Εγχειρίδιο Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

HP8281
a
b
c
d
g
f
e
1 2 3
h
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use
this appliance near
bathtubs, showers,
basins or other vessels
containing water.
Always unplug the appliance
after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects into
the air grilles to avoid electric
shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If
you use such accessories or
parts, your guarantee becomes
invalid.
Do not wind the main cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user.
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
2 Introduction
The MoistureProtect dryer has an innovative new sensor
technology called the Moisture Protect sensor. This
technology has been specically designed to preserve the
natural hydration of your hair. The infrared sensor measures
the temperature of your hair while drying it, diagnoses your
hair and adapts the temperature to preserve its natural
hydration. This gives advanced protection to your hair
and scalp from overheating and therefore keeps your hair
healthier and shinier. We’ve already turned the sensor on so
you can enjoy maximum protection right from the start.
When the appliance is powered on, ions are automatically
and continuously dispensed, reducing frizz and providing
additional shine.
3 Overview
a Cool shot button
b Temperature settings
c Airow settings
d Hanging loop
e Moisture protect button
f Nozzle
g Diuser
h Air inlet grille
Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000 021 04801
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach the nozzle f or volume diuser (g) for your
styling needs.
For precise drying, attach the nozzle on the hair dryer. The
nozzle enables you to direct the airow straight at the
brush or comb with which you are styling your hair.
To enhance volume for curls and bouncy style, attach the
diuser on the hair dryer. Hold the hairdryer vertically and
place the hair in a circular motion in between pins and
move towards scalp slowly.
To add volume at the roots, insert the pins into your hair
by making rotating movements. It helps to dry your hair
roots and scalp without hot spot.
3 Adjust the airow switch (
c ) and temperature switch
(
b ) to suitable positions.
4 Switch on MoistureProtect
( e ) for more protection.
The moisture protect is on when using for the rst time.
» The purple LED light on the product indicates the
moisture protect sensor is on.
Switch Settings Function
MoistureProtect
Protect the hair
from overheating
and preserve the
natural hydration of
your hair
Temperature
Hot
Dry shower-wet
hair quickly
Thermoprotect
Dry your hair at a
constant caring
temperature
Gently dry the hair
Airow
Strong airow and
fast drying
Gentle airow and
styling
Switch o
5 Press the cool shot button
( a ) for cool airow to x
your style.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the nozzle or volume diuser, pull it o the
hairdryer.
4 Press the latch to detach the air inlet grille (
h ) to
remove hair and dust.
5 Clean the appliance by a damp cloth.
6 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
d ).
5 Guarantee and service
If you need information e.g. about replacement of an
attachment or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com/support or contact the Philips
Customer Care Centre in your country. The phone number is
in the worldwide guarantee leaet. If there is no Consumer
Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Benyt ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da vand
udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug
ikke dette apparat i
nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der indeholder
vand.
Tag altid stikket ud, efter du har
brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen er
beskadiget, skal den af
sikkerhedsmæssige årsager
udskiftes af Philips, af et
servicecenter, der er godkendt
af Philips, eller af personer med
tilsvarende kvalikationer.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet
med et HFI-relæ, der ikke
overstiger 30mA. Kontakt
eventuelt en el-installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno netledningen
rundt om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
2 Introduktion
MoistureProtect-hårtørreren har en innovativ ny
sensorteknologi kaldet MoistureProtect-sensoren. Denne
teknologi er specielt designet til at bevare hårets naturlige
fugtighed. Den infrarøde sensor måler temperaturen på dit
hår, mens du tørrer det, diagnosticerer dit hår og tilpasser
temperaturen for at bevare dets naturlige fugtighed. Det
giver avanceret beskyttelse af dit hår og hovedbund mod
overophedning og holder derved håret beskyttet og mere
skinnende. Vi har allerede aktiveret sensoren, så du kan
nyde den maksimale beskyttelse lige fra starten.
Når apparatet er tændt, produceres og frigives der
automatisk og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning
og giver yderligere glans.
3 Oversigt
a Knap til kold luft
b Temperaturindstillinger
c Luftstrømsindstillinger
d Ophængningskrog
e MoistureProtect-knap
f Mundstykke
g Diuser
h Luftindtagsgitter
4 Tør dit hår
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt mundstykket f eller volumendiuseren (g) på,
alt efter dit stylingbehov.
Ønsker du præcis tørring, skal du sætte mundstykket
på hårtørreren. Mundstykket gør det muligt at rette
luftstrømmen direkte mod den børste eller kam, du
bruger til stylingen.
For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer
skal du sætte diuseren på hårtørreren. Hold hårtørreren
lodret, tag med en cirkulær bevægelse fat i håret med
diuserens “tænder”, og bevæg langsomt diuseren ned
mod hovedbunden.
Hvis du vil give håret fylde ved hårrødderne, skal du
sætte diuserens “tænder” ind i håret og lave roterende
bevægelser. Det er en fordel at fordele varmen jævnt, når
du tørrer hårrødderne og hovedbunden.
3 Indstil knappen til luftstrøm (
c ) og temperaturknappen
(
b ) til passende positioner.
4 Slå MoistureProtect
( e ) til for mere beskyttelse.
MoistureProtect er aktiveret, første gang du tager
apparatet i brug.
» Den lilla LED-lampe på produktet indikerer, at
MoistureProtect-sensoren er aktiveret.
Knap Indstillinger Funktion
MoistureProtect
Beskyt håret mod
overophedning,
og bevar hårets
naturlige fugtighed
Temperatur
Varm
Tør vådt hår hurtigt
efter brusebad
ThermoProtect
Tør håret ved en
konstant skånsom
temperatur
Tør håret nænsomt
Luftstrøm
Kraftig luftstrøm til
hurtig tørring
Moderat luftstrøm
og styling
Sluk
5 Tryk på knappen til kold luft
( a ) for at få en kold
luftstrøm, som giver dit hår det rigtige look.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Tag mundstykket eller volumendiuseren af ved at trække
den af apparatet.
4 Tryk på låsen for at afmontere luftindtagsgitteret (
h ), så
hår og støv kan fjernes.
5 Rengør apparatet med en fugtig klud.
6 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (
d ).
5 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning
af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips’
websted på www.philips.com/support eller kontakte dit
lokale Philips-kundecenter. Telefonnummeret ndes i
folderen “World-Wide Guarantee”. Hvis der ikke ndes et
kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-
forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtige Hinweise
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie
dieses Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird,
trennen Sie es nach dem
Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar,
sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der
Nähe von Badewannen,
Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern mit
Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht
mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
2 Einführung
Der MoistureProtect-Haartrockner verfügt über
eine innovative neue Sensor-Technologie namens
MoistureProtect-Sensor. Diese Technologie wurde speziell
dazu entwickelt, um die natürliche Feuchtigkeit Ihres Haars
zu erhalten. Der Infrarot-Sensor misst beim Trocknen die
Temperatur Ihres Haars und passt die Temperatur an, um
die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten. Dadurch sind Ihr
Haar und Ihre Kopfhaut vor zu viel Wärme geschützt und Ihr
Haar bleibt glänzend und gesund. Wir haben den Sensor
bereits aktiviert, damit Sie von Anfang an optimalen Schutz
genießen können.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und
kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische Auadung
reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
3 Übersicht
a Kaltlufttaste
b Temperatureinstellungen
c Luftstromeinstellungen
d Aufhängeöse
e MoistureProtect-Taste
f Düse
g Diusor
h Lufteinlassgitter
4 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Bringen Sie je nach Styling die Düse
f oder den
Volumendiusor (
g) an.
Befestigen Sie für präzises Trocknen die Düse am
Haartrockner. Mit der Düse können Sie den Luftstrom
gezielt auf die Bürste oder den Kamm richten, mit der
bzw. dem Sie Ihr Haar stylen.
Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken zu
verbessern, befestigen Sie den Diusor am Haartrockner.
Halten Sie den Haartrockner senkrecht, bringen Sie das
Haar in kreisenden Bewegungen zwischen die Stifte, und
bewegen Sie das Gerät langsam in Richtung Kopfhaut.
Für mehr Volumen vom Ansatz an setzen Sie die
Diusornger ins Haar, und bewegen Sie das Gerät
kreisförmig. Er hilft, die Haarwurzeln und Kopfhaut ohne
zu heiße Stellen zu trocknen.
3 Stellen Sie den Gebläseschalter (
c ) und den
Temperaturschalter (
b ) auf die entsprechenden
Positionen.
4 Schalten Sie für zusätzlichen Schutz MoistureProtect
(
e ) ein. Bei der ersten Anwendung ist MoistureProtect
angeschaltet.
» Das Lila LED-Licht auf dem Gerät gibt an, dass der
MoistureProtect-Sensor eingeschaltet ist.
Schalter Einstellungen Funktion
MoistureProtect
Schützen Sie
Ihr Haar vor zu
viel Wärme, und
bewahren Sie
die natürliche
Feuchtigkeit Ihres
Haars.
Temperatur
Heiß
Nasses Haar
schnell trocknen
ThermoProtect
Trocknen Sie Ihr
Haar bei konstanter
und schonender
Temperatur
Sanftes Trocknen
der Haare
Luftstrom
Starker Luftstrom
für schnelles
Trocknen
Sanfter Luftstrom
für einfaches
Styling
Ausschalten
5 Drücken Sie die Kaltlufttaste
( a ), um mit der Kaltstufe
Ihre Frisur zu xieren.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird die Düse oder der Diusor einfach
vom Gerät abgezogen.
4 Drücken Sie auf den Verschluss, um die
Lufteinlassönung (
h ) abzunehmen und um Haare und
Staub zu entfernen.
5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse (
d ) aufhängen.
5 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem
Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die
Philips Website www.philips.com/support , oder setzen
Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land
in Verbindung. Die Telefonnummer bendet sich in der
Garantieschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center
geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips
Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
ươƱƝƷƥƩƧ3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƭƩưƴƞƱƥƲƞƜƫƫƯƵ
ƥƟƤƯƵƲƤƯƷƥƟơưƯƵưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
ƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭƪƟƭƤƵƭƯ
ƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƾƭƴơƩƱƧƴƜơưƼƴƧ3KLOLSVƆƜƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơ
ƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩ
ƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲ
ƳƵƳƪƥƵƞƲƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơ
ƳƥƝƭơƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞ
ơưƼƬƧƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơ
ƬưƯƱƥƟƭơơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧ
ƣƩơƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƂƭơƪƽƪƫƹƳƧ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲ(8
ƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơ
ƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭ
ưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭ
ƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƆƩƳơƣƹƣƞ
ƔƯƳƥƳƯƵƜƱ0RLVWXUH3URWHFWƥƟƭơƩƥƮƯưƫƩƳƬƝƭƯƬƥƬƩơ
ưƱƹƴƯưƯƱƩơƪƞƭƝơƴƥƷƭƯƫƯƣƟơưƯƵƯƭƯƬƜƦƥƴơƩơƩƳƨƧƴƞƱơƲ
0RLVWXUH3URWHFWƈƴƥƷƭƯƫƯƣƟơơƵƴƞƝƷƥƩơƭơưƴƵƷƨƥƟƥƩƤƩƪƜ
ƣƩơƭơƤƩơƴƧƱƥƟƴƧƶƵƳƩƪƞƥƭƵƤƜƴƹƳƧƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƐ
ơƩƳƨƧƴƞƱơƲƵưƥƱƽƨƱƹƭƬƥƴƱƜƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲ
ƥƭƾƴơƳƴƥƣƭƾƭƥƴƥƪơƴơƭƯƥƟƴƧƭƵƶƞƴƯƵƲƪơƩưƱƯƳơƱƬƼƦƥƩƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƾƳƴƥƭơƤƩơƴƧƱƞƳƥƩƴƧƶƵƳƩƪƞƵƣƱơƳƟơƴƧƲƴƱƟƷơƲ
ƔƯƪƥƶƜƫƩƪơƩƧƴƱƟƷơưƱƯƳƴơƴƥƽƯƭƴơƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƯơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧƬƥơưƯƴƝƫƥƳƬơưƩƯƵƣƩƞƪơƩƫơƬưƥƱƜƬơƫƫƩƜŻƷƯƵƬƥ
ƞƤƧƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƩƴƯƭơƩƳƨƧƴƞƱơƾƳƴƥƭơƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƴơƬơƫƫƩƜ
ƳơƲƬƥƴƧƬƝƣƩƳƴƧưƱƯƳƴơƳƟơơưƼƴƧƭưƱƾƴƧƶƯƱƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩƤƩơƷƝƥƩơƵƴƯƬƜƴƹƲƪơƩƳƵƭƥƷƾƲ
ƩƼƭƴơƳƴơƬơƫƫƩƜƣƩơƫƩƣƼƴƥƱƯƶƱƩƦƜƱƩƳƬơƪơƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧ
 ƆưƩƳƪƼưƧƳƧ
aƋƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
bƒƵƨƬƟƳƥƩƲƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
cƒƵƨƬƟƳƥƩƲƱƯƞƲơƝƱơ
dƄơƭƴƦƜƪƩƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
eƋƯƵƬưƟ0RLVWXUH3URWHFW
fƓƴƼƬƩƯ
gƖƵƳƯƽƭơ
hƄƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
 ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ f ƞƴƧƶƵƳƯƽƭơƼƣƪƯƵ g
ơƭƜƫƯƣơƬƥƴƯƳƴƵƫưƯƵƨƝƫƥƴƥƭơƤƩơƬƯƱƶƾƳƥƴƥ
ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƳƴƯ
ƳƥƳƯƵƜƱƔƯƳƴƼƬƩƯƳƜƲƥưƩƴƱƝưƥƩƭơƪơƴƥƵƨƽƭƥƴƥƴƯƭơƝƱơ
ƪơƴƥƵƨƥƟơƭƳƴƧƢƯƽƱƴƳơƞƳƴƧƷƴƝƭơƬƥƴƧƭƯưƯƟơƶƯƱƬƜƱƥƴƥƴơ
ƬơƫƫƩƜƳơƲ
ƄƩơưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƯƼƣƪƯƳƴƩƲƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩơƭƜƫơƶƱƯƳƴƵƫ
ƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱƋƱơƴƞƳƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱ
ƪơƴơƪƼƱƵƶơƴƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƬƥƪƵƪƫƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲ
ơƭƜƬƥƳơƳƴƩƲơƪƟƤƥƲƪơƩƪƩƭƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞưƱƯƲƪƥƶƜƫƩƳơƲ
ơƱƣƜ
ƄƩơƭơƤƾƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƧƱƟƦơƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƬƥƪƵƪƫƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲƓơƲƢƯƧƨƜƭơ
ƳƴƥƣƭƾƳƥƴƥƴƩƲƱƟƦƥƲƴƹƭƬơƫƫƩƾƭƳơƲƪơƩƴƯƤƝƱƬơƴƧƲƪƥƶơƫƞƲ
ƷƹƱƟƲưƯƫƽƦƥƳƴƝƲƱƩưƝƲơƝƱơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
cƪơƩƴƯƤƩơƪƼưƴƧ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
b ƳƴƩƲƪơƴƜƫƫƧƫƥƲƨƝƳƥƩƲ
4 ƄƩơưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧưƱƯƳƴơƳƟơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
0RLVWXUH3URWHFW
 ežƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƥƳƯƵƜƱƣƩơ
ưƱƾƴƧƶƯƱƜƧưƱƯƳƴơƳƟơƵƣƱơƳƟơƲƨơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
» ƈƬƹƢƫƵƷƭƟơ/('ƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƯơƩƳƨƧƴƞƱơƲưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ƵƣƱơƳƟơƲƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƯƲ
ƅƩơƪƼưƴƧƲ ƒƵƨƬƟƳƥƩƲ ƌƥƩƴƯƵƱƣƟơ
0RLVWXUH3URWHFW
ƑƱƯƳƴơƳƟơƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭơưƼƴƧƭ
ƵưƥƱƨƝƱƬơƭƳƧ
ƪơƩƤƩơƴƞƱƧƳƧ
ƴƧƲƶƵƳƩƪƞƲƴƯƵƲ
ƵƣƱơƳƟơƲ
ƉƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
ƇƥƳƴƼ
ƄƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
ƢƱƥƣƬƝƭƹƭƬơƫƫƩƾƭ
7KHUPRSURWHFW
ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
ƳƥƳƴơƨƥƱƞƞưƩơ
ƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơ
żưƩƯƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭ
ƬơƫƫƩƾƭ
ƒƯƞơƝƱơ
ƊƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
żưƩơƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƶƯƱƬƜƱƩƳƬơ
ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƟƧƳƧ
5 ƑơƴƞƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
 a ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵ
ơƝƱơưƱƯƪƥƩƬƝƭƯƵƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƷƴƝƭƩƳƬƜƳơƲ
ƍƥƴƜ ƴƧ ƷƱƞƳƧ:
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯƞƴƧƶƵƳƯƽƭơƴƱơƢƞƮƴƥƴơơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
4 ƄƩơƭơơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴƵƷƼƭƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧưƩƝƳƴƥƴƯƬƯƷƫƼƣƩơ
ƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
h 
5 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
6 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ

d ).
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲưƷƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƭƴƩƪơƴƜƳƴơƳƧ
ƥƭƼƲƥƮơƱƴƞƬơƴƯƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯưƱƼƢƫƧƬơ
ƥưƩƳƪƥƶƨƥƟƴƥƴƧƤƩơƤƩƪƴƵơƪƞƴƯưƯƨƥƳƟơƴƧƲ3KLOLSVƳƴƯ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƐơƱƩƨƬƼƲ
ƴƧƫƥƶƾƭƯƵƢƱƟƳƪƥƴơƩƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭ
ƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơ
ƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
a Philips. Para poder beneciarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del
agua ni cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que contengan
agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido
por Philips o por un centro de
servicio autorizado por Philips,
con el n de evitar situaciones
de peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en
el circuito que suministre al
cuarto de baño un dispositivo
de corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
por las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace,
quedará anulada su garantía.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualicado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no
debe desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la
recogida de productos eléctricos y electrónicos. El correcto
desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias
negativas para el medioambiente y la salud humana.
2 Introducción
El secador MoistureProtect cuenta con la innovadora
tecnología de sensor MoistureProtect. Esta tecnología
se ha diseñado especícamente para conservar la
hidratación natural del cabello. El sensor de infrarrojos
mide la temperatura del cabello mientras lo seca, realiza
un diagnóstico del pelo y adapta la temperatura para
conservar su hidratación natural. Esto proporciona una
protección avanzada del cabello y del cuero cabelludo, los
protege del sobrecalentamiento y, por lo tanto, lo mantiene
más sano y brillante. El sensor ya está activado para que
pueda disfrutar de la máxima protección desde el principio.
Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de
forma automática y constante, reduciendo el encrespado y
proporcionando más brillo.
3 Descripción
a%RWyQGHFKRUURGHDLUHIUtR
b Posiciones de temperatura
c Ajustes de ujo de aire caliente
d Anilla para colgar
e Botón MoistureProtect
f Boquilla
g Difusor
h Rejilla de entrada de aire
4 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Conecte la boquilla f o el difusor de volumen (g)
según el peinado que necesite.
Para un secado preciso, coloque la boquilla en el
secador. La boquilla le permite dirigir el ujo de aire
directamente al cepillo o peine que esté utilizando para
dar forma a su cabello.
Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el
difusor en el secador. Sostenga el secador en vertical
y coloque el cabello entre las púas. Entonces, realice
movimientos circulares de modo que se vaya acercando
al cuero cabelludo.
Para dar volumen a las raíces, introduzca las púas en el
cabello y realice movimientos circulares. Ayuda a secar
las raíces y el cuero cabelludo a la vez que evita los
puntos calientes.
3 Ponga el botón de ujo de aire ( c ) y el botón de
temperatura (
b ) en las posiciones adecuadas.
4 Active MoistureProtect
( e ) para aumentar la
protección. La función MoistureProtect está activada
cuando se usa el secador por primera vez.
» El piloto LED púrpura del producto indica que el
sensor MoistureProtect está encendido.
Botón Ajustes Función
MoistureProtect
Evite el
sobrecalentamiento
del cabello y
conserve su
hidratación natural
Temperatura
Calor
Seca el cabello
mojado
rápidamente
Thermoprotect
Seca el cabello a
una temperatura
suave y constante
Seca el cabello con
suavidad
Flujo de aire
Flujo de aire fuerte
para un secado
rápido
Flujo de aire suave
para dar forma
Apagado
5 Pulse el botón de aire frío
( a ) para que el aire sea frío
y je el peinado.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 Para quitar la boquilla o el difusor de volumen del
secador, tire del mismo.
4 Presione la pestaña para extraer la rejilla de entrada de
aire (
h ) para quitar el pelo y el polvo.
5 Limpie el aparato con un paño húmedo.
6 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede guardarlo colgándolo por su anilla (
d ).
5 Garantía y servicio
Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de
un accesorio, o si tiene algún problema, visite el sitio web de
Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto
con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.
El número de teléfono se encuentra en el folleto de garantía
mundial. Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caracterísƟcas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: Älä käytä
laitetta kylpyammeen,
suihkun, altaan tai
muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
vaihdata se oman turvallisuutesi
vuoksi Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita tai
-osia. Jos käytät muita osia,
takuu ei ole voimassa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa
vaaratilanteita laitteen
käyttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU).
- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Johdanto
MoistureProtect-hiustenkuivaimessa käytetään uutta
innovatiivista MoistureProtect -tunnistintekniikkaa.
Tekniikka on suunniteltu ylläpitämään hiusten luonnollista
kosteutta. Infrapunatunnistin mittaa hiusten lämpötilan
kuivauksen aikana ja muuttaa lämpötilaa siten, että
hiusten luonnollinen kosteus säilyy. Uusi tekniikka suojaa
tehokkaasti hiuksia ja päänahkaa ylikuumenemiselta, joten
hiuksesi pysyvät terveinä ja kiiltävinä. Sensori on valmiiksi
kytketty päälle, jotta se suojaisi hiuksiasi heti ensimmäisestä
käyttökerrasta.
Jos laite on päällä, ioneja jaetaan automaattisesti ja
jatkuvasti lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä varten.
3 Yleiskuvaus
a Viileän puhallusilman valitsin
b Lämpötila-asetukset
c Ilmavirta-asetukset
d Ripustuslenkki
e MoistureProtect-painike
f Suutin
g Diuusori
h Ilmanottoaukko
4 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Kiinnitä suutin f tai diuusori (g)
hiustenkuivaimeen.
Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä
keskityssuuttimen hiustenkuivaimeen. Keskityssuuttimen
avulla voit kohdistaa puhalluksen suoraan harjaan tai
kampaan, jolla muotoilet hiuksia.
Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä
diuusorin hiustenkuivaimeen. Pidä hiustenkuivainta
pystysuorassa, aseta hiukset pyörivin liikkein tappien
väliin ja liikuta kuivainta hiuspohjaa kohti hitaasti.
Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit
hiuksiin tekemällä laitteella kiertoliikettä. Näin voit kuivata
hiusten tyven ja hiuspohjan ilman liiallista kuumuutta.
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
c ) ja
lämpötilakytkin (
b ) sopivaan asentoon.
4 Lisää suojaa ottamalla MoistureProtect-asetus
( e )
käyttöön. MoistureProtect-asetus on käytössä, kun
laitetta käytetään ensimmäisen kerran.
» Violetti merkkivalo ilmaisee, että kosteuden tunnistin
on käytössä.
Kytkin Asetukset Toiminto
MoistureProtect
Suojaa hiuksia
ylikuumenemiselta
ja säilytä hiusten
luonnollisen
kosteus.
Lämpötila
Kuuma
Kuivaa hiukset
nopeasti suihkun
jälkeen.
ThermoProtect
Kuivaa hiukset
tasaisessa ja
hoitavassa
lämpötilassa.
Kuivaa hiukset
hellästi.
Ilmavirta
Voimakas
puhallus nopeaan
kuivatukseen.
Kevyt puhallus ja
muotoilu.
Virran
katkaiseminen
5 Paina viileän puhallusilman painiketta
( a ) ja
viimeistele kampaus viileällä puhallusilmalla.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota suutin tai diuusori hiustenkuivaimesta vetämällä.
4 Puhdista hiustenkuivain hiuksista ja pölystä avaamalla
ilmanottoaukon ritilä (
h ) painamalla salpaa.
5 Puhdista laite kostealla liinalla.
6 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistä (
d ).
5 Takuu ja huolto
Lisätietoja lisäosan vaihdosta tai mahdollisista
ongelmatilanteista saat Philipsin verkkosivuilta
osoitteestawww.philips.com/support tai ottamalla
yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero
on takuulehtisessä. Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque, même
lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil
près d’une baignoire,
d’une douche, d’un
lavabo ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est
conseillé de brancher l’appareil
sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans
la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet
métallique dans les grilles d’air
au risque de vous électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles
d’air.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires
ou de pièces d’un autre
fabricant ou n’ayant pas été
spéciquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce
type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la
garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
N’utilisez pas l’appareil si vous
avez les mains mouillées.
Conez toujours l’appareil
à un Centre Service Agréé
Philips pour vérication ou
réparation. Toute réparation
par une personne non qualiée
peut s’avérer dangereuse pour
l’utilisateur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas
être mis au rebut avec les ordures ménagères
(2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre
pays pour la mise au rebut des produits électriques et
électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
2 Introduction|
Le sèche-cheveux MoistureProtect est doté d’une
technologie de capteur innovante, le capteur
MoistureProtect. Cette technologie a été spécialement
conçue pour préserver l’hydratation naturelle de vos
cheveux. Le capteur infrarouge mesure la température
de vos cheveux tout en les séchant. Il diagnostique vos
cheveux et adapte la température pour préserver leur
hydratation naturelle. Vos cheveux et votre cuir chevelu
sont ecacement protégés contre la surchaue. Ainsi, vos
cheveux sont plus sains et plus brillants. Nous avons déjà
activé le capteur an que vous puissiez bénécier de la
meilleure protection dès la première utilisation.
Lorsque l’appareil est sous tension, des ions sont
automatiquement et continuellement diusés pour réduire
les frisottis et orir plus de brillance.
3 Présentation
a Bouton du ux d’air froid
b Réglages de température
c Réglages de ux d’air
d Anneau de suspension
e Bouton MoistureProtect
f Embout
g Diuseur
h Grille d’entrée d’air
4 Séchage des cheveux
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Fixez l’embout f ou le diuseur de volume (g)
selon votre type de cheveux.
Pour un séchage précis, xez l’embout sur le sèche-
cheveux. Le concentrateur d’air vous permet de diriger
le ux d’air vers la brosse ou le peigne que vous utilisez
pour modeler vos cheveux.
Pour donner du volume à vos boucles et de la souplesse
à vos cheveux, xez le diuseur sur le sèche-cheveux.
Maintenez le sèche-cheveux verticalement, placez les
broches dans vos cheveux et eectuez des mouvements
de rotation en vous dirigeant lentement vers le cuir
chevelu.
Pour donner du volume à vos cheveux dès la racine,
placez les broches dans vos cheveux en eectuant des
mouvements de rotation. Cela vous permet de sécher les
racines de vos cheveux et votre cuir chevelu sans aucune
concentration de chaleur.
3 Réglez le bouton de ux d’air (
c ) et le bouton de
réglage de la température (
b ) sur la position appropriée.
4 Activez le capteur MoistureProtect
( e ) pour une
meilleure protection. Le capteur MoistureProtect est
activé lors de la première utilisation.
» Le voyant violet sur le produit indique que le capteur
MoistureProtect est activé.
Bouton Réglages Fonction
MoistureProtect
Protège vos
cheveux de la
surchaue et
préserve leur
hydratation
naturelle
Température
Chaud
Sèche rapidement
vos cheveux à la
sortie de la douche
Thermoprotect
Sèche vos cheveux
à une température
constante
Sèche vos cheveux
en douceur
Flux d'air
Flux d'air puissant
pour un séchage
rapide
Flux d'air doux
modéré pour la
mise en forme
Arrêt
5 Appuyez sur le bouton du ux d’air froid
( a ) pour xer
votre coiure.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Détachez l’embout ou le diuseur de volume en le
retirant du sèche-cheveux.
4 Appuyez sur le loquet pour démonter la grille d’entrée
d’air (
h ) an de retirer les cheveux et la poussière.
5 Nettoyez l’appareil avec un chion humide.
6 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension (
d ).
5 Garantie et service
Si vous avez besoin d’informations, par exemple à propos
du remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, consultez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com/support ou contactez le Service
Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez
le numéro de téléphone dans le dépliant de garantie
internationale. S’il n’existe pas de Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan
gunakan alat ini di dekat
bak mandi, pancuran,
bak atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan
mati secara otomatis. Cabut
steker alat lalu biarkan dingin
selama beberapa menit.
Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-
kisi untuk memastikan tidak
tersumbat bulu, rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka
harus diganti oleh Philips,
pusat layanan resmi Philips,
atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar
dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh
anak-anak di atas 8 tahun
dan orang dengan cacat sik,
indera atau kecakapan mental
yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya. Anak-
anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan
tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan,
kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device
(RCD) pada sirkuit listrik yang
memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki
arus operasi residu terukur yang
tidak boleh lebih dari 30 mA.
Mintalah saran kepada petugas
yang memasang alat ini.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam kisi-kisi udara
untuk menghindari kejutan
listrik.
Jangan sekali-kali menutup
kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan
alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai
dengan voltase listrik di tempat
Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada
rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa
diawasi.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
AR
FA
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯ ƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID
Buku Petunjuk Pengguna
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.81 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HP8281
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.81 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (125) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (58) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (57) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HP8281 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες