Εγχειρίδιο Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 2 συχνές ερωτήσεις, 145 σχόλια και 171 ψήφους με μέση βαθμολογία προϊόντος 13/100. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

www.alcatel-home.com
Start Up Guide
D2 85
ENGLISH
BEFORE 1st USE
- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into
telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset
Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.
only use plug adapter supplied with the unit and rechargeable batteries with your phone.
1. OK/Menu key
2. Back/Mute/Intercom key
3 & 4. Navigation key
5. Hang-up/Exit key
6. Phonebook key
7. Loudspeaker key
8. Star key - To lock / unlock keypad by long pressing * key.
9. Talk key - During a call, press once to access to operator services*
10. Paging key - To locate handset / to start registration procedure.
Display icons
Indicates you have a new voice mail message*.
Blinks when you have new missed calls*.
Displays when the alarm clock is activated.
(After alarm is finished, to turn off Alarm function by
/ or select
CLOCK/ALARM /
/ SET ALARM / / or select OFF / )
Displays when ringer volume is turned off.
Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.
If E appears on top of the icon, it means ECO mode is ON.
Indicates the keypad is locked.
Indique que vous avez reçu un message vocal*.
Clignote en cas de nouvel appel manqué*.
S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
(A la fin de l’alarme, vous pouvez désactiver la fonction réveil en sélectionnant
/ ou jusqu’à voir HEURE / REVEIL / / REGLER REV. / /
ou
puis sélectionnez DESACTIVE / )
S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la
base. Le E en haut du symbole signifie que le mode ECO est activé.
Indique que le clavier est verrouillé.
SAFETY
This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails.
Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.
Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to
open the batteries, as they contain hazardous chemical substances.
Your telephone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition.
To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical
appliances or other phones.
This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected
separately and not mixed with the household waste.The European Union has
implemented a specific collection and recycling system for which producers are
responsible.
CONFORMITY
Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following
internet address: www.alcatel-home.com
Maximum Output Power (NTP) : 24dBm; Frequency Range : 1880-1900MHz
FRANÇAIS
PREMIÈRE INSTALLATION
- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne
téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur
une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné Avant de commencer à utiliser votre téléphone,
mettez les batteries à charger pendant 15 heures.
utilisez uniquement l'adaptateur secteur qui vous a été fourni avec la base et avec les
batteries rechargeables de votre téléphone.
1. Touche OK/Menu
2. Touche Retour / Secret / Interphone
3 & 4. Touche de navigation
5. Touche Raccrocher/Quitter
6. Touche Répertoire
7. Touche Mains libres
8. Touche étoile - Pour verrouiller/déverrouiller le clavier en maintenant la touche
enfoncée.
9. Touche Décrocher - Pendant un appel, appuyez pour accéder aux services de
votre opérateur téléphonique*
10. Touche Recherche de combiné / association - Pour localiser le combiné/pour
démarrer la procédure d'association.
Icones de l'écran
*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.
Set language and flashtime to operate correctly on your network:
- / or select PERSONAL SET / / or select LANGUAGE / / or
select your desired language /
.
-
/ or select ADVANCE SET / / or select RECALL TIME / / or
select SHORT / MEDIUM or LONG / .
Using the phone
Receive and end a call - /
Make a call
-
either before or after dialing your number.
- From redial list:
/ or / .
- From call log list*:
/ or / .
- From direct memories: long press on KEY 1 or KEY 2 in idle mode.
- From phonebook:
/ or / .
To make an internal call:
/ enter the handset number / .
Phonebook settings: 50 entries
To register in phonebook
/ or to select PHONEBOOK / / or / select ADD NEW / / enter
name of contact /
/ enter number of contact / / SAVED.
To register the direct memories in keys 1, 2
/ or to select PHONEBOOK / / or / select EDIT / / or
select 1_, 2_ /
/ enter name of contact / / enter number of contact / / SAVED.
General settings
Long press in idle mode, switch display to show either date/time or Handset name.
- To customize handset (melody, language):
/ select PERSONAL SET / .
TROUBLESHOOTING
As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute,
then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries. For
more information, you can download full user guide or get on-line assistance
www.alcatel-home.com
*Servizio soggetto ad abbonamento e disponibilità da parte dell’operatore della linea fissa.
Impostare la lingua e il tempo di flash per un funzionamento
corretto del telefono sulla propria rete:
- / o selezionare PERSONAL SET / / o selezionare LANGUAGE / /
o selezionare la lingua desiderata / .
-
/ o selezionare IMP AVANZATE / / o selezionare AVVISO RICH. /
/ o selezionare BREVE / MEDIO o LUNGO / .
Utilizzo del telefono
Ricevere e terminare una chiamata - /
Effettuare una chiamata
-
prima o dopo aver composto il numero.
- Dalla lista di ricomposizione:
/ o / .
- Dalla lista delle chiamate*:
/ o / .
- Dai tasti di memoria diretta: premere a lungo TASTO 1 o TASTO 2 in modalità attesa.
- Dalla RUBRICA:
/ o / .
Se sono registrati alla base 2 portatili:
/ inserire il numero del portatile / .
Utilizzo della Rubrica : 50 contatti
Inserimento contatti in Rubrica
/ o selezionare RUBRICA / / o / selezionare AGG. NUOVO / /
inserire il nome del contatto /
/ inserire il numero del contatto / / SALVATO.
Inserimento delle memorie dirette nei tasti 1, 2
/ o selezionare RUBRICA / / o / selezionare MODIFICA / /
o
selezionare 1_, 2_ / / inserire il nome del contatto / / inserire il numero del
contatto /
/ SALVATO.
Impostazioni Generali
Questo telefono può essere personalizzato secondo le proprie esigenze, per accedere alle
diverse possibilità premere:
.
- Per personalizzare il portatile (suoneria, lingua):
/ selezionare PERSONALIZZA
/
.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Come regola generale, nel caso sorgano dei problemi, rimuovere le batterie presenti
nel portatile/i per circa 1 minuto, quindi scollegare e ricollegare l'alimentatore alla base
e inserire nuovamente le batterie nel portatile/i. Per maggiori informazioni è possibile
scaricare la guide d'utente completa dal sito: www.alcatel-home.com
SICUREZZA
In caso di mancanza dell'alimentazione elettrica, questo telefono non può essere impiegato
per effettuare chiamate di Emergenza. Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas o
potenziali altri pericoli che possono provocare esplosioni. Non aprire il prodotto o il suo alimentatore,
in questo modo si evitano i rischi di scosse elettriche. Non tentare di aprire le batterie dato che
contengono sostanze chimiche pericolose.
Il telefono deve essere sistemato in un posto non umido, lontano da fonti di luce e calore
dirette. Per evitare interferenze con segnali radio, posizionare il telefono ad almeno 1 metro
da altre apparecchiature elettriche o telefoni.
Questo simbolo significa che il vostro apparecchio elettronico fuori uso deve
essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. A questo scopo l’Unione Europea
ha istituito un sistema di raccolta e smaltimento specifici la cui responsabilità è
affidata ai produttori.
CONFORMITA
Il fabbricante, ATLINKS EUROPE , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DECT è conforme
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al
seguente indirizzo Internet: www.alcatel-home.com
Massima Potenza in uscita (NTP) : 24dBm; Range di Frequenza : 1880-1900MHz
DEUTSCH
Vorbereitung vor der ersten Nutzung
- Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse auf der Unterseite
der Basisstation. Stecken Sie das kleine Ende des Netzteils in die Netzbuchse auf
der Unterseite der Basisstation. Stecken Sie das Netzteils in eine 220-240V 50-60Hz
Steckdose. Stecken Sie das andere Ende des Telefonkabels in die Telefonbuchse.
- Setzen Sie die mitgelieferten AAA-Akkus ein.
Stecken Sie das Mobilteil auf die Basisstation und laden Sie das Mobilteil vor der
Erstinbetriebnahme 15 Stunden lang auf.
Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter und Akkus mit genau denselben
Spezifikationen wie die mitgelieferten Akkus.
1. OK / Hauptmenu
2. Zurück zur vorherigen Menüoption / Stummschalten des Mikrofons /
internen Anruf tätigen
3 & 4. Navigator
5. Auflegen / Verlassen des Menüs
6. Telefonbuch
7. Freisprecheinrichtung
8. *Taste - Tastensperre aktivieren/deaktivieren
9. Abheben/Freisprechen - Während eines Anrufs, Drücken um Zugang zu den
Diensten des Netzbetreibers*
10. Mobilteil suchen - Drücken Sie diese Taste, um Ihr Mobilteil anzurufen oder
anzumelden.
Display-Symbole
*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne
fixe.
Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement
de votre téléphone sur le réseau:
-
/ ou pour sélectionner PERSONAL SET / / ou pour sélectionner
LANGUAGE /
/ ou pour sélectionner la langue que vous désirez / .
-
/ ou pour sélectionner REG. AVANCES / / ou pour sélectionner
DUREE FLASH /
/ ou pour sélectionner COURT / MOYEN ou LONG / .
Utilisation de votre téléphone
Recevoir et mettre fin à un appel - /
Émettre un appel
-
avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis:
/ ou / .
- Depuis le journal des appels*:
/ ou / .
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez sur TOUCHE 1 ou TOUCHE 2, pendant
quelques secondes.
- Depuis le répertoire:
/ ou / .
Pour appeler un combiné en interne :
/ tapez le numéro du combiné. / .
Répertoire: 50 entrées
Enregistrer un contact dans le répertoire
/ ou pour sélectionner REPERTOIRE / / ou / sélectionner AJOUTER
NOUV/
/ tapez le nom du contact / / tapez le numéro de téléphone du contact /
/ ENREGISTRÉ.
Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2
/ ou pour sélectionner REPERTOIRE / / ou / sélectionner MODIFIER
/
/ ou sélectionner 1_, 2_ / / tapez le nom du contact / / tapez le
numéro de téléphone du contact /
/ ENREGISTRÉ.
Réglages
Un clic long sur en mode veille affiche l'heure et la date ou bien le nom associé au
combiné.
- Pour personnaliser un combiné (mélodie, langue):
/ pour sélectionner
PERSONNALIS /
.
EN CAS DE PROBLEME
D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés.
Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation
électrique et réinsérer les batteries. Pour plus d'informations, vous pouvez accéder à la
version complète du manuel d'utilisation ou demander de l'aide en ligne sur notre site
web: www.alcatel-home.com
SECURITE
En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir des appels.
En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone
pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.
N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque
de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances
chimiques dangereuses.
Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de
l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le
poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.
Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être
collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but,
l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique
dont les fabricants ont la responsabilité.
*Sujeto a suscripción y disponibilidad de servicio del operador de la línea fija.
Establecer idioma y tiempo de corte calibrado (flashing) para que el teléfono
funcione correctamente en su red:
-
/ o para seleccionar PERSONAL SET / / o para seleccionar
LANGUAGE /
/ o para seleccionar el idioma deseado / .
-
/ o para seleccionar AJUSTE AVANZ / / o para seleccionar TIPO
RELLAM. /
/ o para seleccionar CORTO / MEDIO o LARGO / .
Cómo utilizar su teléfono
Responder una llamada o colgar - /
Realizar una llamada
- Pulse
antes o después de marcar el número de teléfono.
- Desde la lista de rellamadas:
/ o / .
- Desde el registro de llamada*:
/ o / .
- Desde las teclas de memorias directas: En modo inactivo, pulse y mantenga pulsado
TECLA 1 o TECLA 2.
- Desde la agenda:
/ o / .
Realizar una llamada interna :
/ introduzca el número del auricular / .
Agenda: 50 contactos
Añadir contactos a la agenda
/ o para seleccionar AGENDA / / o / seleccionar AÑADIR NUEV /
/ introduzca el nombre /
/ introduzca el número / / ¡GUARDADO!.
Configurar las memorias directas en TECLA 1, 2
/ o para seleccionar AGENDA / / o / seleccionar EDITAR / /
o
seleccionar 1_, 2_ / / introduzca el nombre / / introduzca el número / /
¡GUARDADO!.
Configuración general
Haga una pulsación larga en desde la pantalla de reposo si desea alternar entre fecha/
hora y nombre del auricular.
- Para personalizar al auricular ( melodía, idioma):
/ para seleccionar AJUSTES
PERS /
.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Como norma general, si se produce un problema, retire las pilas de todos los auriculares
de su instalación durante aproximadamente 1 minuto; posteriormente desconecte y
vuelva a conectar la alimentación a la base y vuelva a instalar las pilas del auricular. Para
mas informaciones o asistencia on line: www.alcatel-home.com
NÚMERO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ATLINKS: 91 754 70 60 (Horario de 8.00 h a 19.00
h de lunes a sábado)
SEGURIDAD
Usted no podrá llamar ni recibir llamadas de emergencias en caso de fallo del adaptador de
alimentación de red. No use el teléfono para avisar de una fuga de gas si se encuentra en las
cercanías de dicha fuga.
No intente abrir el dispositivo o las fuentes de alimentación para evitar el riesgo de una
descargar eléctrica. No intenta abrir la batería ya que contiene sustancias químicas.
El teléfono debe mantenerse alejado de todas fuente de excesivo calor (radiadores, luz
solar, etc…) y protegido contra las vibraciones y el polvo. Para limitar los riesgos de
interferencias, se recomienda instalar el teléfono por lo menos a 1 metro de otras fuentes
de electricidad.
Este símbolo indica que el aparato eléctrico fuera de uso se debe desechar de
forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.
Con este propósito, la Unión Europea ha establecido un sistema de recolección y
reciclaje específico en el que la responsabilidad recae sobre los productores.
DECLARACION DE CONFORMIDAD
Por la presente, ATLINKS EUROPE declara que el tipo de equipo radioeléctrico DECT es conforme
con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible
en la dirección Internet siguiente: www.alcatel-home.com
Máxima potencia de salida (NTP) : 24dBm; Rango de frecuencias : 1880-1900MH
z
PORTUGUÊS
Leia primeiro antes de utilizar
- Introduza as fichas nas respetivas tomadas na estação base. Ligue a linha telefónica à
tomada do telefone e introduza a ficha elétrica numa tomada elétrica.
- Insira as pilhas no auscultador.
Antes de utilizar o telefone, deverá carregar as baterias durante 15 horas.
*Sujeito a subscrição e disponibilidade do serviço por parte do operador telefónico fixo.
Definir idioma e tempo de flash para funcionar corretamente na sua rede:
-
/ ou selecione PERSONAL SET / / ou selecione LANGUAGE /
/ ou selecione o idioma pretendido / .
-
/ ou selecione DEF. AVANÇAD / / ou selecione TEMP. FLASH
/
/ ou selecione BREVE / MÉDIO ou LONGO/ .
Utilizar o telefone
Atender e finalizar uma chamada - /
Efectuar uma chamada
-
antes ou depois de marcar o seu número.
- Na lista de remarcação:
/ ou / .
- Na lista de registos de chamadas*:
/ ou / .
- Nas memórias diretas, pressione e segure a tecla TECLA 1 ou TECLA 2 no modo em
espera.
- Na lista telefónica:
/ ou / .
Para efetuar uma chamada interna :
/ introduza o número do auscultador / .
Agenda : 50 entradas
Adicionar uma nova entrada da agenda
/ ou selecione AGENDA / / ou / selecione ADICIONAR NO / /
introduzir o nome /
/ introduzir o número / / GUARDADO!.
Definir o número de memória directa (Tecla 1 e Tecla 2)
/ o selecione AGENDA / / ou / selecione EDITAR / / ou
selecione 1_, 2_ /
/ introduzir o nome / / introduzir o número / / GUARDADO!.
Definições do telefone
Pressione prolongadamente no modo em espera, alterna a exibição para mostrar a
data/hora ou o nome do auscultador.
- Para personalizar o telefone (idioma, melodia de toque)
/ selecione DEF. PESSOAL
/
.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se tiver problemas com o telefone, experimente as sugestões listadas abaixo.
Como regra geral, se ocorrer um problema, retire as baterias de todos os telefones
durante aproximadamente 1 minuto e, em seguida, desligue e ligue o transformador de
alimentação da base e volte a colocar as baterias.
Para obter instruções mais completas e assistência online, pode contactar-nos através do
nosso site Web: www.alcatel-home.com
Se estiver a ter problemas durante a utilização do produto, contacte a nossa linha de apolo ao
dlente através do número: 707 780 048 (disponivel de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 19h00.
Preço de uma chamada local para chamadas efectuadas a partir de uma linha fixa, mais 0,10
cêntimos/minuto (IVA incluído) a partir de linha fixa e 0,25 cêntimos/minuto (IVA incluído) a partir
de telemóvel).
SEGURANÇA
Se o transformador não estiver ligado à corrente ou se ocorrer uma falha eléctrica, os
telefones sem fios não irão funcionar. Não poderá efectuar ou receber chamadas num caso
de emergência. Em caso de fuga de Gás não utilize o telefone nas proximidades para comunicar a
fuga de Gás.
Não tente abrir as baterias, pois contêm substâncias químicas.
O seu telefone sem fios DECT deve ser colocado longe de qualquer zona de calor excessivo
(radiadores, sol...). Para limitar os riscos de interferências e favorecer a qualidade de
recepção, evitar em particular a instalação da base na proximidade imediata de aparelhos
electrónicos ou de outros telefones.
Este símbolo significa que o seu telefone fora de uso não deve ser eliminado
juntamente com o lixo doméstico, mas colectado separadamente. Para o efeito,
a União Europeia instituiu um sistema de recolha e reciclagem específico, cuja
responsabilidade cabe aos fabricantes.
CONFORMIDADE
O(a) abaixo assinado(a) ATLINKS EUROPE declara que o presente tipo deequipamento de rádio
DECT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de
conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet
: www.alcatel-home.com
Potência máxima de saída (NTP) : 24 dBm ; Game de frequência: 1880-1900 MHz
ITALIANO
Leggere attentamente al primo utilizzo
- Collegare i cavi nelle corrispondenti prese presenti sulla base e inserire l'alimentatore
in una presa elettrica.
- Inserire le batterie nel portatile.
Prima di cominciare ad utilizzare il telefono, lasciare in carica il portatile per la durata di
15 ore.
Utilizzare solamente i cavi e le batterie ricaricabili a forniti a corredo del telefono.
1. Tasto OK/Menu
2. Tasto Precedente / Cancella / Intercom
3 & 4. Tasto di navigazione
5. Tasto Riaggancia / Esci
6. Tasto Rubrica
7. Tasto Vivavoce
8. Tasto Asterisco - Premere e mantenere premuto per bloccare / sbloccare la
tastiera premere a lungo il tasto *.
9. Tasto Parla - Durante una chiamata, premere una volta per accedere ai servizi
dell'Operatore*
10. Tasto Ricerca - Premere per localizzare il portatile / Premere e mantenere
Indica que ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.*
Parpadea cuando tiene llamadas perdidas sin revisar*.
Aparece cuando se activa el despertador.
(Una vez la alarma haya finalizado, para desactivar la función pulse
/ o
y a continuación RELOJ/ALARMA / / AJUST ALARMA / / o
seguido de DESACTIVADA /
)
Aparece cuando se desconecta el volumen del sonido.
El icono parpadea cuando el teléfono está fuera de cobertura o está buscando
una base. La letra E sobre el icono indica que el modo ECO está activado.
Indica que el teclado está bloqueado.
Indica que tem uma mensagem nova no correio de voz*.
Pisca quando tem novas chamadas perdidas*.
É apresentado quando o despertador está activado.
(Depois que o alarme terminar, para desligar a função Alarme
/ ou
selecione RELÓG/ALARME /
/ ACERT.ALARME / / ou selecione
DESLIGADO /
)
É apresentado quando o volume de toque está desligado.
O ícone pisca quando o telefone estiver fora do alcance ou estiver a procurar a
base. Se E aparecer no topo do ícone, significa que o modo ECO está ligado.
Indica que o teclado está bloqueado.
CONFORMITE
Le soussigné, ATLINKS EUROPE, déclare que l’équipement radioélectrique du type DECT est
conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est
disponible à l’adresse suivante : www.alcatel-home.com
Puissance d'emission maximale: 24dBm; Plage de fréquence : 1880-1900MHz
ESPAÑOL
Lea estas indicaciones antes de usar su teléfono
- Conecte los enchufes en las tomas correspondientes en la estación base. Conecte el
cable de la línea telefónica en la toma telefónica e inserte el adaptador de alimentación
a una toma de corriente.
- Coloque las baterías en el auricular.
Antes de empezar a usar el teléfono, asegúrese de que las baterías hayan sido cargadas
totalmente durante 15 horas.
Use siempre el adaptador de alimentación y las baterías que se adjuntan en la caja.
1. OK / Tecla de menú
2. Tecla Atrás / Borrar / Intercomunicador
3 & 4. Tecla de Navegación
5. Tecla Colgar / Salir
6. Tecla de Agenda
7. Tecla de Manos libres
8. Tecla de Asterisco - Bloquear / desbloquear el teclado.
9. Tecla Hablar - En conversación, pulsar una vez para acceder a servicios del
operador*
10. Tecla localizador de teléfono - Para localizar el teléfono / para empezar el
proceso de registro.
Iconos de la pantalla
Utilize sempre os cabos fornecidos na embalagem.
1. OK/Tecla de menu
2. Tecla voltar / apagar / Intercomunicador
3 & 4. Tecla de navegação
5. Tecla para desligar/sair
6. Tecla de Agenda
7. Tecla de altifalante
8. Tecla estrela - Para bloquear/desbloquear o teclado pressionando premindo
prolongadamente a tecla *.
9. Tecla de conversa - Durante uma chamada, pressione uma vez para aceder
aos serviços do operador*
10. Tecla de paging - Para localizar o auscultador/para iniciar o procedimento
de registo.
Ícones do visor e símbolos
premuto per iniziare la procedura di registrazione del portatile alla base.
Icone sul Display
Indica che è presente un messaggio in segreteria telefonica.
Lampeggia quando si hanno nuove chiamate perse*
Indica che l’allarme è attivato.
(Quando l'allarme è terminato, per spegnere la funzione Alarm da
/ o
selezionare OROL/SVEGLIA /
/ IMP. SVEGLIA / / o selezionare
DISATTIVATO /
)
Indica che il volume della suoneria è stato disattivato.
La icona lampeggia quando il portatile è fuori della portata o sta cercando la
base. Se appare una E in cima all'icona, significa che è attiva la modalità ECO.
Indica quando l'utente entra nel Menu.
Zeigt an, dass eine neue Sprachnachricht empfangen wurde*.
Zeigt an, dass ein neuer Anruf empfangen wird*.
Zeigt an, dass der Wecker eingestellt ist.
(Wenn der Weckalarm beendet ist, kann die Weckerfunktion folgendermaßen
deaktiviert werden:
/ oder UHR/WECKER wählen / / IMP.
SVEGLIA /
/ oder AUS wählen / )
Zeigt an, dass der Rufton ausgeschaltet ist.
10
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.58 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο?
Ναι Όχι
13%
87%
171 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Moi 09-10-2020
Γιατί δεν υπάρχει φως στην οθόνη

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (147) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Μαντη 02-03-2022
Γιατί δεν ανάβει φως στην οθονη

Αυτό ήταν χρήσιμο (60)
maurice simond 30-03-2022
γιατί δεν υπάρχει φως οθόνης

Αυτό ήταν χρήσιμο (29) (Μεταφράστηκε από την Google)
assoul 09-07-2022
Γιατί δεν υπάρχει φως στην οθόνη

Αυτό ήταν χρήσιμο (14) (Μεταφράστηκε από την Google)
Joel TEPPE 05-09-2021
Γεια σας, αγόρασα ένα τηλέφωνο Alcatel D285 Voice και από τότε που ξεκίνησε έχω: - το εικονίδιο "Νέα Αναπάντητη Κλήση". - το εικονίδιο "ηχογράφηση φωνής" που υποδεικνύει ότι έχω λάβει φωνητικό μήνυμα, αν και δεν υπάρχει. αυτά τα δύο εικονίδια αναβοσβήνουν συνεχώς Πείτε μου πώς να το αφαιρέσω.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (132) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
henri corominas 28-02-2024
πώς να διαγράψετε το μήνυμα και να επαναφέρετε τον ήχο κλήσης

Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Raymond 14-10-2020
Πώς μπορώ να συμβουλευτώ τον αυτόματο τηλεφωνητή με αυτό το τηλέφωνο;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (121) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
pierre elisseieff 12-04-2021
πώς ενεργοποιείτε το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων;

Αυτό ήταν χρήσιμο (59) (Μεταφράστηκε από την Google)
Dalil charafa 02-12-2020
Μόλις αγόρασα ένα ασύρματο τηλέφωνο Alcatel D285 αλλά παρατήρησα ότι το κουδούνισμα είναι πολύ χαμηλό και δεν ξέρω αν υπάρχει κλειδί για να αυξήσετε την ένταση, παρακαλώ ενημερώστε με

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (109) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Francoise Saintard 07-09-2021
Αυξήστε την ένταση του κουδουνίσματος

Αυτό ήταν χρήσιμο (46) (Μεταφράστηκε από την Google)
José Alonso 14-11-2022
Πώς να αυξήσετε την ένταση του ήχου

Αυτό ήταν χρήσιμο (13) (Μεταφράστηκε από την Google)
José Alonso 14-11-2022
Πώς να αυξήσετε την ένταση του ήχου

Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
Gauthier nicole 09-11-2020
Γιατί δεν ανάβει η οθόνη; Και τι αναβοσβήνει;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (107) (Μεταφράστηκε από την Google)

Loading…

gomes jessica 06-01-2021
καλησπέρα δεν μπορώ να συσχετίσω το Alcatel D285 μου, τι πρέπει να κάνω; ευχαριστώ εκ των προτέρων

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (86) (Μεταφράστηκε από την Google)
Victor Gilbert 01-10-2020
Πώς μπορώ να ακούσω ένα μήνυμα και να βρω μια κλήση που λείπει;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (67) (Μεταφράστηκε από την Google)
Maria jose santos 08-12-2020
Αγόρασα ένα σταθερό τηλέφωνο alcatel D285, θα ήθελα να με ενημερώσετε αν αυτό το μοντέλο δεν ανάβει το φως της οθόνης όταν κουδουνίζει, δηλαδή όταν δέχομαι κλήση.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (63) (Μεταφράστηκε από την Google)
José Cruz 29-01-2021
Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε αναπάντητες κλήσεις στο ασύρματο τηλέφωνο alcatel d285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (60) (Μεταφράστηκε από την Google)
Cavagna Derry 30-08-2021
πώς να ανάψετε την οθόνη d285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (42) (Μεταφράστηκε από την Google)
lucette busom 24-02-2021
Δεν ακούω τον συνομιλητή μου αλλά με ακούει ποιο πλήκτρο να πατήσω??? ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (33) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Ode SAUVAGE 05-08-2022
Οι συνομιλητές μου με ακούνε αλλά εγώ δεν τους ακούω!!!ευχαριστώ που με βοηθήσατε παρακαλώ;

Αυτό ήταν χρήσιμο (12) (Μεταφράστηκε από την Google)
Lison Barriol 30-11-2020
Δεν μπορώ να συμβουλευτώ τον τηλεφωνητή. Αυτό προέρχεται από το Bouygues ή από το τηλέφωνο;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (31) (Μεταφράστηκε από την Google)
Miguel 12-05-2021
Το εικονίδιο "Sound volume off" εμφανίζεται στην οθόνη και το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει. Πώς ενεργοποιείται η ένταση του ήχου; Σας ευχαριστώ.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (29) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Μάρω 06-06-2023
Το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη ανενεργό και δεν κουδουνίζει. Πως επανέρχεται στους ήχους κλήσεις???

Αυτό ήταν χρήσιμο (1)
Miguel Lima 03-02-2021
Το έχω εγκαταστήσει (συνδέω το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο δικτύου) και εμφανίζεται στις οθόνες αναλώσιμα! Έβαλα πορτογαλικά και χτύπησα την κατάλληλη στιγμή και τίποτα! Σε ένα μέρος ζητάει έναν κωδικό **** για να εγγραφεί! Τι μπορώ να κάνω? Ευχαριστώ.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (25) (Μεταφράστηκε από την Google)
Delphine Chemery 04-08-2021
Μπορεί να φωτιστεί η οθόνη αυτής της συσκευής; για να δείτε τον αριθμό του ανταποκριτή

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (24) (Μεταφράστηκε από την Google)
MONIQUE 14-12-2021
Γιατί δεν ανάβει η οθόνη όταν χτυπάει το τηλέφωνο; Δεν μπορείτε να δείτε τον αριθμό που εμφανίζεται;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (20) (Μεταφράστηκε από την Google)
Eloy 16-05-2021
Δεν μπορώ να τους κάνω να με ακούσουν, ακούω και αν με καλέσουν θα χτυπήσει το τηλέφωνο, αλλά δεν με ακούνε. Έχω δοκιμάσει διάφορα χωρίς λύση. Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (18) (Μεταφράστηκε από την Google)
Juliette Mariotto 08-02-2021
D285 voice trio: χωρίς οπίσθιο φωτισμό στις οθόνες κατά τη λήψη ή την πραγματοποίηση κλήσεων ?????

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (15) (Μεταφράστηκε από την Google)
Alain Goujet 19-02-2021
Δεν μπορώ να πω τίποτα αφού η ειδοποίηση είναι αδύνατο να το βάλει στο δρόμο. Το φόρτωσα, είναι εντάξει, αλλά μετά νομίζω ότι πρέπει να εισαγάγω τον αριθμό της γραμμής μου, αλλά καμία εξήγηση στις οδηγίες. Στην πραγματικότητα, πολλές τύψεις με το φυλλάδιό σας. Δεν είμαι ο μόνος που ψάχνω. Θα μπορούσατε να καταβάλετε προσπάθεια για αυτήν την ειδοποίηση δεδομένων των σχολίων

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (15) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
ghislaine volery 21-06-2021
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ.

Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
Bole 10-04-2021
Γεια σας ποιος θα μπορούσε να μου πει πώς να διαγράψω τις επαφές σε αυτό το τηλέφωνο εσείς (σύμφωνα με την ειδοποίηση δεν καταλαβαίνω τον ελιγμό) σας ευχαριστώ θερμά

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (15) (Μεταφράστηκε από την Google)
Anne Jones 23-03-2022
Alcatel D285 φωνής (μονό ακουστικό) Το κουδούνισμα τηλεφώνου για εισερχόμενες κλήσεις δεν λειτουργεί καθόλου, παρόλο που έχει αυξηθεί η ένταση.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (15) (Μεταφράστηκε από την Google)
Pepe arevalo 23-03-2021
Πώς να ανεβάσετε τον τόνο εισόδου;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (14) (Μεταφράστηκε από την Google)
Gilles GUILLORIT 10-10-2021
Αγόρασα το φωνητικό δίδυμο D285 τον Φεβρουάριο του 2021. Προς το παρόν δεν έχω πλέον πρόσβαση στον κατάλογο ή στον τηλεφωνητή, δεν λαμβάνω πλέον κλήσεις (πάντα απαντά "απασχολημένος", δεν μπορώ πλέον να καλέσω αριθμούς, η οθόνη εμφανίζει "κατειλημμένο" . .. Φαίνεται ότι είναι μπλοκαρισμένο;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (14) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Jorge 28-02-2022
Το πρόβλημα είναι η σύνδεση, όχι το τηλέφωνο!

Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
Domido 22-01-2022
Δεν μπορώ να βρω απάντηση στο πρόβλημά μου. Ψάχνω πώς να αφαιρέσω το εικονίδιο που προειδοποιεί για μια αναπάντητη κλήση;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (14) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
prodavac 02-04-2022
Είναι ακριβώς αδύνατο να απενεργοποιήσω αυτό το εικονίδιο που αναβοσβήνει και ακόμα δεν έχω βρει τη λύση ή την απάντηση στο διαδίκτυο

Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
François 21-03-2021
Πού είναι αποθηκευμένοι οι αριθμοί του τηλεφωνικού καταλόγου; Στη βάση που είναι συνδεδεμένη στο τηλεφωνικό δίκτυο ή σε κάθε τηλέφωνο. Συνέδεσα τα ακουστικά μου στο DECT σε ένα livebox. Οι κλήσεις πάνε πολύ καλά, αλλά αδύνατο να εισαγάγετε έναν αριθμό στον κατάλογο ...

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (13) (Μεταφράστηκε από την Google)
michel 15-10-2020
χωρίς οπίσθιο φωτισμό οθόνης και όχι πολύ δυνατούς ήχους κλήσης αγορασμένος 30 ευρώ σε σταυροδρόμι, δεν το κράτησα!

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (12) (Μεταφράστηκε από την Google)
Sara 07-07-2021
Όπου ρυθμίζεται η ένταση

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (11) (Μεταφράστηκε από την Google)
jean claude leoncini 16-01-2021
Γεια σας μπορούμε να ρυθμίσουμε τη φωτεινότητα

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (10) (Μεταφράστηκε από την Google)
JOSE 21-01-2021
ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΚΟΠΕΙ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (10) (Μεταφράστηκε από την Google)
michel 20-12-2021
πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "αθόρυβη" στο πληκτρολόγιο Alcatel D 285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (9) (Μεταφράστηκε από την Google)
J.C. METENIER 26-02-2022
Χαίρετε, Τι σημαίνει το μήνυμα BUSY σε ένα Alcatel D285; αδύνατο να επικοινωνήσετε με έναν συνομιλητή Πώς να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία; Σε παρακαλώ βοήθησέ με....

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (9) (Μεταφράστηκε από την Google)
Pepe Palomares 10-05-2021
Πώς να αυξήσετε τον εισερχόμενο ήχο κλήσης

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (8) (Μεταφράστηκε από την Google)
Juliette Mariotto 08-02-2021
Ποια είναι η χρήση της λειτουργίας αναβοσβήνει ... ????

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (7) (Μεταφράστηκε από την Google)
Maria 20-03-2021
Το τηλέφωνο δεν με αφήνει να δω ονόματα εισερχόμενων κλήσεων και κάνει θόρυβο κατά την παραλαβή

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (7) (Μεταφράστηκε από την Google)
Monique 14-12-2021
Γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στις απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (7) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Auchede 08-08-2023
Δεν μπορώ να διαβάσω τις πληροφορίες

Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Mary 15-12-2021
Πώς να κάνετε σίγαση του φωνητικού ήχου κλήσης alcatel d285. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (7) (Μεταφράστηκε από την Google)
GONZALEZ 16-03-2021
Όταν σας καλούν, δύσκολα ακούτε τον ήχο. Πώς να αυξήσετε τον ήχο εισόδου;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (6) (Μεταφράστηκε από την Google)
ELOISA 01-12-2021
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΩ ΕΝΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΝΤΟΥΕΙ; ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ SPAM. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (6) (Μεταφράστηκε από την Google)
Mario 21-12-2021
Πώς βάζεις φωτισμό στην οθόνη;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (6) (Μεταφράστηκε από την Google)
jojo 14-12-2021
πώς να αυξήσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (5) (Μεταφράστηκε από την Google)
Iza 02-08-2021
γεια πώς να μετατρέψετε το μενού στα γαλλικά;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (4) (Μεταφράστηκε από την Google)
H. Maris 02-11-2021
Πώς μπορώ να αφαιρέσω το εικονίδιο του τηλεφώνου που αναβοσβήνει στην οθόνη;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (4) (Μεταφράστηκε από την Google)
BARRE 23-02-2022
Πώς μπορώ να σταματήσω το σύμβολο του τηλεφώνου που αναβοσβήνει και το βέλος για αναπάντητη κλήση;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (4) (Μεταφράστηκε από την Google)
Catipadua 25-01-2021
Πώς να αποτρέψετε την απευθείας είσοδο της κλήσης όταν σηκώνετε το ακουστικό από τη βάση;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Vanesa 08-07-2021
Σε προσωπικές ρυθμίσεις, περιγρ. Αυτόματη και την απενεργοποιεί

Αυτό ήταν χρήσιμο (4) (Μεταφράστηκε από την Google)
Debrabant 14-01-2022
Προσοχή στην αγορά ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης απουσιάζει!!!!!

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
Carmen 05-02-2022
Γεια, αγόρασα το ασύρματο alcatel d285 και είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν μπορώ να καλέσω ή να λάβω και βάζω το pin για εγγραφή και αρχίζει να ψάχνει και μετά μου βγαίνει ένα σφάλμα

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
Carmen 05-02-2022
Γεια, αγόρασα το ασύρματο alcatel d285 και είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν μπορώ να καλέσω ή να λάβω και βάζω το pin για εγγραφή και αρχίζει να ψάχνει και μετά μου βγαίνει ένα σφάλμα

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
Marie 11-02-2022
Το RECHERCHE εμφανίζεται στην οθόνη και δεν ξέρω πώς να το αφαιρέσω. Έχω πατήσει το κουμπί 10 στη βάση, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή το τηλέφωνο δεν λειτουργεί

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
BOLMONT C 19-03-2022
Δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματά μου, πείτε μου πώς να λειτουργήσω

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
Jacques 04-04-2022
πώς να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο κλήσης

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3) (Μεταφράστηκε από την Google)
Sophie 10-10-2021
Το τηλέφωνο D285 δεν κουδουνίζει. Τί μπορεί να γίνει? Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (2) (Μεταφράστηκε από την Google)
Nelly 10-10-2022
Για να είμαστε σύντομοι και ακριβείς, αυτό το FAQ είναι ΑΥΣΤΗΡΩΣ άχρηστο αφού δεν δίνεται απάντηση σε χρήστες στους οποίους είμαι μέρος. Τι γίνεται με τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης και το σήμα αναπάντητης κλήσης που αναβοσβήνει συνεχώς ???? Τηλέφωνο Alcatel D285 Voice

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (2) (Μεταφράστηκε από την Google)
Poupette 04-03-2021
Πώς να ακούσετε τα μηνύματα; Δεν μπορώ να ακούσω τα μηνύματά μου. Το εγχειρίδιό σας δεν παρέχει καμία πληροφορία. Είμαι τόσο απογοητευμένος ! Είδα ότι αυτή η ερώτηση εμφανίζεται επανειλημμένα στις συχνές ερωτήσεις σας, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση στις απαντήσεις!

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
jean dupont 01-04-2021
κακής ποιότητας προϊόν!! χωρίς οπίσθιο φωτισμό. χαμηλό τόνο και ήχο. με λίγα λόγια, κατευθείαν τα σκουπίδια !!

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
CL 12-02-2022
Η D285 συνδέεται στο o2 Homebox μου μέσω DECT. Η τηλεφωνία λειτουργεί άψογα, μόνο δεν κουδουνίζει για εισερχόμενες κλήσεις, αν και έχουν ρυθμιστεί ο τόνος και η ένταση. Στην οθόνη εμφανίζεται μόνο ότι φτάνει μια κλήση. Ποιος μπορεί να βοηθήσει?? Ευχαριστώ πολύ.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
Christine Smideren 26-02-2022
Γεια σας, το εικονίδιο αναπάντητης κλήσης δεν θέλει να αφαιρεθεί! Πώς να το κάνουμε ?

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
monique Cartin 04-04-2022
Δεν μπορώ να ακούσω το άτομο όταν σηκώνει ποιο πλήκτρο πρέπει να πατήσω; Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
Maria y. 29-06-2022
Πρέπει να μάθω πώς να κάνω σίγαση του τερματικού μου, ευχαριστώ εκ των προτέρων

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
bresson 02-07-2022
αδύνατο να καλέσετε I dial, στον ήχο φαίνεται ότι ο αριθμός έχει καλυφθεί, αλλά χτυπάει 1 έως 2 φορές και μετά είναι απασχολημένος, Μπορώ να λαμβάνω κλήσεις

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
irene napolii 10-08-2022
γεια σου alcatel d 285 tv το μικρόφωνο είναι μπλοκαρισμένο και δεν μπορώ να το ξεμπλοκάρω γιατί;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
Luis Rivera 24-08-2022
Δεν μπορώ να βάλω το τηλέφωνο στη δουλειά. Οι οδηγίες είναι ακατανόητες. Υπάρχει διαδικτυακό σύστημα βοήθειας;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
CHARLES 19-01-2023
γεια Το Alcatel D285 μου δεν κουδουνίζει όταν με καλεί κάποιος, τι πρέπει να κάνω; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
eugene delplace 17-11-2023
πώς να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (1) (Μεταφράστηκε από την Google)
Juliette Mariotto 06-02-2021
Φωτίζονται τα ακουστικά όταν δέχονται μια κλήση ????

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Claudine 29-06-2021
γεια, πώς να αποκλείσω έναν αριθμό;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
[email protected] 11-09-2021
τα πλήκτρα μπλοκ κλειδωμένα τι να κάνετε

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
m.m. reenalda-van duijn 08-11-2021
Πολύ ασαφές εγχειρίδιο. Δεν υπάρχει επιλογή επαναφοράς. Προτείνετε αυτή τη συσκευή στους φίλους μου.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Monique 28-11-2021
Έλαβα το τηλέφωνό μου D285, έχω το καλώδιο αλλά όχι την πρίζα. Πού μπορώ να το αγοράσω;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Antonio 09-12-2021
Η ένταση του εξοπλισμού ακούγεται λιγότερο όταν είναι στη βάση, πώς μπορώ να αυξήσω την ένταση; Είναι ήδη στο 5, που είναι το μέγιστο.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Benabdrabbi Asmaa 14-12-2021
γεια σας Στο τηλέφωνο Alcatel D285 υπάρχει μια φωτογραφία τηλεφώνου που αναβοσβήνει, θέλω να μάθω πώς μπορώ να το κάνω να λειτουργήσει ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
yvon urbain 01-01-2022
Δεν μπορώ να βρω το κλειδί για να διαβάσω τα μηνύματά μου. ευχαριστώ εκ των προτέρων

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Debrabant 15-01-2022
Αδύνατον από την πλευρά του πωλητή (Auchan Louvroil) να μου δώσει απάντηση στην απουσία του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης! 7 Ωστόσο, είναι καλά στα χαρακτηριστικά

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
germain gilbert 24-01-2022
Δεν μπορώ να λάβω κλήσεις και μην τηλεφωνήσετε (παρόλα αυτά ακούμε τον αριθμό που φτιάχνεται και ο χρόνος μετράται)

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
J.C. METENIER 06-02-2022
πρόσφατα το εικονίδιο "αναπάντητη κλήση" αναβοσβήνει ασταμάτητα και αδυναμία ακρόασης των μηνυμάτων. Στην οθόνη 661 ακούγεται μόνιμα ο ήχος της κατειλημμένης συσκευής. Πώς να επαναφέρετε το κύκλωμα; Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Joseph Fiorentino 10-02-2022
Δεν μπορώ να αποθηκεύσω ένα μήνυμα χωρίς ένδειξη στο εγχειρίδιο

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Joseph Fiorentino 10-02-2022
Δεν μπορώ να αποθηκεύσω ένα μήνυμα χωρίς ένδειξη στο εγχειρίδιο

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Janusz 11-02-2022
Έχω ένα Alcatel D285. Όταν χτυπήσει, παίρνω το ακουστικό από τη βάση του και αυτό ανοίγει την επικοινωνία χωρίς να την ενεργοποιήσω με το κλειδί επικοινωνίας. Θέλω να το απενεργοποιήσω και να δεχτώ την κλήση μόνο αν το επιλέξω. Ευχαριστώ για τις προτάσεις.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Frédéric 15-02-2022
Γιατί όταν πατάω τα πλήκτρα κάνει έναν αστείο θόρυβο και όταν καλώ sfr μου ζητάει να πατήσω τα πλήκτρα λέει ότι δεν με αναγνώρισε

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
BARRE 23-02-2022
Πώς μπορώ να σταματήσω το σύμβολο του τηλεφώνου που αναβοσβήνει και το βέλος για αναπάντητη κλήση;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Armand Véronique 24-02-2022
Γεια σας, αγόρασα ένα τηλέφωνο Alcatel D285 και από τότε που ξεκίνησε, έχω μόνιμα: - το εικονίδιο "Νέα Αναπάντητη Κλήση". Πώς να το απενεργοποιήσω; Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Μαντη 02-03-2022
Γιατί δεν ανάβει φως στο ασύρματο; Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0)
Marie 04-03-2022
Πώς να ενεργοποιήσω τον τηλεφωνητή στο τηλέφωνό μου alcatel d285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Jacques 09-03-2022
Πώς να ενεργοποιήσετε την οθόνη του τηλεφώνου Alcatel D285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Cary 12-03-2022
Αυτό το μοντέλο δεν έχει φως στην οθόνη;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
oudin claude 21-03-2022
Αγόρασα ένα alcatel d285 και δεν έχω luminositer για τι

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Anne Jones 23-03-2022
Alcatel D285 φωνής (μονό ακουστικό) Το κουδούνισμα τηλεφώνου για εισερχόμενες κλήσεις δεν λειτουργεί καθόλου, παρόλο που έχει αυξηθεί η ένταση.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Te 24-03-2022
Η οθόνη δεν ανάβει όταν λαμβάνω μια κλήση

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Tere 24-03-2022
Η οθόνη δεν ανάβει όταν λαμβάνω μια κλήση

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
mimouni simon 01-04-2022
πώς να αυξήσετε την ένταση του ήχου κλήσης

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Ighbane Linda 07-04-2022
Γεια σας γιατί το τηλέφωνό μου δεν ανάβει τη φωτεινή οθόνη

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
jean Mamo 22-04-2022
Πώς να διαγράψετε το εικονίδιο "αναπάντητη κλήση;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
josé funtes 03-05-2022
πώς να αφαιρέσω το λογότυπο των αναπάντητων κλήσεων στο τηλέφωνό μου

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
josé funtes 03-05-2022
Δεν είχα τελειώσει το μήνυμά μου συγγνώμη πώς να αφαιρέσω το λογότυπο της αναπάντητης κλήσης στο ασύρματο τηλέφωνο ALCATEL D285 σας ευχαριστώ πολύ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Cage 04-05-2022
Δεν ακούω καλά τον συνομιλητή μου, το manual δείχνει μόνο πώς να ρυθμίσω την ένταση.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Pierre Camilleri 10-05-2022
γιατί δεν υπάρχει απάντηση για τον φωτισμό της οθόνης;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
fournier marie 16-05-2022
Είμαι πολύ απογοητευμένος με την αγορά του Alcatel D285, το εγχειρίδιο χρήσης είναι χάλια, δεν μπορώ να συμβουλευτώ τις αναπάντητες κλήσεις ή το εικονίδιο αναβοσβήνει

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Daniel Clin 31-05-2022
Δεν υπάρχει εγχειρίδιο χρήστη για να διαγράψετε μια επαφή με το Alcatel D285. Πολύ κακή ενημέρωση. Έχουμε την εντύπωση ότι ο καταναλωτής δεν υπάρχει. Δανιήλ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
thierry 31-05-2022
πώς να διαγράψετε μια επαφή στον κατάλογο alcatel d285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Mario miranda 24-06-2022
Αγόρασα ένα alcatel d285. Το φως της οθόνης δεν ανάβει πώς να το ενεργοποιήσετε

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) Διαβάστε περισσότερα (Μεταφράστηκε από την Google)
Roland Levrat 20-09-2022
Έχω το ίδιο πρόβλημα βρήκες λύση

Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Annie galmiche 24-06-2022
Γεια σας, δεν μπορώ να σβήσω τα μηνύματά μου σε αυτό το τηλέφωνο Alcatel D285;;;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
bresson 02-07-2022
Συχνές ερωτήσεις άχρηστες εάν οι απαντήσεις δεν είναι προσβάσιμες εκτός από το να ανησυχείτε για pbs που συναντώνται και δεν μπορούν να απαντηθούν

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Perilhon 11-07-2022
Δεν μπορώ πλέον να κάνω κλήσεις. Όταν καλώ έναν αριθμό, εμφανίζεται κατειλημμένος ενώ λαμβάνω πάντα κλήσεις χωρίς πρόβλημα...

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Fournier 12-07-2022
πώς να αλλάξετε την ένταση του κουδουνίσματος

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Jean Eole 07-08-2022
Το πλήκτρο μενού δεν λειτουργεί... Πώς μπορώ να συσχετίσω αυτό το τηλέφωνο με το πορτοκαλί μου livebox4;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Liliane 06-09-2022
Το τηλέφωνο που μόλις αγόρασα όταν σηκώνεις και καλείς υπάρχει ένας θαμπός θόρυβος που ενοχλεί και εμποδίζει την κανονική επικοινωνία τι πρέπει να κάνω για να σβήσω αυτόν τον θόρυβο ... ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Hugues Fragnet 17-09-2022
Χαίρετε, Είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης του ήχου (μιλάω για τη συνομιλία και όχι για τον ήχο κλήσης) Ευχαριστώ για την απάντησή σου

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Roland LEVRAT 20-09-2022
Ίσως διάβασα λάθος το φυλλάδιο γιατί προς το παρόν δεν ανάβει η οθόνη στα 2 μου τηλέφωνα όταν λαμβάνω κλήσεις ή όταν θέλω να καλέσω που το βρίσκω δυσάρεστο ειδικά για έλλειψη φωτός

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
sylvie bitter larkin 27-09-2022
πώς να απενεργοποιήσετε το εικονίδιο που αναβοσβήνει

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Bea 07-10-2022
Φαίνεται να φορτίζει αλλά το τηλέφωνο χτυπάει και η οθόνη σβήνει και σβήνει. Οι πρόσφατα τοποθετημένες μπαταρίες

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Florence Hedin 08-10-2022
Γεια σας, δεν μπορώ να βρω πώς να διαβάζω κλήσεις αυτόματου τηλεφωνητή και δεν καταλαβαίνω πώς να διαβάσω τις απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση πολλές φορές που έχουν ήδη τεθεί σε αυτήν τη συχνή ερώτηση. Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Juan J. Martínez 13-10-2022
Πολύ καλά. Θα ήθελα να μάθω πότε έχω μια αναπάντητη κλήση ποιος με έχει καλέσει αφού πάντα μου φαίνεται άγνωστη. Θα μπορούσατε να μου πείτε πώς αν μπορώ να ξέρω και πώς; Ευχαριστώ πολύ.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Assumpta 21-10-2022
Έχει φως, το τηλέφωνο Alcatel D285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
ALAN 08-11-2022
Πώς να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση από ένα ακουστικό D285

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Alan 08-11-2022
Πώς να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Eva 09-11-2022
Δε μπορώ να κάνω κλήση, πληκτρολογώ τον αριθμό που θέλω να καλέσω και γράφει busy

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0)
Ventura Roger 04-12-2022
Πώς να διαγράψω τους αριθμούς των κλήσεων που ελήφθησαν από το τηλέφωνό μου ALCATEL D285. αυτό δεν αναφέρεται στον οδηγό χρήσης που παρέχεται με αυτήν τη συσκευή Σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας: Τηλ. κινητό 0662413131 - Email [email protected]. Εγκάρδια.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Ventura Roger 04-12-2022
πώς να διαγράψω τις εισερχόμενες κλήσεις;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
GUILLERMO 22-12-2022
- ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ. - ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΛΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΛΕΙΝΕΙ, ​​ΣΤΗ 2Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΠΕΙ. -ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΟΝ ΗΧΟ ΚΟΥΚΛΙΔΙΟΥ.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Frankjr 02-02-2023
Αγόρασα ένα Alcatel d 285, πρόκειται να ρυθμίσω όλες τις λειτουργίες του εξοπλισμού, ελπίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Alfonso 27-02-2023
Πώς να αφαιρέσετε το σήμα από την κλήση που αναβοσβήνει

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Josillou 19-06-2023
Κατά καιρούς εμφανίζεται το μήνυμα BUSY και αποτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων. Αφαιρώ τις μπαταρίες και έτσι μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά. Υπάρχει πιο ορθόδοξη μέθοδος;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Josillou 19-06-2023
Κατά καιρούς εμφανίζεται το μήνυμα BUSY και αποτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων. Αφαιρώ τις μπαταρίες και έτσι μπορώ να το χρησιμοποιήσω ξανά. Υπάρχει πιο ορθόδοξη μέθοδος;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
margarida 25-07-2023
πώς να παρακάμψετε τη λειτουργία "μην ενοχλείτε";

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
valerie lupi 04-08-2023
στην οθόνη μου επισημαίνεται ως απενεργοποιημένο, τι πρέπει να κάνω

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Auchede 08-08-2023
Δεν λαμβάνω πλέον τα μηνύματά μου στον τηλεφωνητή

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
nicole sibial 28-08-2023
nicole, όπου είναι το κλειδί για να διαγράψετε ένα γράμμα ή συλλαβή σε ένα τηλέφωνο alcatel d285 και να κάνετε ένα κενό.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Rosa 22-09-2023
Καληνυχτα. Πώς μπορώ να διαγράψω το εικονίδιο ΑΝΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗ; Η οθόνη δεν έχει φως; Ευχαριστώ για την απάντησή σας.

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Marc PIERI 31-10-2023
Γεια σας, δεν μπορώ να ρυθμίσω τον αριθμό των δαχτυλιδιών. Χτυπάει τουλάχιστον 12 φορές

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)
Hi 26-02-2024
Πώς να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Alcatel. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Alcatel
Μοντέλο D285
Κατηγορία Ασύρματα τηλέφωνα
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.58 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Alcatel Ασύρματα τηλέφωνα
Περισσότερα εγχειρίδια του Ασύρματα τηλέφωνα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σταθμού βάσης και σταθμού φόρτωσης; Επαληθεύτηκε

Ο σταθμός βάσης είναι η μονάδα που δημιουργεί μια σύνδεση και φορτίζει επίσης το ακουστικό. Ένας σταθμός φόρτωσης δεν κάνει παρά τη φόρτιση του ακουστικού.

Αυτό ήταν χρήσιμο (1344) Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει το DECT; Επαληθεύτηκε

Το DECT σημαίνει Digital Enhanced Cordless Communications και είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται πρωταρχικά σε ασύρματα τηλέφωνα.

Αυτό ήταν χρήσιμο (680) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Alcatel D285 Ασύρματο τηλέφωνο

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες