Εγχειρίδιο Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Introduction
.
Drying your hair with the Thermostyle hairdryer by Philips beauty
This new Philips beauty hairdryer has been specially designed to meet your personal
needs.The Thermostyle super-silent hairdryer incorporates two innovations: a new fan
and a quieter motor, resulting in a hairdryer that is twice as quiet as a normal 1600
Watt hairdryer.The three settings and the attachement allow you to dry and style
your hair in a pleasant and quiet way.
For more information on this hairdryer or any other Philips beauty product, visit our
website: www.philips.com/beauty
Important
.
Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for
future reference.
Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Keep this appliance away from water! Do not use this product near or over
water contained in baths, washbasins, sinks etc.When used in a bathroom,
unplug the appliance after use since the proximity of water presents a risk,
even when the hairdryer is switched off.
For additional protection we advise you to install a residual current device
(RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30mA in the
electrical circuit supplying the bathroom.Ask your installer for advice.
Keep the appliance out of the reach of children.
Never block the air grilles.
If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance
and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on
again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
Always switch the appliance off before putting it down, even if it is only for a
moment.
Always unplug the appliance after use.
Do not wind the mains cord round the appliance.
Using the appliance
.
Drying
1 Put the plug in the wall socket.
2 Switch the appliance on by selecting the desired setting (fig. 1).
>: Care setting - low temperature and soft airflow for gentle drying and styling.
: Fast setting - higher temperature and stronger airflow for fast drying.
5: Styling setting - medium temperature and airflow for precise drying and styling.
#: Off.
3 Dry your hair by making brushing movements while holding the hairdryer at a
small distance from your hair.
Attachment
.
Concentrator
The concentrator enables you to direct the airflow at the brush or comb with which
you are styling your hair.
1 Connect the concentrator by simply snapping it onto the appliance.
Disconnect it by pulling it off (fig. 2).
Cleaning
.
1 The appliance can be cleaned with a dry cloth.
2 The attachment can be cleaned with a moist cloth or by rinsing it under the
tap.
Remove the attachment from the appliance before cleaning it.
Make sure the attachment is dry before using or storing it.
Never rinse the appliance with water.
Storage
.
Always unplug the appliance before storing it.
Put the appliance in a safe place and let it cool down.
Do not wind the mains cord round the appliance.
The appliance can be stored by hanging it from its hanging loop.
Replacement
.
If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for
examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely
hazardous situation for the user.
Guarantee & service
.
If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at
www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you
will find its phone number in the Worldwide Guarantee leaflet). If there is no
Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact
the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
ENGLISH
DEUTSCH
Einleitung
.
Haare trocknen mit dem Thermostyle Haartrockner von Philips
Beauty
Dieser neue Philips Beauty Haartrockner ist speziell für Ihren persönlichen Bedarf
entwickelt worden. Der extrem leise Thermostyle Super Silent verfügt übger zwei
Neuheiten: ein neues Gebläse und einen leiseren Motor. Dadurch ist das Gerät nur
halb so laut wie ein herkömmlicher 1600 W Haartrockner. Durch drei Einstellungen
und die Düse können Sie Ihr Haar auf angenehme Weise und bei geringerr
Geräuschentwicklung trocknen.
Weitere Informationen über diesen Haartrockner und andere Produkte von Philips
Beauty erhalten Sie über unsere Website: www.philips.com/beauty.
Wichtig
.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Geräts sorgfältig
durch und bewahren Sie sie zur späteren Einsichtnahme auf.
Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, darf es nur von einem Philips
Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt ausgetauscht
werden, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.
Halten Sie das Gerät von Wasser fern! Verwenden Sie es niemals in der Nähe
von Wasser oder über gefüllten Waschbecken bzw. Badewannen. Ziehen Sie
nach jedem Gebrauch im Badezimmer sofort den Stecker aus der Steckdose.
Auch ein unbenutztes und ausgeschaltetes Gerät ist in der Nähe von Wasser
eine Gefahr, solange sich der Stecker in der Steckdose befindet.
Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom
von 30 mA in den betreffenden Stromkreis bietet zusätzlichen Schutz. Fragen
Sie im Zweifel Ihren Elektroinstallateur.
Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
Verdecken Sie niemals den Lufteinlass.
Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie dann
den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten
abkühlen. Danach kann es wieder eingeschaltet werden. Prüfen Sie zuvor, ob
der Lufteinlass z. B. durch Flusen oder Haare verstopft ist.
Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es, auch nur für einen Augenblick,
aus der Hand legen.
Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Benutzung des Geräts
.
Das Haar trocknen
1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf die gewünschte Position
stellen (Abb. 1).
>: Mittlere Position - mäßiger Luftstrom für Styling bei schonender Trocknung
: Schnelltrocknung - starker Luftstrom
5: Stylingposition - schwacher Luftstrom, speziell für das Styling
#:Aus
3 Trocknen Sie das Haar, indem Sie das Gerät in parallelen Bewegungen durch
das Haar führen.
Aufsätze
.
Stylingdüse
Mit der Stylingdüse richten Sie den Luftstrom direkt auf die zum Stylen verwendete
Bürste oder den Kamm.
1 Die Stylingdüse wird auf das Gerät aufgesetzt und rastet ein. Zum Abnehmen
wird sie einfach heruntergezogen (Abb. 2).
Reinigung
.
1 Sie können das Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen.
2 Der Aufsatz lässt sich mit mit einem feuchten Tuch oder unter fließendem
Wasser reinigen.
Nehmen Sie vor der Reionigung den Aufsatz vom Gerät ab.
Achten Sie darauf, dass der Aufsatz gründlich trocken ist, bevor Sie ihn wieder
aufsetzen.
Spülen Sie das Gerät keinesfalls unter fließendem Wasser ab.
Aufbewahrung
.
Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, bevor Sie es wegräumen.
Lassen Sie das Gerät an einem sicheren Ort abkühlen.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
Das Gerät kann zum Aufbewahren an der Öse aufgehängt werden.
Ersatzteile
.
Wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist, darf es nur von einem Philips
Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt ausgetauscht
werden, um ein Sicherheitsrisiko zu vermeiden.
Wenden Sie sich zur Prüfung oder zur Reparatur des Geräts immer an ein
Philips Service Center. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen gefährden den
Benutzer.
Garantie und Kundendienst
.
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte
an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in
Ihrem Land in Verbindung (Tel. Nr. 0180/5356767). Besuchen Sie auch die Philips
Website www.philips.com
FRANÇAIS
Introduction
.
Sécher vos cheveux avec le sèche-cheveux Thermostyle de Philips
beauty
Ce nouveau sèche-cheveux Philips a été spécialement conçu pour satisfaire vos
besoins. Le sèche-cheveux Thermostyle super silencieux contient deux innovations: un
type nouveau de ventilateur et un moteur plus silencieux: Le sèche-cheveux ainsi
constitué est deux fois plus silencieux qu'un sèche-cheveux Philips traditionnel de
1600 W. Les trois possibilités de réglage et l'accessoire vous permettent de sécher
vos cheveux et de modeler votre coiffure d'une manière agréable et silencieuse.
Pour plus d'informations sur ce produit ou sur d'autres produits Philips, veuillez visiter
notre site web à: www.philips.com/beauty
Important
.
Lisez les instructions du mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-les
pour un usage ultérieur.
Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil
correspond bien à la tension de votre secteur.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par
Philips ou par un Centre Service Agréé Philips car des outils et/ou composants
spéciaux sont nécessaires.
Evitez tout contact de l'appareil avec de l'eau! N'utilisez pas l'appareil près ou
au-dessus de la baignoire, l'évier etc. Si vous utiliser l'appareil dans la salle de
bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un
danger même quand le sèche-cheveux est arrêté.
Pour plus de protection, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de
courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30mA. Demandez conseil à
votre électricien.
Conservez l'appareil à l'écart des enfants.
Veillez à ne jamais obstruer la grille d'entrée d'air.
En cas de surchauffe, l'appareil se mettra automatiquement à l'arrêt.
Débranchez alors l'appareil et attendez quelques minutes afin qu'il refroidisse.
Après avoir vérifié que la grille d'entrée d'air ne soit pas obstruée par des
peluches ou des cheveux etc., vous pouvez à nouveau brancher l'appareil.
Arrêtez toujours l'appareil avant de le poser, même si vous le faites pour un
court instant.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
N'enroulez pas le cordon secteur autour de l'appareil.
Utilisation
.
Séchage
1 Branchez l'appareil.
2 Mettez l'appareil en marche en sélectionnant le réglage souhaité (fig. 1).
>: Position soin - température douce et flux d'air tiède pour sécher et coiffer vos
cheveux en douceur.
: Position rapide - température élevée et flux d'air puissant pour sécher rapidement
vos cheveux.
5: Position coiffure - température et flux d'air moyen pour sécher et coiffer vox
cheveux avec précision.
#: Arrêt.
3 Séchez vos cheveux avec des mouvements doux.
Accessoire
.
Concentrateur d'air
Le concentrateur vous permet de diriger le flux d'air vers la brosse ou le peigne avec
lequel vous modeler vos cheveux.
1 Fixez le concentrateur sur l'appareil. Détachez-le en tirant dessus (fig. 2).
Nettoyage
.
1 L'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon sec.
2 L'accesoire peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide ou rincé sous l'eau
du robinet.
Retirez l'accessoire de l'appareil avant de le nettoyer.
Assurez-vous que l'accessoire est sec avant de l'utiliser ou de le ranger.
Ne rincez jamais l'appareil à l'eau.
Rangement
.
Débranchez toujours l'appareil avant de le ranger.
Posez l'appareil dans un endroit sûr et laissez-le refroidir.
N'enroulez pas le cordon secteur autour de l'appareil.
L'appareil peut être rangé en l'accrochant par son anneau de suspension.
Remplacement
.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par
Philips ou par un Centre Service Agréé Philips car des outils et/ou composants
spéciaux sont nécessaires.
Pour des contrôles ou des réparations, adressez-vous toujours à un Centre
Service Agréé Philips. En effet, une réparation par une personne non qualifiée
pourrait présenter un danger pour l'utilisateur.
Garantie et service
.
Pour plus d'informations, visitez notre Philips Web site : www.philips.com ou veuillez
contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le
numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). S'il n'y a aucun
Service Consommateurs Philips dans votre pays, contactez votre distributeur ou le
Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
NEDERLANDS
Inleiding
.
Haardrogen met de Thermostyle haardroger van Philips beauty
Deze nieuwe haardroger van Philips beauty is speciaal ontworpen om aan uw
persoonlijke wensen te voldoen. De Thermostyle super-stille haardroger bevat twee
innovaties: een nieuwe ventilator en een stillere motor. Het resultaat is een
haardroger die twee keer zo stil is als een gewone haardroger van 1600 watt. De drie
standen en de concentrator stellen u in staat uw haar op een aangename en stille
wijze te drogen en te stylen.
Bezoek onze website www.philips.com/beauty voor meer informatie over deze
haardroger of andere Philips beauty producten.
Belangrijk
.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om hem indien nodig te kunnen raadplegen.
Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of het voltage aangegeven
op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Houd dit apparaat uit de buurt van water! Gebruik dit apparaat niet in de
buurt van of boven een bad, wasbak, gootsteen enz.Als het apparaat in de
badkamer wordt gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het
stopcontact omdat de nabijheid van water gevaar kan opleveren, zelfs als de
haardroger uitgeschakeld is.
Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar met een waarde
van max. 30 mA te installeren in de elektrische groep die de badkamer van
stroom voorziet. Raadpleeg uw installateur.
Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
Blokkeer nooit het luchtrooster.
Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het zichzelf uit. Haal de stekker uit
het stopcontact en laat het apparaat een paar minuten afkoelen. Controleer of
het luchtrooster niet verstopt zit met pluizen, haar e.d. voordat u het apparaat
weer inschakelt.
Schakel het apparaat uit voordat u het neerlegt, al is het maar voor even.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Gebruik van het apparaat
.
Drogen
1 Steek de stekker in het stopcontact.
2 Schakel het apparaat in door de gewenste stand te kiezen (fig. 1).
>: Haarvriendelijke stand - een lage temperatuur en een lage luchtsnelheid voor
haarvriendelijk drogen en stylen.
: Snelle stand - een hogere temperatuur en een hogere luchtsnelheid voor snel
drogen.
5: Stylingstand - een gemiddelde temperatuur en luchtsnelheid voor precies drogen
en stylen.
#: Uit.
3 Droog uw haar door borstelbewegingen met de droger te maken op korte
afstand van uw haar.
Hulpstuk
.
Concentrator
De concentrator stelt u in staat de luchtstroom te richten op de borstel of kam
waarmee u uw haar in model aan het brengen bent.
1 U kunt de concentrator op het apparaat bevestigen door hem erop te klikken.
U verwijdert dit hulpstuk door het van de uitstroomopening af te trekken
(fig. 2).
Schoonmaken
.
1 U kunt het apparaat schoonmaken met een droge doek.
2 U kunt het hulpstuk schoonmaken met een vochtige doek of schoonspoelen
onder de kraan.
Verwijder het hulpstuk van het apparaat voordat u het hulpstuk schoon gaat maken.
Zorg ervoor dat het hulpstuk droog is voordat u het gebruikt of opbergt.
Spoel het apparaat nooit schoon met water.
Opbergen
.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
Leg het apparaat op een veilige plaats en laat het afkoelen.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Het apparaat kan worden opgeborgen door het op te hangen aan het
ophangoog.
Vervangen
.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalificaties om gevaar te voorkomen.
Als het apparaat niet (goed) meer functioneert, breng het dan naar een door
Philips geautoriseerd servicecentrum. Reparatie door niet deskundige
personen kan voor de gebruiker een gevaarlijke situatie opleveren.
Garantie en service
.
Als u informatie nodig heeft of als u een probleem heeft, bezoek dan de Philips
Website (www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care
Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'
vouwblad).Als er geen Customer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips
dealer of neem contact op met de afdeling Service van Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
ESPAÑOL
Introducción
.
Cómo secar el cabello con el nuevo secador Thermostyle de Philips
Este nuevo secador de Philips ha sido especialmente diseñado para satisfacer sus
necesidades personales. El secador súper silencioso Thermostyle incorpora dos
novedades: un nuevo ventilador y un motor más silencioso. De este modo, se ha
conseguido que este secador sea dos veces más silencioso que uno normal de 1600
W. Las tres velocidades y la boquilla permiten secar el pelo y peinarlo de manera
silenciosa y agradable.
Si desea más información sobre este secador u otro producto de belleza Philips
beauty, visite nuestro sitio web: www.philips.com/beauty
Importante
.
Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y consérvelas
por si necesitara consultarlas en el futuro.
Antes de enchufarlo, compruebe que el voltaje indicado en el aparato se
corresponde con el voltaje local.
Si el cable de red estuviera dañado, deberá ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips para evitar situaciones de peligro.
¡Mantengan el aparato lejos del agua! No usen este producto cerca o sobre el
agua contenida en bañeras, lavabos, fregaderos, etc. Cuando lo usen en un
cuarto de baño, desenchufen el aparato después de usarlo, ya que la
proximidad del agua representa un riesgo incluso cuando el secador está
parado.
Para mayor protección, le recomendamos que instale un dispositivo de
corriente residual (DCR) con una corriente residual de funcionamiento
inferior a 30mA en el circuito eléctrico que abastece el cuarto de baño.
Consulte a su instalador.
Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
No bloqueen nunca las rejillas del aire.
Si el aparato se calienta en exceso, se apagará automáticamente. Desenchufen
el aparato y dejen que se enfríe durante unos minutos. Antes de volver a
poner en marcha el aparato, comprueben la rejilla para asegurarse de que no
esté bloqueada por pelusas, pelos, etc.
Apaguen siempre el aparato cuando lo dejen en algún sitio aunque sólo sea
por un momento.
Desenchufen siempre el aparato después de usarlo.
No enrollen el cable de red alrededor del aparato.
Cómo usar el aparato
.
Secado
1 Enchúfelo a la red.
2 Encienda el aparato seleccionando la posición deseada (fig. 1).
>: Posición de cuidado; temperatura baja y aire medio para un secado y moldeado
cuidado.
: Posición rápida; temperatura más alta y aire fuerte para un secado rápido.
5: Posición peinado; temperatura y flujo de aire medios para moldear y secar con
precisión.
#: Apagado
3 Seque el cabello moviendo el secador de un lado a otro.
Accesorio
.
Boquilla concentradora
La boquilla concentradora les permite dirigir el flujo de aire al cepillo o peine con el
cual estén moldeando su cabello.
1 Para montar la boquilla concentradora, simplemente presiónenla en el aparato.
Para quitarla, tiren de ella (fig. 2).
Limpieza
.
1 El aparato puede limpiarse con un paño seco.
2 Los accesorios pueden limpiarse con un paño húmedo o aclararse bajo el agua
del grifo.
Quite los accesorios del aparato antes de limpiarlos.
Asegúrese de que los accesorios estén secos antes de utilizarlos o guardarlos.
Nunca lave el aparato con agua.
Almacenamiento
.
Desenchufe siempre el aparato antes de guardarlo.
Pongan el aparato en un lugar seguro y dejen que se enfríe.
No enrollen el cable de red alrededor del aparato.
El aparato puede guardarse colgándolo de su anilla.
Sustitución
.
Si el cable de red estuviera dañado, deberá ser sustituido por Philips o por un
centro de servicio autorizado por Philips para evitar situaciones de peligro.
Para revisiones o reparaciones, lleve siempre el aparato a un Servicio de
Asistencia Técnica de Philips. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no
cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el
usuario.
Garantía y servicio
.
Si desea más información o tiene algún problema, visite la página web de Philips,
www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al
Cliente de su país (encontrará el teléfono en el folleto de Garantía Mundial). Si en su
país no hay Servicio Philips de Atención al Cliente, consulte a su distribuidor Philips o
póngase en contacto con el Service Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
ITALIANO
Introduzione
.
Come asciugare i capelli con il nuovo Thermostyle di Philips Beauty.
Il nuovo asciugacapelli Philips Beauty è stato progettato per soddisfare le vostre
esigenze. L'asciugacapelli super-silenzioso Thermostyle presenta due grandi
innovazioni: una nuova ventola e un nuovo motore per un asciugacapelli due volte più
silenzioso di un normale 1600 Watt. Le tre velocità ed il naso allungato vi permettono
di asciugare ed acconciare i capelli in modo piacevole e più silenzioso.
Per ulteriori informazioni su questo asciugacapelli o sugli altri prodotti di bellezza
Philips, vi preghiamo di visitare il nostro sito: www.philips.com/beauty.
Importante
.
Prima di usare l'apparecchio leggete queste istruzioni e conservatele per eventuali
riferimenti futuri.
Prima di collegare l'apparecchio, verificate che il voltaggio indicato corrisponda
a quello di rete.
Nel caso il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da
Philips, presso un Centro Autorizzato Philips o personale comunque
qualificato, per evitare situazioni a rischio.
Tenete l'apparecchio lontano dall'acqua! Non usate l'asciugacapelli vicino a
vasche da bagno e lavandini o in presenza di acqua. Se usate l'apparecchio in
bagno, togliete sempre la spina dalla presa dopo l'uso in quando la presenza
dell'acqua può risultare comunque pericolosa, anche quando l'apparecchio è
spento.
Per una maggior sicurezza, vi consigliamo di installare sul circuito elettrico
della stanza da bagno un dispositivo di protezione contro la corrente residua
(RCD), in modo che questa non superi i 30 mA. Chiedete consiglio al vostro
elettricista di fiducia.
Tenete l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
Non bloccate mai le apertura della griglia.
Tenete l'apparecchio lontano dall'acqua! Non utilizzatelo nei pressi di vasche
da bagno, lavandini ecc.; se lo usate in bagno, staccate sempre la spina dopo
aver asciugato i capelli perché l'acqua rappresenta un pericolo anche quando
l'apparecchio è spento.
Spegnete sempre l'apparecchio prima di appoggiarlo, anche se solo per un
istante.
Staccate sempre la spina dopo l'uso.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
Come usare l'apparecchio
.
Come asciugare i capelli
1 Inserite la spina nella presa.
2 Accendete l'apparecchio selezionando l'impostazione desiderata (fig. 1).
>:Impostazione Care - bassa temperatura e getto d'aria delicato per asciugare i
capelli in modo delicato.
: Impostazione Fast - massima temperatura e getto d'aria deciso per asciugare
rapidamente i capelli.
5: Impostazione Style - temperatura e getto d'aria di media potenza, per asciugare e
mettere in piega i capelli in modo preciso.
#: spento
3 Asciugate i capelli muovendoli delicatamente e tenendo l'apparecchio ad una
distanza adeguata.
Accessorio
.
Concentratore del flusso d'aria
Il concentratore permette di convogliare direttamente il getto d'aria alla spazzola o al
pettine che avete scelto di utilizzare per i vostri capelli.
1 Per inserire il concentratore, infilatelo direttamente sull'apparecchio. Per
toglierlo, basterà tirare (fig. 2).
Pulizia
.
1 L'apparecchio può essere pulito con un panno asciutto.
2 L'accessorio può essere pulito con un panno umido oppure risciacquato sotto
l'acqua corrente.
Togliete l'accessorio dall'apparecchio prima di pulirlo.
Controllate che l'accessorio sia perfettamente asciutto prima di usarlo o di riporlo.
Non risciacquate l'apparecchio sotto l'acqua.
Come riporre l'apparecchio
.
Togliete sempre la spina dalla presa prima di riporre l'apparecchio.
Appoggiate l'apparecchio in un luogo sicuro e lasciatelo raffreddare.
Non avvolgete il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
L'apparecchio può essere appeso con l'apposito gancio.
Sostituzione
.
Nel caso il cavo di alimentazione fosse danneggiato, dovrà essere sostituito da
Philips, presso un Centro Autorizzato Philips o personale comunque
qualificato, per evitare situazioni a rischio.
Per qualunque controllo o riparazione, l'apparecchio dovrà essere affidato a un
centro d'assistenza autorizzato Philips. L'intervento di manodopera non
qualificata potrebbe compromettere la sicurezza dell'utente.
Garanzia e Assistenza
.
Per ulteriori informazioni o in caso di problemi, vi preghiamo di visitare il sito Philips
su www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Philips del vostro paese
(troverete il numero di telefono sull'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro
paese non ci siano Centri Assistenza Clienti, rivolgetevi al rivenditore autorizzato
Philips oppure contattate il Service Department of Philips Domestic Appliances and
Personal Care BV.
Thermostyle supersilence 1600
HP4862
www.philips.com
4222 002 27283
u
1
2
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.63 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο HP4862
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.63 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (135) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (67) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips HP4862 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες