).
Akude vahetamine
Akude vahetamine
Vahetage mõlemad akud korraga sama marki ja tüüpi uute akudega. Ärge kasutage korra-
ga vanu ja uusi akusid või erinevat tüüpi või erineva väljalaske akusid. Reisimisel või muu-
des olukordades, kus vahetusakude leidmine võib olla raskendatud, võtke kaasa varuakud.
Kiirvälgu kinnitamine (joonis 3)
Kiirvälgu kinnitamine (joonis 3)
1
Lülitage kaamera ja SB-N7 välja ning eemaldage kaamera lisatarvikute pordi kate.
2
Eemaldage SB-N7 kinnitusjala kate (
q
).
3
Sisestage kinnitusjalg lisatarvikute porti (
w
), libistades seda sisse, kuni see kohale klõp-
sab ning luku vabastaja kiirvälgu kaamerale lukustamiseks alla nihkub.
Kiirvälgu eemaldamine (joonis 4)
Kiirvälgu eemaldamine (joonis 4)
1
Lülitage kaamera ja SB-N7 välja.
2
Hoides luku vabastajat avatud asendis (
q
), eemaldage SB-N7 kaamera lisatarvikute por-
dilt (
w
). Ärge kasutage jõudu. Kui SB-N7 ei kasutata, paigaldage tagasi kinnitusjala kate.
Laipaneeliga välklambi adapteri kasutamine (joonis 5)
Laipaneeliga välklambi adapteri kasutamine (joonis 5)
Laipaneeliga välklambi adapteri kinnitamine võimaldab suurendada valgustusnurka, kat-
maks 6,7 mm objektiivi vaatevälja.
1
Joondage laipaneeliga välklambi adapter välgupeaga (
q
).
2
Kinnitage laipaneeliga välklambi adapter, hoides adapteri sees asuvad nukid kohakuti
piludega „A“ välgupeal (
w
).
Kui seda ei kasutata, saab laipaneeliga välklambi adapterit hoida välgupeal, sisestades nu-
kid adapteri sees piludesse „B“ (
e
).
Toote eest hoolitsemine
Toote eest hoolitsemine
Puhastamine
Puhastamine
• Kasutage tolmu ja ebemete eemaldamiseks puhurit ning pühkige seejärel õrnalt pehme
kuiva lapiga. Pärast SB-N7 kasutamist rannal või mere ääres pühkige ära liiv ja sool destil-
leeritud vees kergelt niisutatud lapiga ja kuivatage toode seejärel põhjalikult seda õrnalt
kuiva lapiga pühkides.
• SB-N7 sisaldab hulgaliselt täppiselektroonikat. Hoidke seda löökide ja vibratsiooni eest.
Hoiustamine
Hoiustamine
Hallituse või kopituse vältimiseks hoidke SB-N7 kuivas hästi õhutatud kohas. Kaheks näda-
laks või kauem hoiustamisel eemaldage akud nende lekkimisest põhjustatud kahjustuste
vältimiseks. Võtke seade hoiukohast umbes kord kuus välja ja kasutage seda kaks või kolm
korda seadmes asuva kondensaatori mandumise vältimiseks. Ärge hoidke seadet koos
kamprit või naftaliini sisaldavate koitõrjepallikestega või kohtades, kus:
• läheduses on tugevat elektromagnetvälja tekitavad seadmed või
• on väga kõrge temperatuur, mis võib põhjustada toote talitlushäireid, nagu näiteks kütte-
keha kõrval või suletud sõidukis kuumal päeval
Kasutus
Kasutus
Temperatuuri äkilised muutused, nagu näiteks külmal päeva kuuma hoonesse sisene-
mine või sealt väljumine, võivad põhjustada kondenseerumist seadme sisemuses. Kon-
denseerumise vältimiseks asetage seade enne äkilisi temperatuurimuutusi kilekotti või
mõnda muusse suletavasse konteinerisse.
Ärge kasutage seadet tugevaid elektromagnetvälju tekitava seadmestiku, nagu näiteks
raadiomastid või kõrgepingeliinid, lähedal. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib põhjus-
tada toote talitlushäireid.
Akud
Akud
• Välklambi suur voolutarve võib põhjustada akude töökõlbmatuks muutumist enne tootja
näidatud laadimis-/tühjenemistsüklite piiri saavutamist.
• Akude vahetamisel lülitage toode välja ja paigaldage uued akud õiges asetuses.
Määrdunud akuklemmid võivad põhjustada voolukatkestuse. Puhastage klemmid enne
akude sisestamist.
Pärast kiiresti mitu korda järjest kasutamist võib välklamp kuni akude jahtumiseni mitte
töötada. Kui akud on piisavalt jahtunud, on võimalik jätkata normaalset kasutamist.
• Madalatel temperatuuridel kipuvad akud oma mahtu kaotama, taastades kaotatud pinge
kasutamise vaheajal ja tühjenedes aeglaselt mittekasutamisel. Kontrollige enne kasuta-
mist kindlasti akude taset ja vahetage akud enne nende täielikku tühjenemist.
• Ärge hoidke akusid kõrge temperatuuri või niiskusega kohtades.
Akude käsitsemise ja laadimise kohta vt akude ja akulaadijate tootjate poolt kaasa antud
dokumentatsioonist.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid. Selle ettevaatusabinõu eiramine võib
põhjustada patareide lõhkemist.
Akude taaskasutus
Akude taaskasutus
Kasutatud akud on väärtuslik ressurss; suunake need kesk-
konna kaitsmiseks taaskasutusse vastavalt kohalikele ees-
kirjadele.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Elektrooniline ehitus
Elektrooniline ehitus Automaatne isoleeritud paisuga bipolaarne transistor (IGTB) ja jadaühendus
Toetatavad kaamerad
Toetatavad kaamerad Vahetatava objektiivi formaadiga digitaalkaamerad koos lisatarvikute pordiga
Juhtnumber (20°C)
Juhtnumber (20°C) 18; 10 koos laipaneeliga välklambi adapteriga (ISO 100, m)
Valgustusnurk
Valgustusnurk Katab 10mm objektiivi (6,7mm koos laipaneeliga välklambi adapteriga) fookusnurga
Efektiivne välguulatus
Efektiivne välguulatus
(i-TTL)
(i-TTL)
0,6 m kuni 20 m; sõltub ISO-tundlikkusest, põrkenurgast ja avast
Toetatavad välklambi
Toetatavad välklambi
juhtimise režiimid
juhtimise režiimid
i-TTL, käsitsi
Võimalikud valikud
Võimalikud valikud
kaamera juhtnuppude
kaamera juhtnuppude
abil
abil
Välgurežiim: Täitevälk (esikardina sünkroniseerimine), esikardin koos aeglase sünk-
roniseerimisega, tagakardina sünkroniseerimine ja tagakardin koos aeglase sünkroni-
seerimisega
Välklambi juhtimise režiim: i-TTL, käsitsi
Välgu kompenseerimine
Põrkenurk
Põrkenurk Välk pöörleb vertikaalselt kuni 120° peatustega otse ette suunatult ja nurga 60°, 75°, 90°
ja 120° all
Seadme sisse/väljalü-
Seadme sisse/väljalü-
litamine
litamine
SB-N7 sisse-ja väljalülitamiseks kasutatakse toitelülitit
Toiteallikas
Toiteallikas Kaks AAA leelis- või NiMH-akut
Välklambi valmisoleku
Välklambi valmisoleku
tuli
tuli
Laadimine lõppenud: Süttib
Hoiatus: Vilgub (vt „Välklambi valmisoleku tuli“ allpool)
Välgu kestus
Välgu kestus Täisvõimsusel kasutamisel süttib u ⁄ sekundiks
Muud võimalused
Muud võimalused Termiline kaitse, püsivara saab ajakohastada kaamerast
Mõõtmed (L × K × S)
Mõõtmed (L × K × S) u 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Kaal
Kaal u 119g, koos kahe AAA leelisaku ja laipaneeliga välklambi adapteriga
u 115g, ilma laipaneeliga välklambi adapterita
u 96g, ilma akudeta
u 92 g, ainult korpus
Kaasasolevad tarvikud
Kaasasolevad tarvikud Laipaneeliga välklambi adapter SW-N7, pehme vutlar SS-DC1, kinnitusjala kate BS-N2000
Pateicamies, ka esat iegādājušies Nikon SB-N7 Speedlight zibspuldzi. Iekams sākt lietot
šo izstrādājumu, lūdzam uzmanīgi izlasīt gan šīs instrukcijas, gan arī kameras Atsauces
rokasgrāmatu (CD).
Paziņojumi pircējiem Eiropā
Šis simbols norāda, ka elektriskās un elektroniskās ierīces jāsavāc atsevišķi.
Tālāk tekstā minētais attiecas tikai uz lietotājiem Eiropas valstīs:
Šis produkts ir paredzēts atsevišķai savākšanai tam piemērotos savākšanas
punktos. To nedrīkst iznīcināt kā mājsaimniecības atkritumus.
Atsevišķa atkritumu savākšana un pārstrāde palīdz saglabāt dabas resursus
un izvairīties no cilvēka veselībai un apkārtējai videi negatīvām sekām, ko
var radīt nepareiza to iznīcināšana.
Lai noskaidrotu papildu informāciju, sazinieties ar mazumtirgotāju vai vietē-
jām iestādēm, kas atbild par atkritumu apsaimniekošanu.
Speedlight zibspuldzes daļas (1. attēls)
Speedlight zibspuldzes daļas (1. attēls)
1 Zibspuldzes galva
2 Zibspuldzes logs
3 Signāla kontakti
4 Fiksācijas tapa
5 Stiprinājuma pamatne
6 Bateriju nodalījuma vāks
7 Zibspuldzes galvas slīpuma
leņķa skala
8 Barošanas slēdzis
9 Sprūda atbrīvošanas poga
10 Zibspuldzes gatavības
indikators
11 Platleņķa zibspuldzes
adapteris
12 Stiprinājuma pamatnes vāks
Bateriju ievietošana (2. attēls)
Bateriju ievietošana (2. attēls)
Zibspuldzē SB-N7 var ievietot divas AAA tipa sārma vai niķeļa metālhidrīda (NiMH) bateri-
jas. Nav ieteicams izmantot jaudīgas mangāna baterijas.
1
Atveriet bateriju nodalījuma vāku (
q
).
2
Ievietojiet baterijas, orientējot tās, kā parādīts attēlā, un aizveriet bateriju nodalījuma
vāku (
w
).
Bateriju nomaiņa
Bateriju nomaiņa
Mainot baterijas, tās abas jānomaina pret jaunām viena tipa un zīmola baterijām. Nelie-
ciet kopā vecas un jaunas baterijas, kā arī dažādu tipu un marku baterijas. Ceļojumiem un
citiem gadījumiem, kad var būt grūtības ar maiņas bateriju iegādi, sagatavojiet rezerves
bateriju komplektu.
Speedlight zibspuldzes piestiprināšana (3. attēls)
Speedlight zibspuldzes piestiprināšana (3. attēls)
1
Izslēdziet kameru un zibspuldzi SB-N7 un noņemiet kameras dažādu papildpiederumu
pieslēgvietas vāciņu.
2
Noņemiet zibspuldzei SB-N7 (
q
) stiprinājuma pamatnes vāku.
3
Ievietojiet stiprinājuma pamatni dažādu papildpiederumu pieslēgvietā (
w
) un bīdiet
to, līdz pamatne ar klikšķi fi ksējas vietā un sprūda atbrīvošanas poga noslīd lejā, nofi ksē-
jot Speedlight zibspuldzi pie kameras.
Speedlight zibspuldzes noņemšana (4. attēls)
Speedlight zibspuldzes noņemšana (4. attēls)
1
Izslēdziet kameru un zibspuldzi SB-N7.
2
Turot sprūda atbrīvošanas pogu atbloķētā stāvoklī (
q
), atvienojiet zibspuldzi SB-N7 no
kameras dažādu papildpiederumu pieslēgvietas (
w
). Nedariet to ar spēku! Ja zibspuldze
SB-N7 netiek lietota, uzlieciet atpakaļ vietā stiprinājuma pamatnes vāku.
Platleņķa zibspuldzes adaptera lietošana (5. attēls)
Platleņķa zibspuldzes adaptera lietošana (5. attēls)
Piestiprinot platleņķa zibspuldzes adapteri, palielinās apgaismošanas leņķis, nodrošinot
6,7mm objektīva redzeslauka izgaismošanu.
1
Savietojiet platleņķa zibspuldzes adapteri ar zibspuldzes galvu (
q
).
2
Piestipriniet platleņķa zibspuldzes adapteri, savietojot adaptera iekšējos izvirzījumus ar
zibspuldzes galvas slotiem „A (
w
).
Platleņķa zibspuldzes adapteri, kad tas netiek lietots, var atstāt piestiprinātu zibspuldzes
galvai, ievietojot adaptera iekšējos izvirzījumus slotos „B” (
e
).
Izstrādājuma kopšana
Izstrādājuma kopšana
Tīrīšana
Tīrīšana
• Putekļu un plūksnu noņemšanai izmantojiet pūtēju, pēc tam uzmanīgi noslaukiet ar mīk-
stu un sausu lupatu. Ja SB-N7 ir lietots pludmalē vai jūras krastā, noslaukiet no tā smiltis
un sāli ar destilētā ūdenī viegli samitrinātu lupatu, un pēc tam rūpīgi noslaukiet to ar
sausu lupatu.
• SB-N7 satur daudz precīzas elektronikas. Nepakļaujiet to triecienu un vibrāciju iedarbībai.
Uzglabāšana
Uzglabāšana
Lai nepieļautu aprasojuma un pelējuma veidošanos, uzglabājiet zibspuldzi SB-N7 sausā
un labi vēdināmā vietā. Ja ierīce tiks uzglabāta divas nedēļas vai ilgāk, izņemiet baterijas,
lai nepieļautu bateriju sūces radītus bojājumus. Apmēram reizi mēnesī izņemiet ierīci no
glabātavas un izpildiet divas vai trīs gaismas izlādes, lai nepieļautu ierīcē esošā kondens-
atora bojāšanos. Neuzglabājiet ierīci kopā ar kampara vai naftalīna pretkožu bumbiņām
vai vietās, kas:
• atrodas tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos laukus, vai
• ir pakļautas ļoti augstai temperatūrai, kas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus,
piemēram, blakus sildītājam vai karstā dienā slēgtā automašīnā.
Lietošana
Lietošana
• Pēkšņas temperatūras izmaiņas, piemēram, aukstā dienā ienākot apkurinātā ēkā vai izejot
no tās, ierīces iekšpusē var veidoties kondensāts. Lai nepieļautu kondensāta veidošanos,
iekams ierīce tiek pakļauta pēkšņām temperatūras izmaiņām, ievietojiet to plastmasas
maisā vai citā slēgtā konteinerā.
Nelietojiet ierīci tādu iekārtu tuvumā, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos laukus, pie-
mēram, raidītāju torņu vai augstsprieguma līniju tuvumā. Šī brīdinājuma ignorēšana var
būt izstrādājuma darbības traucējumu iemesls.
Baterijas
Baterijas
Zibspuldze patērē daudz strāvas; tā rezultātā uzlādējamās baterijas var kļūt nelietojamas
vēl pirms ir sasniegts ražotāja norādītais uzlādes/izlādes ierobežojums.
• Lai nomainītu baterijas, izslēdziet izstrādājumu un ievietojiet maiņas baterijas, pārliecino-
ties, ka tās tiek ievietotas pareizā stāvoklī.
Netīrumi uz baterija kontaktiem var radīt strāvas plūsmas traucējumus. Iekams ievietot
baterijas, notīriet no kontaktiem netīrumus.
Ja zibspuldze ir uzplaiksnījusi daudzas reizes ātrā secībā, tās darbība var tikt apturēta, lai
ļautu baterijām atdzist. Tiklīdz baterijas ir pietiekami atdzisušas, var atjaunot normālu ie-
rīces darbību.
• Zemā temperatūrā baterijas zaudē kapacitāti, zaudētais spriegums atjaunojas, ļaujot tām
„atpūsties”; ja baterijas netiek lietotas, tās lēnām izlādējas. Pirms lietošanas noteikti pār-
baudiet bateriju uzlādes līmeni un nomainiet baterijas, iekams tās ir pilnībā izlādējušās.
Neuzglabājiet baterijas vietās, kur tās var tikt pakļautas augstas temperatūras un liela
mitruma iedarbībai.
• Informāciju par to, kā rīkoties ar uzlādējamām baterijām un to uzlādēšanu, skatiet bateriju
un akumulatora lādētāja izgatavotāja instrukcijās.
Nemēģiniet uzlādēt neuzlādējamās baterijas! Šī brīdinājuma ignorēšana var būt bateriju
sūces iemesls.
Uzlādējamo ba-
Uzlādējamo ba-
teriju otrreizēja
teriju otrreizēja
pārstrāde
pārstrāde
Izlietotas baterijas ir vērtīgi resursi; lai aizsargātu vidi, pārstrā-
dājiet lietotas baterijas, ievērojot vietējos noteikumus.
Speci kācijas
Speci kācijas
Elektronikas konstrukcija
Elektronikas konstrukcija Automātisks bipolārs tranzistors (IGBT) ar izolētu vārteju un virknes slēguma elektrisko
shēmu
Atbalstītās kameras
Atbalstītās kameras Maināmu objektīvu formāta kameras ar dažādu papildpiederumu pieslēgvietu
Jaudas skaitlis (20°C)
Jaudas skaitlis (20°C) 18; 10 ar platleņķa zibspuldzes adapteri (ISO 100, m)
Apgaismojuma leņķis
Apgaismojuma leņķis aptver 10 mm objektīva skata leņķi (6,7mm — ar platleņķa zibspuldzes adapteri)
Efektīvais zibspuldzes
Efektīvais zibspuldzes
diapazons (i-TTL)
diapazons (i-TTL)
0,6 m līdz 20 m; mainās atkarībā no ISO jutības, gaismas izkliedes leņķa un apertūras
atvēruma
Atbalstītie zibspuldzes
Atbalstītie zibspuldzes
vadības režīmi
vadības režīmi
i-TTL, manuālais
Opcijas, kas pieejamas,
Opcijas, kas pieejamas,
lietojot kameras vadības
lietojot kameras vadības
ierīces
ierīces
Zibspuldzes režīms: piespiedu zibspuldze (priekšējā aizkara sinhronizācija), priekšē-
jais aizkars ar lēnu sinhronizāciju, aizmugurējā aizkara sinhronizācija un aizmugurējais
aizkars ar lēnu sinhronizāciju
Zibspuldzes vadības režīms: i-TTL, manuālais
Zibspuldzes kompensācija
Gaismas izkliedes leņķis
Gaismas izkliedes leņķis Zibspuldzi var grozīt vertikāli līdz 120 ° ar iedaļām, kas ļauj to vērst tieši uz priekšu, kā arī
60°, 75 °, 90 ° un 120 ° leņķī
Ierīces ieslēgšana/
Ierīces ieslēgšana/
izslēgšana
izslēgšana
Zibspuldzes SB-N7 ieslēgšanai un izslēgšanai izmanto barošanas slēdzi
Strāvas avots
Strāvas avots Divas AAA tipa sārma vai NiMH baterijas
Zibspuldzes gatavības
Zibspuldzes gatavības
indikators
indikators
Uzlāde pabeigta: deg
Brīdinājums: mirgo (skatīt tālāk „Zibspuldzes gatavības indikators”)
Uzplaiksnīšanas ilgums
Uzplaiksnīšanas ilgums Uzplaiksna uz aptuveni ⁄ s, ja tiek izmantota ar pilnu jaudu
Citas opcijas
Citas opcijas Termiskā izslēgšanās sistēma; programmaparatūru var atjaunināt no kameras
Izmēri (P × A × D)
Izmēri (P × A × D) Apm. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Svars
Svars Apm. 119g , ar divām AAA tipa sārma baterijām un platleņķa zibspuldzes adapteri
Apm. 115g , bez platleņķa zibspuldzes adaptera
Apm. 96g , bez baterijām
Apm. 92 g , tikai korpuss
Komplektā iekļautie
Komplektā iekļautie
piederumi
piederumi
Platleņķa zibspuldzes adapteris SW-N7, mīksts futrālis SS-DC1, stiprinājuma pamatnes
vāks BS-N2000
Speci kācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma. Nikon neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kura
cēlonis ir jebkādas kļūdas, kas varētu būt šajā rokasgrāmatā. Ja nav noteikts citādi, visi lielumi attiecas uz ierīci ar
svaigām baterijām, kas tiek darbināta temperatūrā, ko noteikusi Kameru un attēlu produktu asociācija (Camera and
Imaging Products Association — CIPA): 23 ±3 °C.
Bateriju izturība un zibspuldzes darbspējas atjaunošanās laiks
Bateriju izturība un zibspuldzes darbspējas atjaunošanās laiks
1
1
Baterijas tips
Baterijas tips
Minimālais darbspējas atjauno-
Minimālais darbspējas atjauno-
šanas laiks
šanas laiks
2
2
Izturība
Izturība
3
3
/darbspējas atjaunošanas
/darbspējas atjaunošanas
laiks
laiks
2
2
Sārma Apm. 4,0s 70 vai vairāk lietojumu/4,0 30s
NiMH Apm. 3,5s 110 vai vairāk lietojumu/3,5 30s
1. Skaitļi attiecas uz svaigām baterijām; reālie rezultāti var mainīties atkarībā no snieguma un citiem faktoriem pat
identiska vecuma un markas baterijām.
2. Laiks starp zibspuldzes uzplaiksnīšanu ar pilnu jaudu un zibspuldzes gatavības indikatora iedegšanos, ja zibspul-
dze tiek lietota vienu reizi pēc katrām 30 s.
3. Reižu skaits, ko zibspuldze var uzplaiksnīt ar pilnu jaudu, zibspuldzes gatavības indikatoram iedegoties 30s laikā.
Zibspuldzes gatavības indikators
Zibspuldzes gatavības indikators
Statuss
Statuss
Gatavības indikators
Gatavības indikators
Risinājums
Risinājums
Zibspuldze ir
uzplaiksnījusi
Mirgo apmēram 3s
*
Objekts var būt nepietiekami eksponēts. Mēģiniet
vēlreiz, iepriekš samazinot attālumu līdz objektam,
iestatot apertūras atvērumam mazāko f-skaitli
(maksimālo apertūras atvērumu) vai palielinot
ISO jutību.
Zibspuldze
nav uzplaiks-
nījusi
Mirgo vienu reizi
sekundē
Izstrādājums ir uzplaiksnījis vairākas reizes ātrā
secībā un ir īslaicīgi izslēgts, lai nepieļautu pār-
karšanu. Izslēdziet izstrādājumu un pagaidiet, līdz
tas atdziest.
Mirgo divreiz sekundē Ir iztukšotas baterijas. Nomainiet baterijas.
Mirgo astoņas reizes
sekundē
Iekšējās ķēdes kļūme. Izslēdziet kameru un Spe-
edlight zibspuldzi, pēc tam noņemiet Speedlight
zibspuldzi un nogādājiet to pie Nikon pilnvarota
tehniskās apkopes pārstāvja.
* tikai zibspuldzes i-TTL vadības režīmā.
Dėkojame, kad įsigijote Nikon SB-N7 Speedlight blykstę. Prieš pradėdami naudotis šiuo
gaminiu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir fotoaparato Išsamų naudojimo vadovą
(kompaktiniame diske).
Pranešimas klientams Europoje
Šis ženklas reiškia, kad elektros ir elektroninė įranga turi būti surenkama ats-
kirai.
Tai taikoma tik vartotojams Europos šalyse:
Šis gaminys sukurtas atskirai surinkti tinkamame surinkimo punkte. Nemes-
kite su buitinėmis atliekomis.
Atskirai surenkant ir perdirbant, taupomi gamtiniai ištekliai ir padedama
išvengti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai bei aplinkai, kurios galimos
netinkamai utilizuojant įrangą.
• Daugiau informacijos galite gauti iš pardavėjo ar vietinių kompetentingų
specialistų, atsakingų už atliekų tvarkymą.
Þakka þér fyrir að festa kaup á Nikon SB-N7 fl assi. Vinsamlegast lesið bæði þessar
leiðbeiningar og upp ettihandbók myndavélarinnar (á geisladiski) áður en myndavélin
er tekin í notkun.
Tilkynning til viðskiptavina í Evrópu
Þetta tákn gefur til kynna að raftækjum og rafbúnaði eigi að safna
sérstaklega.
Eftirfarandi á einungis við um notendur í Evrópulöndum:
Þessi vara er ætluð til sérstakrar söfnunar á viðeigandi söfnunarstöðum. Má
ekki henda með venjulegu heimilisrusli.
Sérsöfnun og endurvinnsla hjálpar til við að halda umhver nu hreinu og
kemur í veg fyrir neikvæðar a eiðingar fyrir heilsu manna og umhver sem
getur átt sér stað ef þeim er ekki fargað á réttan hátt.
Nánari upplýsingar má fá hjá umboðsaðila eða staðary rvöldum sem sjá
um úrvinnslu sorps.
Hlutar af  assinu (mynd 1)
Hlutar af  assinu (mynd 1)
1 Flasshöfuð
2 Flassgluggi
3 Merkjasnertar
4 Láspinni
5 Festifótur
6 Lok fyrir rafhlöðuhólf
7 Hornmælir halla fyrir  asshaus
8 A ro
9 Krækja á smellara
10 Stöðuljós assins
11 Drei skífa
12 Hlíf fyrir festifót
Rafhlöður settar í (mynd 2)
Rafhlöður settar í (mynd 2)
SB-N7 notar tvær alkalín eða nikkel-málmhýdríð (NiMH) rafhlöður. Ekki er mælt með
háafkasta mangan rafhlöðum.
1
Opnaðu lokið á rafhlöðuhólfi nu (
q
).
2
Settu rafhlöðurnar í þá átt sem sýnd er og lokaðu lokinu á rafhlöðuhólfi nu (
w
).
Skipt um rafhlöður
Skipt um rafhlöður
Skiptu um báðar rafhlöðurnar á sama tíma og notaðu nýjar rafhlöður sem eru af sömu gerð
og tegund. Ekki blanda gömlum og nýjum rafhlöðum saman eða mismunandi tegundum
eða gerð af rafhlöðum. Taktu aukarafhlöður með þegar þú ferðast og við önnur tækifæri
þar sem erfi tt getur verið að fi nna rafhlöður til skiptanna.
Flassið sett á (mynd 3)
Flassið sett á (mynd 3)
1
Slökktu á myndavélinni og SB-N7 og  arlægðu hlífi na á tengi fyrir aukabúnað af
myndavélinni.
2
Fjarlægðu hlífi na fyrir festifót af SB-N7 (
q
).
3
Settu festifótinn á tengið fyrir aukabúnaðinn (
w
), renndu honum inn þangað til hann
smellur á sinn stað og kræktu smellaranum niður til að krækja fl assinu á myndavélina.
Flassið tekið af (mynd 4)
Flassið tekið af (mynd 4)
1
Slökktu á myndavélinni og SB-N7.
2
Láttu krækju slepparans vera ólæsta (
q
), taktu SB-N7 af tenginu fyrir aukabúnað
myndavélarinnar (
w
). Ekki beita afl i. Skiptu um hlíf fyrir festifót þegar SB-N7 er ekki í
notkun.
Drei skífa notuð (mynd 5)
Drei skífa notuð (mynd 5)
Ef dreifi skífan er sett á eykst endurkasthornið og nær yfi r 6,7 mm sjónsvæði linsunnar.
1
Láttu dreifi skífuna fl útta við linsuhausinn (
q
).
2
Festu dreifi skífuna á, og láttu útskotið á innri hlið stykkisins fl útta við raufar „A“ á
asshausnum (
w
).
Hægt er að geyma dreifi skífuna á fl asshausnum með því að setja útskotið inn í stykkið í
raufum „B“ (
e
) þegar hún er ekki í notkun.
Umhirða vöru
Umhirða vöru
Hreinsun
Hreinsun
Notaðu blásara til að  arlægja ryk og ló og strjúktu síðan varlega af með mjúkum og
þurrum klút. Þurrkaðu sand eða salt af með smá rökum klút vættum í eimuðu vatni og
þurrkaðu síðan vöruna vel með því að þurrka varlega með þurrum klút eftir að SB-N7 hefur
verið notað við strönd eða sjávarsíðuna.
SB-N7 inniheldur mikið magn af nákvæmri raftækni. Ekki útsetja tækið fyrir högg eða
titring.
Geymsla
Geymsla
Geymdu SB-N7 á þurrum og vel loftræstum stað til að koma í veg fyrir myglumyndun.
Taktu rafhlöðurnar úr til að koma í veg fyrir skemmdir vegna leka í rafhlöðunum ef það á
að geyma vöruna í tvær vikur eða meira. Taktu tækið úr geymslu u.þ.b. einu sinni í mánuði
og hleyptu fl assinu af tvisvar eða þrisvar sinnum til að koma í veg fyrir að gufuþéttirinn inni
í tækinu rýrni. Ekki geyma tækið með nafta- eða kamfórumölkúlum eða á stöðum sem:
• eru nálægt tækjum sem mynda sterk rafsegulsvið, eða
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unui Nikon SB-N7 Speedlight. Înainte de utilizarea
acestui produs, vă rugăm să citiţi cu atenţie atât aceste instrucţiuni cât şi Manualul de
referinţă al aparatului foto (de pe CD).
Avertismente pentru clienţii din Europa
Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice şi electronice trebuie
colectate separat.
Următoarele vizează doar utilizatori din ţările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat
de colectare. Nu aruncaţi la un loc cu deşeurile menajere.
Colectarea separată şi reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative asupra sănătăţii umane şi mediului care ar
putea rezulta din cauza eliminării incorecte.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi distribuitorul sau autorităţile locale
responsabile cu gestionarea deşeurilor.
Componentele Speedlight (Figura 1)
Componentele Speedlight (Figura 1)
1 Cap bliţ
2 Fereastră bliţ
3 Semnal contacte
4 Știft de blocare
5 Picior montură
6 Capac cameră baterie
7 Unghi înclinaţie cap bliţ
8 Comutator alimentare
9 Dispozitiv de blocare
10 Indicator bliţ pregătit
11 Adaptor bliţ cu unghi larg
12 Capac picior montură
Instalarea bateriilor (Figura 2)
Instalarea bateriilor (Figura 2)
SB-N7 necesită două baterii AAA alcaline sau nichel-hidrură metalică (NiMH). Nu sunt re-
comandate bateriile de înaltă performanţă cu mangan.
1
Deschideţi capacul camerei bateriei (
q
).
2
Introduceţi bateriile în orientarea indicată şi închideţi capacul camerei bateriei (
w
).
Înlocuirea bateriilor
Înlocuirea bateriilor
Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp, folosind baterii noi de aceeaşi marcă şi acelaşi tip.
Nu amestecaţi baterii noi cu baterii vechi sau baterii de diferite tipuri sau mărci. Să aveţi la
dumneavoastră baterii de rezervă când călătoriţi sau în alte ocazii când este posibil să fi e
difi cil de găsit baterii de schimb.
Ataşarea Speedlight (Figura 3)
Ataşarea Speedlight (Figura 3)
1
Opriţi aparatul foto şi SB-N7 şi scoateţi capacul portului multifuncţional pentru accesorii
al aparatului foto.
2
Scoateţi capacul piciorului monturii de pe SB-N7 (
q
).
3
Introduceţi piciorul monturii în portul multifuncţional pentru accesorii (
w
), împingân-
du-l până se fi xează în poziţie cu un clic iar dispozitivul de blocare se deplasează în jos
pentru a bloca Speedlight pe aparatul foto.
Scoaterea Speedlight (Figura 4)
Scoaterea Speedlight (Figura 4)
1
Opriţi aparatul foto şi SB-N7.
2
Ţinând dispozitivul de blocare în poziţia deblocat (
q
), scoateţi SB-N7 din portul multi-
funcţional pentru accesorii al aparatului foto (
w
). Nu forţaţi. Puneţi la loc capacul picio-
rului monturii când SB-N7 nu este folosit.
Folosirea adaptorului pentru bliţ cu unghi larg (Figura 5)
Folosirea adaptorului pentru bliţ cu unghi larg (Figura 5)
Ataşarea adaptorului pentru bliţ cu unghi larg creşte unghiul de iluminare pentru a acoperi
unghiul de câmp al unui obiectiv de 6,7mm.
1
Aliniaţi adaptorul pentru bliţ cu unghi larg cu capul bliţului (
q
).
2
Ataşaţi adaptorul pentru bliţ cu unghi larg menţinând proeminenţele de pe partea in-
terioară a adaptorului aliniate cu fantele „A” de pe capul bliţului (
w
).
Când nu este folosit, adaptorul pentru bliţ cu unghi larg poate fi păstrat pe capul bliţului
introducând proeminenţele de pe partea interioară a adaptorului în fantele „B” (
e
).
Îngrijirea produsului
Îngrijirea produsului
Curăţarea
Curăţarea
Utilizaţi o sufl antă pentru a îndepărta praful şi puful, apoi ştergeţi uşor cu o cârpă moale
şi uscată. După utilizarea SB-N7 pe plajă sau pe malul mării, ştergeţi nisipul sau sarea cu
o cârpă uşor umezită cu apă distilată şi apoi uscaţi produsul bine ştergându-l uşor cu o
cârpă uscată.
SB-N7 conţine un număr mare de componente electronice de precizie. Nu supuneţi la
şocuri sau vibraţii.
Păstrare
Păstrare
Pentru a preveni formarea de mucegai sau rugină, păstraţi SB-N7 într-o zonă uscată, bine
ventilată. Dacă este păstrat într-un loc pentru două săptămâni sau mai mult, scoateţi bate-
riile pentru a preveni deteriorarea determinată de curgerea bateriilor. Scoateţi dispozitivul
din locul de depozitare aproximativ o dată pe lună şi declanşaţi-l de două sau de trei ori
pentru a preveni deteriorarea condensatorului din interiorul unităţii. Nu depozitaţi dispozi-
tivul alături de bile de naftalină sau de camfor împotriva moliilor sau în locuri care:
• se afl ă în apropierea unor echipamente care produc câmpuri electromagnetice puternice sau
• sunt expuse la temperaturi extrem de ridicate care ar putea provoca defecţiuni ale produ-
sului, cum ar fi în apropierea unui radiator sau într-un vehicul închis într-o zi călduroasă
Utilizare
Utilizare
• Schimbările bruşte de temperatură, cum ar fi cele care apar la intrarea sau la ieşirea dintr-
o clădire încălzită într-o zi rece, pot cauza condensare în interiorul dispozitivului. Pentru a
preveni condensarea, puneţi dispozitivul într-o pungă de plastic sau într-un alt recipient
sigilat înainte de a-l expune la schimbări bruşte de temperatură.
Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui echipament care produce câmpuri electro-
magnetice puternice, cum ar fi turnurile de transmisie sau liniile electrice de înaltă tensi-
une. Nerespectarea acestei măsuri de siguranţă ar putea provoca defectarea produsului.
Baterii
Baterii
Cantitatea mare de curent utilizată de bliţ poate avea ca rezultat scurtarea duratei de
funcţionare a acumulatorilor înainte ca aceştia să atingă limita de încărcări/descărcări
declarată de producător.
Când înlocuiţi bateriile, opriţi produsul şi introduceţi bateriile de schimb în orientarea
corectă.
• Murdăria de pe terminalele bateriei poate întrerupe circulaţia curentului. Curăţaţi murdă-
ria de pe terminale înainte de a introduce bateriile.
• După ce a fost declanşat de mai multe ori în succesiune rapidă, este posibil ca bliţul să nu
se mai declanşeze pentru a permite bateriilor să se răcească. Funcţionarea normală poate
reluată după ce bateriile s-au răcit sufi cient.
• Bateriile tind să îşi piardă capacitatea la temperaturi scăzute, să îşi recupereze o parte din
sarcină când sunt lăsate în repaus şi să se descarce când nu sunt folosite. Asiguraţi-vă că
verifi caţi nivelul bateriei înainte de utilizare şi înlocuiţi bateriile înainte ca acestea să se
descarce complet.
• Nu păstraţi bateriile în locuri expuse la temperaturi ridicate sau la umiditate mare.
• Pentru informaţii privind manevrarea şi reîncărcarea acumulatorilor, consultaţi documen-
taţia furnizată de producătorul acumulatorilor şi al încărcătorului pentru acumulatori.
Nu încercaţi să încărcaţi bateriile care nu se reîncarcă. Nerespectarea acestei măsuri de
siguranţă ar putea provoca fi surarea bateriilor.
Reciclarea
Reciclarea
acumulatorilor
acumulatorilor
Acumulatorii uzaţi reprezintă o resursă valoroasă; pentru a proteja
mediul, reciclaţi acumulatorii uzaţi în conformitate cu reglemen-
tările locale.
Speci caţii
Speci caţii
Construcţie electronică
Construcţie electronică Tranzistor bipolar automat cu grilă izolată (IGBT) şi circuite în serie
Aparate foto acceptate
Aparate foto acceptate Aparate foto digitale cu obiectiv interschimbabil cu porturi multifuncţionale pentru accesorii
Număr de ghid (20°C)
Număr de ghid (20°C) 18; 10 cu adaptor bliţ cu unghi larg (ISO 100, m)
Unghi de iluminare
Unghi de iluminare Acoperă unghiul de câmp al unui obiectiv de 10 mm (6,7 mm cu adaptor bliţ cu unghi larg)
Rază de acţiune
Rază de acţiune
efectibliţ (i-TTL)
efectivă bliţ (i-TTL)
0,6 m la 20 m; variază în funcţie de sensibilitatea ISO, unghiul de difuzie şi diafragmă
Moduri control bliţ
Moduri control bliţ
acceptate
acceptate
i-TTL, manual
Opţiuni disponibile cu
Opţiuni disponibile cu
utilizarea comenzilor
utilizarea comenzilor
aparatului foto
aparatului foto
Mod bliţ: Bliţ de umplere (sincronizare perdea frontală), perdea frontală cu sincronizare
lentă, sincronizare perdea posterioară şi perdea posterioară cu sincronizare lentă
Mod control bliţ: i-TTL, manual
Compensare bliţ
Unghi de difuzie
Unghi de difuzie Bliţul se roteşte vertical cu până la 120° cu trepte de oprire unde bliţul este orientat drept
înainte şi la 60°, 75°, 90° şi 120°
Dispozitiv pornit/oprit
Dispozitiv pornit/oprit Comutator de alimentare folosit pentru pornirea şi oprirea SB-N7
Surde alimentare
Sursă de alimentare Două baterii AAA alcaline sau NiMH
Indicator bliţ pregătit
Indicator bliţ pregătit Încărcare  nalizată: Luminează
Avertizare: Clipeşte (a se vedea „Indicator bliţ pregătit” de mai jos)
Durată bliţ
Durată bliţ Luminează pentru aproximativ ⁄ s când este declanşat la putere maximă
Alte opţiuni
Alte opţiuni Decuplare termică,  rmware-ul poate  actualizat de pe aparatul foto
Дякуємо за те, що придбали спалах Nikon SB-N7 Speedlight. Перед використанням
цього виробу уважно прочитайте цю інструкцію та Довідковий посібник до фотока-
мери (на компакт-диску).
Примітки для користувачів з Європи
Така позначка вказує на те, що електричне та електронне обладнання
необхідно утилізувати окремо.
Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що мешкають у
європейських країнах:
Цей виріб необхідно утилізувати окремо у відповідному пункті збору
відходів. Не викидайте його разом із домашнім сміттям.
Роздільний збір та переробка відходів допомагають зберегти природні
ресурси та попередити негативні наслідки для здоров'я людей і
довкілля, до яких може призвести неправильна утилізація.
За додатковою інформацією зверніться до роздрібного продавця або
місцевих органів, що відповідають за утилізацію відходів.
Деталі спалаху Speedlight (рис. 1)
Деталі спалаху Speedlight (рис. 1)
1 Головка спалаху
2 Віконце спалаху
3 Сигнальні контакти
4 Фіксуючий штифт
5 Ніжка для встановлення
6 Кришка відсіку для
елемента живлення
7 Кут нахилу головки
спалаху
8 Перемикач живлення
9 Перемикач розблокування фіксатора
10 Індикатор готовності спалаху
11 Адаптер широкого спалаху
12 Кришка ніжки для встановлення
Встановлення елементів живлення (рис. 2)
Встановлення елементів живлення (рис. 2)
У спалаху SB-N7 використовуються два лужні або нікель-металогідридні (NiMH) еле-
менти живлення типу AAA. Використання марганцевих елементів живлення високої
потужності не рекомендовано.
1
Відкрийте кришку відсіку для елемента живлення (
q
).
2
Вставте елементи живлення у показаному положенні і закрийте кришку відсіку для
елемента живлення (
w
).
Заміна елементів живлення
Заміна елементів живлення
Обидва елементи живлення слід замінювати одночасно. Нові елементи живлення
мають бути однакового типу та марки. Не використовуйте одночасно старі та нові
елементи живлення або елементи живлення різних типів або марок. Тримайте напо-
готові запасні елементи живлення під час подорожі та у інших ситуаціях, коли можуть
виникнути труднощі з придбанням нових елементів живлення.
Під’єднання спалаху Speedlight (рис. 3)
Під’єднання спалаху Speedlight (рис. 3)
1
Вимкніть фотокамеру та спалах SB-N7 і зніміть кришку порту для підключення кіль-
кох аксесуарів.
2
Зніміть кришку ніжки для встановлення зі спалаху SB-N7 (
q
).
3
Вставте ніжку для встановлення в порт для підключення кількох аксесуарів (
w
),
притискаючи її, поки вона із клацанням не стане на місце, а перемикач розблокуван-
ня фіксатора не зсунеться вниз, щоб зафіксувати спалах Speedlight на фотокамері.
Від’єднання спалаху Speedlight (рис. 4)
Від’єднання спалаху Speedlight (рис. 4)
1
Вимкніть фотокамеру та спалах SB-N7.
2
Утримуючи перемикач розблокування фіксатора у положенні розблокування (
q
),
зніміть спалах SB-N7 з порту для підключення кількох аксесуарів фотокамери (
w
).
Не докладайте фізичних зусиль. Встановіть кришку ніжки для встановлення, коли
спалах SB-N7 не використовується.
Використання адаптера широкого спалаху (рис. 5)
Використання адаптера широкого спалаху (рис. 5)
Під’єднання адаптера широкого спалаху збільшує кут освітлення, що дає змогу охо-
пити поле зору об’єктива з фокусною відстанню 6,7 мм.
1
Сумістіть адаптер широкого спалаху з головкою спалаху (
q
).
2
Приєднайте адаптер широкого спалаху, утримуючи виступи на внутрішній поверх-
ні адаптера суміщеними з пазами «A» на головці спалаху (
w
).
Коли адаптер широкого спалаху не використовується, його можна зберігати на го-
ловці спалаху, вставивши виступи на внутрішній поверхні адаптера у пази «B» (
e
).
Догляд за виробом
Догляд за виробом
Очищення
Очищення
Для видалення пилу та пуху використовуйте грушу, потім обережно протріть виріб
м’якою сухою тканиною. Після використання спалаху SB-N7 на пляжі або морському
узбережжі видаліть пісок або сіль за допомогою тканини, злегка зволоженої у дис-
тильованій воді, а потім ретельно витріть виріб сухою тканиною.
• Спалах SB-N7 містить велику кількість точних електронних схем. Не піддавайте виріб
дії сильних ударів або вібрації.
Зберігання
Зберігання
Щоб запобігти утворенню грибка або цвілі, зберігайте спалах SB-N7 в сухому місці з
доброю вентиляцією. Якщо виріб буде зберігатися протягом двох тижнів або довше,
вийміть елементи живлення, щоб уникнути пошкодження виробу внаслідок проті-
кання елементів живлення. Виймайте пристрій з місця зберігання приблизно раз на
місяць та дайте йому спрацювати два або три рази, щоб уникнути погіршення роботи
конденсатора всередині виробу. Не зберігайте пристрій разом з нафталіновими або
камфорними кульками від молі, а також у місцях, які:
• знаходяться поряд із приладами, що створюють сильні електромагнітні поля або
зазнають впливу дуже високих температур, які можуть призвести до виходу при-
строю з ладу, наприклад, поряд з нагрівачем або в закритому автомобілі у спекотну
погоду
Використання
Використання
Різкі перепади температури, наприклад, під час входу в опалювану будівлю або ви-
ходу з неї у холодну погоду, можуть призвести до утворення конденсату всередині
пристрою. Щоб запобігти конденсації, покладіть пристрій у поліетиленовий пакет
або інший герметичний контейнер, перед тим як на нього почнуть діяти різкі пере-
пади температури.
Не використовуйте пристрій поблизу приладів, які створюють сильні електромаг-
нітні поля, наприклад, опор ліній зв’язку або високовольтних ліній електропередач.
Недотримання цього застереження може вивести виріб з ладу.
Елементи живлення
Елементи живлення
• Велика кількість електроенергії, що використовується спалахом, може призвести до
того, що перезаряджувані елементи живлення стануть непридатними до викорис-
тання раніше, ніж буде досягнуто максимальної кількості циклів заряджання/роз-
ряджання, зазначеної виробником.
У разі заміни елементів живлення вимкніть виріб та вставте запасні елементи жив-
лення належним чином.
Забруднені контакти елементів живлення можуть перешкоджати протіканню стру-
му. Очистіть контакти від бруду перед встановленням елементів живлення.
Якщо спалах спрацьовує кілька разів поспіль, він може тимчасово припинити ро-
боту, щоб дати охолонути елементам живлення. Звичайну роботу буде відновлено
після того, як елементи живлення охолонуть.
• Елементи живлення мають тенденцію втрачати частину своєї ємності за низьких тем-
ператур, відновлювати втрачену ємність, якщо їм дати нагрітися, а також повільно
розряджатися, коли вони не використовуються. Обов’язково перевірте рівень за-
ряду елементів живлення перед використанням і замініть елементи живлення, перш
ніж вони повністю розрядяться.
• Не зберігайте елементи живлення в місцях, що зазнають впливу високих температур
або високої вологості.
• Відомості про використання та заряджання перезаряджуваних елементів живлення
наведено в документації, яка надається виробником елементів живлення та заряд-
ного пристрою.
Не намагайтеся перезаряджати елементи живлення, які не належать до перезаря-
джуваних. Недотримання цього застереження може призвести до пробою елемен-
тів живлення.
Утилізація переза-
Утилізація переза-
ряджуваних елементів
ряджуваних елементів
живлення
живлення
Використані елементи живлення є цінною вторин-
ною сировиною. З метою захисту довкілля утилі-
зуйте їх відповідно до місцевого законодавства.
Технічні характеристики
Технічні характеристики
Електронна кон-
Електронна кон-
струкція
струкція
Автоматичний біполярний транзистор з ізольованим затвором (IGBT) та послідовна
схема
Фотокамери, що під-
Фотокамери, що під-
тримуються
тримуються
Цифрові фотокамери зі змінними об’єктивами, обладнані портами для підключення
кількох аксесуарів.
Ведуче число (20°C)
Ведуче число (20°C) 18; 10 з використанням адаптера широкого спалаху (100 ISO, м)
Кут освітлення
Кут освітлення Охоплює кут огляду об’єктива з фокусною відстанню 10 мм (6,7 мм з використан-
ням адаптера широкого спалаху)
Ефективний діапазон
Ефективний діапазон
дії спалаху (i-TTL)
дії спалаху (i-TTL)
Від 0,6 м до 20 м; залежить від чутливості ISO, кута відбиття та діафрагми
Підтримувані режими
Підтримувані режими
керування спалахом
керування спалахом
i-TTL, ручний
Параметри, до-
Параметри, до-
ступні за використання
ступні за використання
елементів керування
елементів керування
фотокамери
фотокамери
Режим спалаху: Заповнюючий спалах (синхронізація за першою шторкою),
повільна синхронізація за першою шторкою, синхронізація за задньою шторкою
та повільна синхронізація за задньою шторкою
Режим керування спалахом: i-TTL, ручний
Корекція спалаху
Кут відбиття
Кут відбиття Спалах повертається по вертикалі до 120 ° з фіксацією у положеннях, у яких спалах
спрямовано безпосередньо вперед та під кутом 60 °, 75 °, 90 ° і 120 °
Увімкнення/вимкнен-
Увімкнення/вимкнен-
ня пристрою
ня пристрою
Перемикач живлення використовується для увімкнення та вимкнення спалаху
SB-N7
Джерело живлення
Джерело живлення Два лужні або нікель-металогідридні (NiMH) елементи живлення типу AAA
Індикатор готовності
Індикатор готовності
спалаху
спалаху
Зарядження завершено: світиться
Попередження: блимає (див. «Індикатор готовності спалаху» нижче)
Тривалість спалаху
Тривалість спалаху Світиться приблизно протягом ⁄ с при спрацюванні на повну потужність
Інші параметри
Інші параметри Захист від перегріву; мікропрограму можна оновлювати з фотокамери
Розміри (Ш × В × Г)
Розміри (Ш × В × Г) Прибл. 57,4 × 68,4 × 62,3 мм
Вага
Вага Прибл. 119 г, включно з двома лужними елементами живлення типу AAA та
адаптером широкого спалаху
Прибл. 115г, без адаптера широкого спалаху
Прибл. 96г, без елементів живлення
Прибл. 92 г, тільки корпус
Аксесуари з комплекту
Аксесуари з комплекту Адаптер широкого спалаху SW-N7, м’який чохол SS-DC1, кришка ніжки для
встановлення BS-N2000
Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Компанія Nikon не буде нести
відповідальності за збитки, які можуть статися внаслідок будь-яких помилок, які може містити текст цьо-
го посібника. Якщо не вказано інше, всі значення дійсні для спалаху з зарядженими елементами живлення, що
працює за температури, зазначеної Асоціацією виробників фотокамер і засобів обробки зображень (Camera
and Imaging Products Association — CIPA): 23 ±3 °C.
Ресурс елементів живлення та час заряджання спалаху
Ресурс елементів живлення та час заряджання спалаху
1
1
Тип елементів
Тип елементів
живлення
живлення
Мінімальний час
Мінімальний час
заряджання
заряджання
2
2
Ресурс
Ресурс
3
3
/час заряджання
/час заряджання
2
2
Лужні Прибл. 4,0 с 70 або більше спрацьовувань/4,0 30с
Нікель-
металогідридні
(NiMH)
Прибл. 3,5 с 110 або більше спрацьовувань/3,5 30с
1. Значення наведено для нових елементів живлення; фактичні результати можуть різнитися залежно від
характеристик та інших чинників навіть для елементів живлення однієї марки та в однаковому стані.
2. Проміжок часу між спрацюванням спалаху та увімкненням індикатора готовності спалаху за умови, що
спалах спрацьовує один раз на 30 с.
3. Кількість разів, коли спалах може спрацювати на повній потужності з увімкненням індикатора готовності
спалаху протягом 30 с.
Nikon SB-N7 Speedlight жарқыл бөлігін сатып алғаныңыз үшін рақмет.
Өнімді пайдаланудан бұрын осы нұсқаулықты жəне фотокамераның
Анықтамалық нұсқаулығын (ықшам дискіде) оқыңыз.
Еуропадағы тұтынушыларға арналған ескертпе
Бұл таңба электр жəне электрондық жабдықтардың бөлек
жиналуы керектігін білдіреді.
Төмендегі тек Еуропа елдеріндегі пайдаланушыларға
қолданылады:
Бұл өнім тиісті жинау нүктесінде бөлек жинау үшін арналған.
Тұрмыстық қоқыс ретінде жоймаңыз.
Бөлек жинау жəне қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға
жəне дұрыс емес лақтырудан пайда болуы мүмкін адам
денсаулығына жəне қоршаған ортаға теріс
салдарларды
болдырмауға көмектеседі.
Қосымша ақпарат алу үшін сатушыға немесе қоқысқа жауапты
жергілікті ұйымдарға хабарласыңыз.
Speedlight жарқыл бөлігінің бөлшектері (1-сурет)
Speedlight жарқыл бөлігінің бөлшектері (1-сурет)
1 Жарқыл басы
2 Жарқыл терезесі
3 Сигнал
түйіспелері
4 Құлыптау штифті
5 Бекіту тірегі
6 Батарея бөлімінің
қақпағы
7 Жарқыл басын
еңкейту бұрышы
8 Қуат ажыратқышы
9 Ілмекті босату
10 Жарқылдың
дайындығын білдіретін
жарық
11 Кең панельді жарқыл
адаптері
12 Бекіту тірегінің қақпағы
Батареяларды орнату (2-сурет)
Батареяларды орнату (2-сурет)
SB-N7 екі AAA сілтілі немесе никель-металгидридті (NiMH) батареяларын
қолданады. Тиімділігі жоғары марганец батареялары ұсынылмайды.
1
Батарея бөлімінің қақпағын ашыңыз (
q
).
2
Батареяларды көрсетілген бағытпен салыңыз жəне батарея бөлімінің
қақпағын жабыңыз (
w
).
Батареяларды ауыстыру
Батареяларды ауыстыру
Екі батареяны бір уақытта маркасы мен түрі бірдей жаңа батареялармен
ауыстырыңыз. Ескі жəне жаңа батареяларды немесе əр түрлі немесе
маркалы батареяларды араластырмаңыз. Саяхаттағанда жəне басқа
жағдайлармен батареяларды таба алмаған кезде пайдалану үшін
қосалқы батареяларды алып жүріңіз.
Speedlight жарқыл бөлігін тағу (3-сурет)
Speedlight жарқыл бөлігін тағу (3-сурет)
1
Фотокамераны жəне SB-N7 өшіріп, фотокамераның бірнеше керек-
жараққа арналған порт қақпағын алып тастаңыз.
2
Бекіту тірегінің қақпағын SB-N7 (
q
) бөлігінен алып тастаңыз.
3
Бекіту тірегін бірнеше керек-жараққа арналған портқа (
w
), орнына
түскенше сырғытып салыңыз жəне Speedlight жарқыл бөлігін
фотокамераға ілу үшін ілмекті босату төмен қарай сырғиды.
Speedlight жарқыл бөлігін алу (4-сурет)
Speedlight жарқыл бөлігін алу (4-сурет)
1
Фотокамера мен SB-N7 өшіріңіз.
2
Ілмекті босату тетігін құлыптаулы күйде (
q
) сақтау, SB-N7
фотокамераның бірнеше керек-жараққа арналған портынан (
w
) алып
тастайды. Қатты күш салмаңыз. Бекіту тірегінің қақпағын SB-N7
қолданылмаған кезде ауыстырыңыз.
Кең панельді жарқыл адаптерін пайдалану (Figure 5)
Кең панельді жарқыл адаптерін пайдалану (Figure 5)
Кең панельді жарқыл адаптерін тағу 6,7 мм объективтің қамтитын
көрінісін жабу үшін жарықтың бұрышын көбейтеді.
1
Кең панельді жарқыл адаптерін жарқыл басымен туралаңыз (
q
).
2
Кең панельді жарқыл адаптерін ішіндегі шығыңқы жерін жарқыл
басындағы «A» ұясына туралай тағыңыз (
w
).
Кең панельді жарқыл адаптері қолданылмаған кезде адаптердің ішіндегі
шығыңқы жерлерін «B» (
e
) ұясына салу арқылы жарқыл басында
сақтауға болады.
Өнім күтімі
Өнім күтімі
Тазалау
Тазалау
Шаң жəне талшықты ауа үргішпен кетіріңіз, одан кейін жұмсақ əрі құрғақ
шүберекпен ақырындап сүртіңіз. SB-N7 бөлігін жағажайда немесе теңіз
жағалауында пайдаланғаннан кейін, құмды немесе тұзды тазартылған
сумен дымқылданған шүберекпен сүртіп алыңыз да, өнімді құрғақ
шүберекпен жайлап кептіріңіз.
• SB-N7 құрамында үлкен көлемді дəл электроника бөлшектері бар.
Соғылуына немесе дірілдеуіне жол бермеңіз.
Сақтау
Сақтау
Көгеру немесе зеңді болдырмау үшін SB-N7 құрылғысын құрғақ, жақсы
желдетілген жерде сақтаңыз. Егер құрылғыны екі немесе одан да көп
апта сақтайтын болсаңыз, батареяның ағуынан болатын зақымдарды
болдырмау үшін батареяларды алып тастаңыз. Құрылғыны сақтаулы
күйінен айына бір рет шығарып, құрылғының ішіндегі конденсатордың
тозуын болдырмау үшін екі-үш рет іске қосыңыз. Құрылғыны камфора
немесе нафталин шарларымен бірге немесе мына жерлерде сақтамаңыз:
күшті электромагниттік өрістер шығаратын жабдықтың жанында немесе
жылытқыштың жаны немесе ыстық күндегі көліктің жаны сияқты өнімнің
ақаулығына себеп болуы мүмкін температурасы өте жоғары жерлерде
Пайдалану
Пайдалану
Суық күні жылы ғимаратқа кіргенде немесе шыққанда болатын
температураның кенет өзгеріп тұруы құрылғының ішінде конденсацияның
пайда болуына себеп болуы мүмкін. Конденсацияны болдырмау үшін
құрылғыны күрт өзгеріп тұратын температураға шығарудан бұрын
пластмасса қабына немесе басқа жабық ыдысқа салыңыз.
Қуат тарататын бағаналар немесе жоғары кернеулі қуат желілері сияқты
күшті электр магниттік өрістер шығаратын жабдықтардың жанында
пайдаланбаңыз. Осы сақтық шараны орындамау өнімнің ақаулығына
себеп болуы мүмкін.
Батареялар
Батареялар
Жарқылдың пайдаланған ауқымды ток көлемі қайта зарядталмалы
батареялардың өндірушінің орнатқан қайта зарядтау/разрядтау шегіне
жеткенге дейін жарамсыз болуына себеп болуы мүмкін.
Батареяларды ауыстырған кезде өнімді өшіріңіз жəне жаңа
батареяларды дұрыс бағытпен салыңыз.
Батареяның түйіспесіндегі кір ток ағынына кедергі келтіруі мүмкін.
Батареяларды салмас бұрын түйіспелердегі кірді тазалаңыз.
Бірнеше рет қатарынан
іске қосқаннан кейін жарқыл батареяларды
суыту үшін жануын тоқтатуы мүмкін. Батареялар жеткілікті суығаннан
кейін қалыпты пайдалануды жалғастыруға болады.
Батареялар төмен температурада сыйымдылығын жоғалтады,
демалдырған кезде жоғалған қуатты қалпына келтіреді жəне
пайдаланылмаған кезде баяу разрядталады. Батареяларды пайдаланбас
бұрын тексеріп, заряды толық таусылмас бұрын ауыстырыңыз.
Батареяларды температурасы жоғары немесе ылғалдығы жоғары
жерде сақтамаңыз.
Қайта зарядталмалы батареяларды қолдану жəне зарядтау туралы
ақпарат алу үшін батареялардың жəне зарядтау құрылғысының
өндірушісі қамтамасыз еткен құжаттаманы қараңыз.
Қайта зарядталмайтын батареяларды зарядтауға əрекеттенбеңіз. Бұл
сақтық шараны орындамау батареяның жарылуына себеп болуы мүмкін.
Қайта зарядталмалы
Қайта зарядталмалы
батареяларды қайта
батареяларды қайта
өңдеу
өңдеу
Қолданылған батареялар бағалы
ресурс; қоршаған ортаны қорғау үшін
қолданылған батареяларды жергілікті
ережелерге сəйкес қайта өңдеңіз.
Сипаттамалары
Сипаттамалары
Электрондық
Электрондық
құрылымы
құрылымы
Қос полярлық транзисторы бар автоматты
оқшауланған ысырма (IGBT) жəне электр тізбегі
Қолдау көрсетілетін
Қолдау көрсетілетін
фотокамералар
фотокамералар
Бірнеше керек-жараққа арналған порттары
бар ауыстырмалы объектив пішімді сандық
фотокамералар
Жарқылдың жетекші
Жарқылдың жетекші
саны (20 °C)
саны (20 °C)
18; 10 кең панельді жарқыл адаптерімен (ISO 100, м)
Жарық бұрышы
Жарық бұрышы 10 мм объективтің көрініс бұрышын қамтиды (кең
панельді жарқыл адаптерімен бірге 6,7 мм)
Тиімді жарқыл
Тиімді жарқыл
ауқымы (i-TTL)
ауқымы (i-TTL)
0,6 м - 20 м; ISO сезімталдығымен, жарықты сейілту
бұрышымен жəне апертурамен өзгереді
Қолдау көрсетілетін
Қолдау көрсетілетін
жарқылды басқару
жарқылды басқару
режимдері
режимдері
i-TTL, нұсқаулық
Фотокамераны
Фотокамераны
басқару тетіктері
басқару тетіктері
арқылы қол жетімді
арқылы қол жетімді
параметрлер
параметрлер
Жарқыл режимі: Толықтырғыш жарқыл
(алдыңғы пердемен синхрондау), алдыңғы
пердемен баяу синхрондау, артқы пердемен
синхрондау, артқы пердемен баяу синхрондау
Кірістірілген жарқылды басқару режимі: i-TTL,
қол режимі
Жарқыл түзетілімі
Жарықты сейілту
Жарықты сейілту
бұрышы
бұрышы
Жарқыл 120° дейін тігінен айналып тоқтайды, ол
жерде жарқылы тікелей жəне 60°, 75°, 90° жəне 120°
бағытталады
Құрылғыны қосу/
Құрылғыны қосу/
өшіру
өшіру
Қуат ажыратқышы SB-N7 қосу жəне өшіру үшін
қолданылады
Қуат көзі
Қуат көзі Екі AAA сілтілі немесе никель-металгидридті батарея
Жарқылдың
Жарқылдың
дайындығын
дайындығын
білдіретін жарық
білдіретін жарық
Зарядтау аяқталды: Жарықтар
Ескерту: Жыпылықтайды (төмендегі
«Жарқылдың дайындығын білдіретін жарық»
қараңыз)
Жарқыл ұзақтығы
Жарқыл ұзақтығы Толық қуатпен істеген кезде шамамен ⁄ с жанады
Басқа параметрлер
Басқа параметрлер Қызып кетуден сақтау, бағдарлама жасақтамасын
фотокамерадан жаңартуға болады
Өлшемдері (Е × Б × Қ)
Өлшемдері (Е × Б × Қ)
Шамамен 57,4 × 68,4 × 62,3 мм
Салмағы
Салмағы
Шамамен 119 г, екі AAA сілтілі батареяны жəне
кең панельді жарқыл адаптерін қосқанда
Шамамен 115 г, кең панельді жарқыл адаптерін
қоспағанда
Шамамен 96 г, батареяларды қоспағанда
Шамамен 92 г, тек корпус
Берілген керек-
Берілген керек-
жарақтар
жарақтар
SW-N7 кең панельді жарқыл адаптері, SS-DC1
жұмсақ сөмкесі, BS-N2000 бекіту тірегінің қақпағы
Сипаттамалар ескертусіз өзгертіледі. Nikon осы нұсқаулықта орын
алған қателер салдарынан болатын зақымдарға жауапты болмайды.
Барлық шамалар Camera and Imaging Products Association (CIPA)
ассоциациясы белгілеген температурада зарядталған батареялармен
жұмыс істейтін құралға арналған: 23 ±3 °C.
Батареяның төзімділігі жəне жарқылды қайта қолдану уақыты
Батареяның төзімділігі жəне жарқылды қайта қолдану уақыты
1
1
Батарея түрі
Батарея түрі
Ең аз қайта қолдану
Ең аз қайта қолдану
уақыты
уақыты
2
2
Төзімділік
Төзімділік
3
3
/қайта
/қайта
қолдану уақыты
қолдану уақыты
2
2
Сілтілі Шамамен 4,0 с
70 немесе одан көп
пайдаланады/4,0 – 30 с
Никель-
металгидрид
Шамамен 3,5 с
110 немесе одан көп
пайдаланады/3,5 – 30 с
1. Суреттер жаңа батареяларға арналған; нақты нəтижелер өнімділікке
жəне жасы мен үлгісі бірдей батареялар арасындағы басқа факторларға
байланысты өзгеруі мүмкін.
2. Жарқыл əрбір 30 с сайын жанған кезде толық қуатпен істейтін жарқыл жəне
жарқылдың дайындығын білдіретін жарықтың жануы арасындағы уақыт.
3. 30 с ішінде жанатын жарқылдың дайындығын білдіретін жарықпен толық
қуатта істейтін жарқыл саны.
Жарқылдың дайындығын білдіретін жарық
Жарқылдың дайындығын білдіретін жарық
Күйі
Күйі
Дайындықты
Дайындықты
білдіретін жарық
білдіретін жарық
Шешім
Шешім
Жарқыл
жанды
Шамамен 3 с
*
жыпылықтайды
Нысан жарық көзінде кем ұсталған болуы
мүмкін. Нысанға дейінгі қашықтықты
азайтқаннан, апертураны ең төменгі
f санына (максималды апертура)
орнатқаннан немесе ISO сезімталдығын
көбейткеннен кейін əрекетті қайталаңыз.
Жарқыл
жанбады
Секундына бір рет
жыпылықтайды
Құрылғы қатарынан бірнеше рет істейді
жəне қызып кетуді болдырмау үшін
уақытша ажыратылады. Құрылғыны
өшіріп, суығанын күтіңіз.
Секундына екі рет
жыпылықтайды
Батареялар
қуаты таусылған.
Батареяларды ауыстырыңыз.
Секундына
сегіз рет
жыпылықтайды
Ішкі тізбек қатесі. Фотокамераны жəне
Speedlight жарқыл бөлігін өшіріңіз, одан
кейін Speedlight жарқыл бөлігін алып
тастаңыз жəне Nikon компаниясының
қызмет көрсету өкіліне апарыңыз.
* Тек i-TTL жарқылды басқару режимі.
Latviešu
10
8
7
9
1
6
5
2
4
3
12
AA
BB
11
Rysunek 1/Obrázek 1/1. ábra/Obrázok 1/Slika 1/Joonis 1/
1. attēls/1 pav./Mynd 1/Figura 1/Рис. 1/1-сурет
Rysunek 2/Obrázek 2/2. ábra/Obrázok 2/Slika 2/Joonis 2/
2. attēls/2 pav./Mynd 2/Figura 2/Рис. 2/2-сурет
Rysunek 3/Obrázek 3/3. ábra/Obrázok 3/Slika 3/Joonis 3/
3. attēls/3 pav./Mynd 3/Figura 3/Рис. 3/3-сурет
Rysunek 4/Obrázek 4/4. ábra/Obrázok 4/Slika 4/Joonis 4/
4. attēls/4 pav./Mynd 4/Figura 4/Рис. 4/4-сурет
Rysunek 5/Obrázek 5/5. ábra/Obrázok 5/Slika 5/Joonis 5/
5. attēls/5 pav./Mynd 5/Figura 5/Рис. 5/5-сурет
• ki so v bližini opreme, ki ustvarja močna elektromagnetna polja, ali
• ki so izpostavljena izjemno visokim temperaturam, ki lahko povzročijo okvaro izdelka, na
primer poleg grelca ali v zaprtem vozilu v vročem vremenu.
Uporaba
Uporaba
• Hitre spremembe temperature, na primer ob vstopu v ogrevano zgradbo ali izhodu iz nje, lahko
povzročijo kondenzacijo v napravi. Da bi preprečili kondenzacijo, shranite napravo v plastično
vrečko ali kako drugo zaprto posodo, preden jo izpostavite hitrim spremembam temperature.
• Ne uporabljajte ali shranjujte naprave v bližini opreme, ki ustvarja močna elektromagne-
tna polja, na primer oddajnikov ali visokonapetostnih električnih vodov. Če ne upoštevate
tega varnostnega ukrepa, lahko pride do okvare izdelka.
Baterije
Baterije
Ker bliskavica porablja velike količine toka, lahko postanejo baterije za polnjenje neupo-
rabne, še preden dosežejo proizvajalčevo omejitev polnitev/izpraznitev.
• Ko boste zamenjali bateriji, izdelek izklopite in vstavite pravilno obrnjeni nadomestni bateriji.
• Umazanija na priključkih baterij lahko prekine električni tok. Preden boste vstavili bateriji,
očistite umazanijo s priključkov.
Če bliskavico sprožite večkrat zaporedoma, se ta morda ne bo več sprožila. S tem bo
omogočila, da se baterije ohladijo. Ko se bodo baterije dovolj ohladile, lahko nadaljujete
z normalnim delovanjem.
Baterije izgubijo zmogljivost pri nizkih temperaturah, vendar se jim čez čas napetost po-
vrne. Kadar jih ne uporabljate, se bodo počasi praznile. Pred uporabo preverite stanje
baterij in jih zamenjajte, še preden se popolnoma izpraznijo.
• Ne shranjujte baterij na mestih z visokimi temperaturami ali visoko vlažnostjo.
Informacije glede ravnanja in polnjenja akumulatorskih baterij najdete v proizvajalčevi
dokumentaciji, priloženi baterijam in polnilnikom baterij.
• Ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju. Če ne upoštevate tega varno-
stnega ukrepa, lahko baterije počijo.
Recikliranje bate-
Recikliranje bate-
rij za polnjenje
rij za polnjenje
Izrabljene baterije so dragoceni vir; za zaščito okolja jih recikli-
rajte v skladu z lokalnimi predpisi.
Tehnični podatki
Tehnični podatki
Elektronska
Elektronska
konstrukcija
konstrukcija
Samodejni bipolarni tranzistor z izoliranimi vrati IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) in
zaporedno vezje
Podprti fotoaparati
Podprti fotoaparati Digitalni fotoaparati z zamenljivimi objektivi in večnamenskimi priključki za dodatno opremo
Vodilno število (20 °C)
Vodilno število (20 °C) 18; 10 s širokokotnim vmesnikom za bliskavico (ISO 100, m)
Kot osvetlitve
Kot osvetlitve Pokriva kot prikaza 10-milimetrskega objektiva (6,7 mm s širokokotnim vmesnikom za
bliskavico)
Efektivni doseg
Efektivni doseg
bliskavice (i-TTL)
bliskavice (i-TTL)
0,6 m do 20 m; se razlikuje glede na občutljivost ISO, kot odboja in zaslonko
Podprti načini
Podprti načini
nadzora bliskavice
nadzora bliskavice
i-TTL, ročni
Razpoložljive možno-
Razpoložljive možno-
sti z uporabo krmilni-
sti z uporabo krmilni-
kov fotoaparata
kov fotoaparata
Način delovanja z bliskavico: Do-osvetlitev (sinhronizacija sprednje zavese), sprednja
zavesa s počasno sinhronizacijo, sinhronizacija zavese na zadnji strani in zavesa na zadnji
strani s počasno sinhronizacijo
Način nadzora bliskavice: i-TTL, ročni
Izravnava bliskavice
Kot odboja
Kot odboja Bliskavico lahko zavrtite navzgor do kota 120° s postanki, ko bliskavica kaže naravnost naprej
in na 60°, 75°, 90° in 120°
Vklop/izklop naprave
Vklop/izklop naprave Stikalo za vklop/izklop se uporablja za vklop in izklop bliskavice SB-N7
Vir napajanja
Vir napajanja Dve alkalni ali NiMH bateriji AAA
Lučka za pripravlje-
Lučka za pripravlje-
nost bliskavice
nost bliskavice
Polnjenje končano: Zasveti
Opozorilo: Utripa (glejte »Lučka za pripravljenost bliskavice« spodaj)
Trajanje bliskavice
Trajanje bliskavice Sveti približno ⁄ s, ko se sproži s polno močjo
Druge možnosti
Druge možnosti Termalni izrez, vdelano programsko opremo lahko posodobite iz fotoaparata
Mere (Š × V × G)
Mere (Š × V × G) Pribl. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Teža
Tež a Pribl. 119 g, vključno z dvema alkalnima baterijama AAA in širokokotnim vmesnikom za
bliskavico
Pribl. 115 g, brez širokokotnega vmesnika za bliskavico
Pribl. 96 g, brez baterij
Pribl. 92 g, samo ohišje
Priložena dodatna
Priložena dodatna
oprema
oprema
Širokokotni vmesnik za bliskavico SW-N7, mehka torbica SS-DC1, pokrov nožice za
namestitev BS-N2000
Speci kacije se lahko spremenijo brez opozorila. Nikon ne odgovarja za škodo, ki bi lahko bila posledica morebitnih napak
v teh navodilih. Če ni drugače navedeno, vse navedene vrednosti veljajo za enoto s popolnoma napolnjenimi baterijami pri
temperaturi, ki jo je določilo Združenje CIPA (Camera and Imaging Products Association): 23 ±3 °C.
Zmogljivost baterije in čas obnovitve bliskavice
Zmogljivost baterije in čas obnovitve bliskavice
1
1
Vrsta baterij
Vrsta baterij
Minimalni čas obnovitve
Minimalni čas obnovitve
2
2
Zmogljivost
Zmogljivost
3
3
/čas obnovitve
/čas obnovitve
2
2
Alkalne Pribl. 4,0 s 70 ali več uporab/4,0 – 30 s
NiMH Pribl. 3,5 s 110 ali več uporab/3,5 – 30 s
1. Podatki veljajo za polne baterije; dejanski rezultati se lahko razlikujejo glede na delovanje in druge dejavnike, tudi
če so baterije iste starosti in izdelave.
2. Interval med bliski pri polni moči in vklopom lučke za pripravljenost, ko se bliskavica sproži enkrat na 30 s.
3. Število bliskov pri polni moči in z vklopom lučke za pripravljenost v 30 s.
Lučka za pripravljenost bliskavice
Lučka za pripravljenost bliskavice
Stanje
Stanje
Lučka za pripravljenost
Lučka za pripravljenost
Rešitev
Rešitev
Bliskavi-
ca se je
sprožila
Utripa približno 3 s
*
Motiv je morda premalo osvetljen. Zmanjšajte raz-
daljo do motiva, zaslonko nastavite na najmanjše
število f (največja odprtost zaslonke) ali povišajte
občutljivost ISO, nato poskusite znova.
Bliskavi-
ca se ni
sprožila
Utripa enkrat na sekundo
Izdelek se je sprožil večkrat zaporedoma in se je
začasno ugasnil, da prepreči pregrevanje. Izklopite
izdelek in počakajte, da se ohladi.
Utripa dvakrat na
sekundo
Baterije so prazne. Zamenjajte baterije.
Utripa osemkrat na
sekundo
Napaka notranjega vezja. Izključite fotoaparat in
bliskavico Speedlight, nato jo odstranite in odne-
site k pooblaščenemu zastopniku družbe Nikon.
* Samo način delovanja za nadzor bliskavice i-TTL.
Další vybavení
Další vybavení Tepelná pojistka, možnost aktualizace  rmwaru prostřednictvím fotoaparátu
Rozměry × V × H)
Rozměry (Š × V × H) Cca 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Hmotnost
Hmotnost Cca 119g, včetně dvou alkalických baterií velikosti AAA a širokoúhlé rozptylky
Cca 115g, bez širokoúhlé rozptylky
Cca 96g, bez baterií
Cca 92 g, pouze tělo blesku
Dodávané příslušenst
Dodávané příslušenství Širokoúhlá rozptylka SW-N7, měkké pouzdro SS-DC1, krytka patky blesku BS-N2000
Speci kace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Nikon nepřebírá odpovědnost za škody, ke kte-
rým může dojít v důsledku případných chyb v tomto návodu k obsluze. Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro
zařízení s plně nabitými bateriemi, používané při okolní teplotě speci kované sdružením Camera and Imaging Products
Association (CIPA): 23 ± 3 °C.
Výdrž baterií a doby nabíjení blesku
Výdrž baterií a doby nabíjení blesku
1
1
Typ baterií
Typ baterií
Nejkratší doba nabíjení
Nejkratší doba nabíjení
2
2
Výdrž baterií
Výdrž baterií
3
3
/doba nabíjení
/doba nabíjení
2
2
Alkalické Cca 4,0s 70 nebo více/4,0 30s
NiMH Cca 3,5s 110 nebo více/3,5 30s
1. Udávané hodnoty platí pro nové baterie; skutečné výsledky mohou být v závislosti na výkonnosti a dalších fakto-
rech odlišné i v případě baterií identického stáří a provedení.
2. Doba mezi odpálením záblesku na plný výkon a rozsvícení indikace připravenosti k záblesku při odpalování zábles-
ků v intervalech 30s.
3.
Počet záblesků na plný výkon, které jsou k dispozici při rozsvícení indikace připravenosti k záblesku do uplynutí 30 s.
Indikace připravenosti k záblesku
Indikace připravenosti k záblesku
Stav
Stav
Indikace
Indikace
Řešení
Řešení
Byl
odpálen
záblesk
Bliká po
dobu 3s
*
Hrozí riziko podexponování objektu. Zkuste pořídit snímek znovu
za současného zmenšení vzdálenosti k objektu, nastavení nejniž-
šího dostupného clonového čísla (plné světelnosti objektivu) nebo
zvýšení citlivosti ISO.
Nebyl
odpálen
záblesk
Bliká 1× za
sekundu
Výrobek odpálil několik záblesků v rychlém sledu a došlo k jeho
dočasnému zablokování, aby se zamezilo jeho přehřátí. Vypněte
výrobek a vyčkejte na jeho ochlazení.
Bliká 2× za
sekundu
Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
Bliká 8× za
sekundu
Chyba vnitřních obvodů. Vypněte blesk a fotoaparát, poté blesk
sejměte a odneste jej na kontrolu do autorizovaného servisu
Nikon.
* Pouze v režimu i-TTL řízení záblesku.
eru útsett fyrir mjög háu hitastigi sem getur valdið bilun á tækinu, eins og við hliðina á
hitatæki eða í lokuðu ökutækið á heitum deigi
Notkun
Notkun
Skyndilegar breytingar á hitastigi, t.d. þegar gengið er inn í eða út úr heitri byggingu á
köldum degi, getur valdið rakamyndun inni í tækinu. Koma skal í veg fyrir rakamyndun
með því að setja tækið í plastpoka eða önnur lokuð ílát áður en farið er á milli staða þar
sem hitamunur er mikill.
Ekki nota tækið nálægt tæki sem mynda sterk rafsegulsvið, eins og sendingarturna eða
háspennulínur. Ef ekki er farið eftir þessum varúðarleiðbeiningum getur það leitt til
bilunar á vörunni.
Rafhlöður
Rafhlöður
Mikið magn af straumi sem fl assið notar getur leitt til þess að endurhlaðanlegu
rafhlöðurnar verið ónothæfar áður en endurhleðslu-/losunartakmarki er náð samkvæmt
framleiðanda.
• Slökktu á vörunni og settu nýjar rafl öður í rétta átt í þegar skipt er um rafhlöður.
Óhreinindi á rafskautum rafhlöðunnar geta stöðvað strauminn. Hreinsaðu óhreinindin af
rafskautunum áður en rafhlöðurnar eru settar í.
• Það getur verið að fl assið hætti að hleypa af til að leyfa rafhlöðunum að kólna eftir að það
hefur verið hleypt af mörgum sinnum í hraðri röð. Hægt er að halda eðlilegri virkni áfram
þegar rafhlöðurnar hafa kólnað nægilega mikið.
Rafhlöður tapa gjarnan getu þegar hitastigið er lágt, en ná að endurheimta orkuna
þegar þær fá að hvíla sig og afhlaðast þegar þær eru ekki í notkun. Gakktu úr skugga um
hleðslustöðu rafhlöðunnar fyrir notkun og skiptu um þær áður en þær eru alveg tómar.
• Ekki geyma rafhlöðurnar á stað þar sem þær eru lenda í háu hitastigi eða miklum raka.
Frekari upplýsingar um meðhöndlun og förgun á endurhlaðanlegum rafhlöðum er að
nna í gögnum sem fylgja frá framleiðanda rafhlaðanna og hleðslutækisins.
• Ekki reyna að endurhlaða rafhlöður sem á ekki að endurhlaða. Ef ekki er farið eftir þessum
varúðarleiðbeiningum getur það leitt til sprungu á rafhlöðunum.
Endurhlaðanlegar
Endurhlaðanlegar
rafhlöður
rafhlöður
endurunnar
endurunnar
Notaðar rafhlöður eru dýrmæt auðlind; til að vernda
umhverfi ð á að endurvinna notaðar rafhlöður samkvæmt
reglum staðarins.
Tæknilýsing
Tæknilýsing
Rafræn samsetning
Rafræn samsetning Sjálfvirk einangrun hliða á tvípólasmára (IGBT) og röð rafrása
Studdar myndavélar
Studdar myndavélar Myndavélar með lausu linsusniði með tengingu fyrir aukabúnað
Styrkleikatala (20°C)
Styrkleikatala (20°C) 18; 10 með drei skífu (ISO 100, m)
Endurkastshorn
Endurkastshorn Spannar drægi sýnilegs horns 10 mm linsu (6,7 mm með drei skífu)
Virkt drægi  assins (i-TTL)
Virkt drægi  assins (i-TTL) 0,6 m til 20 m; (breytist með ISO-ljósnæmi, endurkastshorni og ljósopi)
Studdar stillingar fyrir  assstýringar
Studdar stillingar fyrir  assstýringar i-TTL, handbók
Valkostir sem eru í boði með
Valkostir sem eru í boði með
myndavélastýringum
myndavélastýringum
Flassstilling: Fylli ass (samstillt við fremra lokaratjald), samstillt við
fremra lokaratjald með hægri samstillingu, samstillt við aftara lokaratjald
og samstillt við aftara lokaratjald með hægri samstillingu
Stilling fyrir stjórnun á  assi: i-TTL, handvirkt
Flassleiðrétting
Endurkastshorn
Endurkastshorn Hægt er að snúa  assinu að 120° frá lóðréttu með stöðvun þar sem  assinu
er beint áfram og að 60°, 75°, 90° og 120°
Kveikt/slökkt á tæki
Kveikt/slökkt á tæki A ro notaður til að kveikja og slökkva á SB-N7
A gja
A gja Tvær AAA alkalín eða NiMH rafhlöður
Stöðuljós assins
Stöðuljós  assins Hleðslu lokið: Lýsingar
Aðvörun: Leiftar (sjá „Stöðuljós  assins“ hér að neðan)
Tímalengd assins
Tímalengd  assins Lýsir í um ⁄ sek. þegar hleypt er af á fullum styrk
Aðrir valkostir
Aðrir valkostir Hitaro , hægt er að uppfæra fastbúnað myndavélarinnar
Stærð (B × H × D)
Stærð (B × H × D) U.þ.b. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Þyngd
Þyngd U.þ.b. 119gr. ásamt tveim AAA alkalín rafhlöðum og drei skífu
U.þ.b. 115gr., án drei skífu
U.þ.b. 96gr, án rafhlaðna
U.þ.b. 92gr, aðeins hús
Meðfylgjandi aukabúnaður
Meðfylgjandi aukabúnaður SW-N7 drei skífa, SS-DC1 mjúk taska, BS-N2000 hlíf fyrir festifót
Upplýsingar geta breyst án fyrirvara. Nikon ber enga ábyrgð á skemmdum sem mögulegar villur í þessari handbók geta
leitt til. Nema annað sé tekið fram eru allar tölur miðaðar við tæki með alveg nýjar rafhlöður sem notaðar eru í hita sem
er tilgreindur af Camera and Imaging Products Association (myndavörutengingu) (CIPA): 23 ±3 °C.
Ending rafhlöðu og endurvinnslutími  assins
Ending rafhlöðu og endurvinnslutími  assins
1
1
Rafhlöðutegund
Rafhlöðutegund
Lágmarks endurnýjunartími
Lágmarks endurnýjunartími
2
2
Ending
Ending
3
3
/endurvinnslutími
/endurvinnslutími
2
2
Alkalísk U.þ.b. 4,0sek. 70 eða meira notar/4,0 30sek.
NiMH U.þ.b. 3,5sek. 110 eða meira notar/3,5 30sek.
1. Tölurnar miða að nýjum rafhlöður; rétt útkoma getur verið mismunandi eftir getu og öðrum atriðum jafnvel milli
rafhlaðna sem eru jafn gamlar og af sömu gerð.
2. Tími milli þess að  assið hleypir af á fullum styrk og stöðuljós  assins lýsir þegar  assið hleypir af einu sinni á
30sek. fresti.
3. Fjöldi skipta sem  assið getur hleypt af á fullum styrk þegar stöðuljós  assins lýsir innan 30 sek.
Stöðuljós  assins
Stöðuljós assins
Staða
Staða
Stöðuljós
Stöðuljós
Úrlausn
Úrlausn
Flassið
hefur
hleypt af
Leiftrar í um
3sek.
*
Myndefnið getur verið undirlýst. Reyndu aftur eftir að búið
er að minnka  arlægð að myndefninu, stilltu ljósop á lægstu
f-tölu (stærsta ljósop) eða hækkaðu ISO-ljósnæmið.
Flassið
hefur ekki
hleypt af
Leiftrar
einu sinni á
sekúndu
Varan hefur hleypt af nokkrum sinnum í hraðri röð og
slokknað hefur á því í smá stund til að koma í veg fyrir
ofhitnun. Slökktu á vörunni og bíddu þar til hún kólnar.
Leiftrar tvisvar
sinnum á
sekúndu
Rafhlöður eru tómar. Skiptu um rafhlöður.
Leiftrar átta
sinnum á
sekúndu
Villa í innri rás. Slökktu á myndavélinni og fl assinu,
taktu fl assið síðan af og farðu með það til viðurkennds
þjónustufulltrúa Nikon.
* Aðeins i-TTL- assstýring.
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata. Nikon ei vastuta käesolevas juhendis leiduda võivatest mistahes
vigadest põhjustatud kahju eest. Kui teisiti ei ole ära märgitud, on kõik väärtused toodud värskete akudega seadme
jaoks, mis töötab kaamera- ja pildindustoodete assotsiatsiooni Camera and Imaging Products Association (CIPA) poolt
määratud temperatuuril 23 ±3 °C.
Aku kestus ja välgu taaskasutusaeg
Aku kestus ja välgu taaskasutusaeg
1
1
Aku tüüp
Aku tüüp
Minimaalne taaskasutusaeg
Minimaalne taaskasutusaeg
2
2
Kestus
Kestus
3
3
/taaskasutusaeg
/taaskasutusaeg
2
2
Leelis u 4,0s 70 või rohkem kasutusi/4,0 30s
NiMH u 3,5s 110 või rohkem kasutusi/3,5 30s
1. Arvud on toodud värskete akude jaoks; tegelikud tulemused võivad erineda vastavalt kasutusele ja muudele tegu-
ritele isegi sama vanade ja sama marki akude vahel.
2. Aeg välgu täisvõimsusel töötamise ja välklambi valmisoleku tule süttimise vahel välgu kasutamisel üks kord iga
30 sekundi jooksul.
3. Välgu täisvõimsusel kasutamiste arv välklambi valmisoleku tule põlemisel 30sekundi vältel.
Välklambi valmisoleku tuli
Välklambi valmisoleku tuli
Olek
Olek
Valmisoleku tuli
Valmisoleku tuli
Lahendus
Lahendus
Välk
töötas
Vilgub u 3s
*
Objekt võib olla alasäritatud. Proovige uuesti, vähendades
kaugust objektini, seades ava väikseimale f-arvule (suurimale
avale) või suurendades ISO-tundlikkust.
Välk ei
ole töö-
tanud
Vilgub kord
sekundis
Toode on kiiresti mitu korda järjest töötanud ning ülekuu-
menemise vältimiseks ajutiselt välja lülitunud. Lülitage too-
de välja ja laske sel jahtuda.
Vilgub kaks
korda sekundis
Akud on tühjad. Vahetage akud.
Vilgub kaheksa
korda sekundis
Viga siselülitustes. Lülitage kaamera ja kiirvälk välja, eemal-
dage kiirvälk ja viige seade Nikoni ametliku esindaja juurde.
* Ainult i-TTL välklambi juhtimise režiim.
Dimensiuni (L × Î × A)
Dimensiuni (L × Î × A) Aprox. 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Greutate
Greutate • Aprox. 119g inclusiv două baterii AAA alcaline şi adaptorul pentru bliţ cu unghi larg
Aprox. 115g fără adaptor bliţ cu unghi larg
Aprox. 96g fără baterii
Aprox. 92 g numai corpul
Accesorii furnizate
Accesorii furnizate Adaptor bliţ cu unghi larg SW-N7, husă SS-DC1, capac picior montură BS-N2000
Speci caţiile se pot modi ca fără noti care prealabilă. Nikon nu îşi asumă răspunderea pentru daune care pot rezulta
din orice erori pe care le poate conţine acest manual. Dacă nu este speci cat altfel, toate cifrele se referă la o unitate cu
baterii noi care funcţionează la temperatura speci cată de Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
Durată de funcţionare baterii și timp reîncărcare bliţ
Durată de funcţionare baterii și timp reîncărcare bliţ
1
1
Tip baterie
Tip baterie
Timp minimum de reîncărcare
Timp minimum de reîncărcare
2
2
Durată funcţionare
Durată funcţionare
3
3
/timp reîncărcare
/timp reîncărcare
2
2
Alcalin Aprox. 4,0s 70 sau mai multe utilizări/4,0 30s
NiMH Aprox. 3,5s 110 sau mai multe utilizări/3,5 30s
1. Cifrele de mai sus se referă la baterii noi; rezultatele reale pot varia în funcţie de performanţă şi de alţi factori chiar
între baterii identice ca vechime şi producători.
2. Timpul dintre declanşarea bliţului la putere maximă şi aprinderea indicatorului luminos bliţ pregătit când bliţul
este declanşat la  ecare 30 s.
3. De câte ori poate  declanşat bliţul la putere maximă cu aprinderea indicatorului luminos bliţ pregătit în decurs de
30 s.
Indicatorul bliţ pregătit
Indicatorul bliţ pregătit
Stare
Stare
Indicator
Indicator
luminos
luminos
Soluţie
Soluţie
Bliţul s-a
declanşat
Clipeşte
pentru aproxi-
mativ 3s
*
Este posibil ca subiectul să fi e subexpus. Încercaţi din nou
după ce reduceţi distanţa faţă de subiect, setaţi diafragma
la cel mai mic număr f/ (diafragmă maximă) sau ridicaţi sen-
sibilitatea ISO.
Bliţul
nu s-a de-
clanşat
Clipeşte
o dată pe
secundă
Produsul s-a declanşat de câteva ori în succesiune rapidă şi
s-a închis temporar pentru a evita supraîncălzirea. Opriţi pro-
dusul şi aşteptaţi să se răcească.
Clipeşte de
două ori pe
secundă
Baterii consumate. Înlocuiţi bateriile.
Clipeşte de
opt ori pe
secundă
Eroare a circuitului intern. Opriţi aparatul foto şi bliţ-ul Spee-
dlight, apoi scoateţi bliţ-ul Speedlight şi duceţi-l la un repre-
zentant de service autorizat Nikon.
* Numai mod control bliţ i-TTL.
Індикатор готовності спалаху
Індикатор готовності спалаху
Стан
Стан
Індикатор
Індикатор
готовності
готовності
Вирішення проблеми
Вирішення проблеми
Спалах
спрацював
Блимає про-
тягом близько
3 с
*
Об’єкт може бути недоекспоновано. Повторіть спробу,
зменшивши відстань до об’єкта, налаштувавши діафраг-
му на найменше діафрагмове число (максимальна діа-
фрагма) або збільшивши значення чутливості ISO.
Спалах не
спрацював
Блимає один
раз на секунду
Виріб спрацював кілька разів поспіль і тимчасово ви-
мкнувся, щоб запобігти перегріванню. Вимкніть виріб
і зачекайте, поки він охолоне.
Блимає двічі
на секунду
Елементи живлення розряджені. Замініть елементи
живлення.
Блимає
вісім разів на
секунду
Помилка у роботі внутрішніх схем. Вимкніть фотокаме-
ру і спалах Speedlight, потім зніміть спалах Speedlight
та передайте його авторизованому представникові
сервісного центру Nikon.
* Тільки у режимі керування спалахом i-TTL.
Časti blesku (Obrázok 1)
Časti blesku (Obrázok 1)
1 Hlava blesku
2 Priezor blesku
3 Kontakty na prenos signálov
4 Poistný kolík
5 Upevňovacia pätka
6 Kryt priestoru pre batériu
7 Uhol sklonu hlavy blesku
8 Hlavný vypínač
9 Uvoľňovacie tlačidlo
10 Indikátor pripravenosti blesku
11 Širokouhlá rozptylka
12 Kryt upevňovacej pätky
Vkladanie batérií (Obrázok 2)
Vkladanie batérií (Obrázok 2)
V SB-N7 sa používajú dve alkalické alebo nikel-metal hydridové (NiMH) batérie typu AAA.
Vysoko výkonné mangánové batérie sa neodporúčajú.
1
Otvorte kryt priestoru pre batérie (
q
).
2
Vložte batérie s uvedenou orientáciou a zatvorte kryt priestoru pre batérie (
w
).
Výmena batérií
Výmena batérií
Súčasne vymeňte obe batérie, pričom použite nové batérie rovnakej značky a rovnakého
typu. Nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych typov či značiek. Vezmite si so
sebou náhradné batérie, keď cestujete alebo pri iných príležitostiach, keď môže byť ťažké
zaobstarať náhradné batérie.
Pripevnenie blesku (Obrázok 3)
Pripevnenie blesku (Obrázok 3)
1
Vypnite fotoaparát a SB-N7 a odstráňte kryt multifunkčného portu pre príslušenstvo.
2
Odstráňte kryt upevňovacej pätky z SB-N7 (
q
).
3
Vložte upevňovaciu pätku do multifunkčného portu pre príslušenstvo (
w
), pričom ju
zasúvajte dovtedy, kým nezapadne na miesto a kým sa uvoľňovacie tlačidlo neposunie
nadol, aby zaistilo pripevnenie blesku k fotoaparátu.
Odpojenie blesku (Obrázok 4)
Odpojenie blesku (Obrázok 4)
1
Vypnite fotoaparát a SB-N7.
2
Pri podržaní uvoľňovacieho tlačidla v polohe odomknutia (
q
), vysuňte SB-N7 z mul-
tifunkčného portu pre príslušenstvo fotoaparátu (
w
). Nepoužívajte silu. Keď sa SB-N7
nepoužíva, nasaďte kryt upevňovacej pätky.
Používanie širokouhlej rozptylky (Obrázok 5)
Používanie širokouhlej rozptylky (Obrázok 5)
Po pripevnení širokouhlej rozptylky sa zväčší uhol osvetlenia, ktorý pokryje zorné pole
6,7mm objektívu.
1
Zarovnajte širokouhlú rozptylku s hlavou blesku (
q
).
2
Širokouhlú rozptylku pripevnite tak, že výstupky na vnútornej strane rozptylky podržíte
zarovnané so štrbinami „A” na hlave blesku (
w
).
Keď sa širokouhlá rozptylka nepoužíva, môže sa uložiť na hlavu blesku vložením výstupkov
na vnútornej strane rozptylky do štrbín „B” (
e
).
Starostlivosť o výrobok
Starostlivosť o výrobok
Čistenie
Čistenie
Na odstránenie prachu a textilných vlákien použite ofukovací balónik a potom povrch
jemne utrite mäkkou a suchou handričkou. Po použití SB-N7 na pláži alebo pri mori utrite
piesok alebo soľ pomocou handričky jemne navlhčenej v destilovanej vode a potom vý-
robok dôkladne vysušte jemným poutieraním suchou handričkou.
• SB-N7 obsahuje veľké množstvo presnej elektroniky. Nevystavujte ho pôsobeniu nárazov
ani vibrácií.
Skladovanie
Skladovanie
Aby sa zabránilo vzniku plesní alebo snetí, SB-N7 skladujte na suchom, dobre vetranom
mieste. Ak sa bude výrobok skladovať dva týždne alebo dlhšie, vyberte batérie, aby nedo-
šlo k poškodeniu spôsobenému vytečením batérií. Vyberte zariadenie zo skladovacieho
priestoru približne raz za mesiac a dvakrát alebo trikrát ho odpáľte, aby sa kondenzátor vo
vnútri blesku ochránil pred poškodením. Zariadenie neskladujte s gáfrovými alebo naftalí-
novými guľôčkami proti moliam ani na miestach, ktoré:
• sú v blízkosti zariadenia, ktoré vytvára silné elektromagnetické polia, alebo
sú vystavené pôsobeniu mimoriadne vysokých teplôt, ktoré by mohli spôsobiť poruchu
výrobku, ako napr. vedľa ohrievača alebo v uzavretom vozidle počas horúceho dňa
Používanie
Používanie
• Náhle zmeny teploty, aké nastávajú pri vstupe do vyhriatej budovy alebo pri vychádzaní z
nej za chladného počasia, môžu spôsobiť kondenzáciu vlhkosti vnútri zariadenia. Aby ste
zabránili kondenzácii, umiestnite zariadenie do plastového vrecka alebo inej utesnenej
nádoby pred vystavením zariadenia pôsobeniu náhlych zmien teploty.
• Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti zariadenia, ktoré vytvára silné elektromagnetické
polia, ako napr. veže s vysielačmi alebo elektrické vedenia s vysokým napätím. Nedodrža-
nie tohto pokynu môže spôsobiť poruchu výrobku.
Batérie
Batérie
• Veľké množstvo prúdu použitého bleskom môže viesť k tomu, že sa nabíjateľné batérie sta-
nú nepoužiteľnými, a to ešte pred dosiahnutím limitu nabitia/vybitia, ktorý stanovil výrobca.
• Pri výmene batérií vypnite výrobok a vložte náhradné batérie so správnou orientáciou.
• Nečistota na kontaktoch batérií môže prerušiť tok prúdu. Pred vložením batérií odstráňte
nečistotu z kontaktov.
Po niekoľkonásobnom odpálení v rýchlom slede za sebou sa blesk môže prestať odpa-
ľovať, aby umožnil batériám vychladnúť. Normálnu činnosť je možné obnoviť po dosta-
točnom vychladnutí batérií.
Batérie majú tendenciu strácať kapacitu pri nízkych teplotách, obnoviť stratené napätie,
keď sa ponechajú v pokoji a postupne sa vybíjať, keď sa nepoužívajú. Pred použitím baté-
rií nezabudnite skontrolovať ich stav a vymeňte ich skôr, ako sa úplne vybijú.
Batérie neskladujte na mieste vystavenom pôsobeniu vysokých teplôt alebo vysokej
vlhkosti.
• Informácie o zaobchádzaní a nabíjaní nabíjateľných batérií nájdete v dokumentácii doda-
nej výrobcami batérií a nabíjačky.
Nepokúšajte sa nabiť jednorazové batérie. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť
prasknutie batérií.
Recyklácia nabíjateľných
Recyklácia nabíjateľných
batérií
batérií
Použité batérie sú cennou surovinou. Aby sa chránilo
životné prostredie, použité batérie recyklujte v súlade s
miestnymi predpismi.
Technické údaje
Technické údaje
Elektronická konštrukcia
Elektronická konštrukcia Automatický bipolárny tranzistor s izolovaným hradlom (IGBT) a sériové obvody
Podporované fotoaparáty
Podporované fotoaparáty Digitálne fotoaparáty s vymeniteľnými objektívmi s multifunkčnými portmi pre
príslušenstvo
Smerné číslo (20°C)
Smerné číslo (20°C) 18; 10 so širokouhlou rozptylkou (ISO 100, m)
Uhol osvetlenia
Uhol osvetlenia Pokrýva obrazový uhol 10mm objektívu (6,7mm so širokouhlou rozptylkou)
Účinný dosah blesku (i-TTL)
Účinný dosah blesku (i-TTL) 0,6 m až 20 m; mení sa podľa citlivosti ISO, odrazového uhla a clony
Podporované režimy riadenia
Podporované režimy riadenia
záblesku
záblesku
i-TTL, manuálny režim
Možnosti, ktoré dostup
Možnosti, ktoré sú dostupné
pomocou ovládacích prvkov
pomocou ovládacích prvkov
fotoaparátu
fotoaparátu
Zábleskový režim: Doplnkový blesk (synchronizácia blesku s prvou lamelou
uzávierky), synchronizácia blesku s prvou lamelou uzávierky a dlhými časmi
uzávierky, synchronizácia blesku s druhou lamelou uzávierky a synchronizácia
blesku s druhou lamelou uzávierky a dlhými časmi uzávierky
Režim riadenia záblesku: i-TTL, manuálny režim
Korekcia zábleskovej expozície
Uhol odrazu
Uhol odrazu Blesk sa otáča vertikálne až do 120° so zarážkami, v ktorých je blesk nasmerovaný
priamo dopredu a v 60°, 75°, 90° a 120°
Zapnute/vypnutie zariadenia
Zapnute/vypnutie zariadenia Hlavný vypínač, ktorý sa používa na zapnutie a vypnutie SB-N7
Zdroj napájania
Zdroj napájania Dve alkalické alebo NiMH batérie typu AAA
Indikátor pripravenosti blesku
Indikátor pripravenosti blesku Nabíjanie dokončené: Svieti
Výstraha: Bliká (pozrite si nižšie uvedenú časť „Indikátor pripravenosti blesku”)
Trvanie záblesku
Trvanie záblesku Záblesk trvá približne ⁄ s, keď sa odpáli pri plnom výkone
Ďalšie možnosti
Ďalšie možnosti Tepelná poistka,  rmvér je možné aktualizovať z fotoaparátu
Rozmery × V × H)
Rozmery (Š × V × H) Približne 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Hmotnosť
Hmotnosť Približne 119g vrátane dvoch alkalických batérií typu AAA a širokouhlej rozptylky
Približne 115g bez širokouhlej rozptylky
Približne 96g bez batérií
Približne 92 g, len telo
Dodávané príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo Širokouhlá rozptylka SW-N7, mäkké puzdro SS-DC1, kryt upevňovacej pätky
BS-N2000
Technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. Spoločnosť Nikon nebude zodpovedná za škody, ktoré môžu
vyplývať z akýchkoľvek chýb, ktoré môže obsahovať táto príručka. Ak nie je uvedené inak, všetky údaje platia pre zaria-
denie s čerstvými batériami používané pri teplote špeci kovanej štandardom Camera and Imaging Products Association
(CIPA): 23 ±3 °C.
Výdrž batérií a čas potrebný na opätovné odpálenie blesku
Výdrž batérií a čas potrebný na opätovné odpálenie blesku
1
1
Typ batérií
Typ batérií
Minimálny čas potrebný na
Minimálny čas potrebný na
opätovné odpálenie
opätovné odpálenie
2
2
Výdrž
Výdrž
3
3
/čas potrebný na opätovné odpálenie
/čas potrebný na opätovné odpálenie
2
2
Alkalické Približne 4,0s 70 alebo viacnásobné použitie/4,0 30s
NiMH Približne 3,5s 110 alebo viacnásobné použitie/3,5 30s
1. Hodnoty platia pre nové batérie; skutočné výsledky sa môžu meniť v závislosti od výkonu a iných faktorov, a to aj
v rámci rovnako starých batérií a batérií od rovnakého výrobcu.
2. Čas medzi odpálením blesku pri plnom výkone a rozsvietením indikátora pripravenosti blesku, keď sa blesk odpáli
každých 30 s.
3. Počet možných odpálení blesku pri plnom výkone s rozsvietením indikátora pripravenosti blesku do 30s.
Indikátor pripravenosti blesku
Indikátor pripravenosti blesku
Stav
Stav
Indikátor pripra-
Indikátor pripra-
venosti
venosti
Riešenie
Riešenie
Blesk sa
odpálil
Bliká približne 3s
*
Objekt môže byť podexponovaný. Skúste znova po
zmenšení vzdialenosti k objektu, nastavení clony na
najnižšie clonové číslo (maximálnu clonu) alebo zvýše-
ní citlivosti ISO.
Blesk sa
neodpálil
Bliká raz za
sekundu
Výrobok sa odpálil niekoľkokrát v rýchlom slede za
sebou a dočasne sa vypol, aby sa predišlo prehriatiu.
Vypnite výrobok a počkajte, kým nevychladne.
Bliká dvakrát za
sekundu
Batérie sú vybité. Vymeňte batérie.
Bliká osemkrát za
sekundu
Chyba vnútorných obvodov. Vypnite fotoaparát a blesk
a potom odpojte blesk a vezmite ho do autorizovaného
servisu spoločnosti Nikon.
* Len režim riadenia záblesku i-TTL.
Speedlight dalys (1 pav.)
Speedlight dalys (1 pav.)
1 Blykstės galvutė
2 Blykstės langelis
3 Signalo kontaktai
4 Fiksavimo kaištis
5 Tvirtinimo kojelė
6 Baterijų skyriaus dangtelis
7 Blykstės galvutės pakreipimo kampas
8 Maitinimo jungiklis
9 Fiksatoriaus atleidiklis
10 Blykstės parengties lemputė
11 Išorinis blykstės sklaidytuvas
12 Tvirtinimo kojelės dangtelis
Baterijų įdėjimas (2pav.)
Baterijų įdėjimas (2pav.)
SB-N7 naudoja dvi AAA šarmines arba nikelio metalo hidrido (NiMH) baterijas. Didelio na-
šumo mangano baterijų naudoti nerekomenduojama.
1
Atidarykite baterijų skyriaus dangtelį (
q
).
2
Nurodyta kryptimi įdėkite baterijas ir uždarykite baterijų skyriaus dangtelį (
w
).
Baterijų keitimas
Baterijų keitimas
Abi baterijas keiskite vienu metu. Naudokite naujas tos pačios markės ir tipo baterijas. Ne-
maišykite senų ir naujų arba skirtingų tipų (gamintojų) baterijų. Keliaudami ir kitais atvejais,
kai gali būti sunku įsigyti baterijų, pasiimkite atsarginių baterijų su savimi.
Speedlight tvirtinimas (3 pav.)
Speedlight tvirtinimas (3 pav.)
1
Išjunkite fotoaparatą ir SB-N7, tada nuimkite fotoaparato įvairių priedų jungties dangtelį.
2
Nuimkite nuo SB-N7 tvirtinimo kojelės dangtelį (
q
).
3
Įstatykite tvirtinimo kojelę į įvairių priedų jungtį (
w
), įstumdami ją, kad spragtelėtų vie-
toje, o fi ksatoriaus atleidimo jungiklis būtų nustumtas žemyn ir užfi ksuotų Speedlight
ant fotoaparato.
Speedlight nuėmimas (4 pav.)
Speedlight nuėmimas (4 pav.)
1
Išjunkite fotoaparatą ir SB-N7.
2
Laikydami fi ksatoriaus atleidimo jungiklį atrakintoje padėtyje (
q
), nuimkite SB-N7 nuo
fotoaparato įvairių priedų jungties (
w
). Nenaudokite jėgos. Kai SB-N7 nenaudojama,
uždėkite tvirtinimo kojelės dangtelį.
Išorinio blykstės sklaidytuvo naudojimas (5pav.)
Išorinio blykstės sklaidytuvo naudojimas (5pav.)
Pritvirtinus išorinį blykstės sklaidytuvą, padidėja apšvietimo kampas ir padengiamas
6,7mm objektyvo apžvalgos laukas.
1
Sulygiuokite išorinį blykstės sklaidytuvą su blykstės galvute (
q
).
2
Prijunkite išorinį blykstės sklaidytuvą, kad iškyšos sklaidytuvo vidinėje dalyje būtų suly-
giuotos su angomis „A“ blykstės galvutėje (
w
).
Kai išorinis blykstės sklaidytuvas nenaudojamas, laikykite jį ant blykstės galvutės, įstatę
iškyšas sklaidytuvo vidinėje dalyje į angas „B“ (
e
).
Gaminio priežiūra
Gaminio priežiūra
Valymas
Valymas
Ventiliatoriumi pašalinkite dulkes ir pūkelius, tada švelniai nušluostykite minkšta, sausa
šluoste. Panaudoję SB-N7 paplūdimyje arba jūros pakrantėje, distiliuotu vandeniu šiek tiek
sudrėkinta šluoste nuvalykite smėlį arba druską ir kruopščiai nusausinkite gaminį, švelniai
jį nušluostydami sausa šluoste.
SB-N7 viduje yra daug tikslių elektroninių įtaisų. Saugokite įrenginį nuo smūgių ir virpė-
jimo.
Sandėliavimas
Sandėliavimas
Kad išvengtumėte pelėsių, laikykite SB-N7 sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. Jei ketinate
įrenginį sandėliuoti dvi savaites arba ilgiau, išimkite maitinimo elementus, kad išvengtu-
mėte pažeidimų iš jų galimai ištekėjus skysčiui. Maždaug vieną kartą per mėnesį išimkite
prietaisą iš sandėliavimo vietos ir du–tris kartus leiskite jam suveikti, kad apsaugotumėte
kondensatorių nuo gedimo. Nelaikykite prietaiso su kamparo ar naftalino rutuliukais nuo
kandžių. Taip pat nelaikykite jo tokiose vietose:
• kurios yra šalia stiprius elektromagnetinius laukus generuojančios įrangos arba
kuriose pasiekiama itin aukšta temperatūra, galinti sugadinti gaminį, pvz., šalia šildytuvo
arba uždarytame automobilyje karštą dieną
Naudojimas
Naudojimas
• Staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., susidarantys įeinant į šildomą pastatą ar išeinant iš jo
šaltą dieną, gali paskatinti kondensato susidarymą prietaiso viduje. Siekiant išvengti kon-
densacijos, reikia prieš pernešant į kitokios temperatūros aplinką įdėti prietaisą į plastikinį
maišelį arba užsandarintą konteinerį.
Nenaudokite prietaiso šalia stiprius elektromagnetinius laukus skleidžiančios įrangos,
pvz., retransliacijos bokštų arba aukštos įtampos elektros tiekimo linijų. Jei nesilaikysite
šios atsargumo priemonės, rizikuojate sugadinti prietaisą.
Baterijos
Baterijos
• Dėl blykstės naudojamo didelio srovės stiprio įkraunami akumuliatoriai gali tapti nebetin-
kami naudoti, nepasiekę gamintojo nurodyto įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičiaus.
Prieš keičiant baterijas, reikia išjungti gaminį ir įstatyti pakaitines baterijas tinkama kryp-
timi.
Ant baterijų kontaktų patekę nešvarumai gali trukdyti tekėti srovei. Prieš įdėdami bateri-
jas, nuvalykite nešvarumus nuo jų kontaktų.
Po kelių suveikimų iš eilės trumpais intervalais, blykstė gali nustoti veikusi, kad atvėstų
baterijos. Baterijoms pakankamai atvėsus, blykstė vėl veiks normaliai.
Esant žemai temperatūrai, baterijos netenka dalies talpos, paliktos ramybės būsenoje at-
gauna prarastą įtampą, o nenaudojamos lėtai praranda įkrovą. Prieš naudodami patikrin-
kite baterijų įkrovos lygį ir pakeiskite baterijas, kol jos visiškai neišsikrovė.
• Nelaikykite baterijų vietose, kur aukšta temperatūra arba didelis drėgnumas.
Informacijos apie įkraunamų akumuliatorių tvarkymą ir įkrovimą rasite akumuliatorių ir
akumuliatoriaus įkroviklio gamintojų pateiktoje dokumentacijoje.
Nemėginkite įkrauti neįkraunamų baterijų. Jei nesilaikysite šios atsargumo priemonės,
baterijos gali trūkti.
Įkraunamų
Įkraunamų
akumuliatorių
akumuliatorių
utilizavimas
utilizavimas
Panaudotos baterijos – vertingas išteklius. Siekdami saugoti
aplinką, utilizuokite panaudotas baterijas pagal vietines tai-
sykles.
Speci kacijos
Speci kacijos
Elektroninė struktūra
Elektroninė struktūra Automatinių izoliuotų elementų bipolinės tranzistorinės (IGBT) ir nuosekliosios mikros-
chemos
Derantys fotoaparatai
Derantys fotoaparatai Keičiamų objektyvų formato skaitmeniniai fotoaparatai su įvairių priedų jungtimi
Vadovo numeris (20°C)
Vadovo numeris (20°C) 18; 10 su išoriniu blykstės sklaidytuvu (ISO 100, m)
Apšvietimo kampas
Apšvietimo kampas Dengia 10mm objektyvo apžvalgos kampą (su išoriniu blykstės sklaidytuvu dengia
6,7mm objektyvo apžvalgos kampą)
Efektyvusis blykstės
Efektyvusis blykstės
veikimo nuotolis (i-TTL)
veikimo nuotolis (i-TTL)
Nuo 0,6 m iki 20 m, kinta priklausomai nuo ISO jautrumo, netiesioginio naudojimo kampo
ir diafragmos
Derantys blykstės
Derantys blykstės
valdymo režimai
valdymo režimai
i-TTL, rankinis
Parinktys, pasiekiamos
Parinktys, pasiekiamos
naudojant fotoaparato
naudojant fotoaparato
valdymo elementus
valdymo elementus
Blykstės režimas: Detalių paryškinimo blykstė (priekinės diafragmos sinchronizacija),
priekinė diafragma su lėta sinchronizacija, galinės diafragmos sinchronizacija ir galinė
diafragma su lėta sinchronizacija
Blykstės valdymo režimas: i-TTL, rankinis
Blykstės kompensavimas
Netiesioginio naudojimo
Netiesioginio naudojimo
kampas
kampas
Blykstę galima pasukti vertikaliai iki 120°, su sustojimais, ties kuriais blykstė nukreipiama
tiesiai į priekį bei 60°, 75°, 90° ir 120° kampu.
Prietaiso įjungimas/
Prietaiso įjungimas/
išjungimas
išjungimas
SB-N7 įjungiama ir išjungiama maitinimo jungikliu
Maitinimo šaltinis
Maitinimo šaltinis Dvi AAA šarminės arba NiMH baterijos
Blykstės parengties
Blykstės parengties
lemputė
lemputė
Įkrauta: šviečia
Įspėjimas: mirksi (žr. skirsnį „Blykstės parengties lemputė“ toliau)
Blykstės veikimo truk
Blykstės veikimo trukmė Maksimaliu galingumu veikia apie ⁄ sek.
Kitos parinktys
Kitos parinktys Šiluminė apsauga, integruotą programinę įrangą galima atnaujinti iš fotoaparato
Matmenys
Matmenys
(plotis × aukštis × ilgis)
(plotis × aukštis × ilgis)
Apie 57,4 × 68,4 × 62,3 mm
Svoris
Svoris Apie 119g, įskaitant dvi AAA šarmines baterijas ir išorinį blykstės sklaidytuvą
Apie 115g, be išorinio blykstės sklaidytuvo
Apie 96g, be baterijų
Apie 92 g, tik korpusas
Pateikti priedai
Pateikti priedai Išorinis blykstės sklaidytuvas SW-N7, minkštas dėklas SS-DC1, tvirtinimo kojelės dangtelis
BS-N2000
Speci kacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Nikon neatsako už žalą, kurią gali sukelti šiame vadove galimai esančios
klaidos. Jei nenurodyta kitaip, visi rodikliai skaičiuojami, kai prietaise yra nauji akumuliatoriai, eksploatuojant įrangą
Fotoaparatų ir vaizdavimo gaminių asociacijos (CIPA) nustatytoje temperatūroje: 23 ±3 °C.
Baterijų veikimo ir blykstės įkrovimo trukmės rodikliai
Baterijų veikimo ir blykstės įkrovimo trukmės rodikliai
1
1
Baterijų tipas
Baterijų tipas
Minimali įkrovimo truk
Minimali įkrovimo trukmė
2
2
Veikimo trukmė
Veikimo trukmė
3
3
/įkrovimo trukmė
/įkrovimo trukmė
2
2
Šarminės Apie 4,0sek. 70 ar daugiau naudojimo ciklų/4,0–30sek.
NiMH Apie 3,5sek. 110 ar daugiau naudojimo ciklų/3,5–30sek.
1. Čia pateikti naujų baterijų rodikliai. Faktiniai rezultatai priklauso nuo našumo ir kitų veiksnių, jie gali skirtis net ir
tarp vienodo amžiaus ir gamintojo baterijų.
2. Trukmė tarp blykstės suveikimo visu galingumu ir blykstės parengties lemputės įsijungimo, kai blykstė suveikia po
vieną kartą kas 30 sek.
3. Blykstės suveikimų maksimaliu galingumu didžiausias skaičius blykstės parengties lemputei įsijungiant per
30sek.
Blykstės parengties lemputė
Blykstės parengties lemputė
Būsena
Būsena
Parengties lemputė
Parengties lemputė
Sprendimas
Sprendimas
Blykstė
suveikė
Mirksi apie 3sek.
*
Objektas gali būti eksponuotas per trumpai. Pa-
mėginkite dar kartą, sumažinę atstumą iki objekto,
nustatę mažiausią diafragmos f skaičių (didžiausią
diafragmą) arba padidinę ISO jautrumą.
Blykstė
nesuveikė
Sumirksi kartą per
sekundę
Gaminys suveikė kelis kartus trumpais intervalais ir
laikinai išsijungė, kad neperkaistų. Išjunkite gaminį
ir palaukite, kol atvės.
Sumirksi du kartus per
sekundę
Išseko baterijos. Pakeiskite baterijas.
Sumirksi aštuonis
kartus per sekundę
Vidinių mikroschemų klaida. Išjunkite fotoaparatą
ir Speedlight, atjunkite Speedlight ir nugabenkite
Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
* Tik blykstės valdymo režimu i-TTL.
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.12 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Nikon SB-N7 Φλας βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Nikon SB-N7 Φλας?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Nikon SB-N7 Φλας. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Nikon SB-N7 Φλας σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Nikon. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Nikon SB-N7 Φλας σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Nikon
Μοντέλο SB-N7
Κατηγορία Φλας
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.12 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Nikon Φλας
Περισσότερα εγχειρίδια του Φλας

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Nikon SB-N7 Φλας

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Ποιος είναι ο αριθμός οδηγού; Επαληθεύτηκε

Ο αριθμός οδηγού υποδεικνύει τη μέγιστη ποσότητα φωτός φλας που μπορεί να παράγει το φλας. Ένας υψηλότερος αριθμός σημαίνει ότι το θέμα μπορεί να φωτιστεί από μεγαλύτερη απόσταση.

Αυτό ήταν χρήσιμο (134) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Nikon SB-N7 Φλας

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες