Εγχειρίδιο Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully
EHQHÀWIURPWKHVXSSRUWWKDW3KLOLSVRIIHUVUHJLVWHU\RXUSURGXFWDW
www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.

WARNING: Do not use this appliance
near water.

When the appliance is used in a
bathroom, unplug it after use since
the proximity of water presents a risk,
even when the appliance is
switched off.

WARNING: Do not use
this appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.

Always unplug the appliance after use.

If the appliance overheats, it switches
off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure
WKH\DUHQRWEORFNHGE\ÁXIIKDLUHWF

If the mains cord is damaged, you
must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or
VLPLODUO\TXDOLÀHGSHUVRQVLQRUGHUWR
avoid a hazard.

This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance in a
safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.

For additional protection, we advise
you to install a residual current device
(RCD) in the electrical circuit that
supplies the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating current
not higher than 30mA. Ask your
installer for advice.

Do not insert metal objects into the
air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.

Before you connect the appliance,
ensure that the voltage indicated on
the appliance corresponds to the local
power voltage.

Do not use the appliance for any
other purpose than described in
this manual.

Do not use the appliance on
DUWLÀFLDOKDLU

When the appliance is connected to
the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or
parts from other manufacturers
RUWKDW3KLOLSVGRHVQRWVSHFLÀFDOO\
recommend. If you use such
accessories or parts, your guarantee
becomes invalid.

Do not wind the mains cord round
the appliance.

Wait until the appliance has cooled
down before you store it.

Do not pull on the power cord after
using. Always unplug the appliance by
holding the plug.
(OHFWURPDJQHWLFÀHOGV(0)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJH[SRVXUHWRHOHFWURPDJQHWLFÀHOGV
Environment
This symbol means that this product shall not be disposed
of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your
country’s rules for the separate collection of electrical and
electronic products. Correct disposal helps prevent negative
consequences for the environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.

For precise drying, attach the concentrator ( ) onto the hairdryer ( ).

HP8182/83 only: To enhance volume for curls and bouncy style,
attach the volume diffuser (
) onto the hairdryer ( ).

To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
2 $GMXVWWKHDLUÁRZVZLWFK
) to IRUJHQWOHDLUÁRZDQGVW\OLQJRU
IRUVWURQJDLUÁRZDQGIDVWGU\LQJ3UHVVWKH7XUEREXWWRQ ) for
H[WUDDLUÁRZ
3 Adjust the temperature switch (
) to IRUKRWDLUÁRZ for warm
DLUÁRZRU
IRUFRRODLUÁRZ3UHVVWKH&RROVKRWEXWWRQ ) for
FRRODLUÁRZWRÀ[\RXUVW\OH

HP8181/82/83 only: The appliance is equipped with ion function,
which provides additional shine and reduces frizz.
»
When the function is on, a special odor may be smelt. It is normal
and caused by the ions which are generated.
»
HP8181 only: The ion function automatically activates when the
appliance is switched on.
»
HP8182/83 only: To turn the ion function on or off, adjust the ion
slide switch to
or ( ).
»
If the function is on, the ion indicator (
) lights up.
)RU+3ZLWKWKH9ROXPHGLIIXVHU:

To add volume at the root, insert the pins into your hair and make
rotating movements.

For long hair, spread out sections of hair on top of the diffuser or
comb the hair downwards with the pins.

7RÀ[WKHVW\OHIRUFXUO\RUZDY\KDLUKROGWKHGLIIXVHUDWDGLVWDQFH
of 10-15cm to let it dry gradually.
$IWHUXVH
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Take the air inlet grille (
) off the appliance to remove hair and dust.
»
To remove the air inlet grille, press the thumbrests on the left and
the right side of the air inlet grille simultaneously and pull it off
the appliance.
»
To reattach the air inlet grille, press the thumbrests on the left
and the right side of the air inlet grille simultaneously and press it
onto the appliance.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with
the hanging loop (
).
 *XDUDQWHHDQGVHUYLFH
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips
website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care
&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\\RXÀQGLWVSKRQHQXPEHULQWKHZRUOGZLGH
JXDUDQWHHOHDÁHW,IWKHUHLVQR&RQVXPHU&DUH&HQWUHLQ\RXUFRXQWU\
go to your local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt
udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit
produkt på www.philips.com/welcome.
 9LJWLJW
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.

ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat
i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække stikket
ud efter brug, da vand udgør en risiko,
selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer eller
andre kar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud, efter du har brugt
apparatet.

Hvis apparatet bliver overophedet,
slukker det automatisk. Tag stikket
ud af stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du tænder
apparatet igen, skal du kontrollere
gitrene for at sikre, at de ikke er
blokeret af fnug, hår osv.

Hvis netledningen beskadiges, må den
kun udskiftes af Philips, et autoriseret
Philips-serviceværksted eller en
WLOVYDUHQGHNYDOLÀFHUHWIDJPDQGIRUDW
undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og opefter og personer
med reducerede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet
instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen til
badeværelset er forsynet med et
HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.
Kontakt eventuelt en el-installatør.

Stik aldrig metalgenstande ind i
luftgitrene, da dette kan give elektrisk
stød.

Blokér aldrig luftgitrene.

Før du tilslutter apparatet, skal du sikre
dig, at den spænding, der er angivet
på apparatet, svarer til den lokale
spænding.

Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er beskrevet i
vejledningen.

Brug ikke apparatet på kunstigt hår.

Hold konstant opsyn med apparatet,
når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre
fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke
VSHFLÀNWHUDQEHIDOHWDI3KLOLSV+YLVGX
anvender en sådan type tilbehør eller
dele, annulleres garantien.

Du må ikke sno ledningen rundt om
apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før det er
helt afkølet.

Træk ikke i netledningen efter brug. Tag
altid stikket ud af stikkontakten ved at
holde fast i stikket.
(OHNWURPDJQHWLVNHIHOWHU(0)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og
regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
0LOM¡
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og
elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at
forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
 7¡UGLWKnU
1 Sæt stikket i stikkontakten.

Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren ( ) på
hårtørreren(
).

Kun HP8182/83: For at opnå mere volumen til krøller og fyldige
frisurer skal du sætte volumendiffuseren (
) på hårtørreren ( ).

Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.
2 Indstil knappen til luftstrøm (
) til for moderat luftstrøm og
styling eller til
for kraftig luftstrøm og hurtig tørring. Tryk på
turbo-knappen (
) for ekstra luftstrøm.
3 Indstil temperaturknappen (
) til for meget varm luftstrøm, for
varm luftstrøm eller
for kølig luftstrøm. Tryk på koldluftsknappen
(
) for kølig luftstrøm til at sætte frisuren.

Kun HP8181/82/83: Apparatet er udstyret med en ion-funktion, der
giver yderligere glans og reducerer krusning.
»
Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er
normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
»
Kun HP8181: Ion-funktionen aktiveres automatisk, når apparatet
tændes.
»
Kun HP8182/83: Slå ion-funktionen til eller fra ved at sætte
ion-skydekontakten til
eller ( ).
»
Hvis funktionen er slået til, tændes ion-indikatoren (
).
)RU+3PHGYROXPHQGLIIXVHU:

Hvis du vil give håret fylde helt inde fra hovedbunden, skal du sætte
diffuseren ind i håret og lave roterende bevægelser.

Ved tørring af langt hår kan håret spredes ud over diffuseren, eller du
kan frisere håret nedad med diffuserens “tænder”.

For at sætte en frisure i krøllet eller bølget hår skal du holde
diffuseren 10 - 15 cm fra hovedet og tørre håret gradvist.
(IWHUEUXJ
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 3ODFHUGHWSnHQRYHUÁDGHGHUNDQPRGVWnYDUPHPHQVGHWN¡OHUQHG
3 Tag luftindtagsgitteret (
) af apparatet for at fjerne hår og støv.
»
Luftindtagsgitteret tages af ved at trykke samtidigt på gitterets
WRPPHOÀQJHUULOOHUSnYHQVWUHRJK¡MUHVLGHRJWUNNHGHWDI
apparatet.
»
Luftindtagsgitteret sættes på igen ved at trykke samtidigt på
JLWWHUHWVWRPPHOÀQJHUULOOHUSnYHQVWUHRJK¡MUHVLGHRJWU\NNHGHW
fast på apparatet.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan
også hænge den op i ophængningsøjet (
).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge
Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i
GLWODQGWHOHIRQQXPPHUHWÀQGHVLIROGHUHQ´:RUOG:LGH*XDUDQWHHµ
+YLVGHULNNHÀQGHVHWNXQGHFHQWHULGLWODQGEHGHVGXNRQWDNWHGLQ
lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können,
sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird, trennen
Sie es nach dem Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko
dar, sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden
Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Badewannen, Duschen, Waschbecken
oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den
Netzstecker aus der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie
den Stecker aus der Steckdose, und
lassen Sie das Gerät einige Minuten
lang abkühlen. Vergewissern Sie
sich vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw. die
Gebläseöffnung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf
ein defektes Netzkabel nur von einem
Philips Service-Center, einer von
Philips autorisierten Werkstatt oder
HLQHUlKQOLFKTXDOLÀ]LHUWHQ3HUVRQ
durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt
werden.

Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen mit
verringerten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei der
Verwendung beaufsichtigt wurden
oder Anweisung zum sicheren
Gebrauch des Geräts erhalten und die
Gefahren verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die
Reinigung und Wartung darf nicht von
Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
werden.

Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung in dem
Stromkreis, der das Badezimmer
versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.
Dieses Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen wenden
Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung
ein, da dies zu Stromschlägen führen
kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseöffnung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose
anschließen, überprüfen Sie, ob die
auf dem Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung beschriebene
Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum
Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose
angeschlossen ist, lassen Sie es zu
keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör oder
Teile, die von Drittherstellern stammen
bzw. nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör
oder Teile verwenden, erlischt Ihre
Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um
das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor
Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht
am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen
am Netzstecker, um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
(OHNWURPDJQHWLVFKH)HOGHU
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich
der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
8PJHEXQJ
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem
normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten.
Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen
auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse ( ) auf den
Haartrockner (
).

Nur HP8182/83: Um das Volumen und die Spannkraft Ihrer Locken
zu verbessern, setzen Sie den Volumen-Diffusor (
) auf den
Haartrockner ( ).

Zum Abnehmen wird der Aufsatz einfach vom Haartrockner abgezogen.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter (
) auf für einen sanften Luftstrom
und einfaches Styling oder auf
für einen starken Luftstrom und
schnelles Trocknen. Drücken Sie die Turbotaste (
) für zusätzlichen
Luftstrom.
3 Stellen Sie den Temperaturschalter (
) auf für heißen Luftstrom,
auf
für warmen Luftstrom oder auf für kalten Luftstrom.
Drücken Sie die Kaltlufttaste (
), um mit der Kaltstufe Ihre Frisur
]XÀ[LHUHQ

Nur HP8181/82/83: Das Gerät ist mit einer Ionisierungsfunktion
ausgestattet, die Ihrem Haar mehr Glanz und Geschmeidigkeit
verleiht.
»
Beim Einschalten dieser Funktion kann sich ein bestimmter
Geruch entwickeln. Diese Geruchsbildung ist normal und wird
durch die generierten Ionen verursacht.
»
Nur HP8181: Wenn sie das Gerät einschalten, wird die
Ionisierungsfunktion automatisch aktiviert.
»
Nur HP8182/83: Schalten Sie die Ionisierungsfunktion ein oder
aus, indem Sie den Ionen-Schalter auf
oder stellen ( ).
»
Bei aktivierter Funktion leuchtet die Ionen-Betriebsanzeige (
).
)U+3PLW9ROXPHQ'LIIXVRU:

)UYROOHUHV9ROXPHQYRP$QVDW]DQVHW]HQ6LHGLH'LIIXVRUÀQJHULQV
Haar, und bewegen Sie das Gerät kreisförmig.

Zum Trocknen langer Haare können Sie Strähnen auf dem Diffusor
DXVEUHLWHQRGHUGDV+DDUPLWGHQ'LIIXVRUÀQJHUQNlPPHQ

8P,KU6W\OLQJIUORFNLJHVRGHUZHOOLJHV+DDU]XÀ[LHUHQKDOWHQ6LH
den Diffusor mit einem Abstand von 10 bis 15 cm vom Kopf, und
lassen Sie das Haar langsam trocknen.
1DFKGHU9HUZHQGXQJ
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Nehmen Sie das Lufteinlassgitter (
) vom Gerät, um Haare und
Staub zu entfernen.
»
Zum Abnehmen des Lufteinlassgitters drücken Sie gleichzeitig die
'DXPHQDXÁDJHQOLQNVXQGUHFKWVQHEHQGHP*LWWHUXQG]LHKHQ
Sie es vom Gerät.
»
Um das Lufteinlassgitter wieder auf das Gerät zu setzen, drücken
6LHJOHLFK]HLWLJGLH'DXPHQDXÁDJHQOLQNVXQGUHFKWVQHEHQGHP
Gitter, und setzen Sie es auf das Gerät.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse
aufhängen (
).
 *DUDQWLHXQG.XQGHQGLHQVW
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen
Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer
siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben,
wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ3KLOLSVƄƩơ
ƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵưƱƯƳƶƝƱƥƩƧ
3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƯƴƯƽƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞơƭơƶƯƱƜ

ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ

žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼ
ơưƯƴƥƫƥƟƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơ
ƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ

ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲ
ƫƥƪƜƭƥƲƞƜƫƫơƤƯƷƥƟơưƯƵ
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ

ƎơơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơưƼƴƯƱƥƽƬơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ

ƆƜƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƴƫ

ƂƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜ
ƨơưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼ
ƴƧ3KLOLSVơưƼƪƜưƯƩƯƪƝƭƴƱƯ
ƥưƩƳƪƥƵƾƭƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯơưƼƴƧ
3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơ
ƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞƪƩƭƤƽƭƯƵ

ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƷƱƞƳƧƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭ
ƴƯƵƲƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơ
ươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ

ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥƝƭơ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲơưƼƤƩơƱƱƯƞ
ƱƥƽƬơƴƯƲ5&'ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼ
ƪƽƪƫƹƬơưƯƵƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯ
ƳơƲƂƵƴƼƲƯƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơ
ưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧ
ƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲƱƥƽƬơƴƯƲ
ƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧơưƼP$
ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲ
ƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯ
ƳơƲ

ƍƧƭƢƜƦƥƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơ
ƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƥƭƤƥƷƯƬƝƭƯƵƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ

ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ

ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƯưƯƩƯƭƤƞưƯƴƥƜƫƫƯƳƪƯưƼơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ

žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ

ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSVƤƥƭ
ƳƵƭƩƳƴƜƱƧƴƾƲƂƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƴƝƴƯƩơƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧ
ƥƣƣƽƧƳƞƳơƲƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ

ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ

ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ

ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƑƥƱƩƢƜƫƫƯƭ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲƆƆƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲ
ƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞ
ƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭ ƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞ
ơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯ
ưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƓƴƝƣƭƹƬơƬơƫƫƩƾƭ
1 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơưƱƟƦơ

ƄƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥƫƥưƴƯƬƝƱƥƩơưƱƯƳơƱƴƞƳƴƥƴƯƳƴƼƬƩƯ ƳƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ
).

ƍƼƭƯƣƩơƴƯƭƴƽưƯ+3ƄƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱƯƼƣƪƯƳƴƩƲ
ƬưƯƽƪƫƥƲƪơƩơƭƜƫơƶƱƯƳƴƵƫƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơ
ƳƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơƬơƫƫƩƾƭ ).

ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯƥƮƜƱƴƧƬơƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƴƥƣƭƹƴƞƱơ
2 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơ
ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơơươƫƞ
ƱƯƞơƝƱơƪơƩƳƴƜƩƫƩƭƣƪƞƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƩƳƷƵƱƞƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟ7XUER
ƣƩơƬƥƣơƫƽƴƥƱƧ
ƱƯƞơƝƱơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲ
ƳƴƧƨƝƳƧ ƣƩơưƯƫƽ
ƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƦƥƳƴƞƱƯƞơƝƱơƞƳƴƧƨƝƳƧ
ƣƩơƪƱƽơƱƯƞơƝƱơƑƩƝƳƴƥƴƯƪƯƵƬưƟƢƯƫƞƲƪƱƽƯƵơƝƱơ
ƣƩơ
ƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơƣƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƳƴƵƫƳơƲ

ƍƼƭƯƣƩơƴƯƭƴƽưƯ+3ƈƳƵƳƪƥƵƞƤƩơƨƝƴƥƩƫƥƩƴƯƵƱƣƟơ
ƩƼƭƴƹƭƧƯưƯƟơươƱƝƷƥƩưƥƱƩƳƳƼƴƥƱƧƫƜƬƸƧƪơƩƬƥƩƾƭƥƩƴƯ
ƶƱƩƦƜƱƩƳƬơ
»
žƴơƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƥƭƤƝƷƥƴơƩƭơ
ơƭƴƩƫƧƶƨƥƟƴƥƬƩơƩƤƩơƟƴƥƱƧƬƵƱƹƤƩƜƆƟƭơƩƶƵƳƩƯƫƯƣƩƪƼƪơƩ
ưƱƯƪơƫƥƟƴơƩơưƼƴơƩƼƭƴơưƯƵƤƧƬƩƯƵƱƣƯƽƭƴơƩ
»
ƍƼƭƯƣƩơƴƯƭƴƽưƯ+3ƈƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭ
ƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơƬƼƫƩƲƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƨƥƟƧƳƵƳƪƥƵƞ
»
ƍƼƭƯƣƩơƴƯƭƴƽưƯ+3ƄƩơƭơƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƞ
ƭơơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƩƼƭƴƹƭƱƵƨƬƟƳƴƥƴƯ
ƤƩơƪƼưƴƧƩƼƭƴƹƭƳƴƧƨƝƳƧ
ƞ ( ).
»
ƆƜƭƧƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƥƟƭơƩƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧƧƥƭƤƥƩƪƴƩƪƞƫƵƷƭƟơ
ƩƼƭƴƹƭ
ơƭƜƢƥƩ
ƄƩơƴƯƭƴƽưƯ+3ƬƥƴƧƶƵƳƯƽƭơ:

ƄƩơƭơƤƾƳƥƴƥƼƣƪƯƳƴƧƱƟƦơƢƜƫƴƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲƶƵƳƯƽƭơƲ
ƬƝƳơƳƴơƬơƫƫƩƜƳơƲƪơƩƪƜƭƴƥƪƵƪƫƩƪƝƲƪƩƭƞƳƥƩƲ

ƄƩơƬơƪƱƩƜƬơƫƫƩƜơưƫƾƳƴƥƴƯƽƶƥƲƬơƫƫƩƾƭưƜƭƹƳƴƧƶƵƳƯƽƭơ
ƞƷƴƥƭƟƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲưƱƯƲƴơƪƜƴƹƬƥƴƩƲơƪƟƤƥƲƴƧƲ

ƄƩơƭơƳƴơƨƥƱƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƯƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƳƥƳƣƯƵƱƜƞƳươƳƴƜ
ƬơƫƫƩƜƪƱơƴƞƳƴƥƴƧƶƵƳƯƽƭơƳƥơưƼƳƴơƳƧƥƪƪơƩơƶƞƳƴƥ
ƴơƬơƫƫƩƜƭơƳƴƥƣƭƾƳƯƵƭƳƴơƤƩơƪƜ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩơưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƯƭƳƥƬƩơơƭƴƩƨƥƱƬƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƂƶơƩƱƝƳƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơ
ơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơ
ơưƯƬơƪƱƽƭƥƴƥƴƱƟƷƥƲƪơƩƳƪƼƭƧ
»
ƄƩơƭơơƶơƩƱƝƳƥƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơưƩƝƳƴƥƴơƵƴƼƷƱƯƭơ
ƴƩƲƨƝƳƥƩƲƳƴƞƱƩƮƧƲơƭƴƟƷƥƩƱơƳƴƧƭơƱƩƳƴƥƱƞƪơƩƴƧƤƥƮƩƜ
ưƫƥƵƱƜƴƧƲƪơƩƴƱơƢƞƮƴƥƴƧơưƼƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
»
ƄƩơƭơƥươƭơƴƯưƯƨƥƴƞƳƥƴƥƴƧƣƱƟƫƩơƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơưƩƝƳƴƥ
ƴơƵƴƼƷƱƯƭơƴƩƲƨƝƳƥƩƲƳƴƞƱƩƮƧƲơƭƴƟƷƥƩƱơƳƴƧƭơƱƩƳƴƥƱƞƪơƩ
ƴƧƤƥƮƩƜưƫƥƵƱƜƴƧƲƣƱƟƫƩơƲƥƩƳƼƤƯƵơƝƱơƪơƩưƩƝƳƴƥƴƧưƜƭƹ
ƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ
ƣƩơƪƱƝƬơƳƬơ
).
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƳƝƱƢƩƲ
ƆƜƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥƪƜưƯƩƥƲưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơươƱơƪơƫƯƽƬƥƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơƴƧƲ3KLOLSV
ƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧZZZSKLOLSVFRPƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥƴƯ
ƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƤƩƥƨƭƝƲƶƵƫƫƜƤƩƯƥƣƣƽƧƳƧƲƆƜƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥ
ƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
SRGHUEHQHÀFLDUVHSRUFRPSOHWRGHOVRSRUWHTXHRIUHFH3KLOLSVUHJLVWUH
el producto en www.philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto de
baño, desenchúfelo después de usarlo.
La proximidad de agua representa
un riesgo, aunque el aparato esté
apagado.

ADVERTENCIA: No utilice
este aparato cerca del agua
ni cerca de bañeras, duchas,
cubetas u otros recipientes que
contengan agua.

Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.

Si el aparato se calienta en exceso, se
apaga automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe durante
unos minutos. Antes de encender
de nuevo el aparato, compruebe las
rejillas para asegurarse de que no
estén obstruidas con pelusas, pelos,
etc.

Si el cable de alimentación está dañado,
deberá ser sustituido por Philips, por
un centro de servicio autorizado por
3KLOLSVRSRUSHUVRQDOFXDOLÀFDGRFRQ
HOÀQGHHYLWDUVLWXDFLRQHVGHSHOLJUR

Este aparato puede ser usado por
niños a partir de 8 años y por
personas con su capacidad física,
psíquica o sensorial reducida y por
quienes no tengan los conocimientos
y la experiencia necesarios, si han
sido supervisados o instruidos acerca
del uso del aparato de forma segura
y siempre que sepan los riesgos que
conlleva su uso. No permita que los
niños jueguen con el aparato. Los niños
no deben llevar a cabo la limpieza ni el
mantenimiento sin supervisión.

Como protección adicional,
aconsejamos que instale en el circuito
que suministre al cuarto de baño
un dispositivo de corriente residual
(RCD). Este RCD debe tener una
corriente operacional residual que
no exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.

Para evitar descargas eléctricas, no
introduzca objetos metálicos por las
rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas del aire.

Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje indicado
en el mismo se corresponde con el
voltaje de la red eléctrica local.

No utilice este aparato para otros
ÀQHVGLVWLQWRVDORVGHVFULWRVHQHVWH
manual.

No utilice el aparato sobre cabello
DUWLÀFLDO

Nunca deje el aparato sin vigilancia
cuando esté enchufado a la red
eléctrica.

No utilice nunca accesorios ni piezas
de otros fabricantes o que Philips no
UHFRPLHQGHHVSHFtÀFDPHQWH6LOR
hace, quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de alimentación
alrededor del aparato.

Espere a que se enfríe el aparato antes
de guardarlo.

No tire del cable de alimentación
después de cada uso. Desenchufe
siempre el aparato sujetándolo por la
clavija.
&DPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV&(0
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
0HGLRDPELHQWDO
(VWHVtPERORVLJQLÀFDTXHHVWHSURGXFWRQRGHEHGHVHFKDUVH
con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa
de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos
y electrónicos El correcto desecho de los productos ayuda a
evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
 6HFDGRGHOFDEHOOR
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.

Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora ( ) en el
secador (
).

6yORPRGHOR+3: para dar volumen y vitalidad a los rizos,
coloque el difusor de volumen (
) en el secador ( ).

Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
2 3RQJDHOERWyQGHÁXMRGHDLUH
) en la posición para que el aire
sea suave y dar forma, o bien, en la posición
para que el aire sea
más fuerte y el cabello se seque antes. Pulse el botón turbo (
)
SDUDPD\RUÁXMRGHDLUH
3 Ponga el botón de temperatura (
) en la posición SDUDÁXMRGH
aire caliente, en la posición
SDUDÁXMRGHDLUHWHPSODGRRHQOD
posición
SDUDÁXMRGHDLUHIUtR3XOVHHOERWyQGHFKRUURGHDLUH
frío (
SDUDTXHHODLUHVHDIUtR\ÀMHHOSHLQDGR

6yORPRGHOR+3: el aparato dispone de función iónica, la
cual proporciona un brillo adicional y reduce el encrespado.
»
Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un
olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.
»
6yORPRGHOR+3: la función de iones se activa automáticamente
cuando el aparato está encendido.
»
6yORPRGHOR+3: para activar o desactivar la función de
iones, ponga el botón de iones en la posición o ( ).
»
Si se activa esta función, se ilumina el piloto indicador de iones
(
).
3DUD+3FRQHOGLIXVRUGHYROXPHQ:

Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el
cabello y haga movimientos rotatorios.

Para el pelo largo, reparta mechones de pelo en la parte superior
del difusor o peine el pelo hacia abajo con las púas.

3DUDÀMDUHOSHLQDGRUL]DGRXRQGXODGRPDQWHQJDHOGLIXVRUDXQD
distancia de 10-15 cm para que se seque poco a poco.
'HVSXpVGHOXVR
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 &ROyTXHODHQXQDVXSHUÀFLHUHVLVWHQWHDOFDORUKDVWDTXHVHHQIUtH
3 Desmonte la rejilla de entrada de aire (
) del aparato para eliminar
los pelos y el polvo.
»
Para quitar la rejilla de entrada de aire, presione simultáneamente
en los dos puntos de agarre situados a ambos lados de la rejilla, y
tire de ésta para sacarla del aparato.
»
Para volver a montar la rejilla de entrada de aire, presione
simultáneamente en los dos puntos de agarre situados a ambos
lados de la rejilla, y empuje ésta para encajarla en el aparato.
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede
guardarlo colgándolo por su anilla (
).
3 Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web
de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono
en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención
al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä
hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/
welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.

VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta
veden lähellä.

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,
irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta aina
käytön jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta katkeaa
automaattisesti. Irrota laite pistorasiasta
ja anna sen jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään ole
kertynyt esimerkiksi nukkaa tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se
on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä
vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa
huoltoliikkeessä tai muulla
ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden
fyysinen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta
tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä
on neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on turvallisen
käytön edellyttämä valvonta ja jos he
ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei
saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran
on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.

Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,
ettet saa sähköiskua.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa
peittää.

Varmista ennen laitteen liittämistä,
että laitteeseen merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä
oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.

Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä
sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita kuin
Philipsin valmistamia tai suosittelemia
lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita
osia, takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.

Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen
käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke
pistorasiasta aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
6lKN|PDJQHHWWLVHWNHQWlW(0)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristö
Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää
tavallisen kotitalousjätteen mukana (2012/19/EU). Noudata
maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia
sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.

Voit tarkentaa kuivaustulosta kiinnittämällä keskityssuuttimen ( )
hiustenkuivaimeen (
).

9DLQ+3: Voit lisätä runsautta ja ilmavuutta kiinnittämällä
diffuusorin (
) hiustenkuivaimeen ( ).

Voit irrottaa lisäosan vetämällä sen irti hiustenkuivaimesta.
2 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin (
) asentoon kevyttä
puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta puhallusta
ja nopeaa kuivausta varten. Voit voimistaa puhallusta painamalla
turbopainiketta (
).
3 Aseta lämpötilakytkin (
) asentoon kuumaa puhallusta, asentoon
lämmintä puhallusta tai asentoon viileää puhallusta varten. Paina
viileän puhallusilman painiketta (
) ja viimeistele kampaus viileällä
puhallusilmalla.

9DLQ+3: Laitteessa on ionikäsittelytoiminto, joka lisää
hiusten kiiltoa ja vähentää karheutta.
»
Kun toiminto on käytössä, laitteesta saattaa tulla erityinen tuoksu.
Se on normaalia ja johtuu ioneista.
»
9DLQ+3: Ionikäsittelytoiminto aktivoituu automaattisesti, kun
laitteeseen kytketään virta.
»
9DLQ+3: Ota käyttöön tai poista käytöstä ionikäsittely
siirtämällä ionikäsittelyn liukukytkin asentoon
tai ( ).
»
Jos toiminto on käytössä, ionikäsittelyn merkkivalo (
) syttyy.
+3MDGLIIXXVRUL:

Kun haluat kuohkeutta hiusten tyveen, aseta tapit hiuksiin ja tee
laitteella kiertoliikettä.

Jos hiukset ovat pitkät, levitä suortuvia diffuusorin päälle tai kampaa
hiuksia diffuusorin tapeilla.

Voit viimeistellä kiharat hiukset pitämällä diffuusoria 10-15 cm:n
päässä, jotta hiukset kuivuvat vähitellen.
.l\W|QMlONHHQ
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota ilmanottoritilä (
) laitteesta ja poista hiukset ja pöly.
»
Irrota ilmanottoritilä painamalla samanaikaisesti ritilän kummallakin
puolella olevia painikkeita ja vetämällä ritilä laitteesta.
»
Kiinnitä ilmanottoritilä painamalla samanaikaisesti ritilän
kummallakin puolella olevia painikkeita ja painamalla ritilä
takaisin laitteeseen.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Laitteen
voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään (
).
 7DNXXMDKXROWR
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.
)UDQoDLV
)pOLFLWDWLRQVSRXUYRWUHDFKDWHWELHQYHQXHFKH]3KLOLSV3RXUSURÀWHU
pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à
l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet
appareil à proximité d’une source
d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une
salle de bains, débranchez-le après
utilisation car la proximité d’une
source d’eau constitue un risque,
même lorsque l’appareil est hors
tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas
l’appareil près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo
ni de tout autre récipient
contenant de l’eau.

Débranchez toujours l’appareil après
utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchauffe, il
se met automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et laissez-
le refroidir quelques minutes. Avant
de remettre l’appareil sous tension,
assurez-vous que les grilles ne sont
pas obstruées par de la poussière, des
cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé
3KLOLSVRXSDUXQWHFKQLFLHQTXDOLÀp
DÀQG·pYLWHUWRXWDFFLGHQW

Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés de 8 ans ou plus, des
personnes dont les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles sont
réduites ou des personnes manquant
d’expérience et de connaissances,
à condition que ces enfants ou
personnes soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions quant
à l’utilisation sécurisée de l’appareil
et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent
pas être réalisés par des enfants sans
surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé
de brancher l’appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur
différentiel de 30 mA dans la salle
de bains. Demandez conseil à votre
électricien.

N’insérez aucun objet métallique
dans les grilles d’air au risque de vous
électrocuter.

N’obstruez jamais les grilles d’air.

Avant de brancher l’appareil, assurez-
vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension
secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre
but que celui qui est indiqué dans ce
manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux
DUWLÀFLHOV

Lorsque l’appareil est sous tension, ne
le laissez jamais sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de
pièces d’un autre fabricant ou n’ayant
SDVpWpVSpFLÀTXHPHQWUHFRPPDQGpV
par Philips. L’utilisation de ce type
d’accessoires ou de pièces entraîne
l’annulation de la garantie.

N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi
avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil en
WHQDQWODÀFKH
&KDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHV&(0
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
&HV\PEROHVLJQLÀHTXHFHSURGXLWQHGRLWSDVrWUHPLVDX
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE). Respectez
les règles en vigueur dans votre pays pour la mise au rebut
des produits électriques et électroniques. Une mise au rebut
correcte contribue à préserver l’environnement et la santé.
 6pFKDJHGHVFKHYHX[
1 %UDQFKH]ODÀFKHVXUODSULVHG·DOLPHQWDWLRQ

3RXUXQVpFKDJHSUpFLVÀ[H]OHFRQFHQWUDWHXUG·DLU ) sur le sèche-
cheveux (
).

HP4981/83 uniquement : pour donner du volume à vos boucles et
GHODVRXSOHVVHjYRVFKHYHX[À[H]OHGLIIXVHXUGHYROXPH
) sur le
sèche-cheveux ( ).

Pour retirer l’accessoire, tirez dessus pour le séparer du sèche-
cheveux.
2 5pJOH]OHÁX[G·DLU
) sur ÁX[G·DLUPRGpUpSRXUODPLVHHQ
forme) ou
ÁX[G·DLUSXLVVDQWSRXUXQVpFKDJHUDSLGH$SSX\H]
sur le bouton Turbo (
SRXUREWHQLUXQÁX[G·DLUVXSSOpPHQWDLUH
3 Réglez la température (
) sur (air chaud), (air modéré) ou
DLUIURLG$SSX\H]VXUOHERXWRQGXÁX[G·DLUIURLG
SRXUÀ[HU
votre mise en forme.

HP8181/82/83 uniquement : l’appareil est doté d’une fonction
ionique, qui garantit plus de brillance et contribue à réduire les
frisottis.
»
Lorsque la fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire
sentir. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d’ions.
»
HP8181 uniquement : la fonction ionique est automatiquement
activée lorsque l’appareil est mis sous tension.
»
HP4982/83 uniquement : pour activer ou désactiver la fonction
ionique, réglez l’interrupteur correspondant sur
ou ( ).
»
Si la fonction est activée, le voyant de la fonction ionisante (
)
s’allume.
3RXUOHVPRGqOHV+3DYHFGLIIXVHXUGHYROXPH:

Pour donner du volume à vos cheveux dès la racine, placez les
broches dans vos cheveux et effectuez des mouvements de rotation.

Pour les cheveux longs, placez des mèches de cheveux sur le haut du
diffuseur ou peignez les cheveux vers le bas à l’aide des broches.

3RXUÀ[HUODPLVHHQIRUPHGHVFKHYHX[ERXFOpVRXRQGXOpV
PDLQWHQH]OHGLIIXVHXUjXQHGLVWDQFHGHFPDÀQGHOHVODLVVHU
sécher progressivement.
$SUqVXWLOLVDWLRQ
1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Détachez la grille d’entrée d’air (
) de l’appareil pour retirer les
cheveux et la poussière.
»
Pour détacher la grille d’entrée d’air, appuyez simultanément sur
les manettes situées à gauche et à droite de la grille d’entrée d’air,
puis détachez la grille d’entrée d’air de l’appareil.
»
Pour remettre la grille d’entrée d’air en place, appuyez
simultanément sur les manettes situées à gauche et à droite
de la grille d’entrée d’air, puis appuyez sur cette dernière pour
ODÀ[HUVXUO·DSSDUHLO
4 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chiffon humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
Vous pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de
suspension (
).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous
rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’y a pas de
Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il
massimo vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio
prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

AVVERTENZA: non utilizzare questo
apparecchio in prossimità di acqua.

Quando l’apparecchio viene usato in
bagno, scollegarlo dopo l’uso poiché
la vicinanza all’acqua rappresenta un
rischio anche quando il sistema è
spento.

AVVERTENZA: non utilizzare
questo apparecchio in
prossimità di vasche da bagno,
docce, lavandini o altri recipienti
contenenti acqua.

Dopo l’utilizzo, scollegare sempre
l’apparecchio.

Se l’apparecchio si surriscalda, si
spegne automaticamente. Scollegare
5HJLVWHU\RXUSURGXFWDQGJHWVXSSRUWDW
www.philips.com/welcome
HP8180
HP8181
HP8182
HP8183
EN User manual
DA %UXJHUYHMOHGQLQJ
DE %HQXW]HUKDQGEXFK
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲ
ES 0DQXDOGHOXVXDULR
FI Käyttöopas
FR 0RGHG·HPSORL
IT 0DQXDOHXWHQWH
NL *HEUXLNVDDQZLM]LQJ
NO %UXNHUKnQGERN
PT 0DQXDOGRXWLOL]DGRU
SV $QYlQGDUKDQGERN
TR .XOODQ×PN×ODYX]X
AR
FA
6SHFLILFDWLRQVDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
.RQLQNOLMNH3KLOLSV19
$OOULJKWVUHVHUYHG
3140 035 20944
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.49 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HP8183
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.49 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HP8183 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες