Εγχειρίδιο König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 3 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end
dem, som er beskrevet i vejledningen.
Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er
beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.
Apparatet er kun beregnet til indendørs brug. Brug ikke apparatet udendørs.
Apparatet er kun beregnet til privat brug. Brug ikke apparatet til kommercielle formål.
Brug ikke apparatet nær ved badekar, brusebade, vandfade eller andre kar der
indeholder vand.
Hvis du planlægger at bruge apparatet på et badeværelse, skal stikket tages ud af
stikkontakten efter brug. Tilstedeværelsen af vand kan medføre en risiko for skade på
personer eller apparatet, selv når apparatet er slukket.
Udsæt ikke apparatet for vand eller fugt.
Bloker ikke ventilationshullerne.
Indfør ikke fremmedlegemer i ventilationsåbningerne.
Anvend ikke apparatet med en højere blæsekraft eller temperaturindstilling, end
nødvendigt.
Hold apparatet i bevægelse under brug for at undgå skade på grund af varme.
Hold ikke apparatet for tæt på dit hår.
Ret ikke luftstrømmen direkte mod hovedbunden.
Elektrisk sikkerhed
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en
autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Brug ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget eller defekt. Hvis
ledningen eller stikket er beskadiget eller defekt, skal den udskiftes af fabrikanten,
eller en autoriseret tekniker.
Kontroller altid, at netspændingen er den samme som spændingen angivet på
ydelsesskiltet før brug.
Flyt ikke apparatet ved at trække i ledningen. Kontroller at ledningen ikke kan blive
ltret sammen.
Sænk ikke apparatet, ledningen eller stikket ned i vand eller andre væsker.
Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når stikket er tilsluttet til en stikkontakt.
Montering
Dysen (7) koncentrerer luftstrømmen på en mindre område og udglatter håret for et
velplejet look. Diuseren (8) får dit hår til at se mere fyldigt ud og giver bløde bølger for
et mere pjusket look.
Sæt tilbehøret på luftudtaget (5) indtil den klikker på plads.
Anvendelse
Indledende brug
Bemærk: Hvis du tænder for apparatet for første gang, kan det udsende en lille smule røg
og en karakteristisk lugt i en kort periode. Dette er normal drift.
Tænde og slukke
For at tænde for apparatet ved at stille tænd/sluk-kontakten (1) i en af de følgende positioner:
For en lavere blæsekraft, stil tænd/sluk-kontakten (1) til positionen “B”.
For en højere blæsekraft, stil tænd/sluk-kontakten (1) til positionen “C”.
For at slukke for apparatet, stil tænd/sluk-kontakten (1) til positionen A”.
Indstille temperaturen
For lav temperatur, indstil temperaturkontakten (2) til positionen A”.
For middel temperatur, indstil temperaturkontakten (2) til positionen “B”.
For høj temperatur, indstil temperaturkontakten (2) til positionen “C”.
Kold-luft-funktion
Kold-luft-funktionen sørger for at apparatet afgiver en kold luftstrøm midlertidigt. Kold-
luft-funktionen kan bruges til at give din hårstil den sidste nish, eller til at style tyndt,
beskadiget, overbehandlet eller permanentet hår.
Hold kold-luft-knappen (3) nedtrykket for at aktivere funktionen til kold luft.
Slip kold-luft-knappen (3) for at deaktivere funktionen til kold luft.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel!
Før rengøring eller vedligeholdelse, skal apparatet altid være slukket, tag stikket ud af
stikkontakten og vent indtil apparatet er kølet ned.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Gør ikke apparatet rent indvendigt.
Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det
udskiftes med et nyt.
Sænk ikke apparatet ned i vand eller andre væsker.
Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.
Rengør luftudtaget med en tynd børste.
Rengøring af luftindtagets lter
Tag luftindtagets lter (6) ud ved at dreje det mod uret.
Hvis nødvendigt bruges en lille børste til at erne støv og reter fra luftindtagets lter (6).
Monter luftindtagets lter (6) ved at dreje det med uret.
Beskrivelse Norsk
Hårføneren er laget for å føne håret.
1. På/av-bryter
2. Temperaturbryter
3. Knapp for kald luft
4. Håndtak
5. Luftuttak
6. Luftinntakslter
7. Munnstykke
8. Diuser
Sikkerhet
Generell sikkerhet
Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Produsenten er ikke ansvarlig for påfølgende skade eller for skade på eiendom eller
person som følge av manglende overholdelse av sikkerhetsanvisningene og feil bruk
av enheten.
Enheten kan brukes av barn fra 8 år og personer med redusert fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskaper hvis de holdes under tilsyn
og gis veiledning eller instruksjoner angående bruken av apparatet på en trygg måte
og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og
vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.
Som en ekstra beskyttelse råder vi deg til å installere en jordfeilbryter (RCD) i den
elektriske kursen til badet. Jordfeilbryteren må ha beskyttelse mot reststrøm som ikke
overstiger 30mA. Kontakt elektriker for å få råd.
Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn
det som er beskrevet i bruksanvisningen.
Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes
umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
Enheten er kun ment for innendørs bruk. Ikke bruk enheten utendørs.
Enheten er kun for innendørs bruk. Ikke bruk enheten i forretningsøyemed.
Ikke bruk enheten i nærheten av badekar, dusj, håndvask eller andre vannbeholdere.
Hvis du bruker enheten på badet, trekk ut støpselet fra stikkontakten etter bruk. Vann
kan føre til fare for personskade eller skade på enheten, selv når den er slått av.
Ikke utsett enheten for vann eller fuktighet.
Ikke blokker ventilasjonsåpningene.
Ikke stikk fremmedlegemer inn i åpningene på enheten!
Ikke bruk enheten med en høyere eekt eller temperaturinnstilling enn nødvendig.
Beveg enheten under bruk for å unngå varmeskader.
Ikke hold enheten for nært håret.
Ikke pek luftuttaket direkte mot hodebunnen.
Para protecção adicional, aconselhamos a instalação de um dispositivo diferencial
residual (DDR) no circuito eléctrico que alimenta a casa de banho. Este DDR deve
ter uma corrente de funcionamento residual nominal inferior a 30 mA. Obtenha
aconselhamento junto ao seu instalador.
Utilize o dispositivo apenas para a nalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo
para outras nalidades além das descritas no manual.
Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danicada ou com defeito. Se o
dispositivo estiver danicado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
O dispositivo destina-se apenas a utilização no interior. Não utilize o dispositivo no
exterior.
O dispositivo destina-se apenas a utilização doméstica. Não utilize o dispositivo para
ns comerciais.
Não utilize junto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
Se utilizar o dispositivo numa casa de banho, retire a cha da tomada de parede após
a utilização. A presença de água pode resultar num risco de ferimentos pessoais ou
danos no dispositivo mesmo quando desligado.
Não exponha o dispositivo a água ou humidade.
Não bloqueie as aberturas de ventilação.
Não insira objectos estranhos nas aberturas de ventilação.
Não utilize o dispositivo com uma força de ar superior ou uma temperatura superior
à necessária.
Mantenha o dispositivo em movimento durante a utilização para evitar danos
provocados pelo calor.
Não segure o dispositivo demasiado próximo do seu cabelo.
Não dirija a saída de ar directamente para o couro cabeludo.
Segurança eléctrica
Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, este
produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um
problema.
Não utilize o dispositivo se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados
ou com defeito. Se o cabo de alimentação ou a cha estiverem danicados ou com
defeito, têm de ser substituídos pelo fabricante ou um agente reparador autorizado.
Antes de utilizar verique sempre se a tensão da rede é igual à tensão indicada na
placa de classicação do dispositivo.
Não desloque o dispositivo puxando-o pelo cabo de alimentação. Certique-se de
que o cabo de alimentação não ca emaranhado.
Não mergulhe o dispositivo, o cabo de alimentação ou a cha em água ou outros líquidos.
Não deixe o dispositivo sem vigilância com a cha ligada à corrente eléctrica.
Montagem
O bocal (7) centra o uxo de ar numa pequena área e suaviza ou cabelo para um estilo
mais brilhante. O difusor (8) faz o seu cabelo parecer mais espesso e cria ondas macias
para um aspecto mais natural.
Empurre o acessório na direcção da saída de ar (5) até encaixar.
Utilização
Utilização inicial
Nota: Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, este poderá produzir um pouco de fumo
eum odor característico durante um curto período de tempo. Isto é normal.
Ligar e desligar
Para ligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) numa das posições
seguintes:
Para uma força de ar menor, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição “B”.
Para uma força de ar superior, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição “C”.
Para desligar o dispositivo, coloque o interruptor de ligar/desligar (1) na posição A”.
Regular a temperatura
Para uma temperatura baixa, coloque o interruptor da temperatura (2) na posição “A.
Para uma temperatura média, coloque o interruptor da temperatura (2) na posição “B.
Para uma temperatura alta, coloque o interruptor da temperatura (2) na posição “C.
Função de ar frio
A função de ar frio garante que o dispositivo emite, temporariamente, um uxo de ar
mais frio. A função de ar frio pode ser utilizada para terminar o seu penteado ou para
pentear um cabelo frágil, danicado, demasiado trabalhado ou com permanente.
Mantenha o botão de ar frio (3) premido para activar a função de ar frio a qualquer momento.
Liberte o botão de ar frio (3) para desactivar esta função.
Limpeza e manutenção
Aviso!
Antes da limpeza ou manutenção, desligue sempre o dispositivo, retire a cha da
tomada de parede e aguarde até que o dispositivo tenha arrefecido.
Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
Não limpe o interior do dispositivo.
Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente,
substitua-o por um dispositivo novo.
Não mergulhe o dispositivo em água ou outros líquidos.
Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.
Limpe a saída de ar com uma escova na.
Limpeza do ltro de entrada de ar
Retire o ltro de entrada de ar (6) rodando-o para a esquerda.
Se necessário, utilize uma escova pequena para retirar pó e resíduos do ltro de
entrada de ar (6).
Monte o ltro de entrada de ar (6) rodando-o para a direita.
Beskrivelse Dansk
Hårtørreren er designet til at lufttørre dit hår.
1. Tænd/sluk-kontakt
2. Temperaturkontakt
3. Kold-luft-knap
4. Håndtag
5. Luftudtag
6. Luftindtagets lter
7. Dyse
8. Diuser
Sikkerhed
Generel sikkerhed
Læs vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til
fremtidig brug.
Fabrikanten kan ikke holdes ansvarlig for skader der opstår på ejendom eller personer, på
grund af manglende overholdelse af sikkerhedsvejledninger og forkert brug af enheden.
Apparatet må anvendes af børn i alderen 8 år og opefter, og af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kendskab, hvis de
holdes under opsyn eller undervises i brug af apparatet på en sikker måde og forstår
de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse
må ikke udføres af børn, der ikke er under opsyn.
For yderligere beskyttelse, anbefaler vi at du monterer en fejlstrømsafbryder (RCD) på
det elektriske kredsløb, som forsyner badeværelset med elektricitet. Denne RCD skal
have en mærket rest driftsstrøm, der ikke overstiger 30mA. Spørg din installatør til råds.
Elektrisk sikkerhet
For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert
tekniker når vedlikehold er nødvendig.
Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
Ikke bruk enheten hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller på andre måter
defekt. Hvis strømkabelen eller støpselet er skadet eller defekt, må disse byttes ut av
produsenten eller et autorisert serviceverksted.
Før bruk må det alltid sjekkes at nettspenningen er den samme som spenningen som
er merket på enheten.
Ikke ytt på enheten ved å trekke i strømkabelen. Pass på at strømkabelen ikke blir
viklet inn i noe.
Enheten, støpselet og kabelen må aldri senkes i vann eller andre væsker.
Ikke la enheten bli liggende uten tilsyn når støpselet koblet til stikkontakten.
Montering
Munnstykket (7) retter luftstrømmen mot et lite område og glatter ut håret for en mer elegant
stil. Diuseren (8) gjør håret fyldigere og gir myke bølger for et mer bustete utseende.
Trykk tilbehøret inn på luftuttaket (5) til det klikker på plass.
Bruk
Førstegangs bruk
Merk: Hvis du slår på enheten for første gang, kan den avgi noe røyk og en karakteristisk
lukt en kort stund. Dette er normalt.
Slå på og av
For å slå på enheten, sett på/av-bryteren (1) til en av følgende posisjoner:
For lav blåsekraft, sette på/av-bryteren (1) i posisjon “B”.
For høy blåsekraft, sette på/av-bryteren (1) i posisjon “C”.
For å slå av enheten, sett på/av-bryteren (1) i posisjon A.
Justering av temperaturen
For lav temperatur, sett temperaturbryteren (2) til A.
For middels høy temperatur, sett temperaturbryteren (2) til “B”.
For høy temperatur, sett temperaturbryteren (2) til “C”.
Kaldluft-funksjon
Kaldluft-funksjonen gjør at enheten midlertidig avgir en kjøligere luftstrøm. Kaldluft-funksjonen
kan brukes som en nish på frisyren eller for styling av skjørt, skadet, overbehandlet hår,
eller hår med permanent.
Hold inne kaldluft-knappen (3) for å slå på kaldluft-funksjonen.
Slipp kaldluft-knappen (3) for å slå av kaldluft-funksjonen.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel!
Før rengjøring eller vedlikehold må enheten slås av og støpselet må tas ut fra
stikkontakten, og enheten må kjøles ned.
Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
Ikke rengjør innsiden av enheten.
Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den
med en ny enhet.
Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.
Rengjør luftuttaket med en n børste.
Rengjøring av lteret
Fjern luftinntakslteret (6) ved å vri det mot klokken.
Om nødvendig, bruk en liten børste til å erne støv og smuss fra luftlteret (6).
Sett på luftinntakslteret (6) ved å vri det med klokken.
Beskrivning Svenska
Hårtorken har designats för att föna ditt hår.
1. På/av-brytare
2. Temperaturbrytare
3. Kallufts-knapp
4. Handtag
5. Luftuttag
6. Insugslter
7. Munstycke
8. Spridare
Säkerhet
Allmän säkerhet
Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna
använda den igen.
Tillverkaren är inte ansvarig för följdskador eller för skador på egendom eller personer som
orsakas av att säkerhetsföreskrifterna inte följs och av felaktig användning av apparaten.
Enheten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med reducerad
fysisk, känsel- eller mental förmåga eller med brist på erfarenheter och kunskap om de
är under övervakning eller har blivit tilldelade instruktioner gällande användandet av
enheten på ett säkert sätt och med förståelse för eventuella faror. Barn ska ej leka med
enheten. Rengöring eller underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
För ytterligare skydd rådger vi dig att installera en jordfelsbrytare i den elektriska krets
som förser badrummet med elektricitet. Denna jordfelsbrytare måste vara klassicerad
med en maximal restdriftsström på 30mA. Rådge med din installatör.
Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra
ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad
eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
Enheten är bara avsedd för inomhusanvändning. Använd inte enheten utomhus.
Enheten är endast avsedd för inomhusanvändning. Använd inte för kommersiella ändamål.
Använd inte enheten nära badkar, duschar, bassänger eller andra kärl innehållande vatten.
Dra ur huvudkontakten från vägguttaget efter användning om du använder enheten
i ett badrum. Närvaron av vatten kan orsaka risk för personliga skador eller skador på
enheten även när enheten av avstängd.
Utsätt inte enheten för vatten eller fukt.
Blockera inte ventilationsöppningarna.
För inte in okända föremål i ventilationsöppningarna.
Används inte enheten med starkare blåskraft eller högre temperatur än nödvändigt.
Rör på enheten under användning för att förhindra värmeskador.
Håll inte enheten för nära ditt hår.
Rikta inte utblåset direkt mot din skalp.
Elsäkerhet
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt endast öppnas av
behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något
problem skulle uppstå.
Används inte enheten om huvudkabeln eller huvudkontakten är skadad eller defekt.
Om huvudkabeln eller huvudkontakten är skadad eller defekt, måste den bytas ut av
tillverkaren eller en auktoriserad reparatör.
Kolla alltid om huvudströmmen är den samma som strömgraderingen på enheten
innan användning.
Förytta inte på enheten genom att dra i huvudkabeln. Se till att huvudkabeln inte
kan trassla in sig.
Doppa inte enheten, huvudkabeln eller huvudkontakten i vatten eller någon annan
vätska.
Lämna inte enheten oövervakad medan huvudkontakten är ansluten till vägguttaget.
Montering
Munstycket (7) samlar luftödet till liten yta och jämnar ut håret för en glänsigare style.
Spridaren (8) får ditt hår att se tjockare ut och ger mjuka vågor för en mer rufsig look.
Tryck på tillbehöret över luftuttaget (5) tills det klickar fast.
Användning
Första användning
Obs! Om du sätter på enheten för första gången, kan enheten ge ifrån sig lite rök och en
karakteristisk lukt under en kort period. Detta är normalt.
Slå på og av
För att slå på enheten, sätt på/av-brytaren (1) till ett av följande lägen:
För lägre blåskraft, sätt på/av-brytaren (1) till position “B”.
För högre blåskraft, sätt på/av-brytaren (1) till position “C”.
För att slå av enheten, sätt på/av-brytaren (1) till position A.
Inställning av temperaturen
För en låg temperatur, sätt temperaturbrytaren (2) till position A.
För mellan-temperatur, sätt temperaturbrytaren (2) till position “B”.
För hög temperatur, sätt temperaturbrytaren (2) till position “C”.
Kallufts-funktion
Kallufts-funktionen ser till att enheten tillfälligt blåser ut kallare luft. Kallufts-funktionen
kan användas för att att slutföra din frisyr eller för att styla känsligt, skadat, överarbetat
eller permanentat hår.
Håll kallufts-knappen (3) nedtryckt för att aktivera kallufts-funktionen när som helst.
Släpp upp kallufts-knappen (3) för att avaktivera kallufts-funktionen.
Rengöring och underhåll
Varning!
Innan rengöring eller underhåll, se till att du har stängt av enheten, tagit ur
huvudkontakten ur vägguttaget och vänta tills enheten har kylts av.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Rengör inte enhetens insida.
Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som
den ska.
Doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.
Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.
Rengör luftuttaget med en n borste.
Rengöring av insugsltret
Ta bort insugsltret (6) genom att vrida på det motsols.
Om nödvändigt ,använd en liten borste för att ta bort dam och lösa föremål från
insugsltret (6).
Ta bort insugsltret (6) genom att vrida på det motsols.
Kuvaus Suomi
Hiustenkuivaaja on suunniteltu kuivaamaan hiukset.
1. Virtakytkin
2. Lämpötilakytkin
3. Viileän ilman painike
4. Kahva
5. Ilman ulostulo
6. Ilmanotto
7. Suutin
8. Ilmanhajotin
Turvallisuus
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
Valmistaja ei ole vastuussa henkilöille tai omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, jos
ne johtuvat turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä tai laitteen sopimattomasta käytöstä.
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä,
aisti- tai mentaalisia rajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteesta, jos he
ovat valvonnassa tai jos turvallisuudestaan vastaava henkilö on opastanut heitä
laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei saa
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Suojauksen lisäämisensi neuvomme asentamaan jäännösvirtalaitteen (RCD) siihen
virtapiiriin, joka toimittaa sähköä kylpyhuoneeseen. RCD:n nimellinen käyttövirta saa
olla enintään 30 mA. Pyydä asentajalta neuvoa.
Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun
kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai
viallinen, vaihda laite välittömästi.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona.
Laite sopii vain kotikäyttöön. Älä käytä laitetta kaupallisiin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien
esineiden lähellä.
Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen. Vesi
voi aiheuttaa loukkaantumisriskin tai laitteen vahingoittumisen vaaran, vaikka laite
olisikin sammuksissa.
Älä altista laitetta vedelle ja kosteudelle.
Älä tuki tuuletusaukkoja.
Älä laita vierasesineitä tuuletusaukkoihin.
Äläkäytä laitetta suuremmalla puhallusvoiman tai lämpötilan asetuksella kuin tarpeellista.
Liikuta laitetta jatkuvasti käytön aikana välttyäksesi lämpövaurioilta.
Älä pidä laitetta liian lähellä hiuksia.
Älä suuntaa ilman ulostuloa suoraan päänahkaan.
Sähköturvallisuus
Sähköiskun riskin pienentämiseksi, ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa avata
tämän laitteen huoltoa varten.
Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista.
Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut tai viallinen. Jos virtajohto tai
pistoke on vioittunut tai viallinen, valmistajan tia valtuutetun huollon on vaihdettava se.
Tarkista aina ennen käyttöä, että sähköverkon jännite vastaa laitteen luokituskylttiin
merkittyä jännitettä.
Älä siirrä laitetta vetämällä virtajohdosta. Varmista, että virtajohto ei pääse takertumaan.
Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä jätä laitetta valvomatta pistokkeen ollessa kytketty pistorasiaan.
Kokoaminen
Suutin (7) suuntaa ilmavirran pienelle alueelle ja tasoittaa hiukset tyylikkäämmiksi.
Ilmanhajotin (8) tekee hiuksista tuuheammat ja saa aikaan pehmeitä aaltoja, tehden
hiuksista pörröisemmät.
Paina lisävarustetta ilman ulostuloon (5) siten, että se napsahtaa paikoilleen.
Käyttö
Ensimmäinen käyttökerta
Huomaa: Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, siitä voi lähteä hieman savua ja
erikoista hajua hetken aikaa. Tämä on normaalia.
Kytkeminen päälle ja pois
Laite kytketään päälle kytkemällä virtakytkin (1) johonkin seuraavista asennoista:
Pienempi puhallusvoima: aseta virtakytkin (1) “B”-asentoon.
Suurempi puhallusvoima: aseta virtakytkin (1) “C”-asentoon.
Laite sammutetaan kytkemällä virtakytkin (1) A”-asentoon.
Lämpötilan säätäminen
Matala lämpötila: aseta lämpötilakytkin (2) A”-asentoon.
Keskilämpötila: aseta lämpötilakytkin (2) “B”-asentoon.
Korkea lämpötila: aseta lämpötilakytkin (2) “C”-asentoon.
Viileän ilman toiminto
Viileän ilman toiminto saa laitteen puhaltamaan tilapäisesti viileämpää ilmaa. Viileän
ilman toiminnolla voidaan viimeistellä kampaus tai tyylittää hauraat, vahingoittuneet tai
ylikäsitellyt hiukset tai permanentti.
Pidä viileän ilman painiketta (3) painettuna aktivoidaksesi viileän ilman toiminnon
milloin tahansa.
Vapauta viileän ilman painike (3) sammuttaaksesi viileän ilman toiminnon.
Puhdistus ja huolto
Varoitus!
Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja odota, että laite jäähtyy, ennen kuin
puhdistat tai huollat sitä.
Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.
Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.
Puhdista ilman ulostulo hienolla harjalla.
Ilmanoton suodattimen puhdistaminen
Irrota ilmanoton suodatin (6) kiertämällä sitä vastapäivään.
Käytä tarvittaessa pientä harjaa poistaaksesi pölyn ja roskat ilmanoton suodattimesta (6).
Asenna ilmanoton suodatin (6) kiertämällä sitä myötäpäivään.
Περιγραφή Ελληνικά
Ο στεγνωτήρας μαλλιών έχει σχεδιαστεί για το στέγνωμα των μαλλιών σας.
1. Διακόπτης on/o
2. Διακόπτης θερμοκρασίας
3. Κουμπί ψυχρού αέρα
4. Λαβή
5. Έξοδος ροής αέρα
6. Φίλτρο εισόδου αέρα
7. Ακροφύσιο
8. Διαχυτής
Ασφάλεια
Γενική ασφάλεια
Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επακόλουθες βλάβες ή άλλες
υλικές και σωματικές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της μη τήρησης των
οδηγιών ασφαλείας και της ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από
άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσεων εάν επιτηρούνται ή τους παρέχονται οδηγίες αναφορικά
με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
Για επιπρόσθετη προστασία συνιστούμε να εγκαθιστάτε διάταξη προστασίας
ρεύματος διαρροής (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο τροφοδοτεί το μπάνιο
με ηλεκτρικό. Η διάταξη RCD πρέπει να διαθέτει ένα ονομαστικό ρεύμα διαφυγής όχι
μεγαλύτερο από 30mA. Ζητήστε συμβουλές από τον υπεύθυνο εγκατάστασης.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη
χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους
στο εγχειρίδιο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα.
Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
εξωτερικό χώρο.
Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
εμπορικούς σκοπούς.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλα
δοχεία που περιέχουν νερό.
Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνιο, απομακρύνετε το φις από την υποδοχή τοίχου
μετά τη χρήση. Η παρουσία νερού μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ατομικού τραυματισμού
ή ζημιά στη συσκευή ακόμα και εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ή υγρασία.
Μην φράζετε τις οπές αερισμού.
Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στις οπές αερισμού.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μεγαλύτερη ισχύ φυσήματος ή υψηλότερη
ρύθμιση θερμοκρασίας από όσο απαιτείται.
Μετακινείτε συνεχώς τη συσκευή κατά τη χρήση προς αποφυγή βλάβης από τη θερμότητα.
Μην κρατάτε τη συσκευή πολύ κοντά στα μαλλιά σας.
Μην κατευθύνετε τον αέρα απευθείας στο τριχωτό δέρμα της κεφαλής.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθαρεί
ή είναι ελαττωματικά. Εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις έχουν φθορές ή είναι
ελαττωματικά, πρέπει να αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή ή από έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην
πινακίδα τύπου της συσκευής.
Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος. Εξασφαλίζετε
ότι το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να μπερδευτεί.
Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπιτήρητη ενώ το βύσμα ρεύματος είναι συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος.
Διάταξη
Το ακροφύσιο (7) εστιάζει την ροή αέρα σε μια μικρή περιοχή και λειαίνει τα μαλλιά
για ένα περιποιημένο στυλ. Ο διαχυτής (8) προσδίδει στα μαλλιά σας μια πυκνότερη
εμφάνιση και παρέχει ομαλούς κυματισμούς για μια πιο αναστατωμένη εμφάνιση.
Πατήστε το αξεσουάρ στην έξοδο ροής αέρα (5) έως ότου κουμπώσει στη θέση του.
Χρήση
Αρχική χρήση
Σημείωση: Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, η συσκευή ενδέχεται
να προκαλέσει λίγο καπνό και μια χαρακτηριστική οσμή για σύντομη χρονική περίοδο.
Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη on/o (1) σε μια από τις
ακόλουθες θέσεις:
Για μια χαμηλότερη ισχύ φυσήματος, θέστε το διακόπτη on/o (1) στη θέση “Β”.
Για μια υψηλότερη ισχύ φυσήματος, θέστε το διακόπτη on/o (1) στη θέση “C”.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε το διακόπτη on/o (1) στη θέση A”.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Για χαμηλή θερμοκρασία, θέστε το διακόπτη on/o (2) στη θέση Α.
Για μεσαία θερμοκρασία, θέστε το διακόπτη on/o (2) στη θέση “Β.
Για υψηλή θερμοκρασία, θέστε το διακόπτη on/o (2) στη θέση “C”.
Λειτουργία ψυχρού αέρα
Η λειτουργία ψυχρού αέρα εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα παρέχει προσωρινά μια ψυχρή
ροή αέρα. Η λειτουργία ψυχρού αέρα μπορεί να χρησιμοποιείται για το φινίρισμα του
στάιλινγκ μαλλιών ή για το στάιλινγκ εύθραυστων, φθαρμένων μαλλιών που έχουν
υποστεί πολλές επεξεργασίες ή έχουν περμανάντ.
Διατηρείτε το κουμπί ψυχρού αέρα (3) πατημένο για την ενεργοποίηση της
λειτουργίας ψυχρού αέρα οποιαδήποτε στιγμή.
Αποδεσμεύστε το κουμπί ψυχρού αέρα (3) για την απενεργοποίηση της λειτουργίας
ψυχρού αέρα.
Καθαρισμός και συντήρηση
Προειδοποίηση!
Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή,
αφαιρείτε το φις από την υποδοχή τοίχου και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά,
αντικαταστήστε την με μια νέα.
Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.
Καθαρίστε την έξοδο ροής αέρα χρησιμοποιώντας μια λεπτή βούρτσα.
Καθαρισμός του φίλτρου εισόδου αέρα
Αφαιρέστε το φίλτρο εισόδου αέρα (6) γυρίζοντάς το αριστερόστροφα.
Εφόσον απαιτείται, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για να αφαιρέσετε σκόνες και
υπολείμματα από το φίλτρο εισόδου αέρα (6).
Τοποθετήστε το φίλτρο εισόδου αέρα (6) γυρίζοντάς το δεξιόστροφα.
Opis Polski
Suszarka służy do suszenia włosów.
1. Przełącznik włączania/wyłączania
2. Przełącznik temperatury
3. Przycisk nadmuchu chłodnego powietrza
4. Uchwyt
5. Wylot powietrza
6. Filtr wlotu powietrza
7. Nasadka
8. Dyfuzor
Bezpieczeństwo
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję.
Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia
osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
iniewłaściwego użytkowania urządzenia.
Z urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej
zdolności zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby bez braku doświadczenia
lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub jeśli zostały
poinstruowane, jak należy obchodzić się z urządzeniem w bezpieczny sposób
ijeśli rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Jako dodatkową ochronę zaleca się zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądowego
(RCD) w obwodzie elektrycznym zapewniającym zasilanie w łazience. Wartość
znamionowego roboczego prądu różnicowego wyłącznika różnicowo-prądowego
(RCD) nie może być większa niż 30mA. Należy skonsultować się z instalatorem.
Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy
używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa.
Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używać urządzenia na
zewnątrz.
Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać
do celów handlowych.
Nie wolno korzystać zurządzenia wpobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych
zbiorników napełnionych wodą.
W przypadku korzystania z urządzenia w łazience wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka
elektrycznego po użyciu. Styczność z wodą może doprowadzić do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia, nawet jeśli jest ono wyłączone.
Nie wystawiać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.
Nie blokować otworów wentylacyjnych.
Wotworach wentylacyjnych nie wolno umieszczać przedmiotów.
Nie ustawiać mocniejszej siły odwiewania lub temperatury wyższej od wymaganej.
Podczas użytkowania poruszać urządzeniem, aby nie dopuścić do uszkodzeń termicznych.
Trzymać suszarkę w pewnej odległości od włosów.
Nie kierować wydmuchu powietrza bezpośrednio na skórę głowy.
Bezpieczeństwo elektryczne
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie
powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy
wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
W przypadku wystąpienia problemu odłączyć urządzenie od sieci i innego sprzętu.
Nie wolno korzystać zurządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są
uszkodzone lub nie działają poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są
uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta
lub autoryzowanego serwisanta.
Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzać, czy napięcie sieci zasilającej
odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
Poruszać urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający.
Nie dopuszczać do zaplątania kabla.
Nie wolno zanurzaćurządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie
bądź innej cieczy.
Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
Montaż
Dzięki nasadce (7) wylot powietrza skupiony jest na niewielkim obszarze — ułatwia ona
tym samym modelowanie włosów. Dzięki dyfuzorowi (8) włosy wyglądają na grubsze
idelikatnie się zakręcają, przez co tworzą wrażenie lekkiego nieładu.
Przymocować element do wylotu powietrza (5) do momentu usłyszenia kliknięcia.
Użytkowanie
Pierwsze użycie
Uwaga: Przy pierwszym włączeniu urządzenia przez krótką chwilę może wydobywać się
zniego niewielka ilość dymu oraz charakterystyczny zapach. Jest to normalny objaw.
Włączanie i wyłączanie
Aby włączyć urządzanie, ustaw przełącznik włączania/wyłączania (1) w następującej pozycji:
W celu uzyskania słabszej siły odwiewania ustaw przełącznik włączania/wyłączania (1)
w pozycji „B”.
W celu uzyskania mocniejszej siły odwiewania ustaw przełącznik włączania/wyłączania
(1) w pozycji „C”.
Aby wyłączyć urządzanie, ustaw przełącznik włączania/wyłączania (1) w pozycji „A”.
Ustawianie temperatury
W celu uzyskania niskiej temperatury ustaw przełącznik temperatury (2) w pozycji „A”.
W celu uzyskania średniej temperatury ustawi przełącznik temperatury (2) w pozycji „B”.
W celu uzyskania wysokiej temperatury ustaw przełącznik temperatury (2) w pozycji „C”.
Funkcja chłodnego powietrza
Dzięki funkcji chłodnego powietrza urządzenie jest w stanie chwilowo dostarczyć
chłodniejsze powietrze. Z tej funkcji można skorzystać w celu wymodelowania fryzury
lub modelowania włosów łamliwych, zniszczonych, przeprostowanych bądź fryzury
trwałej.
Przytrzymać przycisk chłodnego powietrza (3) wciśnięty, aby aktywować funkcję
chłodnego powietrza w dowolnym czasie.
Zwolnić przycisk chłodnego powietrza (3) w celu dezaktywacji tej funkcji.
Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenie!
Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie,
wyjąć wtyczkę zasilającą zgniazdka elektrycznego ipoczekać aż urządzenie ostygnie.
Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.22 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Konig. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Konig
Μοντέλο KN-HC10
Κατηγορία Πιστολάκια μαλλιών
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.22 MB

Όλα τα εγχειρίδια για König Πιστολάκια μαλλιών
Περισσότερα εγχειρίδια του Πιστολάκια μαλλιών

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Τι κάνει ένα ιοντικό στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Πολλά μοντέρνα στεγνωτήρια μαλλιών έχουν ιοντική λειτουργία. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί αρνητικά ιόντα για να προστατεύσει τα μαλλιά και να την αποτρέψει από το να γίνει στατική.

Αυτό ήταν χρήσιμο (135) Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η βέλτιστη απόσταση μεταξύ των μαλλιών μου και του στεγνωτήρα μαλλιών; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήρα μαλλιών σε απόσταση περίπου 20 εκατοστών.

Αυτό ήταν χρήσιμο (70) Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να τυλίξω το καλώδιο γύρω από τη συσκευή μετά τη χρήση; Επαληθεύτηκε

Είναι καλύτερα να μην το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να καταστρέψει το καλώδιο. Το καλύτερο που πρέπει να κάνετε είναι να τυλίξετε το καλώδιο με τον τρόπο που ήταν όταν το προϊόν συσκευάστηκε.

Αυτό ήταν χρήσιμο (67) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο König KN-HC10 Πιστολάκι μαλλιών

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες