Εγχειρίδιο BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 2 συχνές ερωτήσεις, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

FRANCAIS
INSTALLATION
Cet appareil a été créé comme hotte aspirante (évacuation extérieure) ou
filtrante (recyclage de l’air à l’intérieur).
L’appareil doit être installé à une distance de 650 mm de la cuisinière
électrique ou 750 mm de la cuisinière à gaz ou mixte.
Si on doit utiliser un tube de connexion composé de deux ou plusieur parties,
la partie supérieure doit être à l’extérieur de la partie inférieure. Ne raccordez
pas le tuyau d’evacuation de la hotte à un conduit dans lequel de l’air chaud
circule ou utilisé pour évacuer les fumées des appareils alimentés par une
energie differente que celle éléctrique. Faire attention lorsqu’il y a
fonctionnement simultané, d’une hotte aspirante et d’un brûleur ou d’un
foyer, qui dependent de l’air du milieu (alimentés par une energie differente
que celle électrique), car la hotte, en aspirant, enlève au milieu l’air necessaire
au brûleur ou au foyer pour la combustion. Pour un fonctionnement sûr,
prévoir une ventilation appropriée du local. Pour l’evacuation vers l’extérieur,
se conformer aux dispositions en vigueur dans votre pays.
CONNEXION ÉLECTRIQUE
L’appareil a été construit en classe II, par conséquent aucun câble doit être
connecté à la prise de terre.
Le raccordement au réseau doit être effectué comme suit:
MARRON = L ligne
BLEU = N neutre
Si elle n’est pas fournie, monter sur le câble une prise normalisée pour le
chargement indiqué sur la plaquette des caractéristiques. En cas de connexion
directe au réseau, il faudra placer entre l’appareil et le réseau un interrupteur
omnipolaire avec ouverture minimum entre les contacts de 3 mm., dimensionné
au chargement et correspondant aux normes en vigueur.
ATTENTION: si les lampes ne devaient pas fonctionner, s’assurer qu’elles
soient completement vissées.
MONTAGE DE LA HOTTE DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DU MEUBLE.
Cette hotte doit être encastrée dans un élément haut ou un autre support.
Pour la fixation de la hotte utiliser 4 vis appropriées au type de meuble, en
percant les trous correspondants à la fig. 1 et 2.
TRANSFORMATION DE LA HOTTE ASPIRANTE EN HOTTE FILTRANTE
Pour effectuer cette transformation (possible même après l’emploi de la
hotte avec le système aspirant), commander à votre fournisseur une série de
filtres au charbon actif (F) fig. 3. Les filtres au charbon actif servent pour
épurer l’air, qui sera remis dans le milieu. Les filtres, ne pouvant pas être
lavés ou rechargés, doivent être remplacés au maximum tous les 4 mois. La
saturation du charbon actif dépend de l’emploi plus ou moins long de la hotte,
selon le type de cuisinière et la régularité du nettoyage du filtre à graisses.
Le filtre charbon doit être appliqué au groupe aspirant, qui est à l’intérieur de
la hotte en le centrant et en le tournant de 90 degrés jusqu’au déclenchement
d’arrêt fig. 3. Pour cette operation, soulever la grille (G) fig. 3. L’air est remis
dans le milieu par un tube de connexion, passant à travers l’élément haut et
relié à la bague de raccord fournie (B) fig. 1 et 2.
UTILISATION ET ENTRETIEN
Il est recommandé de mettre en fonctionnement l’appareil avant de procéder
à la cuisson des aliments.
Il est recommandé de laisser fonctionner l’appareil encore pendant 15
ITALIANO
INSTALLAZIONE
L’ apparecchio è stato progettato come cappa aspirante (evacuazione aria
all’ esterno) o filtrante (riciclo aria all’ interno).
L’ apparecchio deve essere installato ad un’ altezza minima di 650 mm. dai
fornelli elettrici o 750 mm. dai fornelli a gas o misti. Se dovesse essere usato
un tubo di connessione composto da due o più parti, la parte superiore deve
essere all’ esterno di quella inferiore. Non collegare lo scarico della cappa
ad un condotto in cui circoli aria calda o utilizzato per evacuare fumi degli
apparecchi alimentati da un’ energia diversa da quella elettrica. Fare
attenzione se funzionano contemporaneamente una cappa aspirante e un
bruciatore o un focolare dipendenti dall’ aria dell’ ambiente ed alimentati da
un energia diversa da quella elettrica, in quanto la cappa aspirando toglie
dall’ ambiente l’ aria di cui il bruciatore o il focolare necessita per la
combustione. Per un funzionamento sicuro, provvedere quindi ad una
opportuna ventilazione del locale. Per l’evacuazione esterna, attenersi alle
disposizioni vigenti nel vostro paese.
COLLEGAMENTO ELETTRICO
L’ apparecchio è costruito in classe II, perciò nessun cavo deve essere
collegato alla presa di terra.
L’allacciamento alla rete elettrica deve essere eseguito come segue:
MARRONE = L linea
BLU = N neutro.
Se non provvista, montare sul cavo una spina normalizzata per il carico
indicato nell’ etichetta caratteristiche. Nel caso di collegamento diretto alla
rete elettrica è necessario interporre tra l’ apparecchio e la rete un interruttore
omnipolare con apertura minima tra i contatti di 3 mm., dimensionato al
carico e rispondente alle norme vigenti.
ATTENZIONE: se le lampade non dovessero funzionare, assicurarsi che
siano del tutto avvitate.
MONTAGGIO DELLA CAPPA NELLA PARTE INFERIORE DI UN PENSILE
Questo apparecchio deve essere incassato nella parte inferiore di un
pensile o in un altro supporto. Per il fissaggio utilizzare 4 viti idonee al tipo
di mobile, eseguendo i fori corrispondenti alla fig. 1 e 2.
TRASFORMAZIONE DA CAPPA ASPIRANTE A CAPPA FILTRANTE
Per effettuare questa trasformazione (possibile anche dopo l’ uso con
sistema aspirante), richiedere al fornitore una serie di filtri al carbone attivo
(F) fig. 3. I filtri al carbone attivo servono per depurare l’ aria che verrà
rimessa nell’ ambiente. I filtri non sono lavabili o rigenerabili e devono essere
sostituiti ogni 4 mesi al massimo. La saturazione del carbone attivo dipende
dall’ uso più o meno prolungato della cappa, dal tipo di cucina e dalla
regolarità con cui viene effettuata la pulizia del filtro grassi. Il filtro deve
essere applicato al gruppo aspirante posto all’ interno della cappa centrandolo
ad esso e ruotandolo di 90 gradi fino allo scatto d’ arresto fig.3. Per questa
operazione rimuovere la griglia (G) fig. 3. L’ aria viene rimessa nell’ ambiente
tramite un tubo di connessione passante attraverso il pensile e collegato all’
anello di raccordo fornito (B) fig. 1 e 2.
USO E MANUTENZIONE
Si raccomanda di mettere in funzione l'apparecchio prima di procedere alla
cottura di un qualsiasi alimento. Si raccamanda di lasciar funzionare
l'apparecchio per 15 minuti dopo aver terminato la cottura dei cibi, per
un'evacuazione completa dell'aria viziata.
Il buon funzionamento della cappa è condizionato dall’ assiduità con cui
vengono effettuate le operazioni di manutenzione, in modo particolare del
filtro anti-grasso e del filtro al carbone attivo.
Il filtro antigrasso ha il compito di trattenere le particelle grasse in sospensione
nell’ aria, pertanto è soggetto ad intasarsi in tempi variabili relativamente l’
uso dell’apparecchio.
Il filtro acrilico, che si trova appoggiato alla griglia, va sostituito quando le
scritte, visibili attraverso la griglia, cambiano colore e l'inchiostro si espande;
il nuovo filtro va applicato in modo tale che le scritte siano visibili attraverso
la griglia dall'esterno della cappa.
Nel caso in cui i filtri acrilici non abbiano le scritte oppure siano presenti filtri
metallici o a pannello in alluminio, per prevenire il pericolo di eventuali
incendi, al massimo dopo 2 mesi è necessario lavare i filtri eseguendo le
seguenti operazioni:
togliere il filtro dalla griglia e lavarlo con una soluzione di acqua e
detergente liquido neutro lasciando rinvenire lo sporco.
Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida, lasciare asciugare.
I filtri metallici o a pannello in alluminio possono essere lavati anche in
lavastoviglie.
Dopo alcuni lavaggi, se i filtri sono in alluminio o pannello in alluminio, si
possono verificare delle alterazioni del colore. Questo fatto non dà diritto a
reclamo per l'eventuale loro sostituzione.
In caso di inadempienza delle istruzioni di sostituzione e di lavaggio può
esserci il pericolo che i filtri antigrasso si incendino.
I filtri al carbone attivo servono per depurare l'aria che verra remessa
nell'ambiente. I filtri non sono lavabili o rigenerabili e devono essere sostituiti
ogni quattro mesi al massimo. La saturazione del carbone attivo dipende
dall'uso più o mano prolungato dell'apparecchio, dal tipo di cucina e dalla
regolarità con cui viene effettuata la pulizia del filtro antigrasso
Pulire frequentemente tutti i depositi sul ventilatore e sulle altre superfici,
usando un panno inumidito con alcool denaturato o detersivi liquidi neutri non
abrasivi.
ATTENZIONE!!
IN DETERMINATE CIRCOSTANZE GLI ELETTRODOMESTICI POSSONO
ESSERE PERICOLOSI.
Non cercate di controllare i filtri con la cappa in funzione.
Non toccare le lampade dopo il protratto uso dell’ apparecchio.
E’ vietato cuocere cibi alla fiamma sotto la cappa.
Evitare la fiamma libera, perché dannosa per i filtri e pericolosa per gli
incendi.
Controllare costantemente i cibi fritti per evitare che l’ olio surriscaldato
prenda fuoco.
Prima di effettuare qualsiasi manutenzione, disinserire la cappa dalla
rete elettrica.
Si declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dall’ inosservanza
delle suddette avvertenze.
Questo apparecchio è conforme alla direttiva EMC 89/336/EEC emendata
92/31/EEC e 93/68/EEC.
ENGLISH
INSTALLATION
The appliance has been designed as exhausting (external exhausting) or
filtering hood (internal recirculation). The appliance has to be installed at a
minimum height of 650 mm. above the electric cookers or 750 mm. above
the gas or mixed ones. Should a connecting pipe composed of 2 or more
parts be used, the upper part has to be outside the lower one. Do not connect
the discharge pipe to a flue in which warm air circulates or which is used to
remove fumes of the appliances which are powered with a different energy
from the electric one. Pay attention if an exhausting hood and a burner or
a fireplace depending on the air of the room and which are powered with a
different energy from the electric one work at the same time, because during
the aspiration the hood takes the air away from the room, that air which is
necessary to the burner or the fireplace for the combustion. So for a safe
working, provide for a proper ventilation of the room. For the external
exhausting , conform to the laws in force in your country.
ELECTRICAL CONNECTION
The appliance is built in class II, so no wire has to be connected with the earth
terminal.
The connection to the electrical mains must be made as follows:
BROWN = L live
BLU = N neutral.
If it is not supplied, fit a plug normalized on the cord for the load showed on
the rating plate. In the case of a direct connection to the mains, it is necessary
to place between the appliance and the mains an omnipolar switch with
minimum opening between contacts of 3 mm. dimensioned for the load and
corresponding with the laws in force.
ATTENTION: should the lamps not work, make sure they are well tightened.
MOUNTING OF THE HOOD IN THE LOWER PART OF AN HANGING
CUPBOARD
This appliance has to be built in the lower part of an hanging cupboard or in
another support. For the fixing use 4 screws, which are appropriate to
thakind of cupboard, drilling the holes corresponding to fig.1 and 2.
CHANGING FROM EXHAUSTING HOOD TO FILTERING ONE
In order to make this change (possible also after the use of the exhausting
system), demand a set of carbon filters (F) fig. 3 to your dealer. Active
carbon filters are necessary to depurate the air, that will be released in the
room. Filters are not washable; they cannot be regenerated and have to be
replaced at most every 4 months. The saturation of the activated charcoal
depends on the more or less prolonged use of the hood, on the type of
cooking and on the regularity of cleaning of the grease filter. The filter has
to be applied to the aspirating group, which is inside the hood hiting the
centre of the group with it and turning it of 90 degrees until the stop click is
heard to lock it fig. 3. Remove the grills (G) fig. 3 to carry out this operation.
The air is released in the room through a connecting pipe, which goes
through the hanging cupboard and which is connected to the connecting ring
supplied (B) fig. 1 and 2.
minutes après avoir terminé la cuisson des aliments, pour une évacuation
complète de l’air vicié.
Le bon fonctionnement de la hotte dépend de l’assiduité des opérations
d’entretien, et en particulier, du filtre anti-graisse et du filtre au charbon actif.
Le filtre anti-graisse a pour fonction de retenir les particules de graisse en
suspension dans ; son encrassement dépend de la fréquence d’utilisation
de l’appareil.
Le filtre acrylique, qui se trouve placé sur la grille, doit être changé quand les
écritures visibles à travers la grille, commencent à changer de couleur et
quand l’encre commence à s’étendre; le nouveau filtre doit être appliqué de
façon à ce que les écritures soient bien visibles à travers la grille et ce de
l’extérieur de la hotte.
Au cas où les filtres acryliques n’ont pas les écritures ou au cas où l’on a des
filtres métalliques ou à panneau en aluminium, il est nécessaire, pour
prévenir le danger éventuel d’incendies, de laver les filtres au maximum
après 2 mois en effectuant les opérations suivantes :
- Enlever les filtres de la hotte et les laver avec une solution d’eau et de
détergent liquide neutre, en trempant le filtre pour éliminer les saletés.
- Rincer abondamment avec de l’eau tiède et laisser sécher.
Les filtres métalliques ou à panneau en aluminium peuvent être lavés dans
le lave-vaisselle.
Après quelques lavages, si les filtres sont en aluminium ou à panneau en
aluminium, des altérations de couleur peuvent se vérifier. Ce fait ne donne
aucun droit à des réclamations pour leur éventuel remplacement.
Si l’on ne respecte pas les instructions de remplacement et de lavage, les
filtres anti-graisse peuvent prendre feu.
Les filtres au charbon actif servent à dépurer l’air qui sera remis dans le
milieu ambiant. Les filtres ne sont pas lavables ni régénérables et doivent
être remplacés tous les quatre mois au maximum. La saturation du charbon
actif dépend de l’utilisation plus ou moins prolongée de l’appareil, du type de
cuisine et de la régularité avec laquelle le nettoyage du filtre anti-graisse est
effectué.
Nettoyer fréquemment tous les dispositifs sur le ventilateur et sur les autres
superficies, en utilisant de l’alcool dénaturé ou des détergents liquides
neutres non abrasifs.
ATTENTION! QUELQUEFOIS LES APPAREILS ELECTROMENAGERS
PEUVENT ÊTRE DANGEREUX.
Ne pas contrôler les filtres lorsque la hotte est en marche.
Ne pas touchez les lampes après une utilisation prolongée de l’appareil.
Il est interdit de faire flamber des aliments sous la hotte.
Eviter la flamme libre, qui peut endommager les filtres et provoquer des
incendies.
Contrôler constamment les aliments qui frient, afin d’éviter que l’huile
surchauffée ne prenne feu.
Avant de procéder à toutes les opérations d’entretien, débrancher
l’appareil du réseau électrique.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages provoqués par
le fait du non-respect des avertissements sus-indiqués.
Cet appareil est conforme à la directive EMC 89/336/EEC amendée92/
31/EEC et 93/68/EEC.
DEUTSCH
INSTALLATION
Das Gerät wurde als Abzugshaube (Abluft nach außen) oder als Umlufthaube
(Umwälzung der Luft im Raum) konzipiert.
Das Gerät muß in einer Höhe von mindestens 650 mm über dem Elektroherd
bzw. 750 mm über dem Gasherd oder Elektro-/Gasherd installiert werden. Wenn
ein Verbindungsrohr verwendet wird, der aus zwei oder mehr Teilen besteht,
muß der obere Teil sich außerhalb des unteren Teils befinden. Das Abluftrohr der
Abzugshaube darf nicht an Rohre angeschlossen werden, in denen Warmluft
zirkuliert oder die zur Ableitung des Rauches von nicht elektrisch betriebenen
Geräten dienen. Vorsicht bei gleichzeitigem Betrieb einer Abzugshaube, eines
Gasbrenners oder eines Kaminfeuers, die den Sauerstoff der Raumlauft
verbrauchen und nicht elektrisch gespeist werden, da die Abzugshaube die Luft
absaugt, die der Gasbrenner oder das Kaminfeuer zur Aufrechterhaltung der
Flamme benötigen. Aus Sicherheitsgründen muß der Raum in solchen Fällen
ausreichend belüftet werden. Zur Ableitung der Luft sind die im jeweiligen Land
geltenden Vorschriften zu beachten.
ELEKTROANSCHLUSS
Das Gerät entspricht der Klasse II, so daß kein Leiter geerdet werden muß.
Der Anschluß an das Elektronetz ist wie folgt vorzunehmen:
BRAUN = L Leiter
BLAU = N Nulleiter
Falls kein Stecker vorhanden ist, muß ein Normalstecker mit den auf dem Etikett
angegebenen Werten an das Kabel montiert werden. Bei Direktanschluß an das
Elektronetz muß zwischen Gerät und Netz ein der Last und den geltenden
Vorschriften entsprechender Mehrpolstecker mit einer Mindestöffnung zwischen
den Kontakten von 3 mm installiert werden.
ACHTUNG: Falls die Lampen nicht funktionieren sollten, ist zu überprüfen,
ob sie vollständig eingedreht sind.
MONTAGE DER HAUBE UNTER DEM HÄNGESCHRANK
Dieses Gerät muß an der Unterseite eines Hängeschrankes oder eines anderen
Möbels befestigt werden. Hierzu sind 4 Schrauben zu verwenden, die der
Beschaffenheit des Möbels angemessen sind. Löcher gemäß Abb.1 und 2
bohren.
UMBAU DER AUBZUGSHAUBE IN UMLUFTHAUBE
Zur Durchführung dieses Umbaus (auch nach Gebrauch der Abzugshaube
möglich) sind beim Händler einige Aktivkohlefilter (F) (Abb. 3) anzufordern. Die
Aktivkohlefilter dienen zur Reinigung der wieder in den Raum zurückgeförderten
Luft. Die Filter können nicht gewaschen oder wiederverwendet werden und
müssen mindestens alle 4 Monate ausgetauscht werden. Die Sättigung der
Aktivkohle hängt von der Betriebsdauer, von der Art der Kochstelle sowie von der
Häufigkeit der Reinigung des Fettfilters ab. Der Filter muß vor die im Innern der
Haube befindliche Ansaugvorrichtung montiert werden. Der Filter ist auf diese
aufzusetzen und anschließend um 90° bis zum Einrasten zu drehen (Abb. 3).
Hierzu ist das Gitter (G) (Abb.3) abzunehmen. Die Luft wird über ein durch den
Hängeschrank geführtes und an den mitgelieferten Ring (B) angeschlossenes
Verbindungsrohr wieder in den Raum zurückgefördert (Abb.1 und 2).
GEBRAUCH UND WARTUNG
Es wird empfohlen, das Gerät schon vor der Zubereitung jeglicher Speisen
einzuschalten. Es wird weiterhin empfohlen, die Dunstabzugshaube nach
Beendigung des Kochvorgangs noch 15 Minuten eingeschaltet zu lassen, um
die Kochdünste vollständig abzusaugen. Das einwandfreie Funktionieren der
Dunstabzugshaube hängt entscheidend von der Sorgfalt ab, mit der die
Wartungsarbeiten durchgeführt werden, insbesondere die des Fettfilters und
des Aktivkohlefilters.
Der Fettfilter hat die Aufgabe, die Fettpartikel, die sich in der Luft befinden, zu
binden, daher hängt die Stärke der Verschmutzung von der Häufigkeit des
Gebrauchs der Dunstabzugshaube ab.
Der Acrylfilter, der sich auf dem Gitter befindet muss ersetzt werden, wenn
die Schriftzüge, die durch das Gitter sichtbar sind, ihre Farbe verändern und
die Farbe verläuft; der neue Filter muss dann so eingesetzt werden, dass die
Schriftzüge durch das Gitter hindurch von aussen her sichtbar sind.
Falls auf den Acrylfiltern keine Schriftzeichen sind, oder falls Metallfilter oder
Aluminiumpaneele verwendet werden, müssen diese spätestens alle zwei
Monate gereinigt werden, um der Gefahr des Sich-Entzündens vorzubeugen.
Dabei müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
- Die Filter aus der Dunstabzugshaube entfernen und mit Wasser und einem
flüssigen Neutralreiniger säubern; wenn notwendig, einweichen lassen.
- Die Filter mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und gut trocknen
lassen.
Die Metallfilter oder die Filterpaneele aus Aluminium können auch in der
Geschirrspülmaschine gewaschen werden.
Bei den Aluminiumfiltern oder Filterpaneelen aus Aluminium können nach
mehreren Waschgängen Farbveränderungen auftreten. Diese berechtigen
jedoch nicht zum kostenlosen Garantieersatz der Filter.
Bei Nichtbeachtung der Anweisungen zur Reinigung und zum Auswechseln der
Fettfilter besteht die Gefahr, dass diese sich entzünden.
Die Aktivkohlefilter dienen dazu, die Luft zu reinigen, die in den Raum
zurückgeleitet wird. Diese Filter sind weder waschbar noch wiederaufbereitbar
und müssen spätestens alle vier Monate ausgewechselt werden. Die Sättigung
der Aktivkohle hängt von der Intensität und der Häufigkeit des Gebrauchs der
Dunstabzugshaube ab, weiterhin von der Art der Zubereitung der Speisen und
von der Regelmässigkeit, mit der die Reinigung des Fettfilters durchgeführt wird.
“Alle auf dem Lueftergehaeuse und den anderen Teilen der Haube
angesammelten Rueckstaende sind regelmaessig mit Spiritus oder
neutralem Fluessigkeitsreiniger ohne Scheuermittel zu entfernen”
ACHTUNG!
ELEKTROGERÄTE KÖNNEN UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN
GEFÄHRLICH SEIN!
Versuchen Sie nicht, die Filter während des Betriebs der Abzugshaube zu
kontrollieren.
Lampe nach längerem Betrieb des Gerätes nicht anfassen.
Flambieren unter der Abzugshaube ist nicht zulässig.
Vermeiden Sie offene Flammen, da sie die Filter beschädigen und Brände
verursachen können.
Beim Frittieren sind die Speisen ständig zu kontrollieren, um ein Überhitzen
und Entflammen des Öls zu vermeiden.
Vor eventuellen Wartungsmaßnahmen ist das Gerät stromfrei zu machen.
Bei Nichtbeachtung der o.g. Anweisungen wird keinerlei Haftung übernommen.
Das Gerät entspricht der EMC-Norm 89/336/EEC und den Änderungen 92/
31/EEC und 93/68/EEC.
ESPAÑOL
INSTALACIÓN
El aparato ha sido proyectado como campana de aspiración (evacuación
externa) o de filtrado (reciclaje de aire hacia el interior).
El mismo debe ser instalado a una altura mínima de 650 mm de los hornillos
eléctricos y a 750 mm de los hornillo de gas o mixtos. Si se debe utilizar un
tubo de conexión compuesto por dos o mas partes, la parte superior debe
ser externa a la parte inferior. No conectar la descarga de la campana a un
conducto donde circule aire caliente o que sea utilizado para evacuar humos
de los aparatos alimentados por energía no eléctrica. Prestar mucha
atención en caso que funcionen simultáneamente una campana de aspiración
y un quemador o un horno que dependan del aire ambiente y que sean
alimentados con energía no eléctrica: al aspirar, la campana quita del
ambiente el aire que necesitan el quemador o el horno para la combustión.
Para un funcionamiento seguro, ventilar correctamente el local. Para la
evacuación hacia el exterior, atenerse a las disposiciones vigentes en
materia en el país donde se efectúa la instalación.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
El aparato está construido en clase II, por consiguiente no es necesario
acoplar ningún cable a la conexión de tierra.
La conexión a la red eléctrica debe efectuarse de la siguiente manera:
Marrón = L línea
Azul = N neutro
Si no está en dotación, montar en el cable un enchufe normalizado para la
carga indicada en la etiqueta de las características. En caso de conexión
directa a la red eléctrica, interponer entre el aparato y la red un interruptor
omnipolar con abertura mínima de 3 mm entre los contactos, adecuado a la
carga y que responda a normas vigentes.
ATENCIÓN: si las lámparas no funcionan, controlar que estén ajustadas
correctamente.
MONTAJE DE LA CAMPANA EN LA PARTE INFERIOR DE UN MUEBLE
PENSIL
Este aparato debe ser empotrado en la parte inferior de un mueble pensil o
en otro soporte. Para la fijación, emplear 4 tornillos adecuados al tipo de
mueble, practicando los agujeros correspondientes según las fig. 1 y 2.
TRANSFORMACIÓN DE CAMPANA DE ASPIRACIÓN EN UNA DE
FILTRADO
Esta transformación es posible incluso después del uso con sistema de
aspiración. Solicitar al proveedor una serie de filtros de carbón activo (F) fig.
3. Los filtros de carbón activo sirven para depurar el aire que será introducido
en el ambiente. Los filtros no son lavables o regenerables, y deben
sustituirse cada cuatro meses al máximo. La saturación del carbón activo
depende del uso más o menos prolongado de la campana, del tipo de cocina
y de la frecuencia con la cual se limpia el filtro anti-grasas. El filtro debe
aplicarse al grupo de aspiración ubicado dentro de la campana, centrándolo
respecto del mismo y rotándolo 90º, hasta alcanzar el tope de detención fig.
3. Para cumplir esta operación, en primer lugar remover la rejilla (G) fig. 3.
El aire se introduce en el ambiente mediante un tubo de acoplamiento que
pasa a través del mueble pensil y está conectado al anillo de unión en
dotación (B) fig. 1 y 2.
USO Y MANTENIMIENTO.
Se aconseja poner en funcionamiento el aparato antes de cocinar cualquier
tipo de alimento.
Se aconseja dejar funcionando el aparato durante 15 minutos después de
haber terminado de cocinar para una evacuación completa del aire viciado.
El buen funcionamiento de la campana depende de la asiduidad con que se
realice el mantenimiento, sobre todo del filtro antigrasa y del filtro
al carbón activo.
El filtro antigrasa tiene la función de retener las partículas de grasa que están
en suspensión en el aire, por lo tanto puede obstruirse en un tiempo que
varía según el uso que se haga del aparato.
El filtro acrilico que se encuentra apoyado en la rejilla debe ser cambiado
cuando lo que está escrito, que se puede ver a través de la rejilla, cambia
de color y la tinta se corre; el filtro nuevo debe ser colocado de manera que
lo que está escrito sea bien visible a través de la rejilla desde el exterior de
la campana.
En caso de que los filtros acrílicos no tengan nada escrito o bien se
encuentren filtros metálicos o de panel en aluminio, para prevenir el peligro
de posibles incendios, máximo después de 2 meses es necesario lavar los
filtros de la siguiente manera:
-Quite los filtros de la campana y lávelos con una solución de agua y
detergente líquido neutro,dejando ablandar la suciedad.
-Enjuague con abundante agua templada y deje secar.
Los filtros metálicos o de panel en aluminio pueden ser lavados en
lavavajillas.
Después de algunos lavados, si los filtros son de aluminio o de panel en
aluminio pueden producirse alteraciones del color. Este hecho no da lugar
a ninguna reclamación para un posible cambio.
Si no se atiene a las instrucciones de cambio y lavado, los filtros antigrasa
se pueden incendiar.
Los filtros al carbón activo sirven para depurar el aire que volverá a circular
en el ambiente. Los filtros no se pueden lavar o reciclar y deben ser
cambiados cada cuatro meses máximo. La saturación del carbón activo
depende del uso más o menos prolongado que se dé al aparato de manera
de cocinar o de la regularidad con que se realice la limpieza del filtro
antigrasa.
Limpie con frecuencia todos los restos de suciedad en el ventilador y en las
otras superficies usando un paño humedecido con alcohol o detergentes
liquidos neutros no abrasivos.
¡¡ATENCIÓN!!
EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS LOS ELECTRODOMÉSTICOS
PUEDEN RESULTAR PELIGROSOS.
No controlar los filtros con la campana en funcionamiento.
No tocar las lámparas después del uso prolongado del aparato.
Está prohibido cocer alimentos a la llama bajo la campana.
Evitar el uso de llamas libres, ya que resultan perjudiciales para los
filtros y pueden provocar incendios.
Controlar permanentemente los alimentos fritos para evitar que el
aceite caliente prenda fuego.
Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar
la campana de la red eléctrica.
Se declina toda responsabilidad por eventuales daños provocados por la
inobservancia de las advertencias arriba indicadas.
Este aparato es conforme a la directiva EMC 89/336/EEC y sucesivas
modificaciones 92/31/EEC y 93/68/EEC.
NEDERLANDS
PLAATSING
Het apparaat is ontworpen om als afzuigkap (afvoer naar buiten) of filter
(luchthercirculatie binnen) te fungeren.
Het apparaat moet op een hoogte van minimaal 650 mm vanaf een
elektrisch fornuis geplaatst worden of 750 mm vanaf een gasfornuis of een
combinatiefornuis, d.w.z. op gas en elektra. Als u een pijp wilt gebruiken die
uit twee of meer delen bestaat, dan moet het bovenste gedeelte aan de
buitenkant van het onderste gedeelte zitten. Sluit de afvoer van de afzuigkap
niet op een kanaal aan waarin warme lucht circuleert of dat gebruikt wordt
voor het afvoeren van verbrandingsgassen van apparaten die door een
andere energiebron dan elektrische energie gevoed worden, omdat de kap
tijdens het afzuigen de lucht die de brander of de haard nodig heeft voor de
verbranding aan de omgeving onttrekt. Voor een veilige werking dient u de
ruimte daarom goed te ventileren. Om de verbrandingsgassen naar buiten
af te voeren moet u zich aan de geldende voorschriften houden die in uw land
van toepassing zijn.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Het apparaat is gemaakt van klasse II, het snoer hoeft derhalve niet op een
geaard stopcontact aangesloten te worden.
De aansluiting op het elektriciteitsnet moet als volgt tot stand gebracht
worden:
BRUINE DRAAD = L leiding
BLAUWE DRAAD = N nulleider.
Als deze niet reeds is gemonteerd moet u een stekker op het snoer
aansluiten die genormaliseerd is voor de belasting die op het typeplaatje
staat. Als u het snoer rechtstreeks op het elektriciteitsnet aansluit moet u
tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar plaatsen, met
een minimale opening tussen de contacten van 3 mm. Deze schakelaar
moet berekend zijn op de belasting en moet aan de geldende voorschriften
voldoen.
LET OP: als de lampen het niet doen moet u controleren of ze goed
vastgedraaid zijn.
MONTAGE VAN DE AFZUIGKAP IN HET ONDERSTE GEDEELTE VAN
EEN HANGKEUKENKAST
Dit apparaat moet ingebouwd worden in het onderste gedeelte van een
hangkeukenkast of een andere steun. Voor de bevestiging moet u 4
schroeven gebruiken die geschikt zijn voor het type meubel, waarbij u gaten
moet boren zoals blijkt uit fig. 1 en 2.
OMBOUW VAN DE AFZUIGKAP VAN MODEL MET AFZUIGSYSTEEM
IN MODEL MET FILTERSYSTEEM
Om de afzuigkap om te bouwen (dit is ook mogelijk nadat de afzuigkap reeds
als afzuigsysteem gebruikt heeft) moet u een set actieve koolstoffilters bij uw
leverancier bestellen (F) fig. 3. De actieve koolstoffilters dienen om de lucht
te zuiveren die weer terug in het vertrek wordt geblazen. De filters kunnen
niet gereinigd of gezuiverd worden en moeten dan ook maximaal één keer
in de 4 maanden vervangen worden. De mate van verzadiging van de
koolstof hangt af van het feit of u de afzuigkap min of meer langdurig heeft
gebruikt, van het type keuken en van de regelmaat waarmee de vetfilters
gereinigd worden. De filters moeten op het afzuigblok gemonteerd worden
die zich aan de binnenkant van de afzuigkap bevinden, de filters moeten in
het midden daarvan gelegd worden en vervolgens 90° gedraaid worden
totdat de filters vastklikken (zie fig. 3). Om dit te kunnen doen moet u het
rooster (G) eraf halen (zie fig. 3). De lucht wordt weer in het vertrek
teruggeblazen via een verbindingspijp die door het hangende gedeelte loopt
en die op de meegeleverde verbindingsring (B) is aangesloten (zie fig. 1
en2).
GEBRUIK EN ONDERHOUD
We raden aan de afzuigkap aan te zetten voordat U met de bereiding begint
en deze nog 15 minuten aan te laten staan nadat het eten klaar is, voor een
optimale luchtverversing. De goede werking van de afzuigkap hangt af van
een regelmatig en grondig onderhoud, in het bijzonder van de vetfilter en van
de koolstoffilter. De vetfilter houdt de vetdeeltjes die in de lucht circule-
ren vast en raken daarom oververzadigd op onregelmatige tijden,
afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
De acrylfilter, op het rooster, moet vervangen worden als het opschrift,
zichtbaar door het rooster, van kleur verandert en als de inkt zich verspreidt.
De nieuwe filter moet zodanig geplaatst worden dat het opschrift vanuit de
buitenkant van de afzuigkap, door het rooster, zichtbaar is.
Indien de acrylfilters geen opschrift hebben, of indien er een metalen filter of
een aluminium plaat is, om brand te voorkomen, de filters, hoogstens om de
twee maanden reinigen door de volgende handelingen uit te voeren:
- Filters uit de kap halen en deze grondig reinigen in een sop van water
en neutrale wasmiddel, op deze wijze het vuil verwijderen.
- Grondig met lauw water afspoelen en laten drogen.
De metalen filters of de aluminium plaat kunnen ook in de vaatmachine
gereinigd worden.
Na verschillende wasbeurten, in het geval van een aluminiumfilter of een
aluminium plaat, kunnen kleurveranderingen plaatsvinden. Dit geeft echter
niet het recht tot een eventuele vervanging ervan.
Als de vervang- en wasvoorschriften niet in acht genomen worden bestaat
het gevaar dat de vetfilters gaan branden.
De koolstoffilters dienen om de lucht die weer in de omgeving afgegeven
wordt te reinigen. De filters mogen niet gewassen of weer gebruikt worden
en moeten hoogstens om de vier maanden vervangen worden. De verzadi-
ging van de koolstoffilter hangt af van een al dan niet intensief gebruik van
het apparaat, van het type keuken en van de regelmaat waarop de reiniging
van de vetfilter uitgevoerd wordt.
Regelmatig alle afzettingen op de ventilator en op de andere oppervlaktes
schoonmaken met een doek gedrenkt in gedenatureerd alcohol of in
vloeibare neutrale krasvrije wasmiddelen.
LET OP:
ONDER BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN DEZE
HUISHOUDELIJKE APPARATEN GEVAARLIJK ZIJN.
Probeer de filters niet te controleren als de afzuigkap in werking is.
Raak de lampen niet aan als u het apparaat lange tijd achtereen
gebruikt heeft.
Het is verboden om onder de afzuigkap gerechten rechtstreeks op de
branders c.q. de platen te bereiden.
Laat de branders niet open en bloot branden omdat dit schadelijk is voor
de filters en gevaarlijk is met het oog op brand.
Tijdens het frituren van etenswaren moet u constant opletten om te
voorkomen dat de olie door oververhitting vlam vat.
Alvorens onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat te verrichten
moet u eerst de stroom uitschakelen.
De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen van bovenstaande
voorschriften.
Dit apparaat is conform de EMC Richtlijn 89/336EEG gewijzigd bij
Richtlijn 92/31/EEG en 93/68/EEG.
NORSK
INSTALLASJON
Dette apparatet er konstruert for å brukes som utsugingsvifte (utsuging til
utendørs) eller som filtreringsvifte (innendørs resirkulering av luften).
Apparatet skal installeres i en min. høyde på 650 mm over elkomfyr og 750
mm over gasskomfyr. Dersom man bruker et forbindelsesrør som består av
flere deler skal den øvre delen tres over den nedre. Koble utgangsrøret til
en luftkanal hvor det sirkuleres varmluft, eller som brukes til å suge ut røyk
fra apparater som drives av annet enn elektrisk energi. Vær forsiktig dersom
det parallelt med avsugingsviften brukes brennere eller kaminer som drives
med ikkeelektrisk energi og er avhengig av luften i omgivelsen i rommet.
Dette fordi viften stjeler luft fra rommet som brenneren eller kaminen trenger
i forbrenningsprosessen sin. For sikkerhets skyld skulle man i slike tilfeller
passe på at rommet ventileres på passende måte. Når det gjelder
utsugingsviften som slipper luften ut i det fri, så følg de gjeldende normer og
forskrifter.
ELEKTRISK TILKOBLING
Apparatet er av klasse II og skal derfor ikke tilkobles jord.
Nettilkoblingen skal utføres som følgende:
BRUN = L Fase
BLÅ = N Nøytral
Dersom kabelen ikke allerede har en slik, skal man montere en standard
stikkontakt som er laget for den belastningen som står på typeskiltet.
Dersom man kobler apparatet fast til nettet, skal det monteres en allfaset
strømbryter med et luftrom på minst 3 mm mellom kontaktene, som er
dimensjonert for den aktuelle belastningen og godkjent av myndighetene.
OBS: Dersom lampene ikke skulle fungere, skal man kontrollere at de er
skrudd fast i bunnen.
MONTERING AV VIFTEN I UNDRE DEL AV ET VEGGSKAP
Denne typen vifte er laget for innebygging i den undre delen av et veggskap,
eller en annen type støtte. Monter viften med 4 skruer av passende type for
det gjeldende skapmaterialet, etter hullbilde på fig. 1 og 2.
FORANDRING FRA AVSUGINGSVIFTE TIL FILTRERINGSVIFTE
For å gjøre denne endringen (som er mulig til og med etter at viften har blitt
brukt som avsugingsvifte) kan man dersom disse ikke allerede inngår i
pakken, få tak i et sett med aktive kullfiltre (F) fig.3. Kullfiltrene renser luften
som resirkuleres i kjøkkenet. Filtrene er ikke vaskbare og skal byttes ut med
et intervall på høyst 4 måneder. Livslengden på det aktive kullet er avhengig
av hvor mye viften brukes, kjøkkenets utforming samt hvor ofte apparatets
fettfilter vaskes. Filteret monteres på den utsugende enheten inni viften,
sentreres om den og dreies 90° til det sier klikk, fig. 3. For å komplettere
forandringen skal man ta vekk risten (G), fig. 3. Luften kommer nå til å
resirkuleres i kjøkkenet via et forbindelsesrør som passer gjennom
veggskapet og tilpasses ringen som følger med, (B) fig. 1 og 2.
BRUK OG VEDLIKEHOLD
Apparatet må settes igang før man starter tilberedning av mat.
La apparatet stå på 15 minutter etter at tilberedningen er avsluttet, slik at all
damp og matos fjernes.
For at ventilatoren alltid skal fungere best mulig, er det viktig at det utføres
vedlikehold jevnlig. Dette gjelder spesielt fettfilteret og kullfilteret.
Fettfilteret har som oppgave å fange opp fettpartiklene i luften. Det vil derfor
etterhvert bli skittent, avhengig av hvor ofte apparatet brukes.
Akrylfilteret, som sitter over risten, må skiftes ut når bokstavene som sees
gjennom risten skifter farge og blekket flyter utover. Det nye filteret må
plasseres slik at bokstavene sees tydelige fra utsiden, gjennom risten.
Dersom det ikke er skrevet noe på akrylfiltrene eller det er montert metallfiltre
eller filtre av aluminiumsplater, må man for å forebygge brann vaske filtrene
minst hver 2. måned. Gå frem på følgende måte:
- Ta filtrene ut av ventilatoren og vask dem med vann tilsatt et nøytralt
vaskemiddel. Pass på at du fjerner alt fettet.
- Skyll omhyggelig med lunkent vann og la filtrene tørke.
Metallfiltre og aluminiumspaneler kan også vaskes i oppvaskmaskin.
Etter at de er blitt vasket noen ganger, kan filtre av aluminium eller
aluminiumsplater bli misfarget. Dette gir ikke rett til utskifting i garantitiden.
Dersom ikke fettfiltrene skiftes ut eller vaskes jevnlig, kan man risikere at de
tar fyr.
Kullfiltrene har som oppgave å rense luften som ledes tilbake i rommet.
Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen, og må skiftes ut minst hver
4. måned. Hvor fort kullfiltrene blir skitne, avhenger av hvor ofte og lenge
apparatet brukes, komfyrtypen og hvor ofte fettfilteret rengjøres.
Rengjør jevnlig ventilatoren og overflatene rundt med en fille fuktet med sprit
eller et ikke-etsende nøytralt rengjøringsmiddel.
OBS!
ELEKTRISKE HUSHOLDNINGSMASKINER KAN UNDER VISSE
OMSTENDIGHETER BLI FARLIGE.
Kontroller ikke filteret når avsugingen foregår.
Ikke berør glødelampene dersom viften har vært igang en lengre stund.
Det er forbudt å grille mat på åpen flamme under viften.
Unngå åpen flamme, for det er skadelig for filteret og utgjør en
brannfare.
Ved frityrkoking må man passe på komfyren hele tiden, for å forsikre seg
om at oljen ikke overopphetes og tar fyr.
Før man foretar noen som helst serviceinngrep skal viften kobles fra det
elektriske nettet.
Fabrikanten frasier seg ethvert ansvar for eventuelle skader som forårsakes
p.g.a. uaktsomhet med hensyn på ovenfornevnte instruksjoner.
Dette apparatet er i overensstemmelse med EMC-direktivet 89/336/
EEC med tilleggene 92/31/EEC og 93/68/EEC.
DANSK
INSTALLATION
Dette apparat er konstrueret til at bruges som udsugningshætte (udsugning
til udendørs) eller som filtreringshætte (indendørs recirkulering af luften).
Det anbefales at installere emhætten i en højde af mellem 650 og 750 mm
over madlavningssteder. Hvis man bruger et forbindelsesrør, der består af
2 eller flere dele, skal den øverste del være på den udvendige side af den
nederste del. Forbind ikke emhættens udgangsrør til et rør, hvor der
cirkulerer varm luft eller, som bruges til at udsuge røg fra apparater, som ikke
bruger elektrisk energi. Hvis man sammen med udsugningshætten anvender
andre udsugningsapparater som ikke bruger elektrisk energi, er det
nødvendigt at åbne en dør eller et vindue for at sikre en tilstrækkelig strøm
af frisk luft. Hvad angår den udvendige udsugning, bedes kunden følge
landets gældende regler.
DEN ELEKTRISKE TILSLUTNING
Apparatet er konstrueret i klasse II, ledningerne skal derfor ikke tilsluttes en
jordforbindelse.
Tilslutningen til det elektriske net skal udføres som beskrevet nedenfor:
BRUN = L linje
BLÅ = N neutral.
Monter på ledningen et stik normaliseret til den ladning, som er angivet på
etiketten egenskaber, hvis den ikke allerede har et. I tilfælde af direkte
forbindelse til det elektriske net, er det nødvendigt at indsætte en omnipolarisk
afbryder mellem apparatet og nettet, med en minimums åbning mellem
forbindelserne på 3 mm, dimensioneret til ladningen og i overensstemmelse
med de gældende normer.
BEMÆRK: Hvis lysene ikke virker, bør man sikre sig at pærene er skruet
ordentligt fast.
MONTERING AF EMHÆTTE PÅ UNDERSIDEN AF SKAB
Denne emhætte skal ophænges på undersiden af et skab eller på en anden
bærende struktur. Til monteringen brug 4 skruer, som passer til møbeltypen
og bor de huller, som er vist på fig. 1 og 2.
OMSKIFTNING FRA UDSUGNINGSHÆTTE TIL FILTRERINGSHÆTTE
For at udføre denne omskiftning (det er muligt også efter brug af emhætten
med udsugning) er det nødvendigt hos forhandleren at anskaffe et sæt aktivt
kulfiltre (F) fig. 3. Kulfiltrene renser luften, som ledes ud i køkkenet. Filtrene
kan ikke vaskes eller bruges igen og skal udskiftes hver fjerde måned.
Mætheden af det aktive kul afhænger af, hvor meget man bruger emhætten,
typen af madlavning og hvor ofte man rengør fedtfiltret. Filtrene skal sættes
på den udsugende gruppe indvendig i emhætten, centreres omkring den og
drejes 90º indtil det siger klik (fig. 3). Fjern risten (G) fig. 3. Luften ledes ud
i køkkenet gennem et forbindelsesrør, som går gennem skabet og som er
forbundet til den leverede forbindelsesring (B) fig. 1 og 2.
BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
Det anbefales, at man tænder emhætten inden man påbegynder tilberedelse
af enhver form for fødevarer.
Det anbefales endvidere, at man lader apparatet være i funktion i 15 minutter
efter at man har afsluttet tilberedelse af maden, for at fjerne den mættede
luft helt.
Korrekt funktion af emhætten afhænger af, hvor ofte der udføres
vedligeholdelse, specielt af filtret til modvirkning af fedtafsættelse og af det
aktive kulfilter.
Filtret til modvirkning af fedtafsættelse har til opgave at opfange de
fedtpartikler, der svæver i luften, og har således tendens til at tilstoppe mere
eller mindre hyppigt, afhængigt af apparatets brug.
Akrylfiltret er støttet mod risten og skal udskiftes når den tekst, der kan ses
gennem risten, skifter farve og blækket spredes; det nye filter skal installeres
på en sådan måde, at disse tekster kan ses gennem risten fra ydersiden af
emhætten.
Hvis akrylfiltrene ikke har disse tekster, eller der findes filtre af metal eller
filtre med aluminiumspaneler, skal man efter højst 2 måneder vaske disse
filtre for at undgå brandfare; følg nedenstående fremgangsmåde:
- Fjern filtrene fra emhætten og vask dem med en opløsning af vand og
flydende neutralt rensemiddel, således at snavset fjernes.
- Skyl efter med rigeligt lunkent vand og lad filtrene tørre.
Filtrene af metal eller med aluminiumspaneler kan også vaskes i
opvaskemaskine.
Efter et par afvaskninger kan filtrene – hvis de er lavet af aluminium eller af
aluminiumspaneler – udsættes for farveændringer. Denne omstændighed
giver ikke ret til eventuel udskiftning.
Hvis man ikke overholder instruktionerne for udskiftning og vask kan der
være fare for, at filtret til modvirkning af fedtafsættelse bryder i brand.
De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft der sendes ud i lokalet.
Disse filtre kan ikke vaskes eller genbruges, og skal udskiftes mindst hver
4. måned. Mætningsgraden af det aktive kulfilter afhænger af, hvor længe
emhætten har været brugt, af køkkenets type, og af den hyppighed,
hvormed filtret til modvirkning af fedtafsættelse renses.
Rens jævnligt enhver form for aflejring på ventilatoren og de andre overflader
ved hjælp af en klud fugtet med denatureret alkohol eller flydende neutrale
rensemidler, der ikke er slibende.
BEMÆRK !!
UNDER VISSE OMSTÆNDIGHEDER KAN HUSHOLDNINGENS
ELARTIKLER VÆRE FARLIGE.
Kontroller ikke filtrene når emhætten er i funktion.
Rør ikke lysene efter at apparatet har været i brug i lang tid.
Det er forbudt at flambere madretter under emhætten.
Undgå en åben flamme, eftersom flammerne kan beskadige filtret og
der kan opstå brand.
Kontroller hele tiden friturestegt mad for at undgå, at der går ild i den
opvarmede olie.
Inden der udføres en hvilken som helst form for vedligeholdelse, skal
emhætten afbrydes fra det elektriske net.
Producenten fraskriver sig ethvert ansvar i tilfælde af skader, opstået som
følge af, at ovenstående normer ikke er blevet fulgt.
Dette apparat er i henhold til direktivet EMC/ 89/336/EEC korrigeret i 92/
31/EEC og i 93/68/ECC.
SVENSKA
INSTALLATION
Apparaten har projekterats för användning antingen som avsugningskåpa
(externt utsläpp) eller som filterkåpa (intern recirkulation).
Apparaten skall installeras på en min.höjd av 650 mm över elspis och 750
mm över gasspis. Om man som utloppsrör använder sig av ett rör som består
av flera delar, skall det övre av rören träs utanpå det nedre. Anslut inte
utloppsröret till luftkanaler där varmluft cirkulerar, eller kanaler vilka användes
för att evakuera rök från apparater som drivs med annat än elektrisk energi.
Var försiktig om ni parallellt med avsugningskåpan även använder brännare
eller värmekamin som drivs med en ickeelektrisk energikälla och är beroende
av omgivningsluften i rummet , eftersom avsugningskåpan stjäl luft från
rummet som brännaren eller kaminen har behov av för sin förbrännings-
process. För säkerhets skull skall man i sådana fall tillse att rummet
ventileras på lämpligt sätt. Beträffande det yttre utsläppet skall man följa
lokalt gällande normer och föreskrifter.
ELANSLUTNING
Apparaten är av typklass II och skall därför inte anslutas till jord.
Nätanslutningen skall utföras som följer:
BRUN = L Fas
BLÅ = N Nolla
Om en kabeln inte redan är försedd med en sådan, skall man montera en
standard stickpropp avsedd för den på märkplåten angivna belastningen.
Ifall apparaten anslutes fast till nätet, skall man mellan detta och apparaten
montera en allfasigt brytande strömbrytare med ett luftgap på minst 3 mm
mellan kontakterna, som är dimensionerad för den aktuella lasten och
godkänd av myndigheterna.
OBS: Om lamporna inte skulle fungera, skall man kontrollera att det är
iskruva-de i botten.
MONTERING AV KÅPAN I UNDRE DELEN AV ETT VÄGGSKÅP
Denna typ av kåpa är avsedd för inbyggnad i den undre delen av ett
väggskåp, eller med annan typ av stöd. Montera kåpan med 4 skruvar av
passande typ för skåpmaterialet i fråga, med hålbild enligt fig.1 och 2.
ÄNDRING FRÅN AVSUGNINGSKÅPA TILL FILTERKÅPA
För att utföra ovannämnda ändring (vilken är möjlig även efter att kåpan
redan använts som avsugningskåpa), kan ni, om dessa inte redan ingår i
satsen, hos er återförsäljare finna filterinsatser av aktivt kol (F), fig. 3. Filtret
med aktivt kol användes för att rena luften som återcirkuleras till lokalen.
Filtren är inte tvättbara och skall bytas med ett intervall på högst 4 månader.
Livslängden för det aktiva kolet är beroende av hur länge kåpan användes,
av kökets utformning, samt av intervallen med vilka apparatens fettfilter
tvättas. Filtret monteras på fläktenheten inuti kåpan genom att centrera det
på densamma och vrida 90° tills det snäpper fast., fig. 3. För att komplettera
ändringen skall man ta bort gallret (G), fig.3. Luften kommer nu att
återcirkuleras till lokalen via ett förbindelserör som passerar genom
väggskåpet och anslutes till den medlevererade ringen, (B) fig.1 och 2.
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL
Det är tillrådligt att sätta apparaten i funktion innan någon typ av matlagning
förekommer.
Det är tillrådligt att låta apparaten fungera i ytterligare 15 minuter efter
avslutad matlagning, för att eliminera allt matos.
Kåpans goda funktion beror på hur ofta underhållsarbetet utförs, i synnerhet
vad beträffar fettfiltret och kolfiltret.
Fettfiltret renar luften från fettpartiklar, vilket innebär att det gror igen efter
viss tid beroende på användningen av apparaten.
Acrylfiltret som sitter mot gallret, skall bytas ut när texten som är synlig
genom gallret byter färg och bläcket rinner ut; det nya filtret skall installeras
så att texten är synlig genom gallret från kåpans utsida.
I det fall akrylfiltren saknar text eller metallfilter eller panelfilter i aluminium
används, skall filtren för att undvika brandrisk rengöras efter högst två
månader enligt följande anvisningar:
- Avlägsna filtren från kåpan och rengör dem med vatten och ett flytande
neutralt rengöringsmedel och låt smutsen lösas upp.
- Skölj noga med ljummet vatten och låt torka.
Metallfilter eller filter i aluminiumram kan även tvättas i diskmaskin.
Efter ett antal rengöringar kan färgförändringar förekomma om filtren är av
aluminium eller ramarna är av aluminium. Detta ger ingen rätt till klagomål
eller ersättning av filtren.
Om ersättnings- och rengöringsinstruktionerna inte följs finns det risk för att
fettfiltren antänds vid användning.
De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan
inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut minst var 4:e
månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta kåpan används,
typen av matlagning samt hur ofta fettfiltret rengörs.
Rengör fläktens ytor regelbundet, med en trasa som fuktats med denature-
rad sprit eller ett neutralt flytande rengöringsmedel utan slipverkan.
OBS!
ELEKTRISKA HUSHÅLLSMASKINER KAN UNDER VISSA OMSTÄNDIG-
HETER BLI FARLIGA.
Kontrollera inte filtren då avsugningen är igång
Rör inte vid glödlamporna om kåpan har varit igång under en längre tid.
Det är förbjudet att grilla mat på öppen flamma under kåpan.
Undvik öppen låga, eftersom den är skadlig för fitren och utgör en
brandrisk.
Vid frityrkokning måste man kontinuerligt övervaka spisen, för att
försäkra sig om att oljan inte överhettas och tar eld.
Innan man vidtar någon typ av serviceingripande skall kåpan frånskiljas
från det elektriska nätet.
Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för ev. skador som orsakats p.g.a.
oaktsamhet med avseende på ovanstående instruktioner.
Denna apparat överensstämmer med direktivet EMC 89/336/EEC med
tilläggen 92/31EEC och 93/68EEC.
SUOMI
ASENNUS
Laite on suunniteltu liesituulettimeksi (ulkoinen poisto) tai suodattimeksi
(ilman kierrätys sisällä).
Laite on asennettava vähintään 650 mm korkeudelle sähkölevyistä tai 750
mm korkeudelle kaasu- tai sekalevyistä. Mikäli joudutaan käyttämään
yhdysputkea, joka koostuu useammasta osasta, on ylemmän osan oltava
alemman ulkopuolella. Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jossa kiertää
kuuma ilma tai jota käytetään sellaisten savujen poistoon, jotka ovat muiden
kuin sähköä käyttävien laitteiden aiheuttamia. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää ettei liesituuletin ole käytössä yhtäaikaa kuin tulipesä tai uuni, jotka
ovat riippuvaisia huonetilan ilmasta ja käyttävät jotain muuta energianlähdettä
kuin sähköä. Liesituuletin poistaa ilman huonetilasta jota taas uuni tai
tulipesä tarvitsevat polttamiseen. Toiminnan varmistamiseksi tulee huolehtia
tilan riittävästä tuuletuksesta. Ulkoista poistoa koskien pyydetään
tarkastamaan maassanne vallitsevat voimassaolevat määräykset.
SÄHKÖINEN LIITTÄNTÄ
Laite on rakennettu II-luokassa ja tämän vuoksi mikään kaapeli ei saa olla
yhdistetty maadoituspinneen. Verkkoon liitännän on tapahduttava
seuraavasti:
RUSKEA = L linja
SININEN = N neutraali
Tarvittaessa tulee kaapeliin asentaa standardipistoke, joka kestää
tuoteselosteessa mainitun kuormituksen. Liitettäessä suoraan
sähköverkkoon pitää laitteen ja verkon väliin laittaa moninapainen
virrankatkaisin, jossa kontaktien minimiväli on 3 mm ja joka on mitoitettu
kuormituksen mukaan ja on voimassaolevien määräysten mukainen.
HUOMIO! Jos lamput eivät toimi, tulee varmistaa, että ne on kaikki kiinnitetty.
TUULETTIMEN ASENTAMINEN SEINÄKAAPIN ALAOSAAN
Laitteen tulee olla sisäänrakennettu seinäkaapin alaosaan tai muuhun
tukiosaan. Kiinnittämisessä tulee käyttää neljää tätä tarkoitusta varten
olevaa ruuvia ja reiät tulee tehdä kuvien 1 ja 2 mukaisesti.
LIESITUULETTIMEN MUUTTAMINEN SUODATTAVAKSI
TUULETTIMEKSI
Voidaksenne tehdä tämän muutoksen (mahdollista myös liesituulettimena
käytön jälkeen) pyytäkää tavarantoimittajalta aktiivihiilisuodattimia (F) kuten
kuvassa 3, mikäli ne eivät olleet mukana ostettaessa . Aktiivihiilisuodattimien
tehtävänä on puhdistaa ilma, joka johdetaan takaisin huonetilaan. Suodattimia
ei voi pestä eikä käyttää uudelleen vaan ne on vaihdettava vähintään joka
4 kuukausi uusiin. Aktiivihiilen toimintakyky riippuu tuulettimen käyttöajasta,
siitä minkälaista ruokaa tehdään ja miten usein rasvansuodattimet
puhdistetaan. Suodattimet liitetään liesituulettimen sisällä olevaan
tuuletusyksikköön asettamalla ne yksikköön ja kääntämällä niitä 90 astetta
kunnes lukitusmekanismi laukeaa kuten kuvassa 4. Tätä toimenpidettä
varten on ristikko (G) siirrettävä kuten kuvassa 3. Ilma johdetaan takaisin
huonetilaan yhdysputken kautta, joka kulkee seinäkaapin kautta ja on
yhdistetty mukana annetulla yhdysrenkaalla (B) kuten kuvissa 1 ja 2.
KÄYTTÖ JA HUOLTO
On suositeltavaa käynnistää laite jo ennen ruoanlaiton aloittamista sekä
antaa laitteen toimia vielä 15 min ruoan valmistumisen jälkeen, jotta ruoan
valmistumisen aikana likaantunut ilma saadaan kokonaan pois huoneistosta.
Kuvun moitteeton toiminta riippuu siihen suoritettavien huoltotoimenpiteiden
suoritustiheydestä ja erityisesti rasvasuodattimien ja aktiivihiilisuodattimien
säännöllisestä vaihtamisesta.
Rasvasuodattimien tarkoituksena on pidättää ilmassa olevat rasvahiukkaset
ja tämän vuoksi ne tukkeutuvat helposti laitteen käyttötiheydestä riippuen.
Suodatin verkon päällä oleva akryylisuodatin on vaihdettava kun
suodatinverkon lävitse näkyvät kirjaimet vaihtavat väriä ja muste leviää; uusi
suodatin asetetaan paikalleen siten, että kirjaimet näkyvät suodatinverkon
lävitse kuvun ulkopuolelta.
Jos akryylisuodattimissa ei ole kirjaimia tai jos suodattimet ovat metallia tai
alumiinipanelia, ne on puhdistettava kahden kuukauden välein seuraavalla
tavalla tulipalovaaran estämiseksi:
- Poista suodattimet kuvusta ja pese ne vettä ja neutraalia pesunestettä
sisältävällä liuoksella ja anna lian valua ulos.
- Huuhtele huolelliseti haalealla vedellä ja anna kuivua.
Metalli- tai alumiinipanelisuodattimet voidaan pestä myös
astianpesukoneessa.
Alumiinisuodattimien tai alumiinipanelisuodattimien väri voi muuttua
muutaman pesun jälkeen.
Valmistaja ei hyväksy tästä aiheutuvia valituksia eikä korvaa niiden vaihtoa.
Suodattimien pesuohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa suodattimien
syttymisen tuleen.
Aktiivihiilisuodattimien tarkoituksena on uudelleen kierrätettävän ilman
puhdistaminen. Suodattimia ei voi pestä tai käyttää uudelleen ja ne on
vaihdettava uusiin vähintään neljän kuukauden välein.
Aktiivihiilen kyllästys riippuu kuvun käyttötiheydestä, keittiötyypistä ja
rasvasuodattimien puhdistustiheydestä.
Puhdista säännöllisesti kaikki tuulettimen ja kuvun pinnoille kertyneet
epäpuhtaudet talouspriihin tai hankaamattomaan neutraaliin pesunesteeseen
kostutetulla pyyhkeellä.
HUOMIO!
KOTITALOUSKONEET VOIVAT OLLA VAARALLISIA TIETYISSÄ
OLOSUHTEISSA.
Suodattimia ei saa yrittää säätää tuulettimen ollessa käytössä.
Lamppuihin ei saa koskea pitkäaikaisen käytön jälkeen.
Tuulettimen alla ei saa valmistaa ruokaa avotulella.
Tulen polttamista muuten kuin ruoanlaitossa tulisi välttää, koska se
vahingoittaa suodattimia ja voi aiheuttaa tulipalon.
Valmistettaessa friteerattuja ruokia tulee ruokaa koko ajan vartioida,
jotta ylikuumentunut öljy ei syty palamaan.
Ennen mitään huoltotoimenpiteitä tuuletin on irrotettava sähköverkosta.
Laitteen tekijä ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
yllämainittujen ohjeiden laiminlyönnistä.
Tämä laite on direktiivin EMC 89/336/EEC ja lisäyksien 92/31/EEC ja 93/
68/EEC mukainen.
USE AND MAINTENANCE
It is recommendable to turn on the device before cooking any type of food.
It is recommendable to leave the device operating for 15 minutes after
cooking food, for a complete evacuation of vitiated air.
Good functioning of the cooking hood depends on the frequency of mainte-
nance, particularly of the anti-grease filters and the active carbon filters.
The function of the anti-grease filter is to absorb greasy particles suspended
in the air, therefore It is likely to get clogged depending on the use of the hood.
The acrylic filter, which rests on the grill, should be replaced when the writing,
which can be seen through the grill, changes color and the ink expands. The
new filter must be placed so that the writing is visible through the grill from
outside of the hood.
In case the acrylic filters don´t have any writing or there are metal or
aluminum sheet filters, these must be washed after 2 months at the latest, in
order to prevent fire risk, following this procedure:
- Remove filters from the hood and wash them with a mix of water and
neutral liquid detergent.
- Rinse thoroughly with warm water and let dry.
Metal or aluminum sheet filters can also be cleaned in the dish-washer.
After washing a few times, aluminum sheet filters can undergo color
alteration. Claims are not accepted, however, and no replacement will be
provided.
In case washing and maintenance instructions are not adequately observed,
anti-grease filters may catch fire.
Active carbon filters are meant to purify air which is returned to the environ-
ment. Filters Cannot be washed or regenerated, so they must be replaced
every four months at the latest. The saturation of active carbon depends on
the use of the device, on the type of kitchen and on how frequently the anti-
grease filter is cleaned.
Clean frequently all deposits in the ventilator and other surfaces, using a cloth
dampened with denaturated alcohol or non-abrasive neutral liquid deter-
gents.
WARNING!!
UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES DOMESTIC APPLIANCES MAY BE
DANGEROUS.
Do not check filters with hood working.
Do not touch the lamps after a prolonged use of the appliance.
No food must be cooked flambé underneath the hood.
The use of an unprotected flame is dangerous for the filters and could
cause fires.
Watch constantly the fried food in order to avoid that the cooking oil flares
up.
Before performing any mainteinance operation, disconnect the hood
from the mains.
The manufacturers refuse to accept any responsability for eventual damages,
because of failure to observe the above instructions.
This appliance complies with the directions EMC 89/336/EEC revised
92/31/EEC and 93/68/EEC.
G
G
490-510-710-810
=
=
292
148
522-542-742-842
318
490-510-710-8
=
=
292
42-842
B
=
=
493-673-793
257
148
525-705-825
282
=
=
493-673-79
257
825
B
max 80 cm
Fig.1
Fig.2
Fig.3
F
G
1
2
3 4
5
6
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.72 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το BEKO. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα BEKO
Μοντέλο BCP 80 X
Κατηγορία Απορροφητήρες
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.72 MB

Όλα τα εγχειρίδια για BEKO Απορροφητήρες
Περισσότερα εγχειρίδια του Απορροφητήρες

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Πόση απόσταση πρέπει να υπάρχει μεταξύ του απορροφητήρα και της εστίας μου; Επαληθεύτηκε

Αυτό μπορεί να εξαρτάται λίγο από τη μάρκα, αλλά γενικά ένας απορροφητήρας κουζίνας πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον 65 εκατοστά πάνω από μια εστία αερίου και τουλάχιστον 50 εκατοστά πάνω από μια ηλεκτρική ή επαγωγική εστία. Αυτό γίνεται για τη βελτίωση της πυρασφάλειας

Αυτό ήταν χρήσιμο (1219) Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζομαι κουκούλα με ή χωρίς κινητήρα; Επαληθεύτηκε

Οι εστίες κουζίνας με κινητήρα προορίζονται όταν ο αέρας κινείται απευθείας έξω. Μια κουκούλα κουζίνας χωρίς κινητήρα προορίζεται όταν υπάρχει κεντρικό σύστημα εξαερισμού. Ποτέ μην συνδέετε την κουκούλα με τον κινητήρα σε ένα κεντρικό σύστημα εξαερισμού!

Αυτό ήταν χρήσιμο (642) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο BEKO BCP 80 X Απορροφητήρας

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες