Εγχειρίδιο Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
BHD017
d
a
b
c
English
Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benet from the support that Philips oers, register
your product at www.philips.com/welcome.
1 Important
Read this user manual carefully before you use the
appliance and keep it for future reference.
WARNING: Do not use this
appliance near water.
When the appliance is used in
a bathroom, unplug it after use
since the proximity of water
presents a risk, even when the
appliance is switched o.
WARNING: Do not use this
appliance near bathtubs,
showers, basins or other
vessels containing water.
Always unplug the
appliance after use.
If the appliance overheats,
it switches o automatically.
Unplug the appliance and let
it cool down for a few minutes.
Before you switch the appliance
on again, check the grilles to
make sure they are not blocked
by u, hair, etc.
If the main cord is damaged,
you must have it replaced
by Philips, a service centre
authorised by Philips or similarly
qualied persons in order to
avoid a hazard.
This appliance can be used
by children aged from 8 years
and above and persons with
reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of
experience and knowledge
if they have been given
supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children without supervision.
For additional protection, we
advise you to install a residual
current device (RCD) in the
electrical circuit that supplies
the bathroom. This RCD must
have a rated residual operating
current not higher than 30mA.
Ask your installer for advice.
Do not insert metal objects
into the air grilles to avoid
electric shock.
Never block the air grilles.
Before you connect the
appliance, ensure that the
voltage indicated on the
appliance corresponds to the
local power voltage.
Do not use the appliance
for any other purpose than
described in this manual.
Do not use the appliance on
articial hair.
When the appliance is
connected to the power, never
leave it unattended.
Never use any accessories or
parts from other manufacturers
or that Philips does not
specically recommend. If you
use such accessories or parts,
your guarantee becomes invalid.
Do not wind the main cord
round the appliance.
Wait until the appliance has
cooled down before you store it.
Do not pull on the power cord
after using. Always unplug the
appliance by holding the plug.
Do not operate the appliance
with wet hands.
Always return the appliance to
a service centre authorized by
Philips for examination or repair.
Repair by unqualied people
could result in an extremely
hazardous situation for the user
Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable
standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic elds.
Recycling
- This symbol means that this product shall not
be disposed of with normal household waste
(2012/19/EU).
- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical and electronic products. Correct
disposal helps prevent negative consequences for the
environment and human health.
2 Dry your hair
1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Attach the nozzle ( d ) onto the hairdryer for more
concentrated drying experience.
3 Adjust the airow switch ( b ) to for gentle airow and
styling, or
for strong airow and fast drying.
4 Adjust the temperature switch ( a ) to for hot airow,
for eciently drying your hair at a constant caring
temperature, or cool shot setting
for cool airow to x
your style.
5 Choose from the airow switch ( b ) to turn o the
appliance.
After use:
1 Switch o the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the nozzle, pull it o the hairdryer.
4 Clean the appliance by damp cloth.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also
hang it with the hanging loop (
c ).
3 Guarantee and service
If you need information or if you have a problem, please visit
the Philips website at www.philips.com/support or contact
the Philips Customer Care Centre in your country (you nd
its phone number in the worldwide guarantee leaet). If
there is no Consumer Care Centre in your country, go to your
local Philips dealer.
Dansk
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil
have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan
du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.
1 Vigtigt
Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager
apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Benyt ikke dette
apparat i nærheden af vand.
Hvis du anvender apparatet i
badeværelset, skal du trække
stikket ud efter brug, da
vand udgør en risiko, selvom
apparatet er slukket.
ADVARSEL: Brug ikke dette
apparat i nærheden af badekar,
brusekabiner, kummer
eller andre kar, der
indeholder vand.
Tag altid stikket ud, efter
du har brugt apparatet.
Hvis apparatet bliver
overophedet, slukker det
automatisk. Tag stikket ud af
stikkontakten, og lad apparatet
afkøle i et par minutter. Før du
tænder apparatet igen, skal du
kontrollere gitrene for at sikre, at
de ikke er blokeret af fnug, hår
osv.
Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af
Philips, et autoriseret Philips-
serviceværksted eller en
tilsvarende kvaliceret fagmand
for at undgå enhver risiko.
Dette apparat kan bruges af
børn fra 8 år og opefter og
af personer med reducerede
fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er
blevet instrueret i sikker brug
af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Lad ikke
børn lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse
må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Som en ekstra
sikkerhedsforanstaltning
anbefales det, at installationen
til badeværelset er forsynet med
et HFI-relæ, der ikke overstiger
30mA. Kontakt eventuelt en el-
installatør.
Stik aldrig metalgenstande ind
i luftgitrene, da dette kan give
elektrisk stød.
Blokér aldrig luftgitrene.
Før du tilslutter apparatet, skal
du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på apparatet,
svarer til den lokale spænding.
Brug ikke apparatet til andre
formål end dem, der er
beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet på kunstigt
hår.
Hold konstant opsyn med
apparatet, når det er sluttet til
stikkontakten.
Brug aldrig tilbehør eller dele
fra andre fabrikanter eller
tilbehør/dele, som ikke specikt
er anbefalet af Philips. Hvis
du anvender en sådan type
tilbehør eller dele, annulleres
garantien.
Du må ikke sno ledningen rundt
om apparatet.
Læg aldrig apparatet væk, før
det er helt afkølet.
Træk ikke i netledningen efter
brug. Tag altid stikket ud af
stikkontakten ved at holde fast i
stikket.
Undlad at betjene apparatet
med våde hænder.
Reparation og eftersyn af
apparatet skal altid foretages
på et autoriseret Philips-
serviceværksted. Reparation
udført af ukvaliceret personale
kan medføre ekstremt farlige
situationer for brugeren.
Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens
gældende standarder og regler angående eksponering for
elektromagnetiske felter.
Genbrug
- Dette symbol betyder, at dette produkt ikke
må bortskaes sammen med almindeligt
husholdningsaald (2012/19/EU).
- Følg dit lands regler for særskilt indsamling af
elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaelse
er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.
2 Tørring af håret
1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Sæt mundstykket ( d ) på hårtørreren for at få en mere
koncentreret tørring.
3 Indstil knappen til luftstrøm ( b ) til for moderat
luftstrøm og styling eller til
for kraftig luftstrøm og
hurtig tørring.
4 Indstil temperaturknappen ( a ) til for meget varm
luftstrøm,
for eektiv hårtørring ved en konstant
skånsom temperatur eller koldluftindstillingen
for kølig
luftstrøm til at sætte frisuren.
5 Vælg fra knappen til luftstrøm ( b ) for at slukke for
apparatet.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det
køler ned.
3 Mundstykket frakobles ved at trække det af hårtørreren.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (
c ).
3 Garanti og service
Hvis du har behov for oplysninger eller har et
problem, kan du besøge Philips’ websted på
www.philips.com/support eller kontakte Philips Kundecenter
i dit land (telefonnummeret ndes i folderen “Worldwide
Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land,
bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
Deutsch
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen
bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips
vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt
unter www.philips.com/welcome.
1 Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung
sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie
dieses Gerät nicht in der Nähe
von Wasser.
Wenn das Gerät in einem
Badezimmer verwendet wird,
trennen Sie es nach dem
Gebrauch von der
Stromversorgung. Die Nähe zum
Wasser stellt ein Risiko dar,
sogar wenn das Gerät
abgeschaltet ist.
WARNUNG: Verwenden Sie das
Gerät nicht in der Nähe von
Badewannen, Duschen,
Waschbecken oder
sonstigen Behältern mit
Wasser.
Ziehen Sie nach jedem
Gebrauch den Netzstecker aus
der Steckdose.
Bei Überhitzung wird das Gerät
automatisch ausgeschaltet.
Ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose, und lassen Sie
das Gerät einige Minuten lang
abkühlen. Vergewissern Sie sich
vor dem erneuten Einschalten,
dass keine Flusen, Haare usw.
die Gebläseönung blockieren.
Um Gefährdungen zu
vermeiden, darf ein defektes
Netzkabel nur von einem Philips
Service-Center, einer von Philips
autorisierten Werkstatt oder
einer ähnlich qualizierten
Person durch ein Original-
Ersatzkabel ersetzt werden.
Dieses Gerät kann von Kindern
ab 8 Jahren und Personen
mit verringerten physischen,
sensorischen oder psychischen
Fähigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Kenntnis
verwendet werden, wenn sie bei
der Verwendung beaufsichtigt
werden oder Anweisung zum
sicheren Gebrauch des Geräts
erhalten und die Gefahren
verstanden haben. Kinder
dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Die Reinigung und
Wartung darf nicht von Kindern
ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
Der Einbau einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
in dem Stromkreis, der das
Badezimmer versorgt, bietet
zusätzlichen Schutz. Dieses
Gerät muss über einen
Nennauslösestrom von maximal
30 mA verfügen. Bei Fragen
wenden Sie sich an Ihren
Installateur.
Führen Sie keine
Metallgegenstände in
die Lufteinlass- oder
Gebläseönung ein, da dies zu
Stromschlägen führen kann.
Halten Sie Lufteinlassgitter und
Gebläseönung immer frei.
Bevor Sie das Gerät an eine
Steckdose anschließen,
überprüfen Sie, ob die auf dem
Gerät angegebene Spannung
mit der Netzspannung vor Ort
übereinstimmt.
Verwenden Sie das Gerät
nie für andere als in dieser
Bedienungsanleitung
beschriebene Zwecke.
Verwenden Sie das Gerät nicht
zum Trocknen von Kunsthaar.
Wenn das Gerät an eine
Steckdose angeschlossen ist,
lassen Sie es zu keiner Zeit
unbeaufsichtigt.
Verwenden Sie niemals
Zubehör oder Teile, die von
Drittherstellern stammen bzw.
nicht von Philips empfohlen
werden. Wenn Sie diese(s)
Zubehör oder Teile verwenden,
erlischt Ihre Garantie.
Wickeln Sie das Netzkabel nicht
um das Gerät.
Lassen Sie das Gerät abkühlen,
bevor Sie es wegräumen.
Ziehen Sie nach der
Verwendung nicht am
Netzkabel. Ziehen Sie
stattdessen am Netzstecker,
um das Gerät von der
Stromversorgung zu trennen.
Bedienen Sie das Gerät nicht
mit nassen Händen.
Geben Sie das Gerät zur
Überprüfung bzw. Reparatur
stets an ein von Philips
autorisiertes Service-Center.
Eine Reparatur durch
unqualizierte Personen kann
zu einer hohen Gefährdung für
den Verbraucher führen.
Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen
und Regelungen bezüglich der Exposition in
elektromagnetischen Feldern.
Recycling
- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit
dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann
(2012/19/EU).
1 Altgeräte können kostenlos an geeigneten
Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur
Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können
Schadstoe enthalten, die der Umwelt und der
menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene
Rohstoe können durch ihre Wiederverwertung einen
Beitrag zum Umweltschutz leisten.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den
zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer
eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt
1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.
Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland:
https://www.stiftung-ear.de/
2 Haare trocknen
1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Setzen Sie für präziseres Trocknen die Düse ( d ) auf den
Haartrockner.
3 Stellen Sie den Gebläseschalter ( b ) auf für einen
sanften Luftstrom und einfaches Styling oder auf
für
einen starken Luftstrom und schnelles Trocknen.
4 Stellen Sie den Temperaturschalter ( a ) auf für einen
heißen Luftstrom.
Für ezientes Trocknen Ihrer Haare
bei konstanter, schonender Temperatur oder Kaltstufe
,
um Ihr Styling durch einen kalten Luftstrom zu xieren.
5 Wählen Sie des Gebläseschalters ( b ) aus, um das
Gerät auszuschalten.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage,
und lassen Sie es abkühlen.
3 Ziehen Sie zum Abnehmen der Düse diese einfach vom
Gerät ab.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen
und staubfreien Ort auf. Sie können es auch an der
Aufhängeöse (
c ) aufhängen.
3 Garantie und Kundendienst
Benötigen Sie weitere Informationen oder treten
Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website unter
www.philips.com/support oder setzen Sie sich mit einem
Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung
(Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem
Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.
ƆƫƫƧƭƩƪƜ
ƓƵƣƷơƱƧƴƞƱƩơƣƩơƴƧƭơƣƯƱƜƳơƲƪơƩƪơƫƹƳƯƱƟƳơƴƥƳƴƧ
3KLOLSVƄƩơƭơƥưƹƶƥƫƧƨƥƟƴƥưƫƞƱƹƲơưƼƴƧƭƵưƯƳƴƞƱƩƮƧưƯƵ
ươƱƝƷƥƩƧ3KLOLSVƪơƴơƷƹƱƞƳƴƥƴƯưƱƯƺƼƭƳơƲƳƴƧƭƩƳƴƯƳƥƫƟƤơ
www.philips.com/welcome.
 ƓƧƬơƭƴƩƪƼ
ƅƩơƢƜƳƴƥưƱƯƳƥƪƴƩƪƜƴƯươƱƼƭƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯƷƱƞƳƧƲưƱƩƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƪƱơƴƞƳƴƥƴƯƣƩơƬƥƫƫƯƭƴƩƪƞ
ơƭơƶƯƱƜ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƪƯƭƴƜƳƥƭƥƱƼ
žƴơƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƳƴƯƬưƜƭƩƯơưƯƳƵƭƤƝƥƴƝ
ƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
ƪơƨƾƲƧƥƣƣƽƴƧƴơƬƥƭƥƱƼơưƯƴƥƫƥƟ
ƪƟƭƤƵƭƯơƪƼƬơƪơƩƼƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƥƟƭơƩơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƧƬƝƭƧ
ƑƒƐƆƊƅƐƑƐƊƈƓƈƍƧƭ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥơƵƴƞƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƪƯƭƴƜƳƥƬươƭƩƝƱƥƲ
ƭƴƯƵƦƩƝƱƥƲƭƩưƴƞƱƥƲƞ
ƜƫƫƯƵƥƟƤƯƵƲƤƯƷƥƟơưƯƵ
ưƥƱƩƝƷƯƵƭƭƥƱƼ
ƂưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƬƥƴƜơưƼƪƜƨƥƷƱƞƳƧ
ƂƭƧƳƵƳƪƥƵƞƵưƥƱƨƥƱƬơƭƨƥƟ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƥƟƴơƩơƵƴƼƬơƴơ
ƂưƯƳƵƭƤƝƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼƴƧƭ
ưƱƟƦơƪơƩơƶƞƳƴƥƴƧƭơƪƱƵƾƳƥƩƣƩơ
ƬƥƱƩƪƜƫƥưƴƜƑƱƩƭƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥ
ƮơƭƜƴƧƳƵƳƪƥƵƞƥƫƝƣƮƴƥƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ƾƳƴƥƭơƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƤƥƭƝƷƯƵƭ
ƬưƫƯƪƜƱƥƩơưƼƷƭƯƽƤƩơƴƱƟƷƥƲƪƫư
ƆƜƭƴƯƪơƫƾƤƩƯƵưƯƳƴƥƟƶƨƯƱƜƨơ
ưƱƝưƥƩƭơơƭƴƩƪơƴơƳƴơƨƥƟơưƼƝƭơ
ƪƝƭƴƱƯƳƝƱƢƩƲƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯ
ơưƼƴƧ3KLOLSVƞơưƼƥƮƟƳƯƵ
ƥƮƥƩƤƩƪƥƵƬƝƭơƜƴƯƬơưƱƯƲơưƯƶƵƣƞ
ƪƩƭƤƽƭƯƵ
ƂƵƴƞƧƳƵƳƪƥƵƞƬưƯƱƥƟƭơ
ƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƧƨƥƟơưƼươƩƤƩƜơưƼ
ƥƴƾƭƪơƩưƜƭƹƪơƩơưƼƜƴƯƬơ
ƬƥưƥƱƩƯƱƩƳƬƝƭƥƲƳƹƬơƴƩƪƝƲ
ơƩƳƨƧƴƞƱƩƥƲƞƤƩơƭƯƧƴƩƪƝƲ
ƩƪơƭƼƴƧƴƥƲƞơưƼƜƴƯƬơƷƹƱƟƲ
ƥƬưƥƩƱƟơƪơƩƣƭƾƳƧƬƥƴƧƭ
ưƱƯƻưƼƨƥƳƧƼƴƩƴƧƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƯƽƭ
ƵưƼƥưƩƴƞƱƧƳƧƞƼƴƩƝƷƯƵƭƫƜƢƥƩ
ƯƤƧƣƟƥƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭơƳƶơƫƞ
ƴƧƲƷƱƞƳƧƪơƩƪơƴơƭƯƯƽƭƴƯƵƲ
ƥƭƥƷƼƬƥƭƯƵƲƪƩƭƤƽƭƯƵƲƔơươƩƤƩƜ
ƤƥƭưƱƝưƥƩƭơươƟƦƯƵƭƬƥƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƔơươƩƤƩƜƤƥƭưƱƝưƥƩƭơ
ƪơƨơƱƟƦƯƵƭƪơƩƭơƳƵƭƴƧƱƯƽƭƴƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƷƹƱƟƲƥưƩƴƞƱƧƳƧ
ƄƩơƥưƩưƫƝƯƭưƱƯƳƴơƳƟơƳơƲ
ƳƵƭƩƳƴƯƽƬƥƭơƥƣƪơƴơƳƴƞƳƥƴƥ
ƝƭơƬƧƷơƭƩƳƬƼưƱƯƳƴơƳƟơƲ
ơưƼƤƩơƱƱƯƞƱƥƽƬơƴƯƲ5&'
ƳƴƯƧƫƥƪƴƱƩƪƼƪƽƪƫƹƬơưƯƵ
ƴƱƯƶƯƤƯƴƥƟƴƯƬưƜƭƩƯƳơƲƂƵƴƼƲƯ
ƬƧƷơƭƩƳƬƼƲƤƥƭƨơưƱƝưƥƩƭơƝƷƥƩ
ƤƩơƢơƨƬƩƳƬƝƭƧƴƩƬƞươƱơƬƝƭƯƭƴƯƲ
ƱƥƽƬơƴƯƲƫƥƩƴƯƵƱƣƟơƲƵƸƧƫƼƴƥƱƧ
ơưƼP$ƄƩơưƥƱơƩƴƝƱƹ
ưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƳƵƬƢƯƵƫƥƵƴƥƟƴƥƴƯƭ
ƧƫƥƪƴƱƯƫƼƣƯƳơƲ
ƍƧƭƴƯưƯƨƥƴƥƟƴƥƬƥƴơƫƫƩƪƜ
ơƭƴƩƪƥƟƬƥƭơƬƝƳơƳƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲ
ơƝƱơƣƩơƭơơưƯƶƽƣƥƴƥƴƯƭ
ƪƟƭƤƵƭƯƧƫƥƪƴƱƯưƫƧƮƟơƲ
ƍƧƭƶƱƜƦƥƴƥưƯƴƝƴƩƲƣƱƟƫƩƥƲơƝƱơ
ƑƱƯƴƯƽƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƢƥƢơƩƹƨƥƟƴƥƼƴƩƧƴƜƳƧưƯƵ
ơƭơƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ơƭƴƩƳƴƯƩƷƥƟƳƴƧƭƴƯưƩƪƞƴƜƳƧ
ƱƥƽƬơƴƯƲ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƣƩơƪơƭƝƭơƜƫƫƯƳƪƯưƼƥƪƴƼƲơưƼ
ơƵƴƼƭưƯƵưƥƱƩƣƱƜƶƥƴơƩƳƴƯươƱƼƭ
ƥƣƷƥƩƱƟƤƩƯ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƳƥ
ƴƥƷƭƧƴƜƬơƫƫƩƜ
žƴơƭƧƳƵƳƪƥƵƞƥƟƭơƩƳƵƭƤƥƤƥƬƝƭƧ
ƳƴƧƭưƱƟƦơƬƧƭƴƧƭơƶƞƭƥƴƥƷƹƱƟƲ
ươƱơƪƯƫƯƽƨƧƳƧ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥưƯƴƝ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧơưƼƜƫƫƯƵƲ
ƪơƴơƳƪƥƵơƳƴƝƲƞưƯƵƧ3KLOLSV
ƪơƴƧƣƯƱƧƬơƴƩƪƜƤƥƭƳƵƭƩƳƴƜ
ƆƜƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƝƴƯƩơ
ƥƮơƱƴƞƬơƴơƞƬƝƱƧƧƥƣƣƽƧƳƞƳơƲ
ƪơƨƟƳƴơƴơƩƜƪƵƱƧ
ƍƧƭƴƵƫƟƣƥƴƥƴƯƪơƫƾƤƩƯƣƽƱƹơưƼ
ƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƑƥƱƩƬƝƭƥƴƥƝƹƲƼƴƯƵƪƱƵƾƳƥƩƧ
ƳƵƳƪƥƵƞƣƩơƭơƴƧƭơưƯƨƧƪƥƽƳƥƴƥ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧƬƧƭƴƱơƢƜƴƥ
ƴƯƪơƫƾƤƩƯơưƼƴƧƭưƱƟƦơƎơ
ơưƯƳƵƭƤƝƥƴƥưƜƭƴơƴƧƳƵƳƪƥƵƞơưƼ
ƴƧƭưƱƟƦơƪƱơƴƾƭƴơƲƴƧƭơưƼƴƯ
ƢƽƳƬơ
ƍƧƭƷƱƧƳƩƬƯưƯƩƥƟƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥ
ƢƱƥƣƬƝƭơƷƝƱƩơ
ƄƩơƝƫƥƣƷƯƞƥưƩƳƪƥƵƞƴƧƲƳƵƳƪƥƵƞƲ
ƭơơưƥƵƨƽƭƥƳƴƥưƜƭƴơƳƥƝƭơ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭƯƪƝƭƴƱƯƥưƩƳƪƥƵƾƭ
ƴƧƲ3KLOLSVƈƥưƩƳƪƥƵƞơưƼƬƧ
ƥƮƯƵƳƩƯƤƯƴƧƬƝƭơƜƴƯƬơƬưƯƱƥƟ
ƭơơưƯƢƥƟƜƪƱƹƲƥưƩƪƟƭƤƵƭƧƣƩơ
ƴƯƷƱƞƳƴƧ
ƈƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜƑƥƤƟơ(0)
ƈƳƵƣƪƥƪƱƩƬƝƭƧƳƵƳƪƥƵƞƴƧƲ3KLOLSVƳƵƬƬƯƱƶƾƭƥƴơƩƬƥƼƫơƴơ
ƩƳƷƽƯƭƴơưƱƼƴƵươƪơƩƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƳƷƥƴƩƪƜƬƥƴƧƭƝƪƨƥƳƧƳƥ
ƧƫƥƪƴƱƯƬơƣƭƧƴƩƪƜưƥƤƟơ
ƂƭơƪƽƪƫƹƳƧ
ƂƵƴƼƴƯƳƽƬƢƯƫƯƵưƯƤƥƩƪƭƽƥƩƼƴƩƴƯươƱƼƭưƱƯƺƼƭƤƥƭ
ưƱƝưƥƩƭơơưƯƱƱƩƶƨƥƟƬơƦƟƬƥƴơƳƵƭƧƨƩƳƬƝƭơơưƯƱƱƟƬƬơƴơ
ƴƯƵƳưƩƴƩƯƽƳơƲ(8
ƂƪƯƫƯƵƨƞƳƴƥƴƯƵƲƪơƭƯƭƩƳƬƯƽƲƴƧƲƷƾƱơƲƳơƲƣƩơ
ƴƧƭƮƥƷƹƱƩƳƴƞƳƵƫƫƯƣƞƴƹƭƧƫƥƪƴƱƩƪƾƭƪơƩƧƫƥƪƴƱƯƭƩƪƾƭ
ưƱƯƺƼƭƴƹƭƈƳƹƳƴƞơưƼƱƱƩƸƧƳƵƬƢƜƫƫƥƩƳƴƧƭơưƯƶƵƣƞơƱƭƧƴƩƪƾƭ
ƥưƩưƴƾƳƥƹƭƣƩơƴƯưƥƱƩƢƜƫƫƯƭƪơƩƴƧƭơƭƨƱƾưƩƭƧƵƣƥƟơ
 ƓƴƥƣƭƾƳƴƥƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
1 ƃƜƫƴƥƴƯƢƽƳƬơƳƥƬƩơƵưƯƤƯƷƞƴƱƯƶƯƤƯƳƟơƲƱƥƽƬơƴƯƲ
2 ƓƵƭƤƝƳƴƥƴƯơƪƱƯƶƽƳƩƯdƳƴƯƳƥƳƯƵƜƱƣƩơƳƴƝƣƭƹƬơƬƥ
ƳƵƣƪƝƭƴƱƹƳƧơƝƱơ
3 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƭƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơbƳƴƯ ƣƩơƞưƩơ
ƱƯƞơƝƱơƪơƩƶƯƱƬƜƱƩƳƬơƞƳƴƯ
ƣƩơƝƭƴƯƭƧƱƯƞơƝƱơƪơƩ
ƣƱƞƣƯƱƯƳƴƝƣƭƹƬơ
4 ƒƵƨƬƟƳƴƥƴƯƭƤƩơƪƼưƴƧƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƲaƳƴƯ ƣƩơƱƯƞ
ƦƥƳƴƯƽơƝƱơƳƴƯ
ƣƩơơưƯƴƥƫƥƳƬơƴƩƪƼƳƴƝƣƭƹƬơƴƹƭƬơƫƫƩƾƭ
ƬƥƳƴơƨƥƱƞƨƥƱƬƯƪƱơƳƟơƶƱƯƭƴƟƤơƲƞƳƴƧƭƱƽƨƬƩƳƧƱƩưƞƲƪƱƽƯƵ
ơƝƱơ
ƣƩơƱƯƞƪƱƽƯƵơƝƱơưƯƵƨơƶƯƱƬƜƱƥƩƴơƬơƫƫƩƜƳơƲ
5 ƆưƩƫƝƮƴƥ ƳƴƯƭƤƩơƪƼưƴƧƱƯƞƲơƝƱơbƣƩơƭơ
ơưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƥƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞ
ƍƥƴƜƴƧƷƱƞƳƧ
1 ƂưƥƭƥƱƣƯưƯƩƞƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƪơƩƢƣƜƫƴƥƴƧƭơưƼƴƧƭưƱƟƦơ
2 ƔƯưƯƨƥƴƞƳƴƥƴƧƭƳƥƬƩơƨƥƱƬƯơƭƨƥƪƴƩƪƞƥưƩƶƜƭƥƩơƬƝƷƱƩƭơ
ƪƱƵƾƳƥƩ
3 ƄƩơƭơơưƯƳƵƭƤƝƳƥƴƥƴƯơƪƱƯƶƽƳƩƯƴƱơƢƞƮƴƥƴƯơưƼƴƯ
ƳƥƳƯƵƜƱ
4 ƋơƨơƱƟƳƴƥƴƧƳƵƳƪƥƵƞƬƥƝƭơƵƣƱƼươƭƟ
5 ƅƩơƴƧƱƞƳƴƥƴƧƳƥơƳƶơƫƝƲƪơƩƮƧƱƼƬƝƱƯƲưƱƯƳƴơƴƥƵƬƝƭƯơưƼ
ƴƧƳƪƼƭƧƍưƯƱƥƟƴƥƥưƟƳƧƲƭơƴƧƭƪƱƥƬƜƳƥƴƥơưƼƴƯƣơƭƴƦƜƪƩ

c 
 ƆƣƣƽƧƳƧƪơƩƥưƩƳƪƥƵƞ
ƂƭƷƱƥƩƜƦƥƳƴƥưƫƧƱƯƶƯƱƟƥƲƞơƭơƭƴƩƬƥƴƹưƟƦƥƴƥƪƜưƯƩƯ
ưƱƼƢƫƧƬơƥưƩƳƪƥƶƴƥƟƴƥƴƯƭƩƳƴƼƴƯưƯƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƤƩƥƽƨƵƭƳƧ
ZZZSKLOLSVFRPVXSSRUWƞƥưƩƪƯƩƭƹƭƞƳƴƥƬƥƴƯƋƝƭƴƱƯ
ƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲƨơƢƱƥƟƴƥ
ƴƯƴƧƫƝƶƹƭƯƳƴƯƶƵƫƫƜƤƩƯƴƧƲƤƩƥƨƭƯƽƲƥƣƣƽƧƳƧƲƂƭƤƥƭƵưƜƱƷƥƩ
ƋƝƭƴƱƯƆƮƵưƧƱƝƴƧƳƧƲƋơƴơƭơƫƹƴƾƭƴƧƲ3KLOLSVƳƴƧƷƾƱơƳơƲ
ơưƥƵƨƵƭƨƥƟƴƥƳƴƯƭƴƯưƩƪƼơƭƴƩưƱƼƳƹưƯƴƧƲ3KLOLSV
Español
Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida
a Philips. Para poder beneciarse por completo de la
asistencia que ofrece Philips, registre el producto en
www.Philips.com/welcome.
1 Importante
Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual
de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el
futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua.
Si utiliza el aparato en el cuarto
de baño, desenchúfelo después
de usarlo. La proximidad de
agua representa un riesgo,
aunque el aparato esté
apagado.
ADVERTENCIA: No utilice este
aparato cerca del agua ni
cerca de bañeras,
duchas, cubetas u otros
recipientes que
contengan agua.
Desenchufe siempre el aparato
después de usarlo.
Si el aparato se calienta
en exceso, se apaga
automáticamente. Desenchufe
el aparato y deje que se enfríe
durante unos minutos. Antes de
encender de nuevo el aparato,
compruebe las rejillas para
asegurarse de que no estén
obstruidas con pelusas, pelos,
etc.
Si el cable de alimentación está
dañado, deberá ser sustituido
por Philips, por un centro de
servicio autorizado por Philips
o por personal cualicado, con
el n de evitar situaciones de
peligro.
Este aparato puede ser usado
por niños a partir de ocho años,
por personas con capacidad
física, psíquica o sensorial
reducida y por quienes no
tengan los conocimientos y la
experiencia necesarios siempre
que lo hagan bajo supervisión
o hayan recibido instrucciones
sobre cómo utilizar el aparato
de forma segura y conozcan los
riesgos que conlleva su uso. No
permita que los niños jueguen
con el aparato. Los niños no
deben llevar a cabo la limpieza
ni el mantenimiento a menos
que lo hagan bajo supervisión.
Como protección adicional,
aconsejamos que instale en
el circuito que suministre al
cuarto de baño un dispositivo
de corriente residual (RCD). Este
RCD debe tener una corriente
operacional residual que no
exceda de 30 mA. Consulte a su
electricista.
Para evitar descargas eléctricas,
no introduzca objetos metálicos
en las rejillas de aire.
No bloquee nunca las rejillas
del aire.
Antes de enchufar el aparato,
compruebe que el voltaje
indicado en el mismo se
corresponde con el voltaje de la
red eléctrica local.
No utilice este aparato para
otros nes distintos a los
descritos en este manual.
No utilice el aparato sobre
cabello articial.
Nunca deje el aparato sin
vigilancia cuando esté
enchufado a la red eléctrica.
No utilice nunca accesorios
ni piezas de otros fabricantes
o que Philips no recomiende
especícamente. Si lo hace, la
garantía quedará anulada.
No enrolle el cable de
alimentación alrededor del
aparato.
Espere a que se enfríe el
aparato antes de guardarlo.
No tire del cable de
alimentación después de cada
uso. Desenchufe siempre el
aparato sujetándolo por la
clavija.
No utilice el aparato con las
manos mojadas.
Lleve siempre el aparato
a un centro de servicio
autorizado por Philips para su
comprobación y reparación. Las
reparaciones llevadas a cabo
por personal no cualicado
pueden dar lugar a situaciones
extremadamente peligrosas
para el usuario.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las
normativas aplicables sobre exposición a campos
electromagnéticos.
Reciclaje
- Este símbolo signica que este producto no debe
desecharse con la basura normal del hogar
(2012/19/UE).
- Siga la normativa de su país con respecto a la
recogida de productos eléctricos y electrónicos.
El correcto desecho de los productos ayuda a evitar
consecuencias negativas para el medioambiente y la salud
humana.
2 Secado del cabello
1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Coloque la boquilla ( d ) en el secador para un secado
más concentrado.
3 Ajuste el botón de ujo de aire ( b ) en la posición
para que el aire sea suave y pueda dar forma o en la
posición
para que el aire sea más fuerte y el cabello
se seque antes.
4 Ajuste el botón de temperatura ( a ) en la posición
para conseguir un ujo de aire caliente,
para secar su
pelo de forma eciente con una temperatura constante,
o use el ajuste de aire frío
para que el aire sea frío y je
el peinado.
5 Seleccione en el botón de ujo de aire ( b ) para
apagar el aparato.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que
se enfríe.
3 Para quitar la boquilla del secador, tire de ella.
4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También
puede colgarlo por su anilla (
c ).
3 Garantía y servicio
Si necesita información o si tiene algún problema, visite el
sitio web de Philips en www.philips.com/support o póngase
en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips
en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la
garantía). Si no hay servicio de atención al cliente en su país,
diríjase al distribuidor Philips local.
El enchufe macho de conexión
debe ser conectado solamente a
un enchufe hembra de las
mismas caracterísƟcas técnicas
del enchufe en materia
Suomi
Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin
laitteen. Hyödynnä Philipsin tukipalveluita rekisteröimällä
tuotteesi osoitteessa www.Philips.com/welcome.
1 Tärkeää
Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä
se myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä laitetta
veden lähellä.
Jos käytät laitetta
kylpyhuoneessa, irrota pistoke
pistorasiasta käytön jälkeen,
sillä laitteessa on jännitettä,
vaikka virta olisi katkaistu.
VAROITUS: Älä käytä laitetta
kylpyammeen, suihkun, altaan
tai muiden vesiastioiden
lähellä.
Irrota pistoke
pistorasiasta aina käytön
jälkeen.
Jos laite kuumenee liikaa, virta
katkeaa automaattisesti. Irrota
laite pistorasiasta ja anna sen
jäähtyä muutama minuutti.
Ennen kuin käynnistät laitteen
uudelleen, tarkasta, ettei ritilään
ole kertynyt esimerkiksi nukkaa
tai hiuksia.
Jos virtajohto on vahingoittunut,
se on oman turvallisuutesi
vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
valtuuttamassa huoltoliikkeessä
tai muulla ammattitaitoisella
korjaajalla.
Laitetta voivat käyttää myös yli
8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen tai henkinen
toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole kokemusta tai tietoa
laitteen käytöstä, jos heitä on
neuvottu laitteen turvallisesta
käytöstä tai tarjolla on
turvallisen käytön edellyttämä
valvonta ja jos he ymmärtävät
laitteeseen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa leikkiä
laitteella. Lasten ei saa antaa
puhdistaa tai huoltaa laitetta
ilman valvontaa.
Lisäksi suosittelemme
asentamaan
kylpyhuoneen pistorasiaan
jäännösvirtalaitteen (RCD).
Jäännösvirtalaitteen
jäännösvirran on oltava
alle 30mA. Lisätietoja saat
asentajalta.
Älä työnnä ilmanotto- tai
ilmanpoistoaukkoihin
metalliesineitä, ettet saa
sähköiskua.
Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä
ei saa peittää.
Varmista ennen laitteen
liittämistä, että laitteeseen
merkitty jännite vastaa
paikallista jännitettä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin
tässä oppaassa kuvattuun
tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta tekohiuksiin.
Kun laite on liitetty pistorasiaan,
älä jätä sitä ilman valvontaa.
Älä koskaan käytä muita
kuin Philipsin valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita
tai -osia. Jos käytät muita
lisävarusteita tai osia, takuu
raukeaa.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Anna laitteen jäähtyä ennen
säilytykseen asettamista.
Älä vedä laitteen virtajohdosta
laitteen käytön jälkeen. Irrota
laitteen pistoke pistorasiasta
aina pitämällä kiinni
pistokkeesta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Toimita laite vianmääritystä
ja korjaamista varten
Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Asiantuntematon korjaus
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita
laitteen käyttäjälle.
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä
(EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
Kierrätys
- Tämä merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei
saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana
(2012/19/EU).
- Noudata oman maasi paikallisia sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä.
Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään
ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia
haittavaikutuksia.
2 Hiusten kuivaaminen
1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Tarkkaa kuivaamista varten voit kiinnittää
hiustenkuivaimeen keskityssuuttimen (
d ).
3 Aseta puhallusvoimakkuuden kytkin ( b ) asentoon
kevyttä puhallusta ja muotoilua varten tai asentoon
voimakasta puhallusta ja nopeaa kuivausta varten.
4 Asettamalla lämpötilakytkimen ( a ) asentoon voit
käyttää kuumaa ilmavirtaa. Valitse
tehokkaaseen
hiustenkuivaukseen tasaisessa ja hoitavassa lämpötilassa
tai
kampauksen viimeistelyyn viileällä ilmavirralla.
5 Sulje laite kääntämällä ilmavirtakytkin ( b ) asentoon .
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Voit irrottaa suuttimen vetämällä sen irti
hiustenkuivaimesta.
4 Puhdista laite kostealla liinalla.
5 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä
paikassa. Laitteen voi myös asettaa roikkumaan
ripustuslenkistään (
c ).
3 Takuu ja huolto
Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on
ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa
www.philips.com/support tai ota yhteys Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on
maailmanlaajuisessa takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole
kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys paikalliseen Philips-
jälleenmyyjään.
Français
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde
de Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance oerte
par Philips, enregistrez votre appareil à l’adresse suivante :
www.philips.com/welcome.
1 Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser
l’appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas
cet appareil à proximité d’une
source d’eau.
Si vous utilisez l’appareil dans
une salle de bains, débranchez-
le après utilisation car la
proximité d’une source d’eau
constitue un risque, même
lorsque l’appareil est hors
tension.
AVERTISSEMENT :
n’utilisez pas l’appareil
près d’une baignoire,
d’une douche, d’un lavabo ni de
tout autre récipient contenant
de l’eau.
Débranchez toujours l’appareil
après utilisation.
Lorsque l’appareil est
en surchaue, il se met
automatiquement hors tension.
Débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir quelques
minutes. Avant de remettre
l’appareil sous tension, assurez-
vous que les grilles ne sont pas
obstruées par de la poussière,
des cheveux, etc.
Si le cordon d’alimentation
est endommagé, il doit être
remplacé par Philips, par un
Centre Service Agréé Philips ou
par un technicien qualié an
d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
ou plus, des personnes dont
les capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles
sont réduites ou des personnes
manquant d’expérience et de
connaissances, à condition
que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou
qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation sécurisée
de l’appareil et qu’ils aient pris
connaissance des dangers
encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne doivent pas être
réalisés par des enfants sans
surveillance.
Pour plus de sécurité, il est
conseillé de brancher l’appareil
sur une prise de courant
protégée par un disjoncteur
diérentiel de 30 mA dans
la salle de bains. Demandez
conseil à votre électricien.
N’insérez aucun objet
métallique dans les grilles d’air
au risque de vous électrocuter.
N’obstruez jamais les grilles
d’air.
Avant de brancher l’appareil,
assurez-vous que la tension
indiquée sur l’appareil
correspond bien à la tension
secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans
un autre but que celui qui est
indiqué dans ce manuel.
N’utilisez pas l’appareil sur
cheveux articiels.
Lorsque l’appareil est sous
tension, ne le laissez jamais
sans surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires
ou de pièces d’un autre
fabricant ou n’ayant pas été
spéciquement recommandés
par Philips. L’utilisation de ce
type d’accessoires ou de pièces
entraîne l’annulation de la
garantie.
N’enroulez pas le cordon
d’alimentation autour de
l’appareil.
Attendez que l’appareil ait
refroidi avant de le ranger.
Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation après utilisation.
Débranchez toujours l’appareil
en tenant la che.
N’utilisez pas l’appareil si vous
avez les mains mouillées.
Conez toujours l’appareil à un
Centre Service Agréé Philips
pour vérication ou réparation.
Toute réparation par une
personne non qualiée peut
s’avérer très dangereuse pour
l’utilisateur.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à
tous les règlements applicables relatifs à l’exposition aux
champs électromagnétiques.
Recyclage
- Ce symbole signie que ce produit ne doit pas être mis au
rebut avec les ordures ménagères (2012/19/UE).
- Respectez les règles en vigueur dans votre pays
pour la mise au rebut des produits électriques et
électroniques. Une mise au rebut correcte contribue à
préserver l’environnement et la santé.
2 Séchage de vos cheveux
1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Fixez l’embout ( d ) sur le sèche-cheveux pour concentrer
davantage le ux d’air.
3 Réglez le ux d’air ( b ) sur pour un ux d’air modéré
pour la mise en forme ou
pour un ux d’air puissant
pour un séchage rapide.
4 Placez le bouton de réglage de la température ( a )
sur
pour un ux d’air chaud, sur pour un séchage
ecace de vos cheveux à une température constante
et idéale, ou sur le bouton du ux d’air froid
pour xer
votre mise en forme.
5 Sélectionnez sur le bouton de ux d’air ( b ) pour
éteindre l’appareil.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Pour retirer l’embout, tirez dessus an de l’enlever du
sèche-cheveux.
4 Nettoyez l’appareil à l’aide d’un chion humide.
5 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la
poussière. Vous pouvez également accrocher l’appareil
par son anneau de suspension (
c ).
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires
ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de
Philips à l’adresse www.philips.com/support ou contactez
le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le
dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à
votre revendeur Philips.
Indonesia
Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di
Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan
yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di
www.philips.com/welcome.
1 Penting
Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum
menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat air.
Bila alat digunakan di kamar
mandi, cabutlah stekernya
setelah digunakan karena dekat
dengan air dapat menimbulkan
risiko, sekalipun alat telah
dimatikan.
PERINGATAN: Jangan gunakan
alat ini di dekat bak
mandi, pancuran, bak
atau tempat berisi air
lainnya.
Selalu mencabut steker setiap
kali selesai menggunakan alat.
Jika terlalu panas, alat akan
mati secara otomatis. Cabut
steker alat lalu biarkan dingin
selama beberapa menit.
Sebelum Anda menghidupkan
kembali alat ini, periksa kisi-
kisi untuk memastikan tidak
tersumbat bulu, rambut, dll.
Jika kabel listrik rusak, maka
harus diganti oleh Philips,
pusat layanan resmi Philips
atau orang yang mempunyai
keahlian sejenis agar terhindar
dari bahaya.
Alat ini dapat digunakan oleh
anak-anak di atas 8 tahun
dan orang dengan cacat sik,
indera atau kecakapan mental
yang kurang atau kurang
pengalaman dan pengetahuan
jika mereka diberi pengawasan
atau petunjuk mengenai cara
penggunaan alat yang aman
dan mengerti bahayanya. Anak-
anak dilarang memainkan alat
ini. Pembersihan dan perawatan
tidak boleh dilakukan oleh
anak-anak tanpa pengawasan.
Untuk perlindungan tambahan,
kami sarankan Anda memasang
Residual Current Device
(RCD) pada sirkuit listrik yang
memasok listrik ke kamar
mandi. RCD ini harus memiliki
arus operasi residu terukur yang
tidak boleh lebih dari 30 mA.
Mintalah saran kepada petugas
yang memasang alat ini.
Jangan memasukkan barang
logam ke dalam kisi-kisi udara
untuk menghindari kejutan
listrik.
Jangan sekali-kali menutup
kisi-kisi udara.
Sebelum Anda menghubungkan
alat, pastikan voltase yang
ditunjukkan pada alat sesuai
dengan voltase listrik di tempat
Anda.
Jangan gunakan alat untuk
keperluan selain yang
diterangkan dalam buku
petunjuk ini.
Jangan menggunakan alat pada
rambut tiruan.
Bila alat telah terhubung
ke listrik, jangan sekali-kali
meninggalkannya tanpa
diawasi.
Jangan sekali-kali
menggunakan aksesori
atau komponen apa pun
dari produsen lain atau
yang tidak secara khusus
direkomendasikan oleh Philips.
Jika Anda menggunakan
aksesori atau komponen
tersebut, garansi Anda menjadi
tidak berlaku.
Jangan melilitkan kabel listrik
pada alat.
Tunggulah sampai alat sudah
dingin sebelum menyimpannya.
Jangan menarik kabel listrik
setelah penggunaan. Selalu
cabut alat dengan memegang
stekernya.
Jangan operasikan alat dengan
tangan yang basah.
Bawalah selalu alat ke pusat
servis resmi Philips untuk
diperiksa atau diperbaiki.
Perbaikan yang dilakukan
oleh orang yang tidak ahli
dapat sangat merugikan
penggunanya.
Medan elektromagnet (EMF)
Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang
berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
Mendaur ulang
- Simbol ini berarti produk ini dilarang dibuang bersama
limbah rumah tangga biasa (2012/19/EU).
Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-
produk elektrik dan elektronik di negara Anda.
- Pembuangan produk secara benar akan membantu
mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.
2 Mengeringkan rambut Anda
1 Hubungkan steker ke soket catu daya.
2 Pasang nozel ( d ) ke pengering rambut untuk
pengeringan rambut yang lebih terpusat di satu area.
3 Sesuaikan sakelar hembusan udara ( b ) ke untuk
hembusan udara yang halus dan penataan, atau
untuk hembusan udara yang kuat dan cepat kering.
4 Sesuaikan sakelar suhu ( a ) ke untuk aliran
udara panas
sehingga rambut lebih cepat kering
menggunakan suhu yang aman bagi rambut, atau
setelan hembusan dingin
untuk aliran udara dingin
menguatkan tatanan rambut Anda.
5 Pilih dari sakelar aliran udara ( b ) untuk mematikan
alat.
Setelah menggunakan:
1 Matikan alat dan cabut stekernya.
2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga
dingin.
3 Untuk melepas nozel, cabut dari pengering rambut.
4 Bersihkan alat dengan kain lembap.
5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas
debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang
gantungannya (
c ).
3 Garansi dan servis
Jika Anda memerlukan informasi atau menemui
masalah, harap kunjungi situs web Philips di
www.philips.com/support atau hubungi Pusat Layanan
Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda
peroleh pada kartu garansi internasional). Jika di negara
Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi
dealer Philips setempat.
Diimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial JI. Buncit
Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza fornita
da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito
www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di
utilizzare l’apparecchio e conservarlo come riferimento
futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare
l’apparecchio vicino all’acqua.
Quando l’apparecchio viene
usato in bagno, scollegarlo
dopo l’uso poiché la vicinanza
all’acqua rappresenta un rischio
anche quando il sistema è
spento.
AVVERTENZA: non utilizzare
l’apparecchio in
prossimità di vasche da
bagno, docce, lavandini o
altri recipienti contenenti
acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare
sempre l’apparecchio.
Se l’apparecchio si surriscalda,
si spegne automaticamente.
Scollegare l’apparecchio e
lasciarlo rareddare per alcuni
minuti. Prima di accendere
nuovamente l’apparecchio,
controllare che le griglie non
siano ostruite da lanugine,
capelli, ecc...
Se il cavo di alimentazione
è danneggiato deve essere
sostituito da Philips, da un
centro di assistenza autorizzato
Philips o da persone qualicate
al ne di evitare possibili danni.
Quest’apparecchio può
essere usato da bambini di
età superiore agli 8 anni e da
persone con capacità mentali,
siche o sensoriali ridotte, prive
di esperienza o conoscenze
adatte a condizione che tali
persone abbiano ricevuto
assistenza o formazione per
utilizzare l’apparecchio in
maniera sicura e capiscano i
potenziali pericoli associati a
tale uso. Evitare che i bambini
giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e
manutenzione non devono
essere eseguite da bambini
senza la supervisione di un
adulto.
Per una sicurezza maggiore,
è consigliabile installare un
dispositivo RCD (Residual
Current Device, dispositivo per
corrente residua) all’interno del
circuito elettrico che fornisce
alimentazione al bagno. Tale
dispositivo RCD deve avere
una corrente operativa residua
caratteristica non superiore a
30 mA. Chiedere aiuto al proprio
installatore.
Per evitare il rischio di
scariche elettriche, non inserire
oggetti metallici nelle griglie di
aerazione.
Non bloccare mai le griglie di
aerazione.
Prima di collegare l’apparecchio
assicurarsi che la tensione
indicata su quest’ultimo
corrisponda a quella locale.
Non utilizzare l’apparecchio per
scopi non descritti nel presente
manuale.
Non utilizzare l’apparecchio su
capelli articiali.
Quando l’apparecchio è
collegato all’alimentazione, non
lasciarlo mai incustodito.
Non utilizzare mai accessori o
parti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in
modo specico da Philips. In
caso di utilizzo di tali accessori
o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo
di alimentazione attorno
all’apparecchio.
Lasciare rareddare
l’apparecchio prima di riporlo.
Non tirare il cavo di
alimentazione dopo l’uso.
Scollegare sempre l’apparecchio
tenendo la spina.
Non utilizzare l’apparecchio con
le mani bagnate.
Per eventuali controlli o
riparazioni, rivolgersi sempre
a un centro servizi autorizzato
da Philips. La riparazione da
parte di persone non qualicate
potrebbe mettere in serio
pericolo l’incolumità dell’utente.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e
alle norme relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Riciclaggio
- Questo simbolo indica che il prodotto non può
essere smaltito con i normali riuti domestici
(2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire
gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
un prodotto simile al rivenditore.
2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire
prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza,
altezza e larghezza) ai rivenditori con supercie dedicata
alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai
400 m2.
In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta
dierenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel
vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
2 Funzionamento
1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Collegare il beccuccio ( d ) all’asciugacapelli per
un’asciugatura con usso d’aria concentrato.
3 Regolare l’interruttore del usso d’aria ( b ) su per
un usso d’aria e un’acconciatura delicati o su
per un
usso d’aria potente e un’asciugatura veloce.
4 Regolare l’interruttore della temperatura ( a ) su per
un usso d’aria calda,
per asciugare ecacemente
i capelli a una temperatura delicata costante, oppure
utilizzare la funzione con getto d’aria fredda
per un
usso d’aria freddo che consente di ssare la tua piega.
5 Selezionare dall’interruttore del usso d’aria ( b ) per
spegnere l’apparecchio.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una supercie termoresistente no a
quando non è completamente freddo.
3 Per rimuovere il beccuccio, estrarlo dall’asciugacapelli.
4 Pulire l’apparecchio con un panno umido.
5 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere.
È anche possibile appendere l’apparecchio tramite
l’apposito gancio (
c ).
3 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere
eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all’indirizzo
www.philips.com/support oppure contattare il Centro
Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è
riportato nell’opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese
non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al
proprio rivenditore Philips.
ʙǭǴǭʚȅǭ
ǥǭȅǷDzǼǿȒǽǰȒȅ
ǞǭǿȈǼǭǸʖǭǺȈʚȈǴʘʞǿǿȈǮǻǸǾȈǺdzʣǺDz3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺǭʘǻȅ
ǷDzǸDZȒʚȒǴ3KLOLSVʞǾȈǺǭǿȈǺʘǻǸDZǭȀDZȈǿǻǸȈʘǼǭǶDZǭǸǭǺȀʜȅȒǺʥǺȒǹDZȒ
ZZZSKLOLSVFRPZHOFRPHǿǻǽǭǮȈǺDZǭǿȒǽǷDzʚȒǴ
 ǙǭʜȈǴDZȈ
ʗʞǽǭǸDZȈʘǻǸDZǭǺǭǽǭǸDZȈǺDZǭǻǾȈǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺʞǾʘǭȀǸȈʖȈǺǹʞʘǵȌǿ
ǻʘȈǼȅȈʖȈʚȈǴdzʣǺDzǮǻǸǭȅǭʘǿǭǭǺȈʘǿǭǹǭʘʞǽǭǸȈǽDzǿȒǺDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀ
ʜȅȒǺǾǭʘǿǭǼʘǻǶȈʚȈǴ
ǒǞǗǒǝǟǠǎʞǸʘʞǽǭǸDZȈǾȀDZȈʚ
dzǭǺȈǺDZǭʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
ǓȀȈǺǭǿȈǺǮʥǸǹDzDZDzǼǭǶDZǭǸǭǺȈǼ
ǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺʘʞǽǭǸDZȈ
ǽǻǴDzǿǷǭDZǭǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴǞDzǮDzǮȒ
ʘʞǽǭǸDZȈʚʥȅȒǽȒǸǰDzǺǷʜǶȒǺDZDzDZDzǾȀʖǭ
dzǭʘȈǺǻǽǺǭǸǭǾȀȈʘǭȀȒǼǿȒǮǻǸȈǼ
DzǾDzǼǿDzǸDzDZȒ
ǒǞǗǒǝǟǠʗʞǽǭǸDZȈǯǭǺǺǭDZȀȅ
ǮǭǾǾDzǶǺǺDzǹDzǾDzǾȀǹDzǺ
ǿǻǸǿȈǽȈǸʖǭǺǮǭǾʘǭ
ǴǭǿǿǭǽDZȈʚdzǭǺȈǺDZǭ
ʘǻǸDZǭǺǮǭʚȈǴ
ǜǭǶDZǭǸǭǺȈǼǮǻǸʖǭǺǺǭǺǷDzǶȒǺ
ʘʞǽǭǸDZȈǿǻǷǷʥǴȒǺDzǺǭdzȈǽǭǿȈʚȈǴ
ʗǭǿǿȈʘȈǴȈǼǷDzǿǾDzʘʞǽǭǸǭǯǿǻǹǭǿǿȈ
ǿʜǽDZDzʥȅDzDZȒʗʞǽǭǸDZȈǿǻǷʥǴȒǺDzǺ
ǭdzȈǽǭǿȈǼǮȒǽǺDzȅDzǹǵǺȀǿǮǻǶȈ
ǾȀȈǿȈʚȈǴʗʞǽǭǸDZȈʘǭǶǿǭDZǭǺǿǻǷʘǭ
ʘǻǾǭǽǭǸDZȈǺDZǭǭȀǭǿǻǽȈǺǿDzǷǾDzǽȒǼ
ǻǺȈʚǹǭǹȈʘǼDzǺȅǭȅǼDzǺǺDzǹDzǾDz
ǿǮǴǭǿǿǭǽǹDzǺdzǭǮȈǸȈǼʘǭǸǹǭʖǭǺȈǺ
ǿDzǷǾDzǽȒʚȒǴ
ʗȀǭǿǾȈǹȈǴǭʘȈǹDZǭǺʖǭǺǮǻǸǾǭ
ʘǭȀȒǼǿȒdzǭʖDZǭǶǻǽȈǺǭǸǹǭȀȈʜȅȒǺ
ǻǺȈǿDzǷ3KLOLSVǷǻǹǼǭǺǵȌǾȈǺDZǭ
3KLOLSVǹǭʘʞǸDZǭʖǭǺʘȈǴǹDzǿ
ǻǽǿǭǸȈʖȈǺDZǭǺDzǹDzǾDzǮȒǸȒǷǿȒ
ǹǭǹǭǺDZǭǽǭȀȈǾǿȈǽȀȈǷDzǽDzǷ
ǎʞǸʘʞǽȈǸʖȈǺȈdzʣǺDzǻDZǭǺdzǻʖǭǽȈ
dzǭǾǿǭʖȈǮǭǸǭǸǭǽǹDzǺȁǵǴǵǷǭǸȈʘ
ǾDzǴȀǺDzǹDzǾDzǻǶǸǭȀʘǭǮȒǸDzǿǿDzǽȒ
ȅDzǷǿDzȀǸȒǺDzǮǻǸǹǭǾǭǿʣdzȒǽǵǮDzǾȒ
dzʣǺDzǮȒǸȒǹȒǭǴǭDZǭǹDZǭǽʘǭDZǭʖǭǸǭȀǹDzǺ
ǺDzǹDzǾDzʘʞǽȈǸʖȈǺȈʘǭȀȒǼǾȒǴ
ǼǭǶDZǭǸǭǺȀʖǭʘǭǿȈǾǿȈǺʞǾʘǭȀǸǭǽ
ǭǸʖǭǺdzʣǺDzǮǭǶǸǭǺȈǾǿȈʘǭȀȒǼǿDzǽDZȒ
ǿʜǾȒǺǰDzǺdzǭʖDZǭǶDZǭǼǭǶDZǭǸǭǺǭǭǸǭDZȈ
ǎǭǸǭǸǭǽʘʞǽǭǸǹDzǺǻǶǺǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
ǟǭǴǭǸǭȀdzʣǺDzǼǭǶDZǭǸǭǺȀȅȈǺȈʚ
ʘȈǴǹDzǿǷʥǽǾDzǿȀdzʞǹȈǾȈǺǮǭǸǭǸǭǽ
ǮǭʘȈǸǭȀǾȈǴǻǽȈǺDZǭǹǭȀȈǷDzǽDzǷ
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL ƆƣƷƥƩƱƟƤƩƯ ƷƱƞƳƧƲ
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID
Buku Petunjuk Pengguna
IT Manuale utente
KK ʙǻǸDZǭǺȀȅȈǺȈʜǺʠǾʚǭǾȈ
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
RU ǝȀǷǻǯǻDZǾǿǯǻǼǻǸȉǴǻǯǭǿDzǸȌ
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN ⩕ᝤ᝸ڹ
AR
FA
Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3100 023 95002
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.63 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Philips. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Philips
Μοντέλο BHD017
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.63 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Philips Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (136) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (68) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Philips BHD017 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες